ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Лъэпкъыр тхуэбагъуэрэ бзэр тхуэбзэрабзэм

2017-08-03

 • Джэду Сэкинат 1976 гъэм фокIадэм и 30-м Псыгуэнсу къуажэм къыщалъ-хуащ. Школым щыщIэса лъандэрэ Сэкинат щIэхъуэпсырт егъэджакIуэ хъуну, ауэ апхуэдэ насып  къыщехъулIар илъэсиплI ипэкIэщ – Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым филологиемкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьащ. Езанэ курсым щIэсу адыгэ IуэрыIуатэмкIэ экзаменыр фIы дыдэу зэритам щхьэкIэ, ЦIыпIынэ Аслъэн и унагъуэм къыбгъэдэкI стипендиер къыхуагъэфэщауэ щытащ Сэкинат. Абы тригъэгушхуагъэнщ – «тху» защIэкIэ еджащ. ФIы дыдэу зэреджам и мызакъуэу, ар хэтащ университетым щрагъэкIуэкI пшыхьхэм, зэIущIэхэм, конференцхэм. ЕхъулIэныгъэу зыIэригъэхьахэм я щыхьэтщ абы зыбжанэрэ къыхуагъэфэща щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, абыхэм я щхьэжщ къихьа диплом плъыжьыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ

2017-08-02

 • Хэку зауэшхуэм и илъэс хьэ лъэхэр кIуэ пэтми тпэIэщIэ  мэхъу, ауэ ди цIыхухэм зэрахьа лIыгъэмрэ къагъэлъэгъуа хахуа гъэмрэ дапщэщи фэеплъ лъапIэу къыддокIуэкI. СССР-м хэта къэралхэм ящыщу зы унагъуи щыIэкъым а нэщIэбжьэ бзаджэр зылъэмыIэса. 1941 гъэм мэкъуа уэгъуэм и 22-м нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIылIа лъапсэрых зауэ гущIэгъуншэр къызэрымыкIуэ къэ хъу къащIэ шынагъуэт. Ауэ пэ жыр текIуащ, совет цIыхубэр зэщIэтаджэщ, зылI и быну бий ерум пэщIэувэри, лейзехьэхэр я гъуэм ираукIыхьыжащ. А псэ зэ пылъхьэпIэ лъэхъэнэм ди цIыху хэм къалъыкъуэкIа къару мы кIуэ щIыжыр гъащIэ щыIэхукIэ хэгъуэщэнукъым. ТекIуэныгъэ лъа пIэр къытхуэзыхьахэм я цIэр бэм яIэт, пщIэ лей хуащIу, иригушхуэу зэIэпах, я щапхъэм щIэблэр щIапIыкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЕхъулIэныгъэщIэхэр зи плъапIэ

2017-07-27

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым менедж­ментымкIэ и кафедрэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Болэ Андзор ныбжькIэ щIалэми, и зэфIэкIхэмрэ и лэжьэкIэмрэ ягу нэсу, куэдым фIыуэ къалъагъуу къогъуэгурыкIуэ.

 • Зэрыригъаджэ пред­метым и закъуэкъым Ан­дзор фIыуэ зыхищIыкIыр, атIэ хабзэми, дунейм и зэхэлъыкIэми, литературэми, нэгъуэщIхэми куууэ щыгъуазэщ, и дерсхэми ахэр къыщегъэсэбэп. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Апэжыхьым и лIыгъэ

2017-07-20

 • Республикэм МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Борэн МуIэед къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ иратыжащ мафIэсым хахуагъэ къыщызыгъэлъэгъуа, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Апэжыхь Алим, МВД-м и лэжьакIуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Мысачэм и вагъуэ

2017-07-20

 • Мы тхыгъэр зытеухуа Мысачэ Валерэ Сэфарбий и къуэр ящыщщ Урысей Федерацэм и мызакъуэу, хамэ къэралхэми зи зэфIэкIкIэ щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Унагъуэ дахэ

2017-07-19

 • Нарткъалэ щыпсэу Къумыкъухэ Артуррэ Иринэрэя унагъуэращ мы сурэтым щыфлъагъур. Хъыджэбз цIыкIуиплI – Амелие, Каролинэ, Эвелинэ, Изабеллэ – яIэщ зэщхьэгъусэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Сабийхэм я къэкIуэнум толажьэ

2017-07-11

 • «Адыгэ псалъэ» газетым сызэрыщылажьэр къэзгъэсэбэпу, адэ-анэ куэ-дым я лъэIур згъэзэщIэну сыхуейт мы тхыгъэмкIэ. Нэхъ щхьэтечу жыпIэмэ, фIыщIэ ин хуэтщIыну дыхуейуэ аращ ди сабийхэр дзыхь зыхуэтщIа щIалэ псэ къабзэ, гумащIэ, щIэблэм я къэкIуэнумрэ я узыншагъэмрэ еш имыIэу телажьэ Хъуран Мурат Валерэ и къуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэлI щыпкъэ Жэмыхъуэ Руслан

2017-07-04

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэм фэзгъэцIыхуну сыхуейт си адэ къуэш нэхъыжь, цIыху гъэщIэгъуэн, щIэныгъэлI щыпкъэ, егъэджакIуэ Iэзэ Жэмыхъуэ Руслан Щыхьырбий и къуэр. Аруан щIыналъэм хыхьэ Къэхъун къуажэм 1955 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м къыщалъхуащ ар. Курыт еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, 1974 – 1979 гъэхэм Руслан щеджащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым математикэмкIэ и къудамэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ВакъащIэ Аскэр гъуэгу тоувэ

2017-06-30

 • Налшык къалэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Налшык и щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и отчет-хэхыныгъэ зэхуэс. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а зэгухьэныгъэм и пашэ хъуащ университетым Социальнэ лэжьыгъэмкIэ, сервисымрэ туризмэмкIэ и институтым и магистратурэм и 2-нэ курсым щIэс ВакъащIэ Аскэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Мурад куэд зиIэ

2017-03-24

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр тэмэму гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи щIэныгъэрэ къарурэ езыхьэлIэу зи IэнатIэр езыхьэкIхэм ящыщщ Псыншокъуэ къуажэм дэт курыт школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ  Ахъмэт  Рустам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ