ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуэгу къежьапIэ'

Зи гугъапIэхэр лъагэ Пэнагуэ Залым

2017-12-30

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ Тэрч районым хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къыщалъхуа, мы тхыгъэр зытеухуа Пэнагуэ Залым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Щапхъэ дахэ

2017-10-14

 • Арщыдан щIыпIэ администрацэм и лэжьакIуэ, щIэблэр хэкупсэу гъэсэнымкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и комиссэм и унафэщI, Лэскэн щIыналъэ администрацэм и ЩIалэгъуалэ советым и унафэщI Iэрэмысэ Тимур къызыхэкIари щапIари адыгэ унагъуэщ, анэдэлъхубзэр, хабзэр, нэмысыр анэ быдзышэм хэлъу зыщIэзышащ. Адыгэ нэсыр зэпIэзэрыту, шыIэныгъэ хэлъу, щхьэщытхъум зыпыIуидзу щытын хуейуэ къелъытэ абы. А щIалэщIэм и зэфIэкIым укъигъэуIэбжьыжми, езыр и щхьэ тепсэлъыхьыну къригъэкIуркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Сэралъп Лалинэ япэ йощ

2017-10-04

 • Тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iут Геленджик къалэм студентхэм папщIэ щаухуа спорт-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Лэгъупыкъу» («Радуга») центрым иджыблагъэ ще- кIуэкIащ дизайнер, модельер ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэпеуэ. «ПОДИУМ» фIэщыгъэр зиIа зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ яIэу хэтащ КъБКъУ-м АрхитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ и институтым дизайнымкIэ и колледжым щеджэхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЩIалэгъуалэр зочэнджэщ

2017-07-05

 • Берлин къалэкум, нэмыцэ бизнес-зэгухьэныгъэхэм я IуэхущIапIэхэр нэхъыбэу здэщыIэм, мэкъуауэгъуэм и 15-18-хэм щекIуэкIащ политик, хьэрычэтыщIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху – «Большая двадцатка» G20 щIалэгъуалэ зэIущIэ. Урысейм и лIыкIуэхэм ящIыгъуу абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий и дэIэпыкъуэгъу Къаскъул Аслъэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Зэчийрэ зэфIэкIрэ зиIэхэр

2017-06-14

 • Мэкъуауэгъуэм и 12-м, Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ныбжьыщIэ 15-м я паспортхэр яритыжащ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм  и   УнафэщIым и къуэдзэ – егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Мыадыгэу адыгэбзэ зыджхэр

2017-05-23

 • Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м иджыблагъэ дерс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. 7-нэ «А» классым щIэс ныбжьыщIэхэм я деж «Уи Хэкур дахэмэ, лъэщмэ – урогушхуэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту къыщызэрагъэпэща урок зэIухар зэхэзышари абы и жэрдэмщIакIуэ нэхъыщхьэри адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къущхьэ ФатIимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2017-04-27

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЩIэблэмрэ щIэныгъэмрэ

2017-02-14

 •  Мазаем и 8-м Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и унэм Урысей щIэныгъэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэмрэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Макъ щIэщыгъуэ зиIэ

2017-01-19

 • Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм исхэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI артистхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Кулиев Къайсын и цIэр зэрехьэ

2016-11-24

 • Шэджэм къалэ Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я спорт уардэунэм КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Ку- лиев Къайсын и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ 29-нэ республикэпсо зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэ- тащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм къикIа ныбжьыщIэ 350-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ