ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ГукъэкIыжхэр'

1941 гъэм и бжьыхьэр

2017-11-08

 • Дунейм дыдейхэм закъыдищI хуэдэт: нэху къекIат пшэхэр лъахъшэу къегъуэлъхьэхауэ, уэс къесу. Ар хуабжьу къезэгъырт – фашист кхъухьлъатэхэр къэлъэтэнымкIэ шынагъуэр нэхъ мащIэ хъурт.
 • Москва и Утыку Плъыжьым илъэгъуащ дзэ парад куэд, ауэ 1941 гъэм Октябрь революцэр илъэс 24-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIар псом нэхърэ нэхъ гукъинэж хъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КъежьапIэ

2017-10-12

 • Ди щIыналъэм щыпсэухэм университет диIэ зэрыхъуар зыми ­ебгъапщэ мыхъуну Iуэхугъуэ инщ. Ар лъэпкъым и лъынтхуэ, и хъу­гъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ. Абы щыгъуэми, сэ сызытепсэлъыхьы­нур а университетыр къызы­те­хъукIыжа Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал пединститутырщ. Аращ сэ сыщеджар, си къежьапIэр.
 •  
 • Зауэ нэужь илъэс гугъухэм пед­институтым щеджахэм сащыщщ сэ. «Илъэс гугъу» хужыпIэкIэ, узыщ­хьэщыкI мыхъун лъэхъэнэ хьэлъэт ар. Зауэр зэфIэкIри, гъейр къы­кIэлъыкIуащ. ИтIани еджэным ди гур хузэIухат. Арати, фронтыр илъэсиплIкIэ зыгъэшхахэм яхэта щIалэжь цIыкIухэм ди псэр школым тхьащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр, Хэха

Клуб

2017-07-29

 • Губгъуэ лэжьыгъэ­хэм къыщыдэхуэм, къуа­жэдэсхэм я пщы­хьэщ­хьэхэр нэхъ щIэщы­гъуэ ящызыщIыр клубым щIэх-щIэхыурэ къыщы­­­зэрагъэпэщ пшыхь­хэрт. Къаншыуей жылэм щыпсэухэми тIорысэ дыдэ хъуауэ зы клуб цIыкIу яIэт. Ар щхьэлымрэ амбулаторэмрэ я зэхуакум дэтт.
 •  
 • Клубым зэман-зэманкIэрэ Молдавием, Украи­нэм къикIыурэ щIыпIэхэр къы­зэхэзыкIухь артистхэр ­къеблагъэрт, Моск­ва, Ленинград къалэхэм щыщ циркачхэм зыкъы­щагъэлъагъуэрт. Иужьрейхэм цIыхухэр къызэрыдамыхьэх щыIэтэкъым. Къы­здашэ хьэ бацэ цIыкIухэм-рэ номин хьэлэмэтхэмрэ сабийхэр, шэч хэмылъу, дытрагъэурт. Ауэ цIыхухэр я шэнтхэм къеукIурие­хыу зэбгрыжырт, артистхэм я къэлътмакъхэм блэ шынагъуэхэр къыщрахым. Зыри тегушхуэртэкъым а хьэпщхупщым гъунэгъу зыхуищIыну. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Нобэ хуэдэу сощIэж

2017-07-04

 • Уэзрокъуэхэ я нэхъыжь Изэт Хьэзрэталий и къуэм фIы дыдэу ещIэж Бэтэх къуажэм и къежьапIэри, зауэ зэманым цIыхухэр гугъу зэрехьари.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Радиом къигъэщIам хуэдиз сэри къэзгъэщIащ

2017-06-29

 • Республикэм и радиом лэжьэн зэрыщIидзэрэ накъыгъэм и 7-м илъэс 90 ирикъуащ. Сэри апхуэдиз къэзгъэщIащи, абы и зэфIэувэкIам, и зыужьыкIам мыIейуэ сыщыгъуазэщ. Радиом сызэрыщыIа илъэс 12-р сигу къыщыкIыжкIэ, гупсысэ нэхухэм сыхашэжри, а зэманыр IэфIу си нэгу къыщIохьэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

ХамэщIым гур щыхуабэркъым

2017-01-17

 • Хадэ пщIэгъуэ зэманым ди адэм пщIэнтIэпсыр къежэхыу хьэсэм хэтт. Махуэ псом ар сымаджэщым щылэжьа нэужь, Iэмал имыIэу а и щIы Iыхьэм кIуэрт. Пщэдджыжь нэмэзми, тIэкIу едзакъэрти, сыхьэти 8-м и ныкъуэ хъуху, хъэуан хьэсэр ипщIэрт. Хъэуан гъэгъуахэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ шхыныгъуэ хьэлэмэтт. Къэзахъ хъэуанхэм я мэ гуакIуэр ноби си Iум щIитыр арагъэнщ. НэгъуэщI щIыпIэ апхуэдэ щысшхауэ къысхуэщIэжыркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Кубэр жыжьэщ – Кубэр гъунэгъущ

2016-12-03

 • Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм щыхэта лъэхъэнэм къэрал лIыкIуэ гупым яхэту 1990 гъэм и накъыгъэ мазэм Кубэм зэрыщыIам, Кастрэ Фидель зэрыхуэзам теухуауэ игу къегъэкIыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Си мыхъугъуэу Хэку зауэшхуэм балигъ сищIащ

2016-08-03

 • Мамыру псэу ди къэралым нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр хьэщэхурыпхъуэм хуэдэу къытеуащ 1941 гъэм, къалэхэр, къуажэхэр, фабрикэхэр, заводхэр, еджапIэхэр, сымаджэщхэр, унэхэр, IуэхущIапIэ абрагъуэхэр зэтракъутэу, ягъэсу, губгъуэм илъ гъавэр танкхэмрэ хьэлъэзешэ машинэхэмкIэ ираутыкIыу. Зауэ угъурсызым ди цIыху мелуан 27-м щIигъу хэкIуэдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-12-01

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№223-225, 227-хэм итщ).
 •  А гуныкъуэгъуэри зэриIэрагъэнт а гъэмахуэ дыдэм абы тIэкIу си жагъуэ къищIынри къызыхэкIар. Пэжыр умыбзыщIмэ, БетIал лажьэ иIэтэкъым – къуаншэр сэрат: изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым жыхуаIэм ещхь сыхъури…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр

Елгъэр Кашиф: КIуащ БетIал теухуа гукъэкIыжхэмрэ абыхэм къакъуэжа къуэпс гуэрхэмрэ

2015-11-25

 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№223- 225-хэм итщ).
 • Дэ нэхъыбэу дыщызэхэзеуэр Къэбэрдей уэрамырат – дэркIэ нэхъыфI кино гъэлъэгъуапIэхэр арат зытетыр. И лэжьапIэм сыкIуэрей, уэрамхэми дыщызэгъусэрей пэтми, и гум семыуэн щхьэкIэ, «дэнэ деж ущыпсэур»? – жысIэу зэи сеупщIыртэкъым. Пэжщ, тэмэму сыщыгъуазэт зыбгъэдэмысыж и фыз бзаджэмрэ нэхъуеиншэу фIыуэ илъагъу и къуэ цIыкIу БетIалчикрэ (апхуэдэут езым зэрыжиIэр) зыщIэс унэр Театральнэ (Головко) уэрамым зэрытетым…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГукъэкIыжхэр