ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

ЦIыху 645-м диплом плъыжьхэр иратыж

2017-07-20

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» бадзэуэгъуэм и 17-м щызэхэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейпсо чемпион Къанкъул Алан

2017-07-18

 • Джиу-джитсум и ACBJJ лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпион хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къанкъул Алан. Бадзэуэгъуэм и 12 – 14-хэм Мэзкуу и «Фестивальный» спорткомплексым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тэнащ Иннэ Сурдлимп джэгухэм макIуэ

2017-07-12

 • Бадзэуэгъуэм и 18 – 30-хэм Тыркум щекIуэкIынущ XXIII гъэмахуэ Сурдлимп джэгухэр. ДзюдомкIэ зэхьэзэхуэм абы щыхэтынущ ди лъахэгъу Тэнащ Иннэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргуэру нэхъыфIхэм хабжэ

2017-07-11

 • Лъахэхутэ-къэхутакIуэхэу, тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр Урысейм и къыдэкIыгъуэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЗэкIуий Анзор Европэм щытокIуэ

2017-07-01

 • Германием и Дортмунд къалэм щокIуэкI ныбжьыщIэхэм спорт бэнэкIэмкIэ я европэ зэхьэзэхуэ. Абы япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу ЗэкIуий Анзор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ мультфильм Тыркум къыщыдокI

2017-07-01

 • «Лъэпкъым и псэр и бзэщ. Зи анэдэлъхубзэр зымыщIэж лъэпкъыр щымыIэжу къэплъытэ хъунущ», – псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэрэ Кабалоев Зауррэ Урысейм и чемпионхэщ

2017-06-21

 • Мэкъуауэгъуэм и 15 – 18-хэм Влади-мир къалэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Ди щIалэхэм абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи дыщэ медалу тIурэ жэзу щырэ щызыIэрагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ласицкене Марие Стокгольм щытокIуэ

2017-06-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (лIы дэкIуа иужькIэ Кучинэм а унэцIэр къищтащ) Марие текIуэныгъэр къыщихьащ Швецием и къалащхьэ Стокгольм иджыблагъэ щекIуэкIа «Налкъутналмэс лигэм» и Iыхьэм икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хьэсэн токIуэ

2017-06-14

 • Ди къэралым и щыхьэр Москва и Ут Плъыжьым иджыблагъэ щызэхуашэсащ «Классикэ псэу» урысейпсо зэпеуэм и иужьрей Iыхьэм нэса школакIуэхэр. НыбжьыщIэхэр зэхьэзэхуащ усэ, прозэм щыщ Iыхьэ Iэзэу гукIэ къеджэнымкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зэпеуэм щытекIуахэм яхэхуащ ди лъахэгъу Нальгиев Хьэсэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Имран Европэм щытокIуэ

2017-05-27

 • Европэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ илъэс пщыкIух зи ныбжь щIалэщIэхэм Сербием и къалащхьэ Белград накъы-гъэм и 21-м щрагъэкIуэкIащ. Килограмм 59-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж абы дыщэ медалыр къыщихьащ КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, категорие ищхьэ зиIэ тренер ГъуэплъащIэ ТIэхир и гъэсэн Бабочиев Имран.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ