ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий деж

2017-07-12

 • ПщIэ зыхуэсщI Аслъэнджэрий КIытIэ и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентымрэ Правительствэмрэ я цIэкIэ, апхуэдэу си щхьэкIэ къызбгъэдэкIыу си гуапэу сынохъуэхъу уи гъащIэм щыщ пIалъэ гъуэзэджэмкIэ – уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъыхуащI пщIэм хэхъуэ зэпыту

2017-07-12

 • 2006 – 2017 гъэхэм Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, иджыпсту АР-м и къэрал чэнджэщэгъу, МКъТУ-м и президент «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и IV нагъыщэр, ЩIыхьым, Зэныбжьэгъугъэм я орденхэр, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща, Урысей Федерацэм, Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ я егъэджакIуэ, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м, Дагъыстэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Кубаным лэжьыгъэмкIэ и лIыхъужь» цIэ лъапIэр зезыхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ФатIимэрэ Алинэрэ щапхъэ ягъэлъагъуэ

2017-06-28

 • Адыгэ пщащэ нэсым и щапхъэхэу ягъэлъагъуэ, Зеикъуэ къуажэм щыщ Мэршэнкъулхэ ФатIимэ Арсен и пхъумрэ Алинэ Аслъэн и пхъумрэ ди гуапэу дохъуэхъу я гуфIэгъуэ махуэшхуэхэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Медицинэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2017-06-17

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм и махуэмкIэ!
 • Дохутырхэм я лэжьыгъэр нэхъ пщIэ зыпылъхэм ящыщщ, абы щыгъуэми жэуаплыныгъэшхуэ пыщIащ, интеллект лъагэрэ гудзакъэрэ хэплъхьэ зэпытщ. Фи щIэныгъэм, Iэзагъэм, жэуаплыныгъэм, цIыхугъэм, IэщIагъэмрэ къалэнымрэ псэемыблэжу фызэрыхуэлажьэм елъытащ гъэхъужыныгъэр зэрекIуэкIыр, узыншагъэр, уеблэмэ, языныкъуэхэм и деж сымаджэм и гъащIэр. Псом хуэмыдэу фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ отраслым и ветеранхэм.
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ системэм и сэбэпынагъыр адэкIи егъэфIэкIуэным, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хэхам зегъэужьыным, медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр пэрыуэншэу къазэрыIэрыхьэмрэ абыхэм я фIагъымрэ хэгъэхъуэным, узхэр къэмыгъэхъуным телэжьэным, гъащIэ узыншэ ехьэкIыныр ягурыгъэIуэным ехьэлIа IуэхугъуэфIхэр нобэ республикэм щокIуэкI. Технологие лъагэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ зыгъуэтхэм  я бжыгъэм хохъуэ, сымаджэщхэмрэ поликлиникэхэмрэ я материальнэ-техникэ лъабжьэр къагъэщIэращIэ.
 • ЕхъулIэныгъэ, узыншагъэ быдэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Шыгъушэ Лидэ йохъуэхъу

2017-06-14

 • УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къабгъэдэкI хъуэхъухэр къыIэрыхьащ и ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъур зыгъэлъапIэ зеикъуэдэс Шыгъушэ Лидэ. Зэрыхабзэу, къэралымрэ республикэмрэ я лIыщхьэхэм я хъуэхъум къыпащащ районымрэ къуажэмрэ я щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысейм и махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-06-10

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!
 • Мы гуфIэгъуэ махуэм къызэщIеубыдэ Хэкум, хэкур фIыуэ лъагъунымрэ лъэпкъ зэкъуэтыныгъэмрэ ехьэлIа лъапIагъэхэр, къегъэлъагъуэ ди къэралым – Урысейм – худиIэ хуабагъымрэ гухэлъ IэфIхэмрэ, абы и нобэмрэ пщэдеймрэ, дэ тфIэлъапIэ псомкIи ди жэуаплыны­-гъэр. Ар и нэщэнэщ ди къэралым лIэщIыгъуэ куэдкIэ къикIуа гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт цIыхубэм и зэхуэдэ гъащIэм, зы щIэблэм адрейм иритыжу къыддекIуэкI мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дяку дэлъу дызэдэпсэуным, дыщалъхуа Хэкум дыхуэсакъыным. Дызэкъуэтмэщ дэ Урысейр иджырей, экономикэ лъэщ зиIэ къэрал щытщIыфынур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и хъуэхъу

2017-06-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • А гуфIэгъуэ махуэм дигу къегъэкIыж щIэблэм я къэкIуэнумкIэ, абыхэм шынагъуэншагъэ яIэнымкIэ, акъыл, къару, гъэсэныгъэ нэс ябгъэдэлъу къэгъэтэджынымкIэ жэуап зэрытхьыр. Социальнэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщу къэралым къегъэув сабийхэм гулъытэ яхуэщIыныр. Абы и щыхьэт наIуэщ Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. 2018 гъэм щегъэжьауэ къыкIэлъыкIуэ илъэсипщIыр Урысейм и Сабийхэм яхуэгъэпсауэ щытыну иджыблагъэ зэригъэувар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэм щыпсэу цIыхубз нэхъыжь дыдэр илъэси 127-рэ ирокъу

2017-05-30

 • Бахъсэн районым хиубыдэ Зеикъуэ къуажэм щыщ Щауэ Нану илъэси 127-рэ зэрырикъуамкIэ гуапэу ехъуэхъуащ район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-05-30

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор, КъШР-м и ТхакIуэхэм я союзым и правленэм  и унафэщI, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ Iэбубэчыр и пхъум къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэри, дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэу иджыри куэдрэ псэуну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. НэщI мазэ лъапIэр къыщыунэхум ирихьэлIэ и хъуэхъу

2017-05-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гуапэу сохъуэхъу НэщI мазэ лъапIэр къызэрыунэхумкIэ. НэщIынымкIэ хабзэр блэкIа зэман жыжьэм къыщожьэ икIи абы дигу къегъэкIыж гущIэгъурэ шыIэныгъэрэ тхэлъу дызэрыщытыпхъэр, псапэ лэжьын, цIыхухэм ядэIэпыкъун зэрыхуейр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу