ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гулъытэ'

«УнэтыншыпIэ» Iуэхур йокIуэкI

2015-02-18

 • Къарэ Ратмир зи унафэщI «Гу хуабэхэр» зэгухьэныгъэм иригъэжьауэ щытащ «Унэ тыншыпIэ» псапащIэ Iуэхур. АбыкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъу «Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм дадэвгъэIэпыкъу» гупу Фейсбукым къыщызэгъэпэщар. Зауэм кърихужьэжа ди лъэпкъэгъухэм папщIэ зэ- хуахьэс унэлъащIэ, хьэкъущыкъу, тепIэнщIэлъын, щыгъын, псэун папщIэ зыхуеину нэгъуэщI хьэпшыпхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Налшык щызэпсэлъащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Леврэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. ЗэIущIэр теухуат зэман гъунэгъум, нэхъ жыжьэм республикэм и экономикэ зыужьыныгъэр къызэгъэпэщыным

2015-02-17

 • Мазаем и 13-м Налшык щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, промышленнэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысейм и ЛIыхъужь Трошев Геннадий и анэ Трошевэ Надеждэ йохъуэхъу

2015-02-13

 • Урысейм и ЛIыхъужь, Налшык къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, генерал-полковник Трошев Геннадий и анэ Трошевэ Надеждэ Михаил и пхъум и ныбжьыр 2015 гъэм мазаем и 12-м илъэс 90 ирикъуащ. Троше-выр илъэсихкIэ узэIэбэкIыжмэ хэкIуэдауэ щытащ ар зэрыса кхъухьлъатэр къыщехуэхам.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

ЕхъулIэныгъэхэр яхуэбэгъуэну!

2014-12-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуну Правительствэм и унэм иригъэблэгъат курыт школхэм щIэс еджакIуи 120-рэ. Ахэр район, республикэ, къэрал зэпеуэхэм, олимпиадэхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм ехъулIэныгъэ щызиIэхэрщ, УФ-м, КъБР-м я Iэтащхьэхэм я саугъэтхэр зыхуагъэфэщахэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Мардэ псоми хуэкIуэу

2014-11-22

 • Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Шэджэм районым къыщызэрагъэпэщащ иджыри сабии 174-рэ зыщIэхуэн сабий гъэсапIэ пэшхэр. Район унафэщIхэм я жэрдэмкIэ, Шэджэм къалэм дэта прогимназиер сабий сад ящIыжащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыпIэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сирием къиIэпхъукIахэр сыт нэхъ зыхуэныкъуэр?

2014-09-11

 • Урысейм Тезырхэр ирегъэхьэкIынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэм, «Гугъэм и унэ» мыкоммерцэ организацэм, КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Налшык къалэ округымкIэ и управленэм я лэжьакIуэхэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэщри, Сирием къиIэпхъукIахэм я хьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сабийхэр щогуфIыкI

2013-10-31

 • Тэрч къалэм и теплъэр ефIакIуэ зэпытщ. Псом хуэмыдэу мыбы гулъытэ лей щыхуащI сабийхэр зыхуеину псомкIи къызэгъэпэщыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

2013-10-03

 • Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэм ирихьэ­лIэу Шэджэм районым зэхыхьэ гуапэ щрагъэкIуэкIащ. ЩIы­пIэм щыпсэу нэхъыжьхэм хьэщIапIэ яхуэкIуащ район унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Уи хъуэпсапIэхэр зэбгъэхъулIэну ухуей?

2013-08-21

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту лажьэ, бали­гъы­­пIэ имыувахэм щакIэлъыплъ «Нэмыс» центрым мы зэманым щы­Iэщ сабий 55-рэ, я ныбжьыр илъэ­си 3-м къыщыщIэдзауэ 18-м нэсу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Унагъуэ нэхъыфIхэм я жьэгухэр илъэсищэ бжыгъэкIэ иреблэ!

2013-07-11

 • Ди газетым зэрытетащи, бадзэуэ­гъуэм и 8-м республикэм и къалащхьэмрэ районхэмрэ щагъэлъэпIащ Уна­гъуэм,­ лъагъуныгъэм, зэху­э­пэ­жыным и урысейпсо махуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ