ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Дунейпсо зэпеуэм макIуэ

2017-07-19

 • Мудрэн Беслъэн Олимп чемпион зэрыхъурэ иджы япэу утыку къихьэнущ – ар хэтынущ Мэжэрым (Венгрием) щекIуэкIыну дзюдомкIэ дунейпсо чемпионатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тембот Анзор и гъэсэнхэр Тегеран щытокIуэ

2017-07-11

 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и ныбжьыщIэ командэ къыхэхар щытекIуащ Ираным и къалащхьэм щекIуэкIа, Ядегар Iимамым и кубокыр къэхьыным теухуа дунейпсо зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-07-04

 • Алыдж-урым бэнэкIэ
 • Куэцэ  Атмир ещанэщ
 •  Дортмунд къалэм (Германие) мы махуэхэм щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм спорт бэнэкIэмкIэ я европэ зэхьэзэхуэм иджыри зы медаль къыщахьащ ди лъахэгъухэм. БэнэкIэ хуитымкIэ дыщэр къытхуэзыхьа ЗэкIуий Анзор алыдж-урым бэнэкIэмкIэ жэзыр дыщIигъуащ Куэцэ Атмир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Iэдэм Арам хегъащIэ

2017-06-29

 • Зи ныбжьыр илъэс 21-м фIэмыкIахэм Урысей Федерацэм дзюдомкIэ я чемпионатым и кIэух зэпеуэм хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ Армавир къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Щоджэн Iэдэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-06-28

 • Волейбол
 • КъБКъУ-м  и  командэр финалым  макIуэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и Физкультурэ спорт комплексым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм я цIыхубз волейбол командэхэм я урысейпсо студент зэхьэзэхуэхэм я Iыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп махуэм Налшык щыпожьэ

2017-06-20

 • XXXIII Урысейпсо Олимп махуэр гъэлъэпIэным ипкъ иткIэ ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм налшыкдэсхэмрэ абыхэм я хьэщIэхэмрэ хэту зэдэжэхэр къыщызэрагъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бжьыпэр зыубыдахэр

2017-06-16

 • Нарткъалэ щекIуэкIащ ракетомодель спортымкIэ зэхьэзэхуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэмгъуокъу Сыхьнун и вагъуэ

2017-06-02

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №1м мы махуэхэм щызэхэтащ а жылэм дэса, куржыабхъаз зауэм 1993 гъэм хэкIуэда Хьэмгъуокъу Сыхьнун и фэеплъ волейбол зэхьэзэхуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

2017-06-01

 • Иджырей пятиборьемкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэхьэзэхуэ зэIуха мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ. «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэпеуэм хэтащ я ныбжьым елъытауэ гупиплIу гуэша ныбжьыщIэхэр. Зэхьэзэхуэхэр егъэкIуэкIыныр даIыгъащ икIи саугъэт щхьэхуэхэр текIуахэм хуагъэхьэзыращ «ЩIэпхъа-       джагъэ зэщIэгъэуIуам ебэнынымкIэ IэнатIэм и ветеранхэм я лигэ» Кав-каз Ищхъэрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди щIалэхэр япэйощ

2017-06-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и картингистхэм зэфIэкI лъагэ щагъэлъэгъуащ «Форт Грозный» картодромым щекIуэкIа чемпионат зэIухахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр