ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм я махуэшхуэ

2017-08-17

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шыщхьэуIум и 9-м щекIуэ-кIащ «Кавказ лъабжьэр – лъабжьэ быдэщ» пшыхьыр. Ар IуэхущIапIэм къекIуалIэхэр щеджэ пэшым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ, Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэкIуэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КъБКъМУ-р къэзыуххэм я махуэ лъапIэр

2017-07-19

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым Iэтауэ щагъэлъэпIащ мы гъэм еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыуха щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и махуэ лъапIэ

2017-07-15

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэсипщIкIэ лэжьа, АР-м и Къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ и къэрал технологие университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур Iэтауэ Мейкъуапэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адэжь Хэкум и сэбэпыр япэ изыгъэщахэр

2017-06-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  Муслъымэнхэм  я  дин  IуэхущIапIэм  иджыблагъэ  игъэлъэпIащ
 • Бэлагъы  Щэукъирэ  Гуэщокъуэ  Абдул-Бакъирэ
 •  XX лIэщIыгъуэм и 80 – 90 гъэхэм я зэблэкIыгъуэм ди къэралым зэрыщыту щекIуэкIа зэхъуэкIыныгъэфIхэм ящыщ зыщ цIыхухэм хуиту я диныр зэрахьэжыну Iэмал зэрагъуэтар. АрщхьэкIэ я гур хуеIэми, абы хащIыкIыр мащIэт. ЦIыхубэр хуэныкъуэт дин щIэныгъэ пэж езыгъэгъуэтын. Совет Союзыр къызэрыунэхурэ ар ди щIыпIэм зэхэзехуэн щащIати, абы хуеджахэр зырызыххэт. Мыбдежым щIэгъэкъуэн нэс къытхуэхъуащ муслъымэныгъэр игъащIэ лъандэрэ пщIэрэ щIыхьрэ яIэу щызэрахьэ къэралхэм щыпсэу ди къуэшхэр, Урыс-Кавказ зауэм и лъэхъэнэм зи адэжь Хэкур залымыгъэкIэ зрагъэбгынахэм я щIэблэр. Япэ дыдэу къэзыгъэзэжу ислъам диным и гъуэгу пэжым дыхуэзыунэтIыжахэм ящыщщ Бэлагъы Щэукъирэ Гуэщокъуэ Абдул-Бакъирэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Джылахъстэнейр зыгъэбжьыфIэ гуп

2017-06-07

 • Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ «Терчанка» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Вагъуэ цIыкIухэр» илъэситху ирокъу

2017-06-02

 • Щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэситху зэрырикъур иджыблагъэ Музыкэ театрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Сабийхэр зыгъэгуфIэ Щоджэн Леонид

2017-05-05

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэ рал инс титутым Щэнхабзэмрэ  гъуазджэмкIэ и колле джым иджыблагъэ щагъэ лъэпIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ жьа кIуэ, сабий тхакIуэ Що джэн Леонид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Щэнхабзэ щIэин къулей

2017-04-25

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кыщпэк къуажэм  дэт курыт школым иджыблагъэ щекIуэкIащ фэеплъ пшыхь екIу. Ар теухуауэ щытащ я къуажэгъу бзылъхугъэ щыпкъэ, усакIуэ Iэзэ Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум. ЕджапIэм и лэжьакIуэхэм къыхалъхьа Iуэхур даIыгъащ район, къуажэ администрацэхэм          я Iэтащхьэхэм, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэм и унафэщIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Артист цIэрыIуэхэр ягу къагъэкIыж

2017-04-19

 • Налшык и Музыкэ театрым мэлыжьыхьым и 7-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и цIыхубэ артистхэу ТIыхъужь Алийрэ ДыщэкI КIунэрэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Нобэми лъэпкъым хуолажьэ

2017-04-18

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал ­драмэ театрым иджыблагъэ ­щагъэлъэпIащ а театрым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа, тха­кIуэ, ­драматург Шортэн Аскэрбий ­къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр