ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и прокуратурэм'

ЩыщIэныгъэхэр къахутэ, къуаншэхэр жэуапым ирашалIэ

2016-08-17

  • КъБР-м и прокуратурэм щызэхалъхьэжащ балигъ мыхъуахэмрэ щIалэгъуалэмрэ я IуэхухэмкIэ законхэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыным хуэунэтIауэ мы гъэм и япэ мазихым зэфIагъэкIахэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и прокуратурэм

Мылъкур зэрызэхадыгъуам папщIэ

2015-06-24

  • КъБР-м и прокурорым и къуэдзэ Махуэ Артур Iэ щIидзащ «Спартак-Налшык»  профессиональнэ футбол клуб» акционер обществэ зэIухам и правленэм и унафэщIу лэжьа Былымгъуэт Андзор, апхуэдэу клубым и кассиру, юристу щытахэу ПщыхьэщIэ МуIэед, Маржэхъу Альберт сымэ яхуэгъэзауэ къызэIуаха уголовнэ IуэхумкIэ тхылъым. ЗэхащIыхьар зыхуэдэм елъытауэ, ахэр ягъэкъуаншэ УФ-м и УК-м и 159-нэ статьям и 4-нэ Iыхьэм, 174.1-нэ статьям и 3-нэ Iыхьэм и «б» пунктым, 327-нэ статьям и япэ,  етIуанэ Iыхьэхэм къыщыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэхэр зэралэжьамкIэ (зэщIэгъэуIуауэ гъэпцIагъэ хьэлъэ дыдэ зэрызэрахьам, ахъшэ зэрызэкIэщIаупщIам, тхылъ нэпцI зэрагъэхьэзырам папщIэ).
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и прокуратурэм