ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Къуныжь МуIэед дохъуэхъу

2017-11-11

 • Ди лъахэгъу, Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и дэIэпыкъуэгъу Къуныжь МуIэед Ахьед и къуэм дохъуэхъу Урысей Федерацэм 3-нэ класс зиIэ и действительнэ къэрал чэнджэщэгъу цIэр къызэрыфIащамкIэ.
 • ГъащIэ кIыхь, узыншагъэ быдэ уиIэну, узыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэщIэхэр къыщыпхьыну ди гуапэщ.
 • Уи ныбжьэгъухэмрэ уи благъэхэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысейм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ

2017-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ гугъуехьхэр къызэнэкIынымкIэ, къэрал иныр зехьэнымкIэ дэIэпыкъуэгъуу къокIуэкI хэкур фIыуэ лъагъуныр, абы и цIыху пэжу щытыныр, ди тхыдэм пщIэ хуэщIыныр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев О. Е. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-11-08

 • Си ныбжьэгъу, хэкуэгъу лъапIэхэ, Кавказ Ищхъэрэм и цIыхухэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Ди адэжьхэм илъэс щиплIым щIигъу япэкIэ губзыгъагъэ зэрахэлъыр, щалъхуа щIыналъэр зыми IэщIэмылъу хъумэным зэрыхущIэкъур ягъэлъэгъуащ икIи хэкур зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжри, къэралыр къагъэщIэрэщIэжащ, ягъэбыдащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ЕгъэджакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-10-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым егъэджэныгъэм пщIэ зыхуащI и лэжьакIуэхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!
 • А махуэшхуэр ди къэралым щагъэлъапIэ егъэджакIуэм и къызэгъэпэщыныгъэ, псэемыблэж лэжьыгъэм пщIэ лъагэ хуащIу. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я гъащIэр пщэдей зыубзыхуну щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, псэкIэ зызыужьа щIалэгъуалэ фэ фогъасэ. Фи унафэ тэмэмым щIэтущ нобэрей щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм зэрызэрагъэсэфынур щIэныгъэщIэмрэ иджырей технологиехэмрэ Iэзэу къагъэсэбэпыфу. Фи лэжьыгъэ хьэлэлым, жыджэрагъым, псэкIэ фызэрыкъулейм, фи къалэным фызэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ фхузощI.
 • ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм и лъабжьэщ творческэ къежьапIэр. Фи Iэзагъым, Iуэхум гудзакъэ иIэу фызэрыбгъэдэтым, зэхэщIыкI куу фызэриIэм елъытащ къытщIэхъуэ щIэблэм и дуней еплъыкIэр, гъащIэм и мыкIуэдыж лъапIагъэхэр зэрызэхалъхьэнур. Нобэ егъэджакIуэр и IэщIагъэм хуэIэижь, зэрырагъаджэ иджырей Iэмалхэмрэ методикэхэм-рэ щыгъуазэ къудейкIэ зэфIэкIыркъым, атIэ жылагъуэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ куухэр зэхэзыщIэу щытыпхъэщ.
 • Узыншагъэ, лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу. Фи еджакIуэхэм я текIуэныгъэхэмрэзэфIэкIхэмкIэфрагъэгуфIэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ

2017-09-28

 • «Школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм пщIэ зыхуащI и лэжьакIуэхэ! Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм и махуэмкIэ, фIыщIэ фхузощI фи лэжьыгъэм, фи Iуэхур фIыуэ зэрыфлъагъум, фемызэшу сабийхэм фи нэIэ зэратевгъэтым папщIэ. Школым и пэ къихуэ лъэхъэнэращ сабийм и хьэл-щэныр щызэфIэувэр икIи абы адэкIэ и гъащIэр зэрыхъунур куэдкIэ елъытащ гъэсакIуэм и Iущагъым, щIэныгъэм, зэфIэкIым, IэщIагъэм фIыуэ зэрыхищIыкIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зеикъуэ къуажэм къыщалъхуа, къыщыхъуа ЛIыгъур Хъусен Хьэзиз и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 65-рэ ирикъуащ

2017-09-23

 •  ЛIыгъурыр ящыщщ республикэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм. Ар щылэ-
 • жьащ КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым, Парламентым, ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ IуэхущIапIэм икIи сыт щыгъуи и IэнатIэм хьэлэлу, щапхъэ трахыу пэрытащ. И лэжьыгъэфIхэм яхуэфэщэн гулъыти къыхуащIащ ЛIыгъурым – абы къратащ УФ-м, КъБР-м я ЩIыхь тхылъхэр, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэр.
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэр ЛIыгъур Хъусен дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэу, и пщIэмрэ и щIыхьымрэ хэхъуэ зэпыту иджыри куэдрэ псэуну, и унагъуэм ящхьэщытыну.
 •  
 • И Iыхьлыхэр, и благъэхэр, и ныбжьэгъухэр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Налшык къалэ щыпсэу Шурдым (ХьэфIыцIэ) Эльмирэ Мусэбий и пхъур къыщалъхуа махуэщ, илъэс бжыгъэ дахэ ирокъури, дохъуэхъу

2017-09-14

 •  ПщIэ зыхуэтщI, зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Эльмирэ гъащIэм и фIыгъуэ, лъапIэныгъэ нэхъыщхьэхэр щызэхэухуэна, цIыхубз насыпкIэ гъэнщIа илъэс бжыгъэ дахэ къикIуащ. Педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат  Шурдымыр ПотребкооперацэмкIэ Белгород университетым и Налшык къудамэм и деканым и къуэдзэу, егъэджакIуэ нэхъыжьу, къудамэм и унафэщIу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, къэкIуэнур зей щIэблэм щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ яхилъхьэу щылэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УФ-м и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къехъуэхъуащ республикэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • А Iуэхугъуэр ди Хэкум лъэпкъ-къэрал ухуэкIэр щызэфIэувэным и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэу, щIыналъэм исхэм я псэукIэм зыкъезыгъэгъэза пIалъэу уващ. Фэ фригушхуэ хъунущ фи япэ ита нэхъыжьыфIхэм зэуапIэ губгъуэм къыщагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэхэми, я псэемыблэж лэжьыгъэми, ди зэхуэдэ щэнхабзэ, псэкупсэ къулеигъэхэр гъэбэгъуэным абыхэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэхэми.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ республикэмрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывэхъуэхъуну сыхуейщ фи махуэ лъапIэмкIэ – Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ. Тэтэр Республикэм и Президент Минниханов Р. Н. и цIэкIэ игъэхьа телеграммэм итщ:
 • «ПщIэ зыхуэтщI Рустам Нурхьэлий и къуэ!
 • КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я цIэкIэ Уэри, Тэтэрстаным и цIыхубэми си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи Республикэм и МахуэмкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу