ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъуэхъу'

Кучинэ Марие и хьэгъуэлIыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щигъэлъэпIащ. Спортсменкэ цIэрыIуэмрэ абы и псэлъыхъумрэ инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

2017-03-21

 •  «Ди лъахэгъу цIэрыIуэ, ат­ле­тикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпионкэ хъуа Кучинэ Мариерэ спорт журналист цIэрыIуэ, «Евроспорт» телеканалым и обозреватель Ласицкас ­Владасрэ я хьэгъуэлIыгъуэр Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым щы­­дах.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Безыр Чэмал и махуэ лъапIэмкIэ дохъуэхъу

2017-01-25

 • Режиссёр, телепублицист, тхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Кавказ Ищхъэрэм и кинематографистхэм я союзым хэт, запасым и капитан Безыр Чэмал Къайсын и къуэр нобэ къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 80 ирокъури, дохъуэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Юрий Шаймиев Минтимер ехъуэхъуащ ар илъэс 80 зэрырикъумкIэ

2017-01-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Instagram-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ Тэтэрстан Республикэм и япэ Президенту щыта Шаймиев Минтимер:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-01-10

 • КъБР-м  и  Iэтащхьэ   КIуэкIуэ   Юрий ИлъэсыщIэм  и  саулыкъукIэ  цIыхухэм
 • Зэрызахуигъазэр
 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Дэ тхыдэм хыдогъэхьэ 2016 гъэр. Къэрал псоми хуэдэу, ди республикэм и дежкIи ар ауэ жыжьэуи къызэрыгуэкIыу щытакъым.
 • АрщхьэкIэ, гугъуехь псоми щхьэкIэ къэмынэу, дэ дубзыхуа гъунапкъэхэм дынэсыфащ, экономикэм и зыужьыныгъэм кIэрыдгъэхуакъым, цIыхухэм я пащхьэм щызыхуэдгъэувыжа къалэн псори дгъэзэщIэн тхузэфIэкIащ. Иджырей производствэщIэхэр лажьэу дутIыпщащ, технологие лъагэхэр къыщагъэсэбэп лэжьапIэ IэнатIэхэри къызэдгъэпэщащ. Промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ жыджэру заужь. ЦIыхухэм я бжыгъэм зэпымыууэ къыхохъуэ. Шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ дызыхуеинухэри зэтедухуащ. Нэрылъагъущ республикэм ущыпсэуну нэхъыфI зэрыхъур, инвесторхэмрэ хьэщIэхэмрэ къызэрыдихьэхыр. А псоми ди цIыхухэм Iэмал къарет фIэщхъуныгъэ яхэлъу къэкIуэнум пэплъэну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Апхуэдэщ Динарэ

2016-12-30

 • «ЦIыху зыпI цIыху уасэ хон», – жеIэ адыгэ псалъэжьым. Сабий бгъуэтыныр, ар ппIыныр, абы цIыху къипщIыкIыу къэбгъэтэджыныр насыпышхуэщ. КъохьэлъэкIыркъым абы тебгъэкIуадэ къарури, зэманри, мылъкури, дэтхэнэри уфIэмащIэу, «нэхъыбэж езгъэгъуэтащэрэт, езгъэлъэгъуащэрэт» жыбоIэ сытым дежи.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъызыхэкIа лъэпкъым хуэфащэ

2016-12-22

 • Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм, Дагъыстэным я цIыхубэ артист, жылагъуэ лэжьакIуэ Тут Заур Нэжид и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

МэшбащIэ Исхьэкъ и фэеплъ

2016-11-17

 • Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ езыр къыщалъхуа, Краснодар крайм и Успен районым хыхьэ Щхьэщэхуж къуажэм дыгъуасэ фэеплъ къыщыхузэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2016-11-17

 •   Бахъсэн куейм хыхьэ Зеикъуэ къуажэм  щыпсэу ХьэфIыцIэ Хьэсэн Лъостэнбий и къуэр къыщалъхуа  махуэщ,
 • илъэс 60  ирокъури, дохъуэхъу
 •  
 •  
 •  
 • ФIыуэ тлъагъу, пщIэ зыхуэтщI Хьэсэн! ГъащIэм и зы пычыгъуэ ныбжь дахэм унэсащи, апхуэдиз къыпхупищэу хъуэхъу щыпхуаIэтын махуэ лъапIэмкIэ Тхьэр къыпхуэупсэ. Уи узыншагъэр быдэу, уи насыпыр изу, берычэтыр уи жьэгуу, уи бынхэм я ехъулIэныгъэм уригушхуэу, абыхэм къатепщIыкIыжахэм уи гур хагъахъуэу, уи щхьэгъусэ Ларисэ къыпкъуэту, уи гугъэмрэ гъащIэмрэ зэтехуэу упсэуну, дуней дахэм гу щыпхуэну дынохъуэхъу.
 • ХьэфIыцIэхэ я лъэпкъыр.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2016-11-04

 •   ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
 •  КIуэкIуэ Ю. А. и хъуэхъу
 •   
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Унагъуэ лъэщ фыхъуну

2016-09-13

 • Ди хэкуэгъу пщащэ Джэдгъэф Маринэ Анатолэ и пхъумрэ Иорданием щыщ ди лъэпкъэгъу щIалэ Пщыгубжь Нартрэ я насып зы ящIри, уна­гъуэ дахэ яухуащ.
 •  
 • Маринэ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал ко­митетым и лэжьакIуэщ, республикэм и ЩIалэ­гъуалэ правительствэм граждан институтхэмрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрщ, Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ ЩIалэгъуалэ советым, жылагъуэ зэгухьэныгъэ зыб­жанэм хэтщ. ­КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым инджы­лы­зыбзэмкIэ и къудамэр къэ­зыуха Джэдгъэфым Къубатий Борис и «Лечебные блюда и напитки адыгс-кой (черкесской) кухни» зы­фIища и тхылъым инджылызыбзэкIэ къы­щы­хьа Iыхьэр игъэхьэзыращ, narodkbr.ru интернет-хэ­щIапIэр  егъэлажьэ, а псом къыдэкIуэу адыгэ пщащэ IэпэIэсэщ – арджэн щIынми дыщэидэми фIы дыдэу хозагъэ.
 • Пщыгубжь Нарт Иорданием щылажьэ IуэхущIапIэ иным проектхэр гъэ­- зэ­щIэнымкIэ и менед­жерщ.
 • ЗэгурыIуэрэ лъагъуныгъэрэ, хабзэрэ нэмысрэ щызекIуэ, сабий дыхьэшх макъыр жьгъырууэ щыIу, зи жьэгур мыужьых уна­гъуэ лъэщ фыхъуну, фи насыпыр щызу гъащIэ ­дахэ зэдефхьэкIыну псэ­уэгъу зэхуэхъуа ныбжьы­щIитIым дынывохъуэхъу!
 • Хэкурыс пщащэмрэ хэ­хэс гъащIэр зи натIэ хъуа щIалэмрэ яухуа уна­гъуэщIэм Иорданием щып­сэу адыгэхэмрэ республикэм исхэмрэ я зэ­пы­щIэныгъэр нэхъ быдэ ищIы­ну дыщогугъ.
 •  
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэ,
 • «Адыгэ псалъэ» газет,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ,
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ псапащIэ фонд.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу