ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Мэз Каринэ и зи чэзу лъагапIэ

2018-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ куэдым яфIэтелъыджэн Iуэху аргуэру илэжьащ. Иджы ар къыщыхутащ дунейм щынэхъ лъагэ дыдэ вулканыр къыщыхъея Iуащхьэм и щыгум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тхьэзэплъ Хьэсэн ягъэлъапIэ

2018-01-20

 • УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и дамыгъэ нэхъыщхьэр – Урысейм и литературэ саугъэт иныр – зыхуагъэфэщахэм щIышылэм и 5-м Москва щратыжащ. АбыкIэ ягъэпажэ литературэм зэфIэкI лъагэ щызиIэ усакIуэ, тхакIуэ, драматург нэхъыфIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

2018-01-11

 • «Звезда» телеканалым щIышылэм и 5 – 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIа-кIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Ацкъан Руслан

2017-12-23

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм я жэрдэмкIэ къагъэлъагъуэри, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ цIэрыIуэ Ацкъан Руслан «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ. А Iуэху дахэм хуабжьу хэлIыфIыхьащ Урысей Федерацэм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр. Мыри фигу къэдгъэкIыжынщ, Ацкъан Руслан а автономием и тхьэмадэм и къуэдзэщ.
 • Дохъуэхъу Ацкъаным и ехъулIэныгъэхэм къахэхъуэ зэпыту иджыри илъэс куэдкIэ и къалэмыпэр лъэпкъым хуигъэлэжьэну.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралпсо зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2017-12-23

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щагъэлъэпIащ зи узыншагъэм сэкъат иIэ-хэм я «Абилимпикс» зэпеуэм, Москва щекIуэкIам, хэтахэр. Зыхуеджэ IэщIагъэмкIэ иджыкIэ зрагъэгъуэ-та Iэзагъыр щагъэлъэгъуа зэпеуэу УФ-м и щIыналъэ 75-м я лIыкIуэхэр зыхэтам Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гупым 3-нэ увыпIэр къыщахьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ди щIалэхэрщ Урысейм щынэхъ лъэщыр

2017-11-28

 • ЩэкIуэгъуэм и 25-м Воронеж къалэм щызэхэтащ Урысейм алыдж-урым бэнэкIэмрэ бэнэкIэ хуитымкIэ и абсолютнэ чемпионат. Абы щызэпэщIэтащ хьэлъэ, нэхъ хьэлъэ дыдэхэр зыхэт гупхэм щыбанэ спортсменхэр. ЯпэщIыкIэ наIуэ хъуащ щыбанэ хьэлъагъым щытекIуахэр, итIанэ я хьэлъагъ емылъытауэ ахэр зэхьэзэхуэжащ. БэнэкIэ лIэужьыгъуитIми адыгэ щIалэхэу Махуэ Билалрэ Мэхьэмэд Къантемыррэ пашэныгъэр щаубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Чэрим Тимур фIыщIэ хуащI

2017-11-16

 • Налшык дэт клиникэ сымаджэщ №1-м и хирург Чэрим Тимур иджыблагъэ къыIэрыхьащ илъэс 11 и пэкIэ игъэхъужа хъыджэбз цIыкIум и анэ Пешковэ Лорэ къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вагъуэ цIыкIухэр» аргуэру пашэ мэхъу

2017-11-01

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) пашэ щыхъуащ Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо грант зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и адрей щIыналъэхэм 2017 гъэм яхуригъэшэнущ мыIэрысэ тонн миным щIигъу

2017-10-28

 • Урысейм мыIэрысэ щагъэкI и щыхьэру хуэфащэ дыдэу къалъытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым и адрей щIыпIэхэм мыIэрысэ лIэужьыгъуэ нэхъыфIхэм хуэдэу тонн минищэм щIигъу яхуригъэшэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м щагъэлъапIэ

2017-10-19

 • Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ