ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-03-24

 • Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэзахъстан – Урысей – 2:8

2017-03-23

 • Тырныауз къалэм дэт «Геолог» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым щекIуэкIащ БоксымкIэ урысей спорт студент зэгухьэныгъэм и япэ президенту щыта,  спортым  щIыхь  зиIэ и мастер, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер, Олимп джэгухэм тIэунейрэ къыщыхэжаныкIа Киселёв Алексей и фэеплъу къызэрагъэпэща дунейпсо зэIущIэр.  Абы щызэпэщIэтащ Къэзахъстанымрэ БоксымкIэ урысей спорт зэгухьэныгъэмрэ я командэ къыхэхахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Республикэм и чемпионхэр

2017-03-18

 • Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым щекIуэкIащ шахмат псынщIэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и ебланэ чемпионат. Абы хэтащ спортсмен 60-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-03-16

 • Бочче
 • Утыку къохьэ
 • Налшык дэт спорт комплексым боччемкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэмрэ районхэмрэ щыщ спортсмен 50-м щIигъу. Турнирыр къызэрагъэпэщащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и деж щыIэ Сабий-ныбжьыщIэ спорт-адаптацэ школым и тренерхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-03-11

 •  Дзюдо
 • Къущхьэ Жамболэт жэзыр Iэрохьэ
 • Москва дэт Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, щIалэгъуалэмрэ туризмэмкIэ урысей къэрал университетым и спорткомплексым иджыблагъэ дзюдомкIэ щызэхьэзэхуащ УФ-м и щIыналъэ 32-м къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. Ахэр щIэбэнащ Урысейм и студентхэм я спорт зэгухьэныгъэм и саугъэтхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-02-21

 • Джиу-джитсу
 • КIэухым щызэхуозэж
 • Джиу-джитсу лIэужьыгъуэмкIэ Урысейм и кубокыр къэхьынымкIэ Рязань щрагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм ди лъахэгъухэр щызэхуэзэжат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кучинэм ещанэ текIуэныгъэри зыIэрегъэхьэ

2017-02-04

 • Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпион Кучинэ Марие мыгъэрей зэхьэзэхуэхэр фIы дыдэу иригъэжьащ. Илъэсыр зэрыщIидзэрэ зыIэригъэхьа текIуэныгъитIым  иджыблагъэ  абы ещанэри дыщIигъуащ – Кучинэм дыщэ медалыр къыщихьащ Волгоград областым и губернаторым и кубокым  теухуа зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беслъэнейм и зи чэзу ехъулIэныгъэ

2017-02-04

 • Журналист Ягодин Анатолий и фэеплъу Кстовэ къалэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Лъэпкъ Гвардием хыхьэ дзэхэм я Iэпщэрыбанэ зэзауэмкIэ я ХХ къэралпсо чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Беслъэней Нурмухьэмэд абы текIуэныгъэр къыщихьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуэныгъэм нэсыпауэ

2017-02-02

 • Кстовэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ илъэс 23-м зи ныбжьыр фIэмыкIахэм самбэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гереков Рустам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Джэду Iэниуар Олимпиадэм къыщыхэзыгъэщIа Яздани IущIэну хьэзырщ

2017-02-02

 • Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я лIыхъужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ Джэду Iэниуар жиIащ дунейпсо зэхьэзэхуэхэм зыхуэгъэхьэзырыным гулъытэ хэха дызэрыт илъэсым зэрыхуищIынур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр