ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псапэ'

Унагъуэ 70-м трагуэшэн ерыскъыхэкI

2016-07-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI и щIалэгъуалэ центрым лэжьыгъэ щхьэрэ щокIуэкI хуэмыщIауэ псэу, гугъуехь пэщIэхуа уна­гъуэ­хэм ядэIэпыкъуным теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гулъытэр зыхащIэ

2016-06-07

 • Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Мэржэхъу Мухьэмэд и жэрдэмкIэ, колоние №4-м и лэжьакIуэхэр щыIащ Нартан къуажэм дэт школ-интернатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«Вагъуэ цIыкIухэр» хуэныкъуэхэм ядоIэпыкъу

2016-06-03

 • Лъэпкъ къафэхэр гъэзэщIэнымкIэ щапхъэу къалъыта «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ) и къэфакIуэхэм иджыблагъэ Налшык къалэм и Музыкэ театрым концерт щатащ, Нартан къуажэм дэт сабий интернатым щыIэхэм ядэIэпыкъун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Анэхэм яхуэгъэза Iуэхутхьэбзэхэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм хохъуэ

2016-01-23

 • Нэгъабэ лъандэрэ «СМС маме» федеральнэ хъыбарегъащIэ Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу анэхэм я бжыгъэр 1726-рэ хъуащ. Абыхэм ящыщу 825-р цIыхубз уэндэгъущ, 901-р бын зиIэ  анэхэщ. Iуэху щхьэпэр егъэзащIэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, «Узыншагъэрэ зыужьыныгъэрэ» фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Унагъуэ хуэмыщIахэм ядоIэпыкъу

2016-01-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дыгъэгъазэм и кIэм щекIуэкIащ куэдым ягу дыхьэ «Подиум Нальчик» гъэлъэгъуэныгъэр. Ар къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Ныбжьэгъухэм хуэдэ щыIэкъым

2015-12-24

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Налшык и Музыкэ театрым щрагъэкIуэкI «Я радость нахожу в друзьях» фестивалыр. А Iуэху гуапэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, сабий сымаджэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Украинэм ирагъашэ

2015-12-17

 • КПРФ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм дыгъэгъазэм и 15-м иригъэжьащ ЛНР-мрэ ДНР-мрэ игъакIуэ автомашинэр. Ар къызэгъэпэщыным и гуащIэ хилъхьащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анато- лэ. Украинэм ирагъашэ хадэхэкIхэр, сабийхэм папщIэ илъэсыщIэ тыгъэхэмрэ IэфIыкIэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«Сабиигъуэм и къалэм»

2015-12-02

 • Сабийм и дунейпсо махуэр Налшык къалэ Щэнхабзэмрэ зыгъэпсэхунымкIэ и паркым къафэмкIэ и пэшым щагъэлъэпIащ. Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм абы къыщызэригъэпэщат «Сабиигъуэм и къалэ» псапащIэ Iуэхур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гулъытэ хуэныкъуэхэр

2015-11-04

 • Зеикъуэ дэт сабий интернатыр сыт и лъэныкъуэкIи зригъэужьыну икIи иригъэфIэкIуэну и мурадщ абы и унафэщI Алишанов АлисулътIан. Езым и нэIэ зэрыщIэувэрэ куэд дэмыкIами, нэрылъагъущ IуэхущIапIэм игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэр. УнафэщI щыпкъэм Iуэхум къришэлIэну и мурадщ уней IуэхущIапIэхэри хьэрычэтыщIэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Концертым фрагъэблагъэ

2015-07-15

 • Бадзэуэгъуэм и 24-м сыхьэт 20-м щIидзэу «Ночной Стамбул» рестораным псапащIэ концерт щекIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ