ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Лъабжьэ быдэ

2018-03-08

 • «Нейрохирургием нэгъуэщIым и гъащIэм ухуэсакъыу уегъасэ. КъыбгуроIуэ асыхьэтым ар уэ куэдкIэ уэлъытауэ зэрыщытыр. Щыуагъэ зэрыпIэщIэмыкIынум зыкIи шэч къытумыхьэу операцэм укIуэн хуейщ», – жеIэ Москва къалэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ и департаментым и штатым хэмыт сабий нейрохирург нэхъыщхьэ, ПIалъэ къызыхэкI мыхъуну сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI, Сабий нейрохирургхэм я Евразие зэгухьэныгъэм и президент, «Нейрохирургия и неврология детского возраста» журналым и редколлегием хэт, «ПщIэмрэ щIыхьымрэ папщIэ» дунейпсо Дыщэ Арт орденыр зрата Семэн Жаннэ БетIал и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зы унагъуэфIым хуэдэу

2018-02-20

 • Зи IуэхущIафэм дэрэжэгъуэ къыхуэзыхь, унафэщIым щытхъу щыхужаIэ, зи улахуэмкIэ арэзы цIыху гуп щылажьэ IэнатIэ нобэ урихьэлIэну фIэщхъугъуейми, иджыблагъэ дыщыIащ апхуэдэ IуэхущIапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Афэрым, Тамерлан!

2018-02-13

 • Налшык къалэм и прогимназие №18-м и егъэджакIуэ БжьыхьэлI Светланэ 4-нэ классым щIэсхэм яригъэтхащ «Сэ щхьэ сынэхъыфI?» упщIэр щыгъэува сочиненэ. Апхуэдэ упщIэ зыхуигъэувыжыныр еплIанэ классым щеджэ цIыкIухэм я дежкIэ тIэкIу мыпасэIуэу пIэрэ? Хьэмэрэ я гупсысэр нэхъ ишэщIыну, цIыкIухэм я щхьэм илъыр къыдгурыIуэнымкIэ сэбэп хъуну пIэрэ?  ТIэрло Тамерлан и IэдакъэщIэкIыр гупсысэкIэ нэхъ гъэнщIа лэжьыгъэу къыщалъытащ школым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Щхьэлыкъуэдэсхэм я зыгъэпсэхупIэ

2018-01-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым жыджэру хэт Лий Ланэ и зэфIэкI щеплъыжащ жылагъуэ лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэхыхьэм. Проектыр къызэригъэпэщащ Москва щылажьэ Белл Генрих и цIэр зезыхьэ фондым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэрылажьэ гумызагъэ

2017-12-06

 • Ди къэралым щIэныгъэр ипэкIэ щызыгъэкIуатэхэм, абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуэзыщIхэм ящыщ адыгэ бзылъхугъэщ мы тхыгъэр зытеухуар. Ар щIэныгъэм и дунейм гъуэгу бгъуфIэ щыхэзыша, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ иIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бозий Наимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

И IэщIагъэр и щIэщыгъуэу

2017-12-01

 • Адыгэбзэмрэ литературэмрэ курыт школым тэмэму щезыгъэдж IэщIагъэлIхэр и мащIэкъым Аруан щIыналъэм. Абыхэм яхэтщ лъэпкъпсо проектхэм япкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэхэм жыджэру зыкъыщызыгъэлъагъуэхэр, щIыпIэм, республикэм къыщыхалъхьэ IуэхугъуэфIхэм я жэрдэмщIакIуэхэр. Апхуэдэ егъэджакIуэ пажэхэм яхэплъытэ хъунущ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №1-м ди анэдэлъхубзэр илъэс куэд лъандэрэ сабийхэм езыгъэдж, щIэблэм я гъэсакIуэ, унэтIакIуэ Гъащтэ (Ефэнды) Анетэ СулътIан и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ХьэщIэщхэм я фIагъыр яубзыхуу щIадзэ

2017-11-15

 • ХьэщIэщхэм я классификацэмкIэ Lodging.ru каталогым къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр туристхэр езыгъэблагъэ IуэхущIапIэхэм я фIагъыр убзыхунымкIэ нэхъ пашэ щIыналъищым ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэ куурэ зэхэщIыкI лъагэрэ

2017-10-28

 • Медицинэм епха дэтхэнэ IэщIагъэри жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщ. А IэнатIэм упэрытын папщIэ абы ухуеджауэ ущытыныр мащIэщ – щIэныгъэ куумрэ Iэзагъэшхуэмрэ къадэкIуэу пхэлъын хуейщ цIыхугъэ лъагэ, зэхэщIыкI ин. А псори фIыуэ къызыгурыIуэ икIи зи хьэлым хэлъ дохутыр нэсхэм ящыщщ Урысей геронтологие щIэныгъэ-клиникэ центрым ГинекологиемкIэ и къудамэм и лэжьакIуэ, Пироговым и цIэр зезыхьэу Москва дэт Урысей лъэпкъ щIэныгъэ-къэхутакIуэ университетым (РНИМУ) и кафедрэм и унафэщI, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хьэщыкъуей Асият Зулъчиф и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зеущэ Алёнэ и мурадхэр

2017-10-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIалэгъуалэ  зэгухьэныгъэхэм щрагъэкIуэкI дауэдапщэхэм, Iуэхугъуэхэм сытым дежи жыджэру хэтщ Зеущэ Алёнэ. Жылагъуэ-политикэ лэжьыгъэм пасэ дыдэу хыхьа пщащэм ехъулIэныгъэфIхэр зригъэгъуэтащ икIи зытеува гъуэгум теухуауэ мурадышхуэхэр иIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Бзэм и къарур, IэфIыпIэр

2017-10-24

 • И къару щымысхьыжу щIэблэм ядэлажьэхэм ящыщщ Налшык къалэ дэт 5-нэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ илъэс 25-рэ хъуауэ щезыгъаджэ Къурмэн Эммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ