ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Теплъэгъуэхэр'

2016-02-12

Налшык дэт Телечэщанэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-04

Налшык паркым

Модельер цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и хэщIапIэрщ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-01-22

ЩIымахуэ теплъэгъуэ. Лениным и цIэр зезыхьэ уэрам. 2016 гъэ, щIышылэм и 21 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Мис иджы щIымахуэм нэхъ ещхьщ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-10

Бжьыхьэкъым икIи щIымахуэкъым. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-12-04

Япэрей уэс. 2015 гъэ, дыгъэгъазэм и 3 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-11-26

Бжьыхьэм и иужьрей махуэхэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-11-14

Бжьыхьэ дыщафэм и иужьрей махуэхэм. Сурэтыр Мамий Руслан трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-10-29

Бжьыхьэ дыщафэ

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-08-13

Зэныбжьэгъухэр. Сурэтхэр Толгуров Камал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2015-07-02

Архъыз щIыпIэм. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр