ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псапэ'

НыбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр тыгъэ хуащI

2017-03-18

 • Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт гъуазджэхэмкIэ школым  щеджэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэмкIэ  щIыналъэм ит курыт еджапIэхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ яхуэупсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

ЗиIэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм зыщIагъакъуэ

2017-02-09

 • Мазаем и 6-м «Синдика» хьэщIэщым и конференц-пэшым «Бифрендингым и школ» проектым хэтахэмрэ Iуэхур гъэзэщIэнымкIэ сэбэп къахуэхъуахэмрэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

ИлъэсыщIэ тыгъэхэр

2016-12-28

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм щэн дахэ яхэлъхьэным телажьэ «Стрекоза» IуэхущIапIэм ИлъэсыщIэ зэхыхьэ дахэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«Нэпс здэщымыIэ дуней»

2016-10-12

 • «ВТБ» банкым иригъэкIуэкI псапащIэ Iуэхум хэту Налшык къалэм дэт Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуащIащ сом мелуанрэ ныкъуэрэ зи уасэ УЗИ-диагностикэ Iэмэпсымэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Унагъуэ 70-м трагуэшэн ерыскъыхэкI

2016-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI и щIалэгъуалэ центрым лэжьыгъэ щхьэрэ щокIуэкI хуэмыщIауэ псэу, гугъуехь пэщIэхуа уна­гъуэ­хэм ядэIэпыкъуным теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гулъытэр зыхащIэ

2016-06-07

 • Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Мэржэхъу Мухьэмэд и жэрдэмкIэ, колоние №4-м и лэжьакIуэхэр щыIащ Нартан къуажэм дэт школ-интернатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«Вагъуэ цIыкIухэр» хуэныкъуэхэм ядоIэпыкъу

2016-06-03

 • Лъэпкъ къафэхэр гъэзэщIэнымкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ) и къэфакIуэхэм иджыблагъэ Налшык къалэм и Музыкэ театрым концерт щатащ, Нартан къуажэм дэт сабий интернатым щыIэхэм ядэIэпыкъун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Анэхэм яхуэгъэза Iуэхутхьэбзэхэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм хохъуэ

2016-01-23

 • Нэгъабэ лъандэрэ «СМС маме» федеральнэ хъыбарегъащIэ Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу анэхэм я бжыгъэр 1726-рэ хъуащ. Абыхэм ящыщу 825-р цIыхубз уэндэгъущ, 901-р бын зиIэ  анэхэщ. Iуэху щхьэпэр егъэзащIэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, «Узыншагъэрэ зыужьыныгъэрэ» фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Унагъуэ хуэмыщIахэм ядоIэпыкъу

2016-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дыгъэгъазэм и кIэм щекIуэкIащ куэдым ягу дыхьэ «Подиум Нальчик» гъэлъэгъуэныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Ныбжьэгъухэм хуэдэ щыIэкъым

2015-12-24

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Налшык и Музыкэ театрым щрагъэкIуэкI «Я радость нахожу в друзьях» фестивалыр. А Iуэху гуапэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, сабий сымаджэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ