ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

ЩIэблэм дагъэгушхуэ

2017-04-22

 • ЩIэблэ узыншэ уиIэныр ар фIыгъуэшхуэщ къэралми, сыт хуэдэ лъэпкъми, унагъуэми я дежкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, сабийхэм я щIэныгъэм, зэфIэкIхэм, спортымкIэ заужьыным адэ-анэхэр иджырей зэманым нэхъ егугъу хъуащ. КъагуроIуэ – а цIыкIухэращ зэлъытар ди къэкIуэнур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-04-15

 • Зэзауэ зэхэт
 • ПщыхьэщIэ Резуан и  текIуэныгъэ
 • Дон Iус Ростов щекIуэкIа «ММА ProFC-62» зэзауэ зэхэтхэмкIэ турнирым «Аллигатор» спорт клубым и гъэсэн ПщыхьэщIэ Резуан текIуэныгъэ къыщихьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Спортсмен пажэхэр министрым ирегъэблагъэ

2017-04-12

 • КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч яхуэзащ мас-рестлингымкIэ (башкIэ зэпекъунымкIэ) Урысейм и чемпионатым къыщыхэжаныкIа ди спортсменхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бырхьэмым хегъащIэ

2017-04-12

 • Мы махуэхэм Таджикистаным и къалащхьэ Душанбе щекIуэкIащ зэзауэ зэхэтхэм и АСВ-55 лигэм и дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Бырхьэм Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Грознэм щытокIуэ

2017-04-12

 • Грознэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ мини-футболымкIэ я зэхьэзэхуэ. Шэшэнми Ингушми я командэхэр бжыгъэ зэщхькIэ 7:0-у хигъащIэри, Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гупыр зэхьэзэхуэм щытекIуащ тэмэму зэхэзымыххэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди ныбжьыщIэхэр нэхъ лъэщт

2017-04-12

 • «Налшык» спорткомплексым щекIуэкIащ стIолыщхьэ теннисымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ Ставрополь крайм, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щыщхэу 2002 гъэм къалъхуа е нэхъыщIэ спортсмени 100-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынущ

2017-04-06

 • Налшык къалэм дэт «Легион» тренажёр пэшым мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм мас-рестлингымкIэ я зэхьэзэхуэ. Мы гъэм илъэс етIуанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа ныбжьыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сабий унэхэм я гъэсэнхэр зэпоуэ

2017-04-06

 • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щекIуэкIащ сабий унэхэмрэ школ-интернатхэмрэ я гъэсэнхэм шахматхэмкIэ я етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. «АкваЛоо» курорт-санаторэ IуэхущIапIэм махуипщIкIэ щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ Урысейм и щIыналъэ 20-м къикIа командэ 46-рэ. Иджырей зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ШахматхэмкIэ и федерацэмрэ «Северная Корона» социальнэ псапащIэ, щэнхабзэ программэхэмкIэ фондымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди щIалэхэм я ехъулIэныгъэхэр

2017-04-05

 • БэнэкIэ хуит
 •  Ипщэ федеральнэ округым бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэ къыщыхьыным теухуауэ Гулькевичи къалэм щызэпеуащ 1997 – 1999 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-03-24

 • Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр