ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

2017-11-22

 • БэнэкIэ хуит
 • Махуэ Билил: Си  пщIэр  къэсIэтыжынырщ къалэн  нэхъыщхьэр
 • Нусуев Шевалье и фэеплъ зэхьэзэхуэм щытекIуэри, иджырей олимп лъэхъэнэр хъарзынэу къыщIидзащ Махуэ Билал. Иужьрей илъэсрэ ныкъуэм и гъащIэр зэрекIуэкIам, илъэс 30 ныбжьым зэры-нэсам, нэгъуэщIхэми ар иджыблагъэ тхутепсэлъыхьащ. Апхуэдэу Махуэм къыхигъэщащ бэнэным хуэфэщэн увыпIэр щиубыдыжу 2020 гъэм Токио щекIуэкIыну Олимп джэгухэм кIуэну зэрыхущIэкъур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди бэнакIуэхэр токIуэ

2017-11-15

 • Китайм щыIэ Гуандун университетым спортымкIэ и уардэунэм щекIуэкIащ VII урысей-китай щIалэгъуалэ гъэмахуэ джэгухэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жыласэ Рустам къэралым щытокIуэ

2017-11-14

 • БэнакIуэ ныбжьыщIэ Жыласэ Рустам ехъулIэныгъэшхуэ къыщихьащ Чеховэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа, зи ныбжьыр илъэс пщыкIух иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм. Килограмм 32-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, Къэхъун щыщ щIалэщIэр къэралым щынэхъ лъэщ хъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэсанэ Мурат и текIуэныгъэ

2017-11-08

 • Тольятти къалэм дэт «Лада-Арена» спорт комплексым щекIуэкIащ ММА спорт лIэужьыгъуэмкIэ зи чэзу  дунейпсо зэхьэзэхуэр. Абы щызэуащ Налшык щыщ Хьэсанэ Мурат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкI

2017-11-08

 • Дзэлыкъуэ район администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Щокъуий Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Сэрмакъ къуажэм и физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Олимп чемпионым и саугъэтхэм щIэбэну

2017-11-04

 • Адыгэ Республикэм хыхьэ Бжыхьэкъуеижь жылагъуэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха, Олимп чемпион, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч и саугъэтхэр къэхьыным теухуауэ щытар. Псори зэхэту абы щыбэнащ Урысейм и щIыналъэ куэдым щыщ спортсмен ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2017-11-02

 • Атлетикэ хьэлъэ
 • Джылахъстэней  щIалэр псоми  йофIэкI
 • ПауэрлифтингымкIэ, двоеборьемкIэ, щылъу хьэлъэ къэIэтынымкIэ дунейпсо чемпионат иджыблагъэ Мэзкуу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Илъэс пщыкIух иримыкъуахэм я зэпеуэм

2017-11-01

 • Мэзкуу пэмыжыжьэу щыIэ Чеховэ къалэм щекIуэкIащ илъэс пщыкIух иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урышымрэ Махуэмрэ саугъэт нэхъыщхьэхэр къахь

2017-10-31

 • Мэзкуу дэт «ЦСКА» спорткомплексым махуитIкIэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Нусуев Шева-лье и фэеплъ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ Махуэ Билалрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ветеранхэр къикIуэтынукъым

2017-10-28

 • Болгарием и Пловдив къалэм щызэхэтащ ветеранхэм бэнэкIэ хуитымрэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Ди лъахэгъухэр абы къыщыхэжаныкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр