ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр'

Илъэси 190-рэ и пэкIэ

2017-10-24

 •  Iуащхьэмахуэ щIыналъэр хэтащ Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэси 190-рэ щрикъум ирихьэлIэу республикэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

«Сэ сыадыгэщ!» – ар ину жызоIэ

2017-10-04

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ колледжыр (унафэщIыр Пщыбий Светланэщ) сыт щыгъуи цIэрыIуэщ ирагъэкIуэкI егъэджэныгъэ лэжьыгъэшхуэмкIэ, ягъэхьэзыр IэщIагъэлIхэмкIэ. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу колледжым дапщэщи щокIуэкI гъэсэныгъэм епха лэжьыгъэ купщIафIэхэри. ЩIалэгъуалэр адыгэм игъащIэми къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэм хуэущииным, лъэпкъ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным хуэгъэпсат колледжым иджыблагъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Ар епхат Адыгэхэм (шэрджэсхэм), Адыгэ фащэм я дунейпсо махуэхэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Адыгэшымрэ адыгэлIымрэ папщIэ

2017-09-22

 • Адыгэхэм я махуэм хуэгъэпсауэ Налшык и ипподромым фокIадэм 20-м щекIуэкIащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы къыщапщытащ адыгэшхэр, хьэрыпышхэр, инджылыз-адыгэшхэр. Шыгъажэр егъэкIуэкIыныр даIыгъащ Бахъсэн район щIыпIэ администрацэмрэ «Налшык» хьэлвэ заводымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

ГуфIэгъуэ репортажхэр

2017-09-09

 • Лъэпкъыр зыгъэлъэпкъ нэщэнэхэр
 • ЦIыху куэд кърихьэлIэу, нэгузыужьу икIи гукъинэжу щытащ Къэбэрдей-Балъкърыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум щекIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

2017-08-23

 • УФ-м и Президентым  и  полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев  Олег  Урысей Федерацэм  и  Къэрал ныпым и махуэм  и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу гуфIэгъуэшхуэмкIэ – Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэмкIэ!
 • Хужь-щIыху-плъыжьыфэ урысей ныпыр, зи тхыдэр Пётр Езанэм иригъэкIуэкIа зэхъуэкIыныгъэхэм къыщежьэр, нобэ я дамыгъэщ ди Хэкум и лъэщагъымрэ ар зыми и унафэм зэрыщIэмытымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Бахъсэн щIыналъэм егъафIэ

2017-07-05

 • НыбжьыщIэхэм курыт школыр къызэраухым хуэщIа гуфIэгъуэ пшыхьхэр щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы къыкIэлъыкIуэу район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Руслан ирагъэблэгъащ еджэным къыхэжаныкIа, дыщэ медалкIэ курыт школыр къэзыуха ныбжьыщIэ 81-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Гулъытэ лъагэ

2017-06-29

 • Урысей Федекрацэм и щIалэгъуалэм я махуэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхуэс щекIуэкIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм. Районым и администрацэм и пресс-IэнатIэм      и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, администрацэм и унэм къыщызэрагъэпэща махуэшхуэ зэIущIэм щагъэлъэпIащ зыщеджэ школхэр, я егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр, зыщыщ къуажэхэр, Дзэлыкъуэ щIыналъэр я текIуэныгъэхэмкIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэ лъагэхэмкIэ зыIэта гупышхуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Дэрэжэгъуэр я нэгум къощ

2017-06-28

 • Курыт школхэр къэзыухахэм къыхузэрагъэпэщ гуфIэгъуэ пшыхьхэр, дэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ. Жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а Iуэхугъуэхэм ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ нэмыщI, жыджэру хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, щIыпIэ унафэщIхэр, адэ-анэхэр, нэхъыжьыфIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Куба и вагъуэхэр

2017-05-30

 • Куба къуажэм щыпсэухэм Iэтауэ ягъэлъэпIащ я жылэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 275-рэ зэрырикъум егъэщылIа гуфIэгъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Пионер накъырэмакъым ноби ди псэр допIейтей

2017-05-25

 • Накъыгъэ мазэр къулейщ къэралпсо мыхьэнэ зиIэ махуэшхуэхэмкIэ. Мамырыгъэмрэ лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр тIэта къудейуэ, къэсащ икIи дгъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. МахуипщI нэхъ дэмыкIыу ди къэралым и щIыналъэ куэдым щаIэтащ къыкIэлъыкIуэ Iуэхугъуэр: Пионерхэм я зэгухьэныгъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщызэрагъэпэщат Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр