ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуэгу къежьапIэ'

Мыадыгэу адыгэбзэ зыджхэр

2017-05-23

 • Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м иджыблагъэ дерс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. 7-нэ «А» классым щIэс ныбжьыщIэхэм я деж «Уи Хэкур дахэмэ, лъэщмэ – урогушхуэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту къыщызэрагъэпэща урок зэIухар зэхэзышари абы и жэрдэмщIакIуэ нэхъыщхьэри адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къущхьэ ФатIимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2017-04-27

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Урысейм гъуазджэмкIэ и тхьэмахуэ» XXII Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-зэпеуэм къыщыхэжаныкIащ КъБКъУ-м и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ЩIэблэмрэ щIэныгъэмрэ

2017-02-14

 •  Мазаем и 8-м Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и унэм Урысей щIэныгъэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэмрэ щIыналъэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Макъ щIэщыгъуэ зиIэ

2017-01-19

 • Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм исхэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI артистхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Кулиев Къайсын и цIэр зэрехьэ

2016-11-24

 • Шэджэм къалэ Сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я спорт уардэунэм КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Ку- лиев Къайсын и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ 29-нэ республикэпсо зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэ- тащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм къикIа ныбжьыщIэ 350-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр Звенигород щызэIуощIэ

2016-11-22

 • Москва и Iэшэлъашэм хыхьэ Звенигород къалэм Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием щиIэ пансионатым иджыб­лагъэ щекIуэкIащ УФ-м, СНГ-м, хамэ къэралхэм щыщ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Студентхэр гъащIэ узыншэм къыхураджэ

2016-09-23

 • Белгород къалэм кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ дэт университетым и къудамэу Налшык щыIэм Узыншагъэм и махуэ щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ IуэхущIапIэм и егъэджакIуэ, социальнэ, щэнхабзэ гъэсэныгъэмкIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ ХьэфIыцIэ Эльмирэ.

 •  
 • Зэхыхьэм хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэ­лъып­лъынымкIэ и управленэм и лэжьа-кIуэ, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэрэ узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ доху-­ тыр Хьэкъун Маринэрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Псысэм къыхэкIа пщащэ

2016-08-31

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым «Киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэ» факультетыр ехъулIэныгъэ иIэу къэзыуха Ашэбокъуэ Дами -  рэ (Налшык къалэ щыщщ) лэжьыгъэми, жылагъуэ Iуэхухэми зэфIэкI хъарзынэхэр къыщегъэлъагъуэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжь кIэ къиуха нэужь, «1  КъБР» телеканалым редактору икIи режиссёру лэжьэн щыщIи дзащ. Ар КъБР-м и Парламентым   и ЩIалэгъуалэ палатэм, «ЩIэб лэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтщ. Псапэ зыпылъ Iуэхухэр, пшыхьхэр жыджэру къы зэрегъэ пэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Спорт щIэблэщIэм и Iуэхур дэкIын папщIэ

2016-08-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Бахъсэн районым и администрацэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и щIыналъэхэмрэ къалэхэм я спорт комитетхэм я унафэщIхэмрэ, спорт школхэм я директорхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

НыбжьыщIэм и зэфIэкI лъагэ

2016-06-25

 • Тэрч къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий школыр къэзыуха Тэрчокъуэ Алимбэч  ущымыгуфIыкIынкIэ  Iэмал  зимыIэ  ехъулIэныгъэхэр къегъэлъагъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ