ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

КIуэкIуэ Юрий Хекилаевэ Денизэ йохъуэхъу «Макъ. Сабийхэр» Япэ каналым къигъэлъагъуэ программэм и финалым ехъулIэныгъэшхуэ къызэрыщихьамкIэ

2017-05-03

 •  «Япэ каналым къызэригъэпэща проектым ехъулIэныгъэшхуэ иIэу зэрыхэтамкIэ. «Хекилаевэ Денизэ «Макъ. Сабийхэр». Япэ каналым цIыху куэд зэплъ и программэм и финалым дэгъуэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи ди республикэм и щIыхьыр щихъумащ. Гуапагъэрэ дахагъэрэ зэрыхэлъымкIэ, зэфIэкIышхуэ зэрыбгъэдэлъымкIэ Денизэ телевизорым еплъ цIыху мелуанхэр къыдихьэхащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псори абы ирогушхуэ. Денизэ и адэ-анэм, педагогхэм, гъэсакIуэхэм сохъуэхъу абы и зэфIэкI лъагэм зэрызрагъэужьам папщIэ. Си фIэщ мэхъу абы и творческэ гъащIэр гъуэзэджэу зэрыщытынур, Iуэху дахэ куэд зэрызэфIигъэкIынур, ехъулIэныгъэ инхэр къызэрихьынур», – инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иритхащ республикэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрий.
 •  
 • КъБР-м и IэтащхьэмрэПравительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Накъыгъэм и 1 махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

2017-04-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я гуфIэгъуэ махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • А махуэр гуащIэдэкIым, къэралым и лъабжьэу сыт щыгъуи щыта, иджыри апхуэдэу щыт лэжьакIуэ цIыхухэм я зэкъуэтыныгъэм я дамыгъэщ.
 • Нобэ ди республикэм жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ и къалэнхэм ящыщщ экономикэр, социальнэ IэнатIэр гъэбыдэныр, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр. Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я егугъуныгъэм, жыджэрагъым, ахэр Iуэхум тегушхуауэ зэрыбгъэдыхьэм и фIыщIэкIэ апхуэдэ къалэнхэр тэмэму зэрытхуэгъэзэщIэнум шэч къытесхьэркъым.
 • Республикэм исхэм гукъыдэж, плъапIэ дахэхэр, узыншагъэ, мамырыгъэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну сохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Налшык къалэ щыпсэу Сэхъу (ГъукIакъуэ) Роситэ ХьэпащIэ и пхъур къыщалъхуа махуэщи, дохъуэхъу!

2017-04-20

 • Гури псэри зыдэуш гъатхэм, дунейм и щIэрэщIэгъуэм, илъэс бжыгъэ дахэ ущрикъу уи махуэшхуэр уогъэлъапIэри, дэрэжэгъуэр, гукъыдэжыр уи бэу упсэуну, уи хъуэпсапIэхэмрэ мурадхэмрэ къохъулIэну дынохъуэхъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-04-08

 • Узыншагъэ  быдэ  уиIэну
 • Урысейм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр симфоние
 • оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Б. Хь. деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Борис Хьэту и къуэ!
 • ЮбилеймкIэ си гуапэу сынохъуэхъу!
 • Уэ, зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ музыкантым, уи творчествэр Хэкум и щэнхабзэм хуэлэжьэнымкIэ щапхъэ гъуэзэджэщ. Дирижёр Iэзэр, композитор гъуэзэджэр илъэсипщI бжыгъэ хъуауэ уриунафэщIщ икIи уридирижёр нэхъыщхьэщ Кавказ Ищхъэрэм и гуп нэхъ лъэщхэм ящыщ зыуэ щыт икIи музыкэр фIыуэ зылъагъухэм нэхъ къалъы- тэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым. Лъэпкъ музыкальнэ щэнхабзэр хъумэнымкIэ, хэIущIыIу щIынымкIэ, абы зегъэужьынымкIэ уэ зэфIэбгъэкIар къыпхуэмылъытэным хуэдизщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи мурадхэр къохъулIэну

2017-04-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  филармонием  и  симфоние  оркестрым  и  дирижёр  нэхъыщхьэ,  УФ-м  и  цIыхубэ  артист,  КъБР-м  и  Жылагъуэ  палатэм  хэт  Темыркъан  Борис  Хьэту  и  къуэм и  ныбжьыр  илъэс  80  ирокъу 
 •  ПщIэ зыхуэтщI Борис Хьэту и къуэ!
 • ЗэфIэкI зиIэ композиторым, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм уи лэжьэгъухэм я пщIэ, республикэм, къэралым ис куэдым я лъагъуныгъэ къэблэжьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-03-28

 •  Балъкъэр лъэпкъым и лъэпкъ автономиер зэрызэфIагъэувэжрэ нобэ илъэс 60 ирокъу. А махуэ  гъуэзэджэр республикэм ис псоми я зэхуэдэ лъэпкъ гуфIэгъуэщ. Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэ фIэщыгъэм езым и купщIэр куущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Кучинэ Марие и хьэгъуэлIыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щигъэлъэпIащ. Спортсменкэ цIэрыIуэмрэ абы и псэлъыхъумрэ инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

2017-03-21

 •  «Ди лъахэгъу цIэрыIуэ, ат­ле­тикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпионкэ хъуа Кучинэ Мариерэ спорт журналист цIэрыIуэ, «Евроспорт» телеканалым и обозреватель Ласицкас ­Владасрэ я хьэгъуэлIыгъуэр Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым щы­­дах.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Безыр Чэмал и махуэ лъапIэмкIэ дохъуэхъу

2017-01-25

 • Режиссёр, телепублицист, тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Кавказ Ищхъэрэм и кинематографистхэм я союзым хэт, запасым и капитан Безыр Чэмал Къайсын и къуэр нобэ къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 80 ирокъури, дохъуэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Юрий Шаймиев Минтимер ехъуэхъуащ ар илъэс 80 зэрырикъумкIэ

2017-01-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Instagram-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Тэтэрстан Республикэм и япэ Президенту щыта Шаймиев Минтимер:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-01-10

 • КъБР-м  и  Iэтащхьэ   КIуэкIуэ   Юрий ИлъэсыщIэм  и  саулыкъукIэ  цIыхухэм
 • Зэрызахуигъазэр
 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Дэ тхыдэм хыдогъэхьэ 2016 гъэр. Къэрал псоми хуэдэу, ди республикэм и дежкIи ар ауэ жыжьэуи къызэрыгуэкIыу щытакъым.
 • АрщхьэкIэ, гугъуехь псоми щхьэкIэ къэмынэу, дэ дубзыхуа гъунапкъэхэм дынэсыфащ, экономикэм и зыужьыныгъэм кIэрыдгъэхуакъым, цIыхухэм я пащхьэм щызыхуэдгъэувыжа къалэн псори дгъэзэщIэн тхузэфIэкIащ. Иджырей производствэщIэхэр лажьэу дутIыпщащ, технологие лъагэхэр къыщагъэсэбэп лэжьапIэ IэнатIэхэри къызэдгъэпэщащ. Промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ жыджэру заужь. ЦIыхухэм я бжыгъэм зэпымыууэ къыхохъуэ. Шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ дызыхуеинухэри зэтедухуащ. Нэрылъагъущ республикэм ущыпсэуну нэхъыфI зэрыхъур, инвесторхэмрэ хьэщIэхэмрэ къызэрыдихьэхыр. А псоми ди цIыхухэм Iэмал къарет фIэщхъуныгъэ яхэлъу къэкIуэнум пэплъэну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу