ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гулъытэ'

ПсэупIэ унэхэр ират

2017-04-22

 • КъБР-м и Правительствэм 2013 гъэм къыдигъэкIа «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. Абы и щыхьэту, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ ахэр зыхуагъэфэща цIыхуи 6-м. Апхуэдэхэщ Бахъсэн, Шэджэм къалэхэм щыщхэу Мысост Анесэ, Бырхьэм Хъусен, Умар (Джэрыджэ) Алинэ, Хосаевэ (Дидиговэ) Iэминат, ХъутIэ Расул, Тхьэмокъуэ Марат сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

«ТекIуэныгъэм и письмо»

2017-02-01

 • Ди къэралым мы гъэм етIуанэу къыщызэрагъэпэщ «ТекIуэныгъэм и письмо» фIэщыгъэр зиIэ акцэр. Абы и мурад нэхъыщхьэр 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм фронтым къадыIута я ныбжьэгъухэр къагъуэтыжынымкIэ сэбэп яхуэхъунырщ, ахэр письмохэмкIэ зэпыщIэнырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Я нэгу зрагъэужь

2016-07-15

 • Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр щагъэлъапIэм КъБР-м щыIэ МВД-м иригъэкIуэкI зэпеуэхэм, Iуэхугъуэхэм жыджэру хэт ныбжьыщIи 150-м щIигъу щыIащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмтеатрым.
 • Ахэр еплъащ «Волшебная лампа Алладина» спектаклым. Гулъытэ зыхуащIахэм яхэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я бынхэри.
 • Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министру щыта генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим а махуэ дыдэм ахэр Налшык иригъэблагъэри, ипподромым щригъэплъащ шы спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

УФ-м и Президентым орден къыхуигъэфэщащ

2016-06-18

 • Къудалы Мухьэмэд Хьэмзэт и къуэм, «Налшык» хьэлвэ завод» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым, агропромышленнэ комплексым зегъэужьынымкIэ фIыщIэ ин зэрыбгъэдэлъым икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Урысей Федерацэм и Президентым 2016 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м къыдигъэкIа Указ №282-мкIэ Зэныбжьэгъугъэ орденыр къыхуигъэфэщащ.

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

И зэфIэкIхэм папщIэ

2016-01-23

 • Урысейм Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием и президиумым и унафэкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым IэщIагъэм профессиональнэу хэгъэзэгъэнымкIэ и центрым и унафэщI, профессор Къагъырмэс Црай «ЩIэныгъэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ» медалыр иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Нэхъыжьым йогуапэ

2015-08-18

 • Физкультурникым и махуэм ирихьэлIэу «Акрополь» нэгузегъэужьыпIэм щекIуэкIащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм къызэригъэпэща Iуэхугъуэ гуапэ. Абы кърагъэблэгъат республикэм и спорт щIыхьыр зыIэта гупышхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Библиотекэр къощIэрэщIэж

2015-07-14

 • Тхылъ еджэным цIыхубэм я гупэр хуегъэгъэзэжыным теухуауэ Прохладнэ щIыналъэм лэжьыгъэ хъарзынэ щокIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

УФ-м и Правительствэм и фIыщIэ

2015-03-14

 • Законым тетынымкIэ, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ бгъэдэлъ фIыщIэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу Урысей Федерацэм и Правительст- вэм фIыщIэ къыхуищIащ УФ-м и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу КъБР-м щыIэм и Налшык къалэ IуэхущIапIэм и унафэщI, суд пристав нэхъыжь Шэджэм Анзор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

«УнэтыншыпIэ» Iуэхур йокIуэкI

2015-02-18

 • Къарэ Ратмир зи унафэщI «Гу хуабэхэр» зэгухьэныгъэм иригъэжьауэ щытащ «Унэ тыншыпIэ» псапащIэ Iуэхур. АбыкIэ дэIэпыкъуэгъу мэхъу «Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм дадэвгъэIэпыкъу» гупу Фейсбукым къыщызэгъэпэщар. Зауэм кърихужьэжа ди лъэпкъэгъухэм папщIэ зэ- хуахьэс унэлъащIэ, хьэкъущыкъу, тепIэнщIэлъын, щыгъын, псэун папщIэ зыхуеину нэгъуэщI хьэпшыпхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Налшык щызэпсэлъащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Леврэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. ЗэIущIэр теухуат зэман гъунэгъум, нэхъ жыжьэм республикэм и экономикэ зыужьыныгъэр къызэгъэпэщыным

2015-02-17

 • Мазаем и 13-м Налшык щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, промышленнэ, мэкъумэш IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ