ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Къэбэрдокъуэ Муратрэ Стародубцев Антонрэ я пшыхь

2017-07-15

 • Сэралъп Мадинэ и арт-центрым бадзэуэгъуэм и 30-м щекIуэкIынущ «Дуэты» проектым и япэ концертыр. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ «Август» медиацентрымрэ Сэралъп Мадинэ и артцентрымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iуэхутхьэбзэ лIэужьыгъуэщIэ

2017-07-05

 • «Яндекс. Такси» – аращ зэреджэр Налшык къыщежьа Iуэхутхьэбзэ  лIэужьыгъуэщIэм. Иджы къалэдэсхэм такси къраджэ мэхъу жып телефонхэмкIэ е сайтымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iуэхур ирагъажьэ

2017-06-22

 •  Хэкур яхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъыр мы­кIуэдыным телажьэ «Урысейм и къэлъыхъуакIуэхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ къудамэм иригъэкIуэкI «Вахта Памяти» Iуэхур  мэ­къуауэгъуэм и 22-м ирагъэжьэнущ икIи Май къалэм дэт кхъэм и Iэгъуэблагъэм сыхьэт 15-м щекIуэкIыну пэкIумкIэ къызэIуахынущ. Май районым къыща­гъуэтыжа зауэлIи 9-м я хьэдэкъупщхьэхэр а махуэм щIалъхьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-06-20

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр мэкъуауэгъуэм и 25-м зэриухыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Электрокъарум и уасэм зехъуэж

2017-06-20

 • «Къэббалъкъэнерго» акционер зэгухьэныгъэм къызэритамкIэ, КъБР-м ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмкIэ, псэупIэм и IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ и къэрал комитетым 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 27-м къыдигъэкIа унафэ №67-м 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ зехъуэж цIыхухэм къагъэсэбэп электрокъарум и уасэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-24

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 655-рэ кIэпIейкIэ    98-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Урысейм и хэкупсэ-2017»

2017-04-20

 • Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэм (Роспечать) хъыбар зэбгригъэхащ псэкупсэ гъэсэныгъэм егъэщIылIа Iуэхухэр цIыхубэ информацэм и электрон, печать IэнатIэхэм нэхъыфIу къыщыгъэлъэгъуэным теухуа «Урысейм и хэкупсэ» къэралпсо зэпеуэ 2017 гъэм зэрыригъэкIуэкIынумкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-03-18

 • «Адыгэ  псалъэм»  и  ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • Гъатхэпэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазищым ди газетым и уасэр сом 327-рэ кIэпIейкIэ 99-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэ

2017-03-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэ къызэрыщызэIуахрэ илъэс 85-рэ ирокъу мы гъэм. Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэщ ар – анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ хуэлажьэ IуэхущIапIэ апхуэдиз илъэс хъуауэ дызэриIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Инджылызыбзэ зэвгъэщIэну фыхуей?

2017-02-15

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуейхэр 8-967-417-78-85 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ