ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

2017-09-26

 • Дзюдо
 • Чемпионыр  кърагъэблэгъэж
 • Европэм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным теухуауэ Словением щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм Урысейм и гуп нэхъыщхьэм япэ дыщэ медалыр къыщыхуихьащ КъБР-м щыщ Шэру Муртаз.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Налшык спортсмен нэхъыфIхэр щызэхуос

2017-09-23

 • Урысейм щекIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэхэм я календарым нэхъыщхьэу къыщыхьахэм ящыщыр – цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ дзюдомкIэ я къэралпсо чемпионатыр – мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щекIуэкIащ. Мыпхуэдэ пщIэшхуэ зиIэ зэпеуэр Налшык етIуанэу кърегъэблагъэ. 2009 гъэм ди деж щызэхэта Урысей чемпионатым къищынэмыщIауэ, иужьрей илъэс- хэм Налшык щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэмрэ (2010) щIалэгъуалэмрэ (2008, 2016) дзюдомкIэ я зэхьэ-зэхуэхэр, клуб зэпеуэр (2015).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Спортсмен 600-м щIигъу Налшык щызэпеуащ

2017-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык фокIадэм и 16 – 19-хэм щекIуэкIащ Урысейм дзюдомкIэ и чемпионат. «Гладиатор» спорт комплексым и алэрыбгъум къэралпсо зэпеуэм и медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэ 60-м къикIа спортсмен 600-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБКъУ-м и волейболистхэр пашэщ

2017-09-14

 • Пшахъуэм хэту волейбол джэгунымкIэ цIыхубзхэм я республикэпсо чемпионат Тэрч къалэм щекIуэкIащ. ЕтIуанэу къызэрагъэпэщ а зэхьэзэхуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыхубз командэ нэхъыфIи 8.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-09-06

 • ЗэуэкIэ зэхэт
 • Сочэ щытекIуа ди лъахэгъухэр
 • Иджыблагъэ зэуэкIэ зэхэтымкIэ Сочэ щекIуэкIа, «Fight Nights Global-72» дунейпсо зэхьэзэхуэм текIуэныгъэхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу Бэджыдэ Ислъамрэ Туменов Бибертрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-08-30

 • ЗэуэкIэ зэхэт
 • «Колизей» спорт-холлым адыгэ      щIалэхэм зыщаIэт
 • Грознэ къалэм дэт «Колизей» спорт-холлым щекIуэкIащ WFCA-41 зэуэкIэ зэхэтымкIэ дунейпсо зэпеуэ. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Бакъ Алимрэ Унэж Аслъэнрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль лIэужьыгъуэ псори я Iэрылъхьэу

2017-08-29

 • Пензэ къалэм мы ма хуэхэм щекIуэкIащ кадетхэм каратэмкIэ я урысейпсо зэпеуэ. Абы хэтащ ди къэралым и щIыналъэ псоми къикIа, зи ныбжьыр илъэс 14 – 20-м ит ныбжьыщIэхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт сменхэм а зэхьэзэхуэм ме даль лIэужьыгъуэ псори щызыIэрагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-08-23

 • Тхэквондо
 • Мысырым макIуэ
 • Урысейм щыщ ныбжьыщIэхэм тхэквондомкIэ я командэ къыхэхам зыхуегъэхьэзыр Мысырым и Шарм-эль-Шейх къалэм мыгувэу щекIуэкIыну дунейпсо зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Iуащхьэмахуэ лъапэ дунейпсо зэпеуэм зыщыхуагъэхьэзыр

2017-08-22

 • Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и командэ къыхэхам илъэс епщыкIутIанэ хъуауэ зэхьэзэ хуэ инхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщыхуегъэхьэзыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо зэхьэзэхуэм зыхуегъэхьэзыр

2017-08-16

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я европэпсо чемпионат. Абы дыщэ медаль къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гъуэныбэ Iэуес. Спортсменым зэхьэзэхуэм зэрызыхуигъэхьэзырам, адэкIэ и мурадхэмкIэ къыддэгуэшащ абы и тренер Белгъэрокъуэ Эдуард.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр