ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Хьэзиз ягу къагъэкIыж

2017-05-25

 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м щекIуэкIащ жылэм пщIэшхуэ щызиIэу щыта Урыс Хьэзиз волейболымкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзокъуэмрэ Псэунымрэ

2017-05-24

 • Мэзкуу областым хыхьэ Раменскэ къалэм мы махуэхэм щызэхэтащ бэнэкIэ лIэужьыгъуищымкIэ студентхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КIэух зэIущIэм къыщыхагъащIэ

2017-05-17

 • Налшык дэт гимназие №4-м и баскетбол командэр мы гъэм аргуэру щыджэгуащ «Локобаскет-Школ Лигэ» зэхьэзэхуэм и финалу Дон Iус Ростов щекIуэкIам. Нэгъаби хуэдэу, налшыкдэсхэм кIэух зэIущIэм хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъуащ Дон Iус Ростов и гимназие № 36-м и командэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сыжажэ Мартин Дунейпсо Кубокыр къехь

2017-05-12

 • Мы махуэхэм Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ пауэрспортымкIэ Дунейпсо Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ «Витязь» зэгухьэныгъэр яхэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

СаугъэтымкIэ йохъуажэ

2017-05-04

 • Абхъазым и ЛIыхъужь, а къуэш республикэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта, СССР-м щIыхь зиIэ и дзэ кхъухьлъатэзехуэ, генерал-лейтенант Сосналы СулътIан къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу Налшык дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дзэлыкъуэдэсхэр къыхожаныкI

2017-05-04

 • ГъащIэ узыншэм къыхуеджэнымрэ муниципальнэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ дегъэхьэхынымрэщ и къалэн нэхъыщхьэу щытар мы махуэхэм Налшык и Сабий стадионым щекIуэкIа КъБР-м и Муниципальнэ IуэхущIапIэхэм я спартакиадэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Спортым и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм я фестиваль Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэIуах

2017-04-29

 • Накъыгъэм и 1 – 8-хэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIынущ спортым и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэмкIэ гъэ къэс къызэрагъэпэщ дунейпсо фестивалым и ебгъуанэ зэхыхьэгъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIэблэм дагъэгушхуэ

2017-04-22

 • ЩIэблэ узыншэ уиIэныр ар фIыгъуэшхуэщ къэралми, сыт хуэдэ лъэпкъми, унагъуэми я дежкIэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, сабийхэм я щIэныгъэм, зэфIэкIхэм, спортымкIэ заужьыным адэ-анэхэр иджырей зэманым нэхъ егугъу хъуащ. КъагуроIуэ – а цIыкIухэращ зэлъытар ди къэкIуэнур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-04-15

 • Зэзауэ зэхэт
 • ПщыхьэщIэ Резуан и  текIуэныгъэ
 • Дон Iус Ростов щекIуэкIа «ММА ProFC-62» зэзауэ зэхэтхэмкIэ турнирым «Аллигатор» спорт клубым и гъэсэн ПщыхьэщIэ Резуан текIуэныгъэ къыщихьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Спортсмен пажэхэр министрым ирегъэблагъэ

2017-04-12

 • КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч яхуэзащ мас-рестлингымкIэ (башкIэ зэпекъунымкIэ) Урысейм и чемпионатым къыщыхэжаныкIа ди спортсменхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр