ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр'

Пионер накъырэмакъым ноби ди псэр допIейтей

2017-05-25

 • Накъыгъэ мазэр къулейщ къэралпсо мыхьэнэ зиIэ махуэшхуэхэмкIэ. Мамырыгъэмрэ лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр тIэта къудейуэ, къэсащ икIи дгъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. МахуипщI нэхъ дэмыкIыу ди къэралым и щIыналъэ куэдым щаIэтащ къыкIэлъыкIуэ Iуэхугъуэр: Пионерхэм я зэгухьэныгъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщызэрагъэпэщат Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Илъэси 110-рэ хъу гъуэгуанэ

2016-11-17

 • Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм дэт курыт школ №2-м иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ гуфIэгъуэ зэхуэс ин. Ар теухуауэ щытащ еджапIэр илъэси 110-рэ зэрырикъум. Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Улымбащ Лерэ хъыбар къызэ_рыдигъэщIамкIэ, махуэшхуэ зэIущIэм кърихьэлIат районым, жылэм я унафэщIхэр, егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэр, а школыр къэзыухауэ щытахэр, егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

КIыщ Мухьэдин ягъэлъапIэ

2016-11-09

 • Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием иджыблагъэ утыку къыщрахьащ КIыщ Мухьэдин илъэс 75-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ абы и творчествэм теухуауэ ягъэхьэзыра «Лъагъуныгъэм и гъуазджэ» монографиер. Ар зи Iэдакъэм къыщIэкIа, философие щIэныгъэхэм я кандидат, ХудожествэхэмкIэ академием и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ Ступин Сергей тепсэлъыхьыжащ ди лъахэгъу цIэрыIуэм теухуа тхылъыр зэригъэхьэзыра щIыкIэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

«Си гур сабийхэм язот!»

2016-10-11

 • Апхуэдэу зыфIаща гуфIэгъуэ зэхыхьэ жэпуэгъуэм и 5-м Бахъсэн куейм щекIуэкIащ ЕгъэджакIуэхэм я махуэм и щIыхькIэ. Пшы-хьым хэтащ щIыпIэ администрацэм, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ къудамэм я лэжьакIуэ-хэр, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, егъэджакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Хьэлэмэту, щIэщыгъуэу

2016-10-11

 • КъБКъУ-м и Педагогикэ колледжым Iэтауэ щагъэлъэпIащ ЕгъэджакIуэм и махуэр. IэщIагъэм  епха а махуэшхуэмрэ колледжым и махуэмрэ зэтехуати, педколледжым и егъэджакIуэхэми студентхэми ялъэкI къагъэнакъым ар дэтхэнэми гукъинэ щыхъунымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ЩIэныгъэм и щIыхькIэ

2016-10-08

 • Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм жэпуэгъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъум теухуа зэхыхьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ЕгъэджакIуэхэр ягъэлъапIэ

2016-10-08

 • ДэнэкIи хуэдэу, жэпуэгъуэм и пэщIэдзэхэм ди республикэми щаIэтащ ЕгъэджакIуэм и махуэшхуэр. Зи гуащIэр щIэблэм яхуэзыгъэпсхэм, зи псэ хуабагъымкIэ сабийхэм ядэгуашэхэм яхуэгъэзат КъБКъУ-м егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ и институтым (ИПК) къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Урысей энергетикэм и лъагъуэхэш

2016-09-28

 • Бахъсэн ГЭС-м и япэ агрегатыр зэраутIыпщрэ илъэс 80 зэрырикъур фокIадэм и 23-м абы            и хэщIапIэм щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ГъащIэм и унафэр

2016-07-13

 • Кооперацэм, экономикэмрэ правэмрэ щыхурагъаджэу Белгород дэт ­университетым Налшык къалэ щиIэ институтым иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ мы гъэм а еджапIэр къэзыуха студентхэм я гуфIэгъуэ махуэр. Абыхэм иратыжащ зрагъэгъуэта IэщIагъэм щыхьэт техъуэ тхылъхэр. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ университетым и ­уна­фэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ ХьэфIыцIэ Эльмирэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Зэи тщыгъупщэ хъунукъым

2016-05-11

 • Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 71-рэ зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэрым и дэнэ щIыпIи Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Накъыгъэм и 9-м хуагъэхьэзыра Iуэхугъуэ щIэщыгъуэхэм хэтахэм иджыри зэ къагъэлъэгъуащ ди щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ нэхур дапщэщи зэрафIэлъапIэр, зи насып къихьу къэзыгъэзэжу ягъуэта фэбжьым ихьахэми, нобэ тхуэпсэухэми зэрыригушхуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр