ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

2017-04-20

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэт Мэзаныр

2017-04-19

 • Зи сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм хиубыдахэр, абы и ужь лъэхъэнэ хьэлъэр зи нэгу щIэкIахэр зэманым пасэу балигъ зэрыдэхъуам пцIы лъэпкъ хэлъкъым. Абы и щыхьэтщ япэ ищахэм мы гъащIэм щагъэзэщIа къалэн щхьэпэмрэ нобэ тхуэузыншэхэм я IуэхущIафэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхухэм ящыгъупщэркъым

2017-04-15

 • 2016 гъэм мэлыжьыхьым и 14-м дунейм ехыжащ мэкъумэш лэжьыгъэхэм я ветеран, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэта БытIэ Хьэчим. УнафэщIу IэнатIэ куэдым пэрыта, лэжьакIуэфIым и щапхъэу щыта, ныбжьэгъу пэжу, нэхъыжьыфIу псэуа Хьэчим къызэрытхэмытыжыр куэдым ягу къоуэ, абы теухуа тхыгъэхэр къытхуагъэхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зы хъуаскIэ налъэ хуэблэу къысщохъу

2017-04-12

 • Ар бжьыфIэт, зэкIужт, зэрыугъурлым и нэщэнэу, зэпIэзэрытт. Къыдалъхуауэ акъыл жанрэ гупсысэ узыншэрэ иIэт, хабзэкIэ хуэдэ уигъэлъыхъуэнт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Ящымыгъупщэмэ, псэу пэлъытэщ

2017-04-11

 • Дунейм ехыжа цIыхур куэдым IэфIу ягу къагъэкIыжмэ, IуэхущIафэрэ дуней тетыкIэу иIам тепсэлъыхьыжмэ, абы щыгъуэ ар псэу пэлъытэу жаIэ. Псыгуэнсу къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ абы дэт езанэ курыт школым илъэс куэдкIэ щылэжьа Мыз Алёшэ ягу къыщагъэкIыжа зэхуэс. Я лэжьэгъуу щытам теухуа фэеплъ зэхыхьэ зэхэшэн хуейуэ жэрдэм зыщIахэм ящыщщ къызэгъэпэщакIуэу еджапIэм щыIэ Уэтэбей Iэнтисэ. Аращ пшыхьыр езыгъэкIуэкIари. Абы ирихьэжьа Iуэхур я гуапэу даIыгъащ егъэджакIуэ псоми, школым и унафэщI Безыр Мадинэ я пашэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

2017-03-24

 • Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щыпсэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шырыт Хьэжсет и цIэкIэ

2017-03-22

 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м иджыблагъэ щызэхэтащ Шырыт Хьэжсет и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м СтрайкболымкIэ и федерацэм, Калашниковым и цIэр зезыхьэ Дзэ-фочауэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Фочауэ зэгухьэныгъэм, школ-интернат №5-м ОБЖ-мкIэ и егъэджакIуэ Гулэжын Беслъэн, физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и егъэджакIуэ Хъуран Жаннэ сымэ. Зэхьэзэхуэм и судья нэхъыщ-хьэу щытащ ДОСААФ-м  КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ МацIыхъу Хъусен.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым хуэIэижь щIэныгъэлI Темрокъуэ Анатолэ

2017-02-22

 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и вице-президент, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием, Технологие щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием хэт, РАН-м и КБНЦ-м физикэмрэ астрономиемкIэ и щIэныгъэ советым и унафэщI Темрокъуэ Анатолэ Индырбий и къуэр и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм, Урысейм я мызакъуэу, нэгъуэщI къэрал куэдми къыщацIыху.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гуауэр ящызыгъэгъупщэн ямылъагъуу ирепсэу!

2017-02-16

 • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 28-рэ зэрырикъум теухуауэ дыгъуасэ Налшык къалэ фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ. Абы хэтащ къулыкъущIэхэр, мы зауэм щыIахэр, хэкIуэдахэм я Iыхьлыхьэр, щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къэжэр Борис зэи nщыгъупщэнукъым

2017-02-16

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым  и лэжьакIуэ Къэжэр Борис зымыцIыху ди республикэм ису фIэщ-щIыгъуейщ. Аращ мы тхыгъэ кIэщIыр зытеухуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ