ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Мэжджыхь Каринэ токIуэ

2017-04-18

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) V Лъэпкъ чемпионатым и финалым кIуэн папщIэ къызэрыхах Урысейпсо зэхьэзэхуэхэр иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ Якутск къалэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ университетым и педагогикэ институтым и педагогикэ колледжым и еплIанэ курсым и студенткэ Мэжджыхь Каринэ икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­щIыналъэм япэ увыпIэр къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Денизэ текIуэныгъэм хуокIуэ

2017-04-11

 • Ди газетым зэрытетащи, Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкI «Голос. Дети» проект иным ди республикэм щыщ пщащэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ ехъулIэныгъэ иIэу хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нэхущ Заурбий аргуэру хахыж

2017-03-24

 • УФ-м и Жылагъуэ палатэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ Нэхущ Заурбий Ахьмэд и къуэр иджы етIуанэ пIалъэкIэ и лIыкIуэу хахыжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2016 гъэм и цIыху цIэрыIуэхэм халъытэ

2017-01-17

 • «Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр Къэрэшей-Шэрджэс   Республикэм къыщыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 10-м щIигъуащ. Абы къытехуэ тхыгъэхэр яфIэхьэлэмэтщ щIыналъэм и щIэджыкIакIуэхэм. Газетым и ужьрей номерыр абы и редактор нэхъыщхьэ Нартокъуэ СулътIан триухуащ зи лэжьыгъэ инхэмкIэ, IуэхущIафэ купщIафэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ Ипщэ федеральнэ щIыналъэмрэ 2016 гъэм цIэрыIуэ щыхъуа цIыхухэр къэгъэлъэгъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къардэн Альберт и дерс щхьэпэхэр

2016-12-30

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Урысейм и щIэблэр узыншагъэм хуэущиинымкIэ егъэджакIуэ нэхъыфI» зэхьэзэхуэр. Мыгъэрей зэпеуэм и кIэух Iыхьэр иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Дон Iус Ростов къалэм. Ди республикэм къыбгъэдэкIыу абы хэтащ Шэрэдж районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм дэт курыт школым физкультурэр щезыгъэдж Къардэн Альберт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

МэшбащIэ Исхьэкъ и пщIэр Тыркуми щылъагэщ

2016-11-26

 • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, Адыгэ Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъур иригъэлъапIэу, Дунейпсо Адыгэ Хасэм къищта унафэм ипкъ иткIэ, 2016 гъэр абы и илъэсу йокIуэкI. Къыщалъхуа махуэхэм ирихьэлIэу Мейкъуапэ ФилармониемкIэ и унэм щекIуэкIа пшыхьым къыкIэлъыкIуэу, ар зыбжанэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ, Адыгейм и жылэхэм зэIущIэхэр къыщызэрагъэпэщащ, Къэрэшей-Шэрджэсым кIуэну къыпэщылъщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЕхъулIэныгъэкIэ зэфIахащ

2016-11-09

 • ДэнэкIи хуэдэу, ди республикэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Ди щIыналъэхэм къыщызэрагъэпэщащ щэнхабзэ пшыхьхэр, еджэныгъэхэр, нэгъуэщI зэхуэс щхьэпэхэр. Махуэшхуэм ирихьэлIэу хэплъэжащ ЭтнографиемкIэ урысейпсо диктант иным кърикIуахэми. Ди гуапэ зэрыхъунщи, Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэхуащ диктантыр нэхъыфI дыдэу зытхыфа щIыналъищым. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ди республикэм щыпсэухэм етIуанэ увыпIэр къахьащ этнографие диктантымкIэ. Япэ хъуащ Тэтэрстаныр, ещанэ увыпIэр хуагъэфэщащ Смо-ленск областым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Лъэпкъхэм я унэм щагъэлъагъуэ

2016-11-04

 • ГъуазджэхэмкIэ европей академием и академик, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» VIII дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым щытекIуахэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 1 – 18-хэм щекIуэкIынущ Лъэпкъхэм я унэу Мэзкуу дэтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и академик Щоджэн Iэсхьэд

2016-10-28

 • Жэпуэгъуэм и 24-м ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. ЩIУА-м и академикыу хахащ ди лъэпкъэгъу щIалэ, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и Краснодар центрым и тхьэмадэ, Адыгэ Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вагъуэ цIыкIухэм» я текIуэныгъэ

2016-10-26

 • Нартан къуажэр зэрыгушхуэ «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ) Урысейм къафэмкIэ и гуп нэхъыфIхэр щызэпеуа «Кубок победителей» къэралпсо зэхьэзэхуэм япэ нагъыщэ зиIэ щIыхь тхылъымрэ кубокымрэ къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ