ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Пшыхьхэр'

Гупсысэ куу зиIэ тхакIуэ

2017-12-07

 • Тхыдэтх, философ, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъуам теухуа творческэ пшыхь щекIуэкIащ Налшык дэт Литературэ салоным. Абы хэтащ тхакIуэхэр, усакIуэ-хэр, Бейтыгъуэным и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ  зылъагъухэр, и ныбжьэгъухэр, студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бейтыгъуэн Сэфарбий ягъэлъапIэ

2017-11-30

 •  Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ, журналист Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ и щIыхькIэ

2017-11-22

 • Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ политикэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр Москва ягу къыщагъэкIыж

2017-11-21

 •  Литераторхэм я унэ нэхъыщхьэу Москва дэтым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ГуфIэгъуэр зэдагъэлъапIэ

2017-11-10

 • Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэIуахрэ (телевиденэр илъэс 60, радиор – 90) зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бжьыхьэм усэ къыпощэщ

2017-11-09

 • Мы махуэхэм илъэсибгъу ирикъуащ «Гъэм и теплъэ-гъуэхэр» фIэщыгъэм щIэту «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм зэрырагъажьэрэ.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр ягъэлъапIэ

2017-11-03

 • Налшык и къэрал Музыкэ театрым щэкIуэгъуэм и 1-м литературэ-макъамэ пшыхь дахэ щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2017-11-02

 • Налшык дэт Къэрал музыкэ театрым дыгъуэпшыхь фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэ-си 100 зэрырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ Джэрыджэ Арсен

2017-10-27

 • Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм пшыхь гуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар ирагъэхьэлIащ усакIуэ, журналист цIэрыIуэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къыщыдэкI тхылъхэм я редактор Джэрыджэ Арсен и ныбжьыр илъэс 70 зэрыри- къуам. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Мамий Заретэрэ абы и къуэдзэ Балэ Людмилэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Бзэрабзэ» гупыр утыкушхуэ йохьэ

2017-10-12

 • Адыгэм уэрэдымрэ пшы­налъэмрэ ижь- и­жьыж­  лъандэрэ къыдогъуэгурыкlуэ. Гур хохъуэ ди щlалэгъуалэм адыгэ уэрэдхэм я пщlэр къаlэ­ту, ягурэ я псэрэ ды­хьэу щагъэзащlэм деж. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэр­джэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание ­республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Ти-мур къызэригъэпэща «Бзэрабзэ» джэгуакIуэ гупыр.
 •  

 •  
 • Макъамэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, жэпуэгъуэм и 1-м, гупым я япэ концертыр щатащ Що­джэн­цIыкIу Алий и цIэр ­зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым. Пшы­хьыр дахэу иригъэкIуэ­кIащ ­КъБР-м щIыхь зиIэ  и артист Хьэмырзэ Ахь­мэд. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр