ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГукъэкIыжхэр'

Клуб

2017-07-29

 • Губгъуэ лэжьыгъэ­хэм къыщыдэхуэм, къуа­жэдэсхэм я пщы­хьэщ­хьэхэр нэхъ щIэщы­гъуэ ящызыщIыр клубым щIэх-щIэхыурэ къыщы­­­зэрагъэпэщ пшыхь­хэрт. Къаншыуей жылэм щыпсэухэми тIорысэ дыдэ хъуауэ зы клуб цIыкIу яIэт. Ар щхьэлымрэ амбулаторэмрэ я зэхуакум дэтт.
 •  
 • Клубым зэман-зэманкIэрэ Молдавием, Украи­нэм къикIыурэ щIыпIэхэр къы­зэхэзыкIухь артистхэр ­къеблагъэрт, Моск­ва, Ленинград къалэхэм щыщ циркачхэм зыкъы­щагъэлъагъуэрт. Иужьрейхэм цIыхухэр къызэрыдамыхьэх щыIэтэкъым. Къы­здашэ хьэ бацэ цIыкIухэм-рэ номин хьэлэмэтхэмрэ сабийхэр, шэч хэмылъу, дытрагъэурт. Ауэ цIыхухэр я шэнтхэм къеукIурие­хыу зэбгрыжырт, артистхэм я къэлътмакъхэм блэ шынагъуэхэр къыщрахым. Зыри тегушхуэртэкъым а хьэпщхупщым гъунэгъу зыхуищIыну. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Нобэ хуэдэу сощIэж

2017-07-04

 • Уэзрокъуэхэ я нэхъыжь Изэт Хьэзрэталий и къуэм фIы дыдэу ещIэж Бэтэх къуажэм и къежьапIэри, зауэ зэманым цIыхухэр гугъу зэрехьари.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Радиом къигъэщIам хуэдиз сэри къэзгъэщIащ

2017-06-29

 • Республикэм и радиом лэжьэн зэрыщIидзэрэ накъыгъэм и 7-м илъэс 90 ирикъуащ. Сэри апхуэдиз къэзгъэщIащи, абы и зэфIэувэкIам, и зыужьыкIам мыIейуэ сыщыгъуазэщ. Радиом сызэрыщыIа илъэс 12-р сигу къыщыкIыжкIэ, гупсысэ нэхухэм сыхашэжри, а зэманыр IэфIу си нэгу къыщIохьэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ХамэщIым гур щыхуабэркъым

2017-01-17

 • Хадэ пщIэгъуэ зэманым ди адэм пщIэнтIэпсыр къежэхыу хьэсэм хэтт. Махуэ псом ар сымаджэщым щылэжьа нэужь, Iэмал имыIэу а и щIы Iыхьэм кIуэрт. Пщэдджыжь нэмэзми, тIэкIу едзакъэрти, сыхьэти 8-м и ныкъуэ хъуху, хъэуан хьэсэр ипщIэрт. Хъэуан гъэгъуахэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ шхыныгъуэ хьэлэмэтт. Къэзахъ хъэуанхэм я мэ гуакIуэр ноби си Iум щIитыр арагъэнщ. НэгъуэщI щIыпIэ апхуэдэ щысшхауэ къысхуэщIэжыркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Кубэр жыжьэщ – Кубэр гъунэгъущ

2016-12-03

 • Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм щыхэта лъэхъэнэм къэрал лIыкIуэ гупым яхэту 1990 гъэм и накъыгъэ мазэм Кубэм зэрыщыIам, Кастрэ Фидель зэрыхуэзам теухуауэ игу къегъэкIыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Си мыхъугъуэу Хэку зауэшхуэм балигъ сищIащ

2016-08-03

 • Мамыру псэу ди къэралым нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр хьэщэхурыпхъуэм хуэдэу къытеуащ 1941 гъэм, къалэхэр, къуажэхэр, фабрикэхэр, заводхэр, еджапIэхэр, сымаджэщхэр, унэхэр, IуэхущIапIэ абрагъуэхэр зэтракъутэу, ягъэсу, губгъуэм илъ гъавэр танкхэмрэ хьэлъэзешэ машинэхэмкIэ ираутыкIыу. Зауэ угъурсызым ди цIыху мелуан 27-м щIигъу хэкIуэдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-12-01

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№223-225, 227-хэм итщ).
 •  А гуныкъуэгъуэри зэриIэрагъэнт а гъэмахуэ дыдэм абы тIэкIу си жагъуэ къищIынри къызыхэкIар. Пэжыр умыбзыщIмэ, БетIал лажьэ иIэтэкъым – къуаншэр сэрат: изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым жыхуаIэм ещхь сыхъури…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Елгъэр Кашиф: КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-11-25

 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№223- 225-хэм итщ).
 • Дэ нэхъыбэу дыщызэхэзеуэр Къэбэрдей уэрамырат – дэркIэ нэхъыфI кино гъэлъэгъуапIэхэр арат зытетыр. И лэжьапIэм сыкIуэрей, уэрамхэми дыщызэгъусэрей пэтми, и гум семыуэн щхьэкIэ, «дэнэ деж ущыпсэур»? – жысIэу зэи сеупщIыртэкъым. Пэжщ, тэмэму сыщыгъуазэт зыбгъэдэмысыж и фыз бзаджэмрэ нэхъуеиншэу фIыуэ илъагъу и къуэ цIыкIу БетIалчикрэ (апхуэдэут езым зэрыжиIэр) зыщIэс унэр Театральнэ (Головко) уэрамым зэрытетым…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Елгъэр Кашиф: КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-11-21

 •    (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр №№223-224-хэм итщ).
 • Абы сегупсысын хуей щIэхъуар уэ къащIэ, а псапэр къысхуэзыщIам и пэжыпIэ дыдэр зэхэзгъэкIын мурад щIэсщIар а гулъытэм щхьэкIэ пыухыкIауэ фIыщIэ зыхуэщIыпхъэр къэсщIэну арагъэнт. АрщхьэкIэ иужькIэ абы зэи сыхущIэкъуакъым – Бубэ, зэрыжысIащи, сыкъигъэпцIауэ шэч хуэсщIыфынутэкъым. БетIалщи… Сыт хуэдиз и цIэрыIуагъми, и цIыхуфIагъми, и Iэгу и Iэнэу зэрыжумартри мызэ-мытIэу си нэгу щIэкIа пэтми, абы и псэукIэр зыхуэдэри зыщIэс унэ пхашэ цIыкIури Iэджэрэ слъэгъуати… ЖыпIэнурамэ, а къысхуищIа къомым я щIыIужкIэ, сэр щхьэкIэ сом щищ къыздрихар схузэмыгъэзахуэу, зи гущIэгъу къыслъысар згъэлъагэу, сэ езыр зысфIэтхьэмыщкIэжу, зызгъэцIыкIуу… Ныбэ гузэвэгъуэм гупсысапIэ, хэплъапIэ сыхидзауэ екIуэкIырти… Къалэм зы шэджагъуашхэ (пщэдджыжьышхэмрэ пщыхьэщхьэмрэ щхьэкIэ шхапIэ щыдиIэт дыщыпсэу Переделкинэм) къыщезгъэщтэху къэскIэ, БетIал хужысIахэм хуэдэм хэмынын Тхьэм сищI…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-11-19

 • Елгъэр Кашиф
 • Cэ стхауэ адэкIэмыдэкIэ тетахэр къа­лъыхъуэжурэ еджэнкIэ е ахэр тхылъ щхьэхуэурэ къысхудэгъэкIыжынкIэ сигурэ си щхьэрэ зэтелъу щытамэ, къытезгъэзэжнытезгъэзэжурэ зы Iуэ­хум тIэущэ сытепсэлъыхьыжынтэкъым. Хэт, пса­лъэм папщIэ, илъэс тIощI, плIыщI, щэ ныкъуэ и пэкIэ стхахэр, зыгуэрхэр къе­джауи сощIри, зыщIэжыр? Хьэмэрэ ахэр къэзгъуэтыжу аргуэру сыкъеджэжащэрэт жызыIэнур хэт? Япэрауэ, ящIэжын щхьэкIэ, ар зы бэлыхьлажьэу щытын ­хуеящ. Сэ бэлыхьлажьэкIэ дызыгъэгуфIэу зи гугъэжхэм захэзбжэркъым  слъэ­кIыр сщIащ. КъимыдэкIэ, мо зи гугъу сщIы лъэхъэнэхэм псэуа цIыху тхылъеджэхэм ящыщу нобэ дунейм тетыжыр, ди жагъуэ зэрыхъунщи, мащIэ дыдэщ. Сэри сымыщIалэж, къысхуэнэжа зэманыр ебзыхьэкIыпауэ къэзгъэсэбэпын зэрыхуейр къызгурыIуэж пэтми, сызэпхъуэкIыжмэ, нобэрей махуэм сыкъыхэпкIэжурэ, япэкIи сыплъэурэ, ди псэукIам, зэхэтыкIам, зи гъусэу сыкъэгъуэгурыкIуахэм ехьэлIа гукъэкIыжхэм жэщкIи сыщIамыгъэжейр, махуэкIи абыхэм сащIыбгъэдэсыр аращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр