ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

Нобэми тщыгъупщэркъым

2017-07-06

 • Къэбэрдей сабий литературэм          зегъэужьыным зи гуащIэ хэзылъхьа усакIуэ гъуэзэджэ ХьэцIыкIу Хьэсэн псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

2017-06-06

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын дунейм щехыжа махуэм, мэкъуауэгъуэм и 4-м, гъэ къэси хуэдэу, абы и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ди гукъэкIыжхэм зэи хэкIыркъым

2017-05-30

 • ЕгъэджакIуэ, дохутыр, щIэныгъэлI телъыджэу щыта Ащнокъуэ Исуф Хьэсэн и къуэр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс  80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъэпкъ балетым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Бекъалды Ахьмэд

2017-05-25

 • Музыкэ театрым и артист пашэхэм ящыщт Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ лъэпкъ балетым щытхъурэ пщIэрэ иIэу илъэс 20-м щIигъукIэ хэта, гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зи къэфэкIэм Iэгуауэ ин иращIэкIыу щыта Бекъалды Ахьмэд. И Iыхьлыхэм, и лэжьэгъухэм, и ныбжьэгъухэм, къэзыцIыхуу щытахэм ящыгъупщэркъым зи ныбжьыр илъэс 73-м иту нэгъабэ накъыгъэм и 24-м дунейм ехыжа къэфакIуэ гъуэзэджэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Уэтей ФуIэд тщыгъупщэнукъым

2017-05-17

 • Щамым къикIыжу Хэкужьым къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм я нэхъыжь дыдэ Уэтей ФуIэд иджыблагъэ дунейм ехыжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шапсыгъ Хьэсэн ящыгъупщэнукъым

2017-04-26

 • ЦIыхум и гъащIэр къызэрабжыр къигъэщIа илъэс бжыгъэркъым, атIэ къызэринэкIа Iэужь дахэхэрщ. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэу псэуащ Шапсыгъ Хьэсэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

2017-04-20

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэт Мэзаныр

2017-04-19

 • Зи сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм хиубыдахэр, абы и ужь лъэхъэнэ хьэлъэр зи нэгу щIэкIахэр зэманым пасэу балигъ зэрыдэхъуам пцIы лъэпкъ хэлъкъым. Абы и щыхьэтщ япэ ищахэм мы гъащIэм щагъэзэщIа къалэн щхьэпэмрэ нобэ тхуэузыншэхэм я IуэхущIафэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхухэм ящыгъупщэркъым

2017-04-15

 • 2016 гъэм мэлыжьыхьым и 14-м дунейм ехыжащ мэкъумэш лэжьыгъэхэм я ветеран, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэта БытIэ Хьэчим. УнафэщIу IэнатIэ куэдым пэрыта, лэжьакIуэфIым и щапхъэу щыта, ныбжьэгъу пэжу, нэхъыжьыфIу псэуа Хьэчим къызэрытхэмытыжыр куэдым ягу къоуэ, абы теухуа тхыгъэхэр къытхуагъэхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зы хъуаскIэ налъэ хуэблэу къысщохъу

2017-04-12

 • Ар бжьыфIэт, зэкIужт, зэрыугъурлым и нэщэнэу, зэпIэзэрытт. Къыдалъхуауэ акъыл жанрэ гупсысэ узыншэрэ иIэт, хабзэкIэ хуэдэ уигъэлъыхъуэнт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ