ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

2016-01-12

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-10-24

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-03-07

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-02-03

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс – щIэнгъуазэ

2015-01-24

 • ЩIышылэ (январь)
 •  
 • ЩIышылэм и 20
 • 1921гъэм Бгырыс (Горскэ) АССР-р къэунэхуащ.
 • 1975гъэм къалъхуащ самбэмкIэ тIэунейрэ дунейпсо чемпион (1999, 2003) хъуа Алъхъуо Сыхьэтбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2014-06-21

 • ГъащIэм щыщ дерс
 •  Сымаджэщым и пэш  нэщхъейхэм ящыщ зым      щIэлъ щIалитIыр хэт щхьэгъубжэм и гъунэгъуу, адрейр  щIэкIыпIэм нэхъ пэблагъэу ягъэгъуэлъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2014-03-08

 • Хабзэ
 • ЦIыхубз хьэщIэ
 •  Пасэрей ди цIыхубзхэр куэдрэ унэм икIыу щытакъым. «ЦIыхубзым и Iуэху жьэгу пащхьэмрэ бжэщхьэIумрэщ», – жаIэу щытащ. ЛIым кърихьэлIэр фызым зэригъэзахуэу, зэригъэпэщу унэм щIэсу щытащ. Унагъуэм зыгуэр къе­хьэ­лIэным цIыхубзым и Iуэху хэлътэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ЗыIэрызыгъэхьэну хуейхэр фепIэщIэкI

2014-03-01

 • ЦIыхухэм я лъэIукIэ, «Адыгэ щIэнгъуазэ», Дунейпсо Адыгэ Хасэ, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэ  IуэхущIапIэхэм адыгэ (шэр­джэс) стIо­лы­щхьэ махуэ­гъэпс-щIэнгъуазэр къыдагъэ­кIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс