ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дунейпсо Адыгэ Хасэ'

Нэхъ быдэжу дызэкъуоувэ

2015-09-24

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу ­Сэхъурокъуэ Хьэутий зэрыхахыжам, языныкъуэ «хэкупсэхэм» къызэралъы­тамкIэ, лъэпкъым и жылагъуэ зэгухьэныгъэ ин дыдэр – ДАХ-р – зэкъуиудынкIэ хъунут. Ап­хуэдэ хэхыныгъэмкIэ мыарэзыхэр Хасэм зэрыхэкIыжами адыгэ зэгухьэныгъэр нэхъ лъэщыж ищIащ, ДАХ-м щызекIуэ Iуэ­ху еплъыкIэхэр дэзыIыгъхэм я бжыгъэри нэхъыбэж хъуащ. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и  унафэщIхэм яхъумэфащ зэгухьэныгъэм и мардэ нэхъыщхьэхэр.
  •  
  • «Кавказыр нобэ» хъыбарегъащIэ агенст­вэм ипэкIэ къызэритамкIэ, фокIадэм и 19-м Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ хасэм и конгресс. ДАХ-м и тхьэмадэу етIуа­нэ пIалъэкIэ щытыну абы щыхахыжащ ­Сэхъурокъуэ Хьэутий. Урысей Федерацэми хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми я лIыкIуэу конгрессым зыщезыгъэтха цIыху 73-м ящыщу Сэхъурокъуэм и кандидатурэм папщIэ Iэ яIэтащ 62-м. АбыкIэ арэзы­тэкъым делегати 10-р, зым Iэ иIэтакъым. Фи­гу къэдгъэкIыжынщи, адыгэпсо зэIущIэм ипэ къихуэу языныкъуэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къытехуэу хуежьащ ­ДАХ-м и унафэщIхэмкIэ, къапщтэмэ, зэгу­хьэ­ныгъэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий и Iуэху зехьэкIэмкIэ, лъэпкъыр мыарэзы хуэ­дэу къызыхэщ тхыгъэхэр. И нэхъыбапIэм абы­х­эм я жэрдэмщIакIуэт Адыгеймрэ Къэ­рэшей-Шэрджэсымрэ щылажьэ щIыналъэ адыгэ хасэхэм я пашэхэр. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и вице-президент, Адыгейм и «Адыгэ Хасэ – Адыгэ (Шэрджэс) парламентым» и уна­фэщI Бэгъущэ Iэдэмрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и «Адыгэ Хасэм» и тхьэмадэ Шэрджэс Мухьэмэдрэ мэкъуауэгъуэм и кIэхэм жаIащ ДАХ-м къызэрыхэкIыжыр, абы и президентым иригъэкIуэкI политикэмкIэ зэры­мы­арэзым щхьэкIэ. «Къэнэжыр зыщ: фокIадэм щыIэну хэхыныгъэхэм ежьэнырщ. ДАХ-м и президентымрэ абы и къудамэ щIы­пIэ адыгэ хасэхэм я унафэщIхэмрэ илъэ­сищ къэс щыхахыж адыгэпсо конгрессым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ

Зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ япэ ирагъэщ.

2015-03-28

  • Ди газетым зэрытетащи, гъатхэпэм и 21-м Черкесск къалэ щызэхэтащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсыр. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Шапсыгъым щылажьэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат КъШР-м и Правительствэм и УнафэщI Къардэн Мурат, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, адыгэ Iуэхум гурэ псэкIэ хуэлажьэ нэгъуэщI IэщIагъэлIхэри.
  • ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий Хасащхьэм и лэжьыгъэр къызэIуех. Аюы бгъэдэсщ КъШР-м и премьер-министр Къардэн Мурат.

  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ

ЩIызэпсалъэрзэгурыIуэн папщIэщ

2014-08-07

  • «Шэрджэс Iуэху» жыхуаIэм, къэралым папщIэ лъэпощхьэпоуэ щытыным и пIэкIэ, Урысейм и лъэр дуней псом гъэбыда щыхъунымкIэ сэбэп къихьыфынут. Апхуэдэу къелъытэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и президент Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ

ЩIДАА-м и Президиумым къегъэлъагъуэ

2014-08-06

  • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хэтхэм я илъэс зэIущIэшхуэ шыщхьэуIум и 22-м Налшык щекIуэкIынущ. ЩIДАА-м и Президиумым къигъэлъэгъуа мы щIэныгъэлIхэр а зэхуэсым щыхагъэхьэнущ зэгухьэныгъэм и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейпсо Адыгэ Хасэ