ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

«13»-р зыхуэугъурлахэр

2018-02-15

 • ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и къыкIэлъыкIуэ махуитIым Урысейм щыщ атлетхэм жэз меда-лу 3 къыщахьащ. Абы щыгъуэми официальнэу щымыт гуп зэпеуэм ди къэралым икIахэр къыщекIуэтэхащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жэзрэ дыжьынкIэ къыщIадзэ. КъыкIэлъыкIуэнур дыщэ?

2018-02-13

 • Кореем и Пхёнчхан къалэм мэремым официальнэу къыщызэIуаха ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм зэхьэзэхуэ гуащIэхэм щрагъэжьащ. Абы и япэ дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Швецием щыщ Калл Шарлотт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 11

2018-02-13

 • Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм и саугъэтхэр боксымкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэр. Абы хэтащ УФ-м и щIыналъэ куэдым къикIа, зи ныбжьыр илъэс 13-14-м ит спортсмени 100-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Япэ куржы чемпион

2018-02-10

 • Куржым и премьер-министр Квирикашвили Георгий ехъуэхъуащ сумомкIэ Японием и императорым и кубокыр къэзыхьа илъэс 31-рэ зи ныбжь Тотиносин (и цIэ дыдэр Горгадзе Леванщ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беслъэней Нурмухьэмэд и текIуэныгъэ

2018-02-06

 • Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием и алэрыбгъум щекIуэкIащ дзэ журналист Ягодин Анатолий и фэеплъу Урысейм и Лъэпкъ гвардием и федеральнэ къулыкъум IэпщэрыбанэмкIэ и XXI чемпионат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кабалоев Заур дунейпсо зэпеуэм щытокIуэ

2018-02-03

 • ЩIышылэм и 19 – 21-хэм Краснодар къалэм щекIуэкIащ «Иван Поддубный» Гран-прир алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къэхьыным теухуа дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тхьэзэплъыжым и дыжьын медаль

2018-02-03

 • Хакасием хыхьэ Черногорск къалэм дэт «Нептун» спорт комплексым щIышылэм и 27-м щекIуэкIащ къуажэдэс спортсменхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIауэ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэ щIалэхэращ алэрыбгъум щытепщэр

2018-02-01

 • ЩIышылэм и 26 – 28-хэм Красноярск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Иван Ярыгин» Гран-при зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэ ин щызыIэрагъэхьащ ди лъахэгъухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къалащхьэм и зэхьэзэхуэ зэIуха

2018-01-30

 • Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорт комплексым щекIуэкIащ 2001 – 2002 гъэхэм къалъхуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я къалэ зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсэнхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Республикэм и футболист нэхъыфI Щоджэн Борис

2018-01-23

 • Илъэс 23-рэ хъуауэ «Советская молодёжь» газетым щIэупщIэныгъэхэр ирегъэкIуэкI, гъэ блэкIам республикэм и футболист нэхъыфIыр игъэбелджылын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр