ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

ГъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIэзыубыдэфа Нало Ахьмэдхъан

2017-02-21

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь мазаем и 2-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым къыщызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIыуэпсым и хъумакIуэ телъыджэ

2017-02-16

 • ЩIэныгъэм и махуэр ди къэралым илъэс къэскIэ щагъэлъапIэ мазаем и 8-м. ЩIэныгъэлI щэджащэ Тембот Аслъэнбий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ пшыхь а махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщат Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и библиотекэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэ шыкIэпшынэм и атлас»

2017-02-02

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин «Адыгэ шыкIэпшынэм и атлас» и тхылъыщIэм и лъэтеувэ пшыхь щIышылэм и 26-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

2017-02-01

 • Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгузыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн республикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КъБКъУ-м и медицинэ къудамэр илъэс 50 ирокъу

2017-01-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ факультетыр къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрырикъум теухуа махуэшхуэ концерт иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ цIыху гъащIэр къегъэлыным хуэлажьэ дохутырхэр гъэхьэзырыным зи гуащIэ хэзылъхьа егъэджакIуэхэр, а IэщIагъэр къыхэзыха студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Журналист нэхъыфIхэр ягъэпажэ

2017-01-14

 • Урысейм и Печатым и махуэр щагъэлъапIэм ПечатымкIэ Унэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и телевиденэхэм, радиом, газет-хэм, журналхэм я лэжьакIуэхэр, министерствэхэм, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэм къикIа хьэщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къуэш республикэм щагъэлъапIэ

2016-12-17

 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуар  Черкесск  къалэм щагъэлъэпIащ. Абы и гъащIэм теухуауэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «Мухамед Хафицэ: первооткрыватель черкесского зарубежья» тхылъыр утыку къыщрахьащ а пшыхьым. Ар къызэрагъэпэщащ Байрамыкъуэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэмрэ Урысейм ис Адыгэхэм я Лъэпкъ-щэнхабзэ федеральнэ автономиемрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Адэжь лъахэм щагъэлъапIэ

2016-12-17

 • Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт еджапIэм дыгъэгъазэм и 7-м щекIуэкIащ «Лъэпкъ напэр зылIми еIэтыф» зыфIаща зэIущIэ. Теплъэгъуэрэ къэпсэлъэныгъэу зэхагъэува фэеплъ пшыхьыр теухуауэ щытащ а жылэм къыдэкIахэу адыгэ тхакIуэ, романист, драматург, щIэныгъэлI гъуэзэджэ, дыгъэгъазэм и 16-м къызэралъхурэ илъэси 100 ирикъуа Шортэн Аскэрбийрэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа физик щэджащэ, щэкIуэгъуэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 75-рэ хъун хуея Къумахуэ Мурадинрэ я гъащIэмрэ я лэжьыгъамрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ПхреIукI лIэщIыгъуэхэм пшынэбзэр

2016-12-03

 • ЦIыху гупсысэр хыуэ къизыгъэу пшынэбзэм и IутIыжкIэ уеджэ хъунут щэкIуэгъуэм и 22-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм «ПхреIукI лIэщIыгъуэхэм пшынэбзэр» фIэщыгъэм щIэту Гуэнгъэпщ Артур щита концерт гукъинэжым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Офицер хахуэр ягу къагъэкIыж

2016-11-16

 • КъБКъУ-м Граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и унафэщIу илъэс 20-м щигъукIэ лэжьа Дьяченкэ Александр и гъащIэм теухуа фэеплъ пшыхь университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Брай Марие.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр