ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Сабийхэр зыгъэгуфIэ Щоджэн Леонид

2017-05-05

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэ рал инс титутым Щэнхабзэмрэ  гъуазджэмкIэ и колле джым иджыблагъэ щагъэ лъэпIащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ жьа кIуэ, сабий тхакIуэ Що джэн Леонид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Щэнхабзэ щIэин къулей

2017-04-25

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кыщпэк къуажэм  дэт курыт школым иджыблагъэ щекIуэкIащ фэеплъ пшыхь екIу. Ар теухуауэ щытащ я къуажэгъу бзылъхугъэ щыпкъэ, усакIуэ Iэзэ Балъкъэр Фоусэт Гъузер и пхъур къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум. ЕджапIэм и лэжьакIуэхэм къыхалъхьа Iуэхур даIыгъащ район, къуажэ администрацэхэм          я Iэтащхьэхэм, егъэджэныгъэмкIэ щIыналъэ IэнатIэм и унафэщIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Артист цIэрыIуэхэр ягу къагъэкIыж

2017-04-19

 • Налшык и Музыкэ театрым мэлыжьыхьым и 7-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и цIыхубэ артистхэу ТIыхъужь Алийрэ ДыщэкI КIунэрэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Нобэми лъэпкъым хуолажьэ

2017-04-18

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал ­драмэ театрым иджыблагъэ ­щагъэлъэпIащ а театрым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа, тха­кIуэ, ­драматург Шортэн Аскэрбий ­къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Магомаев Муслим и уэрэдхэр

2017-04-15

 • Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и Щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м и цIыхубэ артист, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, баритон лъэщ Магомаев Муслим и фэеплъ пшыхь гукъинэж, музыкант цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Ар и жэрдэмщ КъБКъУ-м и студент, уэрэдымрэ къафэмкIэ «Амикс» театрым и уэрэджыIакIуэ Уэртэбей Амир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Молэ Владимир и тхылъыщIэр утыку кърахьэ

2017-04-12

 • «Музыкэ IуэрыIуатэм къыщыщIидзэрэ лъэпкъ оперэм хуэкIуэжу» фIэщыгъэм щIэту композитор цIэрыIуэ Молэ Владимир къыдигъэкIа тхылъым и лъэтеувэ иджыблагъэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

2017-04-11

 • Аруан районым хыхьэ Къэхъун къуажэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI щIэблэм хэкупсэ, щэнхабзэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным яхуэгъэпса зэхыхьэ гукъинэжхэр. Абыхэм ящыпэ жылэм дэт курыт школ №1-м иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхьри. Зэхыхьэм и жэрдэмщIакIуэ хъуащ Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Хъуэст Замиррэ жылэм дэт библиотекэм илъэс куэд лъандэрэ и пашэу лажьэ Пхъэшх Светланрэ. Пшыхьым жыджэру хэтащ Къэхъун дэт курыт школитIми я еджакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ГъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIэзыубыдэфа Нало Ахьмэдхъан

2017-02-21

 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь мазаем и 2-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым къыщызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIыуэпсым и хъумакIуэ телъыджэ

2017-02-16

 • ЩIэныгъэм и махуэр ди къэралым илъэс къэскIэ щагъэлъапIэ мазаем и 8-м. ЩIэныгъэлI щэджащэ Тембот Аслъэнбий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ пшыхь а махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщат Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и библиотекэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Адыгэ шыкIэпшынэм и атлас»

2017-02-02

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ГъукIэ Замудин «Адыгэ шыкIэпшынэм и атлас» и тхылъыщIэм и лъэтеувэ пшыхь щIышылэм и 26-м Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр