ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

2018-04-19

 • Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэхэмрэ (1997 – 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэпеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъущхьэМурадин и дыжьын медаль

2018-04-12

 • Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

2018-04-12

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплек-      сым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэуэ медаль 60

2018-04-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыяпэу щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхэт каратэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэм и жылагъуэ куэдым къикIа спортсмен 250-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

2018-04-10

 • СамбэмкIэ дунейпсо чемпион Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ III урысейпсо зэхьэзэхуэ Черкесск къалэм щызэхэтащ. «А» класс зиIэ зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 220-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Джэримэс токIуэ

2018-04-10

 • Сабийхэм тхэквондомкIэ я Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Псыхуабэ щекIуэкIащ. Абы шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ Сэралъп Джэримэс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпион Ервас Руслан

2018-04-03

 • Ярославль къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымрэ щылъу штангэр къэIэтынымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы кърихьэлIат къэралым и щIыналъэ 82-м къи- кIа спортсменхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-03-27

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым мы махуэхэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм самбэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ 2002 – 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тэрч щIыналъэм зыщеужь

2018-03-24

 • Тэрч къалэм дэт «Терек-Олимп» спорт комплексым щекIуэкIащ районым волейболымкIэ и зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. Абы хэтащ Новэ-Хьэмидей, Терекскэ, Арыкъ, Дей, Курп Ищхъэрэ, Курп (Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ щыщхэр зэхэта командэ), Хьэмидей къуажэм и гупитI – псори зэхэту команди 8.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сочэ куэдкIэ пэжыжьэми

2018-03-22

 • Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм зи чэзу Паралимп джэгухэр гъатхэпэм и 18-м гуфIэгъуэкIэ щызэхуащIыжащ. Ди къэралым икIахэм абы етIуанэ увыпIэр щаубыдащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр