ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэгурыIуэныгъэхэр'

ФокIадэ мазэм Iэ щIадзынущ

2016-07-23

  • Урысеймрэ Китаймрэ ягъэхьэзыращ полиэтилентерефталат къыщыщIагъэкIыну Etana (ПЭТФ) завод Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаухуэнум теухуа генеральнэ зэгурыIуэныгъэ. ФокIадэм и 4-5-хэм Китайм и Ханчжоу къалэм щекIуэкIыну G-20-м я саммитым а тхылъым Iэ щыщIадзынущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

Кавказ Ищхъэрэм щыяпэ кафедрэ

2016-03-01

  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Федеральнэ антимонопольнэ IуэхущIапIэм и щIыналъэ къудамэмрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ мазаем и           19-м зэращIылIащ. Абы ипкъ иткIэ, КъБКъУ-м правэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ и институтым хьэрхуэрыгъэ хабзэмрэ антимонопольнэ Iуэху зехьэкIэмрэ я лъабжьэубзыху кафедрэ къыщызэрагъэпэщынущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

«Гъуэгу картэр» къащтэ

2015-06-25

  • Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Леврэ «Газпром» ОАО-м и правленэм и унафэщI Миллер Алексейрэ зэгурыIуащ КИФЩI-м и щIыналъэм промышленностым зыщегъэужьыным хуэунэтIауэ зэдэлэжьэну. Абы ипкъ иткIэ, «Газпром» акционер обществэ зэIухар зыхуей промышленнэ, щIэныгъэ-техникэ продукцэхэр нэхъ зыубгъуауэ, зэIухауэ ягъэбелджылынущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

Республикэхэм я журналистхэм зэдэлэжьэну я мурадщ

2014-11-22

  • Шэшэн Республикэм Лъэпкъ политикэмкIэ, зэпыщIэныгъэхэмкIэ, печатымрэ информацэмкIэ и министерствэм, ШР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ, министр Жамалдаев Шаид я пашэу .
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

Гулъытэ ягъуэт

2014-03-01

  • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа зэIу­щIэ иригъэкIуэкIащ абы папщIэ зэхыхьа комитетым. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Афган зауэм и ветеранхэм я Урысей союзым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Тхьэ­гъэлэдж Тимур.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр