ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Пщыбий СулътIан и пщIэр

2017-09-13

 • Урысейпсо дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэр, Урысей къэрал библиотекэр дэщIыгъуу иджыблагъэ къыдигъэкIащ «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» къэралпсо литературэ зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэр щызэхуэхьэса тхылъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Иджыри зы дыщэ Сараевэ къраш

2017-08-03

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ ныбжьыщIэхэм я европэ зэхьэзэхуэм и иужь махуэм дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Джылахъстэнейм щыщ адыгэ щIалэщIэ Гъуэныбэ Iэуес. Блыщхьэ кIуам абы къыпищащ ди лъахэгъухэу Шыбзыхъуэ Аликрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэ а зэпеуэ дыдэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сурдлимп джэгухэм я вице-чемпион Тэнащ Иннэ

2017-07-29

 • Тыркум и Самсун къалэм бадзэуэгъуэм и 18 – 30-хэм щекIуэкI XXIII гъэмахуэ Сурдлимп джэгу­хэм дыжьын медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Тэнащ Иннэ.

 • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дэщIыгъуу килограмм 52-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж щыбэна Тэнащ Иннэ дзюдомкIэ гуп зэхьэзэхуэм и финалым нэсащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ пщащэм абыхэм фIы дыдэу зыкъыщигъэ­лъэгъуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЦIыху 645-м диплом плъыжьхэр иратыж

2017-07-20

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» бадзэуэгъуэм и 17-м щызэхэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейпсо чемпион Къанкъул Алан

2017-07-18

 • Джиу-джитсум и ACBJJ лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпион хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къанкъул Алан. Бадзэуэгъуэм и 12 – 14-хэм Мэзкуу и «Фестивальный» спорткомплексым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тэнащ Иннэ Сурдлимп джэгухэм макIуэ

2017-07-12

 • Бадзэуэгъуэм и 18 – 30-хэм Тыркум щекIуэкIынущ XXIII гъэмахуэ Сурдлимп джэгухэр. ДзюдомкIэ зэхьэзэхуэм абы щыхэтынущ ди лъахэгъу Тэнащ Иннэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргуэру нэхъыфIхэм хабжэ

2017-07-11

 • Лъахэхутэ-къэхутакIуэхэу, тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр Урысейм и къыдэкIыгъуэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЗэкIуий Анзор Европэм щытокIуэ

2017-07-01

 • Германием и Дортмунд къалэм щокIуэкI ныбжьыщIэхэм спорт бэнэкIэмкIэ я европэ зэхьэзэхуэ. Абы япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу ЗэкIуий Анзор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ мультфильм Тыркум къыщыдокI

2017-07-01

 • «Лъэпкъым и псэр и бзэщ. Зи анэдэлъхубзэр зымыщIэж лъэпкъыр щымыIэжу къэплъытэ хъунущ», – псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэрэ Кабалоев Зауррэ Урысейм и чемпионхэщ

2017-06-21

 • Мэкъуауэгъуэм и 15 – 18-хэм Влади-мир къалэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Ди щIалэхэм абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи дыщэ медалу тIурэ жэзу щырэ щызыIэрагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ