ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Чэрим Тимур фIыщIэ хуащI

2017-11-16

 • Налшык дэт клиникэ сымаджэщ №1-м и хирург Чэрим Тимур иджыблагъэ къыIэрыхьащ илъэс 11 и пэкIэ игъэхъужа хъыджэбз цIыкIум и анэ Пешковэ Лорэ къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вагъуэ цIыкIухэр» аргуэру пашэ мэхъу

2017-11-01

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) пашэ щыхъуащ Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо грант зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и адрей щIыналъэхэм 2017 гъэм яхуригъэшэнущ мыIэрысэ тонн миным щIигъу

2017-10-28

 • Урысейм мыIэрысэ щагъэкI и щыхьэру хуэфащэ дыдэу къалъытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и адрей щIыпIэхэм мыIэрысэ лIэужьыгъуэ нэхъыфIхэм хуэдэу тонн минищэм щIигъу яхуригъэшэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м щагъэлъапIэ

2017-10-19

 • Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шэрыб Астемыр и текIуэныгъэ

2017-10-19

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шынагъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я диспетчер Шэрыб Астемыр щытекIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм 6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НыбжьыщIэхэм Сочэ кIуэну загъэхьэзыр

2017-10-11

 • «ДыгъафIэ къалэ» Сабий творчествэмкIэ академием щекIуэкIащ республикэм и математик ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. «Сириус» центрым къыхилъхьа егъэджэныгъэ программэм ипкъ иткIэ, абы пашэ щыхъуа сабийхэр хэтынущ щэкIуэгъуэ мазэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну урысейпсо зэпеуэм.
 •  
 • Республикэм и курыт школхэм я 7 – 9-нэ классхэм щеджэхэм ящыщу гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри хэтащ зэпеуэм и япэ Iыхьэм. Абыхэм лэжьыгъэхэр ягъэзащIэри, Интернетым и IэмалхэмкIэ центрым ягъэхьыжащ. КъэпщытакIуэхэр хэплъэжа нэужь, зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм хэтыпхъэу къалъытащ еджакIуэ 44-рэ. Абыхэм ящыщу 29-р «Ды­гъафIэ къалэм» и гъэсэнхэщ, адрейхэр республикэм и нэгъуэщI курыт школхэм щоджэ.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Сириус» егъэджэныгъэ цент­рыр «Зэчиймрэ ехъулIэныгъэмрэ» Егъэджэныгъэ фондым Сочэ къалэм къыщызэригъэпэщащ 2014 гъэм и дыгъэ­гъазэм. Фондым и жэрдэмщIакIуэхэм яхэтщ Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIхэр, егъэджакIуэхэр, щэн­хабзэмрэ спортымрэ я лэжьакIуэхэр. «Сириус»-м и ­къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ сабий зэчиифIэхэр гъэбелджылынымрэ абыхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIым адэкIи зегъэужьынымрэ.
 • ЩХЬЭЛЫКЪУЭ  Дисэ.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Котляровхэ я ехъулIэныгъэщIэ

2017-10-10

 • Москва щызэхэта «Отдых 2017» дунейпсо турист форумым ди къэралым и щIыпIэхэм я гъуэгугъэлъагъуэ, зекIуэлI картэхэм, SMART гуэдзэн нэхъы­фI­хэм я зэпеуэм кърикIуахэр щагъэнэIуащ.
 •  

 • Зэпеуэм ипкъ иткIэ, нэхъыфIу къалъытахэм ящыщщ Котляровхэ Вик­торрэ Мариерэ къыдагъэкIа «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и малень­ких» фIэщыгъэм щIэт тхы­лъыр. Ар «Гъуэгугъэлъагъуэ нэхъыфI» Iыхьэм щыте­кIуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мэз Каринэ и зи чэзу лъагапIэ

2017-10-03

 • Гималайхэм щыIэ Манаслу Iуащхьэм и щыгум махуэку кIуам нэсащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пщыбий СулътIан и пщIэр

2017-09-13

 • Урысейпсо дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэр, Урысей къэрал библиотекэр дэщIыгъуу иджыблагъэ къыдигъэкIащ «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» къэралпсо литературэ зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэр щызэхуэхьэса тхылъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Иджыри зы дыщэ Сараевэ къраш

2017-08-03

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ ныбжьыщIэхэм я европэ зэхьэзэхуэм и иужь махуэм дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Джылахъстэнейм щыщ адыгэ щIалэщIэ Гъуэныбэ Iэуес. Блыщхьэ кIуам абы къыпищащ ди лъахэгъухэу Шыбзыхъуэ Аликрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэ а зэпеуэ дыдэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ