ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Я анэдэлъхубзэр, я блэкIар ящIэ

2018-02-17

 • АдыгэлI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъуам хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэ дэт курыт школ №25-м. Ар къызэрагъэпэщащ еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ и егъэджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Къып Мухьэмэд ягу къагъэкIыж

2018-02-15

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мазаем и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ сурэтыщI Iэзэ, Къып Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Усэр уэсу къощэщэх

2018-02-06

 • ЩIымахуэ хадэм жыгхэр щызэфэгъущ,
 • ЩIымахуэ жыгыр хуейкъым уэршэрэгъу,
 • Нэбэнэушэу уэсым щIэбэукIыу,
 •  Жыг къуэпсым тхьэмпэ гулъыр къыщокIыкIыр.
 •  Уэрэзей Афлик.
 •  
 • ЩIышылэм и 30-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым «Жан» литературэ хасэм и усэ пшыхьхэм я зи чэзу, «ЩIымахуэ» зэхыхьэр щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зауэм и бынхэр ягъэгушхуэ

2018-01-30

 •  Пушкин Александр и цIэр зезыхьэ Тэрч район библиотекэм щеджэ и пэшым пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ, зи ныбжьыр илъэс блыщIым щIигъуахэр – зауэм и бынхэр. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм и лэжьакIуэхэу ХьэкIуащэ Еленэ, Дадэ Эммэ, Щыхъэлы Маринэ сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Теунэ Хьэчим ягу къыщагъэкIыж

2018-01-16

 • КъБР-м и Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ литературэ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъуджэм хуэдэ сурэтхэр

2017-12-26

 • Дыгъэгъазэм и 20-м ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институ- тым тхакIуэ, журналист Османов Хьисэ и «Балкария сквозь века» тхылъым и лъэтеувэ щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ТхакIуэмрэ тхылъеджэхэмрэ я зэIущIэ

2017-12-21

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэм щагъэлъэгъуащ УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, тхакIуэ, усакIуэ, «Нур» сабий журналым и лэжьакIуэ Хьэту Пётр и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зауркъан и дыщэ фалъэр» тхылъыр. Ар 2016 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гупсысэ куу зиIэ тхакIуэ

2017-12-07

 • Тхыдэтх, философ, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам теухуа творческэ пшыхь щекIуэкIащ Налшык дэт Литературэ салоным. Абы хэтащ тхакIуэхэр, усакIуэ-хэр, Бейтыгъуэным и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ  зылъагъухэр, и ныбжьэгъухэр, студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэн Сэфарбий ягъэлъапIэ

2017-11-30

 •  Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ, журналист Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ и щIыхькIэ

2017-11-22

 • Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ политикэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр