ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Чэнджэщхэр'

КIыщ Мухьэдин и чэнджэщхэр

2016-12-14

  • «Акрополь» нэгузегъэужь IуэхущIапIэм щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Чэнджэщхэр

Чэнджэщхэр

2016-09-03

  • Хьэцыбанэр къыщащыпыр
  • Шэрджэсхэм хьэгулы­вэр бегъымбар шхыну ябжу щытащ, абы хущхъуэ­гъуэ куэд зэрыхэлъым щхьэкIэ. Хьэм къыхэ­щIыкIа шхыныгъуэхэр ира­гъэшхыу щытащ зи ­къупщхьэ къутахэм – къапщтэмэ, зи дзажэ ­къутам хьэ мырамысэ ирагъэшхырт, ар захуэу кIы­жын щхьэкIэ. Абы хэлъщ къупщхьэр зыгъэкIыж веществохэр, къапщтэмэ, фосфор, кальций, нэ­гъуэщIхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Чэнджэщхэр

Маитхъур сэбэпщ

2015-10-03

  • Джатэ Iэпщэ – ар тхъурыжь гъэжьащ. Апхуэдэу щIеджэр джатэ Iэпщэм ещхьщи аращ.
  • НэщI мазэм хуагъашхэ Iэщым нэщI укIкIэ йоджэ.
  • Дудакъыр губгъуэ джэдкъазщ. Ар унагъуэ гуэгушым ещхьщ икIи яшх, ауэ абы и лыр нэхъ быдэщ. Унагъуэм щагъэхъу гуэгушым къыхащIыкI шхыныгъуэ псори абы илми къыхащIыкI, кIуэцIфэцIхэри яшх.
  • Маитхъур мэкъуауэгъуэм и 15 пщIондэ щIахуарауэ ябж, икIи ар узыфэ куэдымкIэ сэбэпышхуэщ.
  • Былым зэзым аушыджэрдэсхэр «укIын IэфIкIэ» йоджэ.

Зыхыхьэхэр: Чэнджэщхэр