ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Iуэху еплъыкIэ'

КъБР-м и журналистхэр зыгъэпIейтей унафэ

2016-10-26

 • КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэхуэсым къыщащта унафэм Интернетыр «къызэгуичу» псалъэмакъ кърикIуащ, ПечатымкIэ унэмрэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ цIыхубэр къыщызэщIагъэстащ.
 • Псори зэгуагъэхьэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Дауэ адыгэ унэцIэхэр зэрытхын хуейр?

2016-07-22

 • УрысыбзэкIэ адыгэ унэцIэхэм ящыщ куэдыр зэратхыр сфIэмытэмэму илъэс зыбжанэ хъуауэ абы сыкIэлъоплъ, материал зэхузохьэс, унэцIэ щхьэхуэхэр щIызоджыкI, бзэ щIэныгъэм ипкъ иткIэ зэпкърызох, зызогъэзахуэ. Иджы мурад сщIащ абы кърикIуа си гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ ди щIэныгъэлIхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ, журналистхэмрэ тхакIуэхэмрэ, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэм, ди лъэпкъ уардэм и къэкIуэнум игъэпIейтей дэтхэнэми садэгуэшэну. Зи гугъу щIыпхъэ псори зы тхыгъэм къыщызмыIуэтэф-ми, гу зылъыста зыбжанэм я щапхъэ къэсхьынщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

ДызыхуэкIуэр тщIэркъым

2016-07-21

 • Урысей политикэм кIуэ пэтми уи нэгу къыщIегъэувэ зи ныбжь хэкIуэтахэм, ауэ «зызытыну» хуэмейхэм я дуней тетыкIэр: лъакъуэрыгъажэкIэ къэзыжыхьи нэгъуэщI спорт лIэужьыгъуэхэр къэзыгъэсэбэпхэри яхэтщ, ауэ щIалэгъуэм къыпхуегъэгъэзэжынукъым. Фегупсысыт: мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ Iуэху къоблагъэ – Къэрал Думэм и депутатхэр хахынущ. Парт съездхэм ятеухуа хъыбархэр газетхэм тетщ. ПартыщIэхэр утыку къихьэну жаIэ. Кремлри япэщIэувэну къыщIэкIынкъым: иужэгъуащ утыку имыкIхэр. ЕупщI хъунущ Астаховым и щапхъэм тету: «Фылэжьащ. Фезэшакъэ?»
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Зауэм зеиншэ ищIахэр

2016-07-13

 • Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 71-м щIигъуащ. Зауэ IэнатIэм Iутахэми лэжьыгъэм пэрытахэми лIыхъужьыгъэ ин зэрахьащ ТекIуэныгъэр къэхьынымкIэ. А зауэ угъурсызым насыпыншагъэ, къулейсызыгъэ куэд къытхуихьащ, нобэр къыздэсми абы и дыркъуэхэр гъащIэм хэгъуэщэжакъым.
 • Зауэм ижь зыщIимыхуа, абы имыгъэгуIа лъэпкъи унагъуи къэгъуэты­гъуейщ. Зауэр зэриухрэ илъэс куэд дэкIами, абы и узыр иджыри цIыхухэм йофыкI, ауэ ар псом нэхърэ нэхъ зытехьэлъэр зауэм фызабэ ищIахэмрэ абыхэм я бынхэмрэщ. Зауэр къыщы­хъеям Джэрмэншык къуажэр унагъуэ 200-м нэсу арат. Абы щыщ щIали 176-рэ зауэ IэнатIэм Iухьащ,  Хэкум папщIэ я псэр зауэлI 95-м ятащ. Зауэ бзаджэм фызабэ ищIащ цIыхубз 59-рэ, зеиншэу къигъэнащ сабии 127-рэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Дэнэ деж къыщежьэр гуныкъуэгъуэр?

2016-03-12

 • Ди къэралым щIэблэ гъэса, псэ къабзэ къыщIэтэджэн папщIэ, лъэпкъ псоми анэдэлъхубзэ псалъэм и къарур нэсу къагъэсэбэпын хуейщ, анэбзэм и мыхьэнэр апхуэдизу куущ, цIыхум и зыузэщIыныгъэм епхащи. Зи цIыху бжыгъэр мащIэ лъэпкъхэм яIурылъ бзэхэм заужьынымкIэ мыхьэнэ ин иIэщ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Законым. А хабзэращ нобэ къэралыр щызекIуэ бзэм теухуауэ зытет политикэм и лъабжьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ

2016-03-02

 •  Адыгэ литературэр 5 – 11-нэ классхэм щIэсхэм зэрырагъэдж школ программэм и проектым теухуа пэлъытэу хрестоматиеу блы къыдэкIащ иужьрей илъэс зытхухым, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм ящыщу зы школ программэ гуэрым (жьым е щIэм) нэхъ тещIыхьар щы къудейщ зэрыхъур, адрейхэр щхьэж зэрыхуейуэ зэхалъ хьащ. Апхуэдэу Iуэхум убгъэдыхьэ хъунумэ, школ программэ зэхегъэлъхьэн хуейкъым икIи абы зэмани ахъши щIы тебгъэкIуэдэн щыIэкъым. Хьэлэмэтыракъэ, а программэм и проектыр зэхэзылъхьахэм яхэтщ тхылъ щатхым е хрестоматие щызэхалъхьэм апхуэдэ проектхэм темытыжахэр. Ар Iуэху бгъэдыхьэкIэ тэмэмкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

АкъылыфIэ цIыкIухэр

2016-03-02

 • Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм дэт етIуанэ школым мы гъэм япэ классым кIуэнухэм папщIэ «Акъы лыфIэ цIыкIухэр» жиIэу олимпиадэ щекIуэкIащ. АбыкIэ хъыбар къы дигъэщIащ Бахъсэн  рай оным и администра цэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Абазэ Лерэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Ди уэрэдхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ ятеухуауэ

2016-02-17

 • Ди адыгэ уэрэд нэхъыфIхэм ящыщ зыбжанэхэр радиокIи телевиденэ-кIи щIэх-щIэхыурэ къат, ар фIыщ. Уэрэдыр лъэпкъым и тхыдэщ, и гъуджэщ, и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ зэпызыщIэ «лъэмыжщ». Даур Аслъэн зэрыжиIащи, «мывэ сынри мэкIуэдыж, мыкIуэдыжыр уэрэдырщ». ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщ нэтынхэм. Ди телевиденэм и лэжьакIуэ-  хэм ирагъэкIуэкI «Зы уэрэдым и тхыдэ», «49 пощт» нэтынхэми цIыху куэд йоплъ. Псом хуэмыдэу купщIэ хэлъщ ХьэпцIэ Аннэ игъэхьэзыр    «Зы уэрэдым и тхыдэ» нэтыным. Ар адрейхэм сыт и лъэныкъуэкIи фIы-кIэ къахощ, цIыху куэдым ягу дыхьэу йоплъ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ и къызэгъэпэщыкIэкIи зи гугъу ищI IуэхугъуэкIи дагъуэншэщ. Абы и лъэныкъуэкIэ Аннэ и лэжьыгъэм фIыщIи щытхъуи хуэфащэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил

2016-01-19

 • Лермонтовым и «Исмэхьил-бей» поэмэм
 • къызэрыхэщымрэ  тхыдэм  къызэрыхэнамрэ
 • (КIэухыр.
 • ПэщIэдзэр №№1, 3, 5 – 6-хэм итщ).
 •  
 • ХьэтIохъущокъуэр езыр къэбэрдеипщт. Абы зэрихьэ псори унафэщIхэми пщым и Iуэхухэр щызэфIих щIыпIэр зи нэIэ щIэт 16-нэ къэзакъ шуудзэм и гарнизонми ящIэрт. И лъэпкъэгъухэр урысхэм жыIэдаIуэ яхуищIын папщIэ Бытырбыху кърагъэкIыжа пщым зэхищIыхьхэм Кавказым ис къулыкъущIэхэр зэгуигъэпырт. Пщыр зыми хуемыплъэкIыу и щхьэ и унафэкIэ псэурт, урыс дзэзешэхэм захуимыгъэлъахъшэу. Абы гурыщхъуэ хуащIырт урысхэм епцIыжауэ, а Iуэхум ипкъ иткIи нэхъыщхьэхэм бзэгу хуахь зэпытт. Мис, псалъэм папщIэ, Исмэхьил теухуауэ Булгаков-генералым и унафэщIхэм яхуитхыр:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Адыгэпщ ХьэтIохъущокъуэ Исмэхьил

2016-01-14

 • Лермонтовым и «Исмэхьил-бей» поэмэм
 • къызэрыхэщымрэ тхыдэм къызэрыхэнамрэ
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №1-м итщ).
 • Урыс унафэм къэбэрдейхэм я гъащIэр хъуэжыкIафIэ зэримыщIар Лермонтовым и сатырхэми къагъэлъагъуэ:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ