ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-16

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм  и   япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-14

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэм-
 • рэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-11-11

 • «Адыгэ псалъэм»и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ     кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2017-11-02

 • Лъэпкъ литературэхэм я фестиваль
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуа-бэ щекIуэкIынущ Урысейм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль. Абы хэтынущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Кулиев Къайсын и фэеплъу

2017-10-28

 • Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэтщIхэ, ди хьэщIэ лъапIэхэ!
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 1 – 2-хэм екIуэкIынущ КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Урысей Федерацэм и Президентыр зэрыхах хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-10-28

 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ зокIуэ «Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдэкIа Федеральнэ закон №103-ФЗ-р.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Ар къэдмыгъэхъун тлъэкIынущ!»

2017-10-27

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Республикэ клиникэ сымаджэщым и пэIущIэ пэшышхуэм жэпуэгъуэм и 27-м сыхьэти 10-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 13 пщIондэ щекIуэкIынущ Инсультым (щхьэ куцIым лъыр дэуеиным) пэщIэтыным и дунейпсо махуэм хуэгъэпса акцэ, «Ар къэдмыгъэхъун тлъэкIынущ!» фIэщыгъэр иIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!

2017-10-26

 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ны къуэм унэм ныфхуа хьыну  газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсны къуэм и уасэр сом 815-рэ кIэ пIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХьэрычэтыщIэхэм ящIэн папщIэ

2017-09-23

 • «ЦIыху щхьэхуэхэм ехьэлIа хъыбархэм я IуэхукIэ» 2006 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м къыдэкIа Федеральнэ закон №152-ФЗ-м и 25-нэ статьям и 2.1 Iыхьэм (2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м къыдэкIа Федеральнэ закон №261-ФЗ-мкIэ ягъэуващ) ипкъ иткIэ, цIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэм 2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-р къэсыху елэжьа операторхэм (хъыбархэр къыщIэупщIэхэм Iэрагъэхьащ) ахэр ЦIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэр хъумэнымкIэ уполномоченнэ IуэхущIапIэм и деж нагъэсыну зэракъалэныр фигу къегъэкIыж Роскомнадзорым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм. Абы теухуа информацэ тхыгъэ а IуэхущIапIэм Iэрагъэхьэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я тхылъхэм хэплъэнущ

2017-09-22

 • Республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIыпIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, Прохладнэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIыпIэ самоуправленэхэм я деж щыIэ щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкIыу, КъБР-м и Парламентым щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я дэфтэрхэр тхыгъэ гуэдзэн и гъусэу къевгъэхь КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ