ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэсэныгъэ'

ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр

2018-02-23

 • Мы зэманым дэнэкIи щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр. А Iуэхум ехьэлIауэ курыт школхэм щокIуэкI ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр. Абыхэм ирагъэблагъэ хэкум и щхьэхуитыныгъэм, ехъулIэныгъэм, зыужьыныгъэм папщIэ зи къаруи зэфIэкIи емыблэж цIыху цIэрыIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

НыбжьыщIэхэм гулъытэ хуащI

2017-10-05

 •  КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къыщхьэщыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. А унэтIыныгъэм хуэгъэпсауэ къэралым къыщызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ ШколакIуэхэм я «Юнармия» урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. Абы ди щIыналъэми зыщиужьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Ди сабийхэр зыхуей хуэзэрэ?

2017-07-13

 • «Роспотребсоюз» IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм ди республикэм ит курыт еджапIэхэм егъэщIылIа сабий садхэр къепщытэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ЛъагапIэщIэхэр и плъапIэщ

2016-06-28

 • илъэс  55-рэ  хъуауэ  лажьэ  сабий  IуэхущIапIэм
 • Сыт щыгъуи хуэдэу, иджырей зэманми ди къэралым гулъытэш-хуэ щыхуащI щIэблэр гъэсэным. Сабий IуэхущIапIэм и пщэрылъ къалэнхэр дагъуэншэу зэфIихмэ, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ и чэзум къызэгъэпэща хъумэ, апхуэдэм и цIэр зэман кIэщIым къриубыдэу фIыкIэ мэIу, адэ-анэхэм я деж пщIэ щегъуэт, абы и гъэсэн цIыкIухэм я гъащIэкIэ гукъинэ ящохъу. Апхуэдэ IуэхущIапIэхэм ящыщщ къызэрызэрагъэпэщрэ иджыблагъэ илъэс 55-рэ ирикъуа, Налшык къалэ дэт сабий сад №29-нэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Сабийхэми адэ-анэхэми я дзыхь ирагъэз

2016-02-19

 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Ащнокъуэ Мухьэмэд и хъыбарыфI куэд ди щIыналъэм и закъуэ мыхъуу, къуэш республикэхэм, уеблэмэ хамэ къэралхэм щаIуатэ. Ар гъэщIэгъуэнкъым: мы спорт лIэужьыгъуэмкIэ сыт хуэдэ зэхьэзэхуэ къэралым, дунейм щекIуэкIми, Мухьэмэд и гъэсэнхэр абы хэтщ икIи увыпIэфIхэр яубыдауэ къокIуэлIэж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Мазэ лэжьыгъэр зэхаублэ

2016-02-04

 • ЩIалэгъуалэм зыхъумэжыныгъэ, дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэмкIэ я мазэ лэжьыгъэр щIышылэм и 26-м гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж. Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну, «ДОСААФ-РОСТО» IуэхущIапIэм и щIыпIэ къудамэм и жэрдэмкIэ, ар къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

НэхъыфIхэмкIэ зэдогуашэ

2015-12-09

 • Налшык къалэ дэт, Пушкиным и цIэр зезыхьэ 5нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ граждан, хэкупсэ гъэсэныгъэхэмкIэ республикэм щызэфIагъэкI лэжьыгъэхэр къызэ­щIэкъуэжыным, нэхъыфIхэмкIэ зэдэгуэшэным теухуа семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

«Илъэсищ ирикъуамэ – гуващ»

2015-07-17

 • «Иджырей къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, цIыхур илъэсищ щрикъум и деж, и щхьэкуцI налъэхэм я Iыхьэ тхуаниплIым зыужьын яух. Абы гурыIуэгъуэ ищIыркъэ илъэсищ иримыкъуа сабийм и акъылым зедгъэужьыным пасэу иужь дихьэн зэрыхуейр?» Аращ и купщIэр дуней псом щыцIэрыIуэ «Сони» япон IуэхущIапIэм и къызэгъэпэщакIуэ Ибука Масару и IэдакъэщIэкI тхылъым. А тхылъыр и тегъэщIапIэу, КъБР-м БизнесымкIэ и институтым щызэхэтащ «Нобэ – сабийщ, пщэдей – лъэпкъщ» зыфIащIа «Iэнэ хъурей».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Зайнафрэ Замирэрэ токIуэ

2015-06-25

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъэсакIуэ нэхъыфI-2015» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр. Ар къызэригъэпэщащ егъэджэныгъэмкIэ департаментым пэщIэдзэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт и къудамэм и лэжьакIуэ пашэ Бэрэгъун Марьянэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Адыгэ хабзэм щIапIыкI

2015-06-12

 • Шэрэдж Ищхъэрэм дэт курыт еджапIэм зи школ кIуэгъуэ нэмысахэм папщIэ хэт къудамэм республикэпсо семинар щекIуэкIащ, сабийхэр тэмэму гъэсэнымкIэ адыгэ лъэпкъ хабзэм иIэ мыхьэнэм теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ