ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Махуэгъэпс'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-05-13

 • ЖыIэгъуэхэр
 • ГъащIэ узыншэ пIалъэ хъумэ, лIэщIыгъуэри напIэзыпIэу блолъэт
 • Бгыщхьэр плъапIэщ, ауэ псэупIэкъым: езыр-езыру дэкIар къохыжыф, дахар зыщIыпIэ къыщоху е кърадзыхыж.
 • Гур илъщ, лъэр щIэхуащ.
 • Зи къару илъыгъуэм щIэгъэкъуэн и куэдщ.
 • ГъащIэ узыншэ пIалъэ хъумэ, лIэщIыгъуэри напIэзыпIэу блолъэт.
 • Насыпыншагъэми зэ мыхъуми зэ кIэ гуэр егъуэт.
 • Узыщымыгугъауэ къэбгъуэтыжыр щIэуэ къыпхэхъуэ пэлъытэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2017 гъэм и адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2017-01-18

 • ЩIышылэ (ЯНВАРЬ)
 •  
 • ЩIышылэм и 20
 • 1921 гъэм Бгырыс АССР-р къэунэхуащ.
 • ЩIышылэм и 21
 • Дзэ къулыкъум хэт инженерхэм я махуэщ
 • 1952 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ БищIо Борис.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-09-01

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-21

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-05-11

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-03-05

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс-щIэнгъуазэ

2016-01-16

 • ЩIЫШЫЛЭ (ЯНВАРЬ)
 •  ЩIышылэм и 15
 • 1936 гъэм къалъхуащ фольклорист, адыгэ уэрэдыжьхэр зыгъэзащIэ, шэрджэс усакIуэ, тхакIуэ Шэрджэс Алий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2016-01-12

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-10-24

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

2015-09-19

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс