ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

2018-04-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2018-04-10

 • Североморск къалэм дыгъуасэ щекIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщыным- кIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъухьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ, армэм и генерал Булгаков Д. В., Ищхъэрэ флотым и командующэ адмирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ТIэунейрэ дунейпсо чемпион

2018-03-17

 • Инджылызым хыхьэ Бирмингем къалэм гъатхэпэм и 1 – 4-хэм щызэхэтащ атлетикэ псынщIэмкIэ пэшхэм щызэпеуэ 17-нэ дунейпсо чемпионат. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ икIи тIэунейрэ дунейпсо чемпион щыхъуащ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (Кучинэ) Марие.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пащты Герман и лъэщапIэ

2018-03-06

 • КъБКъУ-м и ХъыбарегъащIэ центрым къыщызэIуахащ УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием   и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск ксилографиемкIэ щыIэ студием и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и лъэщапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

2018-02-22

 • Щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ ансамблым (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдикщ) аргуэру зы текIуэныгъэ иIэщ. Нартан къуажэм и щIэблэр щытекIуащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Шершнев Виктор и саугъэтыр къэхьыным теухуауэ екIуэкIа зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мэз Каринэ и зи чэзу лъагапIэ

2018-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ куэдым яфIэтелъыджэн Iуэху аргуэру илэжьащ. Иджы ар къыщыхутащ дунейм щынэхъ лъагэ дыдэ вулканыр къыщыхъея Iуащхьэм и щыгум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тхьэзэплъ Хьэсэн ягъэлъапIэ

2018-01-20

 • УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр – Урысейм и литературэ саугъэт иныр – зыхуагъэфэщахэм щIышылэм и 5-м Москва щратыжащ. АбыкIэ ягъэпажэ литературэм зэфIэкI лъагэ щызиIэ усакIуэ, тхакIуэ, драматург нэхъыфIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

2018-01-11

 • «Звезда» телеканалым щIышылэм и 5 – 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIа-кIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Ацкъан Руслан

2017-12-23

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм я жэрдэмкIэ къагъэлъагъуэри, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ цIэрыIуэ Ацкъан Руслан «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ. А Iуэху дахэм хуабжьу хэлIыфIыхьащ Урысей Федерацэм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр. Мыри фигу къэдгъэкIыжынщ, Ацкъан Руслан а автономием и тхьэмадэм и къуэдзэщ.
 • Дохъуэхъу Ацкъаным и ехъулIэныгъэхэм къахэхъуэ зэпыту иджыри илъэс куэдкIэ и къалэмыпэр лъэпкъым хуигъэлэжьэну.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2017-12-23

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щагъэлъэпIащ зи узыншагъэм сэкъат иIэ-хэм я «Абилимпикс» зэпеуэм, Москва щекIуэкIам, хэтахэр. Зыхуеджэ IэщIагъэмкIэ иджыкIэ зрагъэгъуэ-та Iэзагъыр щагъэлъэгъуа зэпеуэу УФ-м и щIыналъэ 75-м я лIыкIуэхэр зыхэтам Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гупым 3-нэ увыпIэр къыщахьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ