ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Аккаев Азнаур Эверест и щыгум докI

2017-05-23

 • Дунейпсо класс зиIэ къегъэлакIуэ, Урысей и МЧС-м и Iуащхьэмахуэ бгылъагэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым и лэжьакIуэ Аккаев Азнаур Эверест бгым и щыгум дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 4-рэ дакъикъэ 30-м нэсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тау Валерэ и ехъулIэныгъэ лъагэ

2017-05-12

 • Ди къэралым и ищхъэрэ къалащхьэ Санкт-Петербург иджыблагъэ щекIуэкIащ «Основы безопаснос-ти жизнедеятельности» (ОБЖ) предметымкIэ екIуэкIа урысейпсо олимпиадэм и иужьрей Iыхьэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу абы хэтащ Тау Валерэ. Хэтам и мызакъуэу, ди гуапэ зэрыхъущи, къэралпсо зэпеуэм щытекIуащ, щалъхуа щIыналъэм и пщIэр лъагэу иIэту.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пщыбий СулътIан и пщIэлъагэр

2017-05-04

 • Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр ди республикэм къыщацIыху зэфIих и IуэхуфIхэмкIэ, нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ и дуней тетыкIэ екIумкIэ, хэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ нэмысымкIэ. Ар Зауэм, Лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым, УФ-м и Журналистхэм я союзым хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къалэ зыгъэпсэхупIэр къагъэщIэрэщIэж

2017-04-29

 • Хуабэ зэрыхъужрэ Налшык къалэм и ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI. Аттракцион зыгъэпсэхупIэр пщэдей къызэIуахыжынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мэкъуауэ Мурат урысейпсо зэпеуэр къыпоплъэ

2017-04-27

 • Урысей МВД-м и следователхэр я IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм теухуа зэпеуэм и республикэ Iыхьэр мэлыжьыхьым и 17-20-хэм екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мэжджыхь Каринэ токIуэ

2017-04-18

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) V Лъэпкъ чемпионатым и финалым кIуэн папщIэ къызэрыхах Урысейпсо зэхьэзэхуэхэр иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ Якутск къалэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ университетым и педагогикэ институтым и педагогикэ колледжым и еплIанэ курсым и студенткэ Мэжджыхь Каринэ икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­щIыналъэм япэ увыпIэр къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Денизэ текIуэныгъэм хуокIуэ

2017-04-11

 • Ди газетым зэрытетащи, Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкI «Голос. Дети» проект иным ди республикэм щыщ пщащэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ ехъулIэныгъэ иIэу хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нэхущ Заурбий аргуэру хахыж

2017-03-24

 • УФ-м и Жылагъуэ палатэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ Нэхущ Заурбий Ахьмэд и къуэр иджы етIуанэ пIалъэкIэ и лIыкIуэу хахыжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2016 гъэм и цIыху цIэрыIуэхэм халъытэ

2017-01-17

 • «Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр Къэрэшей-Шэрджэс   Республикэм къыщыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 10-м щIигъуащ. Абы къытехуэ тхыгъэхэр яфIэхьэлэмэтщ щIыналъэм и щIэджыкIакIуэхэм. Газетым и ужьрей номерыр абы и редактор нэхъыщхьэ Нартокъуэ СулътIан триухуащ зи лэжьыгъэ инхэмкIэ, IуэхущIафэ купщIафэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ Ипщэ федеральнэ щIыналъэмрэ 2016 гъэм цIэрыIуэ щыхъуа цIыхухэр къэгъэлъэгъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къардэн Альберт и дерс щхьэпэхэр

2016-12-30

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Урысейм и щIэблэр узыншагъэм хуэущиинымкIэ егъэджакIуэ нэхъыфI» зэхьэзэхуэр. Мыгъэрей зэпеуэм и кIэух Iыхьэр иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Дон Iус Ростов къалэм. Ди республикэм къыбгъэдэкIыу абы хэтащ Шэрэдж районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм дэт курыт школым физкультурэр щезыгъэдж Къардэн Альберт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ