ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

2017-11-02

 • Лъэпкъ литературэхэм я фестиваль
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуа-бэ щекIуэкIынущ Урысейм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль. Абы хэтынущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Кулиев Къайсын и фэеплъу

2017-10-28

 • Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэтщIхэ, ди хьэщIэ лъапIэхэ!
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 1 – 2-хэм екIуэкIынущ КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Урысей Федерацэм и Президентыр зэрыхах хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-10-28

 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ зокIуэ «Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдэкIа Федеральнэ закон №103-ФЗ-р.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Ар къэдмыгъэхъун тлъэкIынущ!»

2017-10-27

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Республикэ клиникэ сымаджэщым и пэIущIэ пэшышхуэм жэпуэгъуэм и 27-м сыхьэти 10-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 13 пщIондэ щекIуэкIынущ Инсультым (щхьэ куцIым лъыр дэуеиным) пэщIэтыным и дунейпсо махуэм хуэгъэпса акцэ, «Ар къэдмыгъэхъун тлъэкIынущ!» фIэщыгъэр иIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!

2017-10-26

 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ны къуэм унэм ныфхуа хьыну  газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсны къуэм и уасэр сом 815-рэ кIэ пIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХьэрычэтыщIэхэм ящIэн папщIэ

2017-09-23

 • «ЦIыху щхьэхуэхэм ехьэлIа хъыбархэм я IуэхукIэ» 2006 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м къыдэкIа Федеральнэ закон №152-ФЗ-м и 25-нэ статьям и 2.1 Iыхьэм (2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м къыдэкIа Федеральнэ закон №261-ФЗ-мкIэ ягъэуващ) ипкъ иткIэ, цIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэм 2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-р къэсыху елэжьа операторхэм (хъыбархэр къыщIэупщIэхэм Iэрагъэхьащ) ахэр ЦIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэр хъумэнымкIэ уполномоченнэ IуэхущIапIэм и деж нагъэсыну зэракъалэныр фигу къегъэкIыж Роскомнадзорым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм. Абы теухуа информацэ тхыгъэ а IуэхущIапIэм Iэрагъэхьэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я тхылъхэм хэплъэнущ

2017-09-22

 • Республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIыпIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, Прохладнэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIыпIэ самоуправленэхэм я деж щыIэ щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкIыу, КъБР-м и Парламентым щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я дэфтэрхэр тхыгъэ гуэдзэн и гъусэу къевгъэхь КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ:

2017-09-16

 • 2017 гъэм фокIадэм и 18-м – «Урысей къэралыгъуэр зэфIэувэным шэрджэсхэм хуащIа хэлъхьэныгъэр» зыфIаща щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
 • ЩрагъэкIуэкIынур творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» сабий академиерщ (2-нэ Тамань дивизэм и цIэр зезыхьэ уэрам, 31).
 • 2017 гъэм фокIадэм и 19-м – ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зэхуэс.
 • ЩекIуэкIынур «Трек» ООО-рщ. ЩыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХабзэщIэм есэн папщIэ

2017-09-14

 • ХьэрычэтыщIэ-омбудсмен АфэщIыж Юрий хэтащ къэзыпщытэ-кассэ техникэр къызэрагъэсэбэп хабзэщIэм хуэкIуэн папщIэ Урысейм и Федеральнэ налог IуэхущIапIэмрэ УФ-м и Президентым и деж ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ щыIэ уполномоченнэм и IуэхущIапIэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща штабым и етIуанэ зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Скляр Игорь фыхуэзэну фыхуеймэ

2017-09-13

 • ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! Урысей МВД-м и инспектор нэхъыщхьэ, полицэм и генерал-майор Скляр Игорь Александр и къуэр 2017 гъэм фокIадэм и 30-м сыхьэти 9-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 18 хъухукIэ яIущIэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэм теухуауэ упщIэ зиIэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ