ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Теплъэгъуэхэр'

2017-11-30

ЩIымахуэр Налшыки къэсащ... Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-10-18

Къуршхэри зопсалъэ. Сурэтыр Козуб Валерие трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Теплъэгъуэ

2017-07-29

ХьэтIохъущокъуэ хадэм. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2017-01-26

Къэнжалыщхьэ - щIымахуэм

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

Теплъэгъуэхэр

2016-09-14

Iуащхьэмахуэ лъапэ ущыкIуэкIэ Былым къуажэм и Iэгъуэблагъэм. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-08-25

Адыгэ фащэм бзылъхугъэр нэхъри егъэдахэ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-07-16

Налшык и "Трек" гуэлыр

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-05-25

Щыгъуэ-щIэж махуэм щIалэгъуалэри, ныбжьыщIэхэри, сабийхэри кърихьэлIащ. Сурэтыр ГунжафIэ Мухьэмэд трихащ. Налшык къалэ, 2016 гъэ, накъыгъэм и 21.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-03-02

Гъатхэм зыхуащI.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

2016-02-19

Сыт хуэдэ зэманми тхылъ уеджэну хьэлэмэтщ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр