ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Фэеплъ'

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

2017-03-24

 • Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щыпсэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шырыт Хьэжсет и цIэкIэ

2017-03-22

 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м иджыблагъэ щызэхэтащ Шырыт Хьэжсет и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м СтрайкболымкIэ и федерацэм, Калашниковым и цIэр зезыхьэ Дзэ-фочауэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Фочауэ зэгухьэныгъэм, школ-интернат №5-м ОБЖ-мкIэ и егъэджакIуэ Гулэжын Беслъэн, физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и егъэджакIуэ Хъуран Жаннэ сымэ. Зэхьэзэхуэм и судья нэхъыщ-хьэу щытащ ДОСААФ-м  КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ МацIыхъу Хъусен.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Куэдым хуэIэижь щIэныгъэлI Темрокъуэ Анатолэ

2017-02-22

 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и вице-президент, Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием, Технологие щIэныгъэхэмкIэ Урысей академием хэт, РАН-м и КБНЦ-м физикэмрэ астрономиемкIэ и щIэныгъэ советым и унафэщI Темрокъуэ Анатолэ Индырбий и къуэр и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм, Урысейм я мызакъуэу, нэгъуэщI къэрал куэдми къыщацIыху.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Гуауэр ящызыгъэгъупщэн ямылъагъуу ирепсэу!

2017-02-16

 • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 28-рэ зэрырикъум теухуауэ дыгъуасэ Налшык къалэ фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ. Абы хэтащ къулыкъущIэхэр, мы зауэм щыIахэр, хэкIуэдахэм я Iыхьлыхьэр, щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къэжэр Борис зэи nщыгъупщэнукъым

2017-02-16

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым  и лэжьакIуэ Къэжэр Борис зымыцIыху ди республикэм ису фIэщ-щIыгъуейщ. Аращ мы тхыгъэ кIэщIыр зытеухуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор

2017-02-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор Батырбэч и къуэр псэужамэ, мазаем и 15-м илъэс 85-рэ ирикъунут. Ар Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм 1932 гъэм къыщалъхуащ. ЗэрыцIыкIурэ дэзыхьэх сурэт щIыным Налшык къэIэпхъуа иужькIэ зыщыхуигъэсащ Сабий творчествэмкIэ унэм. Курыт школыр къиухри, Фёдор 1947 гъэм щIэтIысхьащ Саратов щыIэ художественнэ училищэм скульптурэмкIэ и къудамэм. Ар къиухри, Налшык къигъэзэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Апхуэдэ гуп телъыджэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

2017-02-14

 • Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм мазаем и 6-м щекIуэкIащ тIэунейрэ Бэракъ Плъыжьыр зыхуагъэфэща, Александровым и цIэр зезыхьэ Урысей армэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и Академическэ ансамблым и фэеплъ концерт. Гупыр дыгъэгъазэм и 25-м кхъухьлъатэм ису тенджыз ФIыцIэм гуузу хэкIуэдащ. Концертыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и фэеплъ махуэ

2017-01-28

 • КIыщокъуэ Алим и фэеплъу Налшык дэтым и деж 2017 гъэм щIышылэм и 29-м сыхьэт 11-м, усакIуэр дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, пэкIу щекIуэкIынущ икIи удз гъэгъахэр тралъхьэнущ. Абы иужькIэ, сыхьэт 11-рэ дакъикъэ 30-м, къызэхуэсахэр кIуэнущ Шэджэм муниципальнэ районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм икIи усакIуэшхуэм и унэ-музейм зыщаплъыхьынущ.

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Лъостэн Владимир и вагъуэр

2017-01-26

 • Къэралпсо мыхьэнэ зиIа щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт н къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэу щытащ. Дунейм къыщытехьэм къэунэхуауэ щыта а вагъуэр лъэхъэнэкIэрэ щIэблэм яхуоблэ, щIэныгъэм и нурыр дэтхэнэми лъигъэIэсу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Бзылъхугъэ щыпкъэм и щапхъэ Лъэпщокъуэ Зое

2017-01-24

 • Зи IуэхущIафэ дахэхэмкIэ, дуней тетыкIэ екIумкIэ, гупсысэ шэщIамкIэ бэм я гум куэдрэ къонэ зи щхьэ Iуэхум япэ жылагъуэм ейр изыгъэщу, пщэрылъ къыщащI дэтхэнэ къалэнри ныкъусаныгъэншэу зэфIэзыхыу, цIыхур, гъащIэр фIыуэ зылъагъуу псэуахэр. Апхуэдэ цIыху щыпкъэхэм ящыщт иджыблагъэ дунейм ехыжа Лъэпщокъуэ Зое Iэубэчыр и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ