ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жылагъуэ'

Щэнхабзэ IэнатIэм теухуауэ

2017-03-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и еханэ зэхуэсыр теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм щытыкIэмрэ ар ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ. КъаIэта Iуэхумрэ нобэ республикэм щекIуэкI лэжьыгъэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЩIалэгъуалэм йогупсыс

2016-12-20

 • Дыгъэгъазэм и 15-м Печатым и Унэм щекIуэкIащ КъБР-м и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэIущIэ. Ар къызэIуихащ КъБР-м Зауэм, Лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэмрэ я ветеранхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Илъэсибл къэс зы машинэщIэ

2016-12-06

 • УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. IуэхущIапIэм щылажьэхэм IэнатIэ Iуту ныкъуэдыкъуагъэ зыгъуэта цIыху 16-м «Лада Гранта» автомобилыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр гуфIэгъуэ щыкIэм иту щратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Урысейпсо къэпщытэныгъэр КъБКъУ-м щокIуэкI

2016-11-22

 • ЩэкIуэгъуэм и 20-м КъБКъУ-м щекIуэкIащ Уры­сейпсо географие диктант. Урыс географие зэгухьэ-ныгъэм и Попечительскэ советым и Тхьэмадэ, УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща а къэралпсо къэпщытэныгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр Урысей Федерацэм щыпсэу цIыхухэм хэкум и географие и лъэныкъуэкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэр убзыхунырщ, апхуэдэуи а унэтIыныгъэм жылагъуэм щиIэ пщIэмрэ гулъытэмрэ къыщыIэтынырщ. Универ­ситетым нэмыщI диктантыр щекIуэкIащ Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ уардэунэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ

2016-10-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и колледжым щIэсхэм иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр фадэм и бийщ» Iуэхур. Ар къызэгъэпэщынымкIэ волонтёрхэм ядэIэпыкъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэр, Налшык округым и православнэ члисэм и IуэхущIапIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Лъэпкъхэр зэгурыIуэн папщIэ

2016-06-22

 • КъБР-м Граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щылажьэ къулыкъущIэхэмрэ щIэныгъэлIхэмрэ папщIэ иджыблагъэ щекIуэ-кIащ Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм къэрал лъэпкъ политикэр зэрыщегъэкIуэкIын хуейм теухуа семинар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Терроризмэм пэщIэтыну къыхураджэ

2016-05-19

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым хэтхэр КъБР-м экстремизмэр щымыгъэIэным и IуэхукIэ и министр Къуэшрокъуэ Залым иджыблагъэ хуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Хартием Iэ щIадз

2016-01-23

 • Урысей бизнесым Коррупцэм пэщIэтынымкIэ и хартием зэрыхыхьамкIэ щыхьэт тхылъыр «Къэббалъкъэнерго» ПАО-м и управляющэ унафэщI Дохъушыкъуэ Аслъэн КъБР-м и Сату-промышленнэ палатэм щIышылэм и 19-м щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

ПщIэншэрыкIуэ хъуакъым

2015-12-03

 • Дыгъэгъазэм и 1-м «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм республикэм и цIыхухэр иригъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Унагъуэм къыщожьэ Хэкур фIыуэ лъагъуныр

2015-06-19

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту Урысейм и Махуэм теухуауэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щекIуэкIа зэIущIэ гуапэр къызэIуихри, къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ ЦIыхубзхэм я совету Налшык къалэм щыIэм и гуащэ Дыджэш Лидие.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ