ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэсэныгъэ'

Мэз Каринэ и еджапIэ

2015-01-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахащ щытыкIэ гугъум ихуа сабийхэр альпинизмэм щыхуагъасэ еджапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Хэкупсэ нэсхэр

2014-07-09

 •  Урысейм и ДОСААФ-м и Тэрч куей къудамэр зэфIэкI зиIэ IэнатIэхэм ящыщу къалъытэ. Псом хуэмыдэу абы лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI щIалэгъуалэм хэкупсэ гъэсэныгъэ тэмэм ябгъэдэлъхьэным теухуауэ. КъищынэмыщIауэ, зы илъэси къанэркъым Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ, зи армэ дэкIыгъуэ щIалэу пщIы бжыгъэхэр дзэ къулыкъум хуамыгъэхьэзыру.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЩIэблэр гъащIэм хэзэгъэн папщIэ

2014-01-18

 • Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэпса дерс щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэм. «Мамырыгъэмрэ шыIэныгъэмрэ Кавказ Ищхъэрэм щыгъэбыдэн» фIэщыгъэм щIэту республикэм и школхэм щрагъэкIуэкIа зэIущIэхэм кърикIуахэр къызэщIакъуэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Лъабжьэ быдэ

2013-10-30

 • Курп Ипщэ дэт курыт еджапIэм и музейм мы махуэхэм щекIуэкIащ къыдэкIуэтей щIэблэр хэкупсэу гъэсэным теухуа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Гулъытэ хэха ягъуэт

2013-07-09

 •   Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсапIэхэм мы зэманым йокIуалIэ илъэси 3-7 зи ныбжьу ди щIыпIэм щыпсэу сабийхэм я процент 80-м щIигъу. НэгъуэщIу жыпIэмэ, республикэм и апхуэдэ IуэхущIапIэ 211-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэр щыдрагъэ­кIуэкI цIыкIу мин 38-м. Ауэ щыхъукIи, сабий садхэр зэрызэпэубыдам къыхэ­кIыу 2648-рэ апхуэдэ Iэмал щагъуэтыным поп­лъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

115-нэ шу дивизэм щыщу зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу хуей жыги 115-рэ Къэхъун къыщокI

2013-04-23

 • Щэбэт кIуам Къэхъун дэт курыт школ №2-м Iуэху дахэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм бийм пэщIэта 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и фэеплъу еджакIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ школ пщIантIэмрэ бжэIу­пэм­рэ хуей жыги 115-рэ щыхасащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ