ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

2016-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-21

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-11

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-03-05

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2016-01-16

  • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
  •  ЩIышылэм и 15
  • 1936 гъэм къалъхуащ фольклорист, адыгэ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ, шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Шэрджэс Алий.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-01-12

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-10-24

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-03-07

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс