ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Налшык къалэ щыпсэу Шурдым (ХьэфIыцIэ) Эльмирэ Мусэбий и пхъур къыщалъхуа махуэщ, илъэс бжыгъэ дахэ ирокъури, дохъуэхъу

2017-09-14

 •  ПщIэ зыхуэтщI, зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Эльмирэ гъащIэм и фIыгъуэ, лъапIэныгъэ нэхъыщхьэхэр щызэхэухуэна, цIыхубз насыпкIэ гъэнщIа илъэс бжыгъэ дахэ къикIуащ. Педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат  Шурдымыр ПотребкооперацэмкIэ Белгород университетым и Налшык къудамэм и деканым и къуэдзэу, егъэджакIуэ нэхъыжьу, къудамэм и унафэщIу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, къэкIуэнур зей щIэблэм щIэныгъэрэ гъэсэныгъэрэ яхилъхьэу щылэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УФ-м и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къехъуэхъуащ республикэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • А Iуэхугъуэр ди Хэкум лъэпкъ-къэрал ухуэкIэр щызэфIэувэным и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэу, щIыналъэм исхэм я псэукIэм зыкъезыгъэгъэза пIалъэу уващ. Фэ фригушхуэ хъунущ фи япэ ита нэхъыжьыфIхэм зэуапIэ губгъуэм къыщагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэхэми, я псэемыблэж лэжьыгъэми, ди зэхуэдэ щэнхабзэ, псэкупсэ къулеигъэхэр гъэбэгъуэным абыхэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэхэми.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ республикэмрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывэхъуэхъуну сыхуейщ фи махуэ лъапIэмкIэ – Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ. Тэтэр Республикэм и Президент Минниханов Р. Н. и цIэкIэ игъэхьа телеграммэм итщ:
 • «ПщIэ зыхуэтщI Рустам Нурхьэлий и къуэ!
 • КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я цIэкIэ Уэри, Тэтэрстаным и цIыхубэми си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи Республикэм и МахуэмкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-08-22

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым и махуэмкIэ сынывохъуэхъу. А гуфIэгъуэм дызэкъуегъэувэ лъэпкъ куэду зэхэт урысей жылагъуэр, ар ди Хэкум, зи зыужьыныгъэмрэ зи лъэщагъымрэ Къэ бэрдей-Балъкъэрми хуэфэщэн хэлъхьэныгъэ зы хуищIым, и щхьэхуитыныгъэм, и зэкъуэтыныгъэм я дамыгъэщ.
 • А ныпым щIэту ди къэралым егъэлъагъуэ лэжьыгъэ, щIэныгъэ, щэнхабзэ, спорт ехъулIэныгъэш хуэхэр.
 • Мы махуэ лъапIэм сынывохъуэхъу фыузыншэну, мамырыгъэ, насып, зэIузэпэщыгъэ фыщымыщIэну, ди Хэкум нэхъри зезыгъэужьын IуэхуфIхэр къывэ хъулIэну.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэм и Iэтащхьэр Бырхьэм Мухьэмэд йохъуэхъу

2017-08-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ Шэшэн Республикэм и япэ президенту щыта, Урысейм и ЛIыхъужь Кадыров Ахъмэт-хьэжы и фэеплъу Грознэм щекIуэкIа Дунейпсо зэ хьэзэхуэм щытекIуа Бырхьэм Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий деж

2017-07-12

 • ПщIэ зыхуэсщI Аслъэнджэрий КIытIэ и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентымрэ Правительствэмрэ я цIэкIэ, апхуэдэу си щхьэкIэ къызбгъэдэкIыу си гуапэу сынохъуэхъу уи гъащIэм щыщ пIалъэ гъуэзэджэмкIэ – уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъыхуащI пщIэм хэхъуэ зэпыту

2017-07-12

 • 2006 – 2017 гъэхэм Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, иджыпсту АР-м и къэрал чэнджэщэгъу, МКъТУ-м и президент «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и IV нагъыщэр, ЩIыхьым, Зэныбжьэгъугъэм я орденхэр, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща, Урысей Федерацэм, Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ я егъэджакIуэ, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м, Дагъыстэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Кубаным лэжьыгъэмкIэ и лIыхъужь» цIэ лъапIэр зезыхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ФатIимэрэ Алинэрэ щапхъэ ягъэлъагъуэ

2017-06-28

 • Адыгэ пщащэ нэсым и щапхъэхэу ягъэлъагъуэ, Зеикъуэ къуажэм щыщ Мэршэнкъулхэ ФатIимэ Арсен и пхъумрэ Алинэ Аслъэн и пхъумрэ ди гуапэу дохъуэхъу я гуфIэгъуэ махуэшхуэхэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Медицинэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2017-06-17

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм и махуэмкIэ!
 • Дохутырхэм я лэжьыгъэр нэхъ пщIэ зыпылъхэм ящыщщ, абы щыгъуэми жэуаплыныгъэшхуэ пыщIащ, интеллект лъагэрэ гудзакъэрэ хэплъхьэ зэпытщ. Фи щIэныгъэм, Iэзагъэм, жэуаплыныгъэм, цIыхугъэм, IэщIагъэмрэ къалэнымрэ псэемыблэжу фызэрыхуэлажьэм елъытащ гъэхъужыныгъэр зэрекIуэкIыр, узыншагъэр, уеблэмэ, языныкъуэхэм и деж сымаджэм и гъащIэр. Псом хуэмыдэу фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ отраслым и ветеранхэм.
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ системэм и сэбэпынагъыр адэкIи егъэфIэкIуэным, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хэхам зегъэужьыным, медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр пэрыуэншэу къазэрыIэрыхьэмрэ абыхэм я фIагъымрэ хэгъэхъуэным, узхэр къэмыгъэхъуным телэжьэным, гъащIэ узыншэ ехьэкIыныр ягурыгъэIуэным ехьэлIа IуэхугъуэфIхэр нобэ республикэм щокIуэкI. Технологие лъагэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтхэм  я бжыгъэм хохъуэ, сымаджэщхэмрэ поликлиникэхэмрэ я материальнэ-техникэ лъабжьэр къагъэщIэращIэ.
 • ЕхъулIэныгъэ, узыншагъэ быдэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу