ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я тхылъхэм хэплъэнущ

2017-09-22

 • Республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, щIыпIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, Прохладнэ, Тэрч, Iуащхьэмахуэ щIыпIэ самоуправленэхэм я деж щыIэ щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкIыу, КъБР-м и Парламентым щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм хагъэхьэнухэм я дэфтэрхэр тхыгъэ гуэдзэн и гъусэу къевгъэхь КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ:

2017-09-16

 • 2017 гъэм фокIадэм и 18-м – «Урысей къэралыгъуэр зэфIэувэным шэрджэсхэм хуащIа хэлъхьэныгъэр» зыфIаща щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
 • ЩрагъэкIуэкIынур творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» сабий академиерщ (2-нэ Тамань дивизэм и цIэр зезыхьэ уэрам, 31).
 • 2017 гъэм фокIадэм и 19-м – ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зэхуэс.
 • ЩекIуэкIынур «Трек» ООО-рщ. ЩыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХабзэщIэм есэн папщIэ

2017-09-14

 • ХьэрычэтыщIэ-омбудсмен АфэщIыж Юрий хэтащ къэзыпщытэ-кассэ техникэр къызэрагъэсэбэп хабзэщIэм хуэкIуэн папщIэ Урысейм и Федеральнэ налог IуэхущIапIэмрэ УФ-м и Президентым и деж ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ щыIэ уполномоченнэм и IуэхущIапIэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща штабым и етIуанэ зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Скляр Игорь фыхуэзэну фыхуеймэ

2017-09-13

 • ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! Урысей МВД-м и инспектор нэхъыщхьэ, полицэм и генерал-майор Скляр Игорь Александр и къуэр 2017 гъэм фокIадэм и 30-м сыхьэти 9-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 18 хъухукIэ яIущIэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэм теухуауэ упщIэ зиIэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къамыгъагъэ щIыкIэ

2017-08-09

 •  Аллерген нэхъ гуащIэхэм хабжэ губгъуэжыхъапхъэр (аброзиер) къэгъэгъэным къэнэжар тхьэмахуитI зэхуакущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Медиа Кавказ-2017» зэпеуэр къыхалъхьэ

2017-08-09

 • Хабзэ хъуауэ, ди щIыналъэм илъэс къэс щокIуэкI цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэпеуэ. Мыгъэрей «Медиа Кавказ-2017» зэхьэзэхуэм хэтыну зи мурадхэм абы теухуа лъэIу тхылъ ягъэхь хъунущ ар къыхэзылъ- хьа икIи къызэзыгъэпэщ «Иджырей кавказ политикэм и центр» (ЦСКП «Кавказ») мыкоммерческэ зэгухьэныгъэм и сайтым. Зэпеуэр даIыгъ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратымрэ Кавказ Ищхъэрэм и ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдокъуэ Муратрэ Стародубцев Антонрэ я пшыхь

2017-07-15

 • Сэралъп Мадинэ и арт-центрым бадзэуэгъуэм и 30-м щекIуэкIынущ «Дуэты» проектым и япэ концертыр. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ «Август» медиацентрымрэ Сэралъп Мадинэ и артцентрымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iуэхутхьэбзэ лIэужьыгъуэщIэ

2017-07-05

 • «Яндекс. Такси» – аращ зэреджэр Налшык къыщежьа Iуэхутхьэбзэ  лIэужьыгъуэщIэм. Иджы къалэдэсхэм такси къраджэ мэхъу жып телефонхэмкIэ е сайтымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iуэхур ирагъажьэ

2017-06-22

 •  Хэкур яхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъыр мы­кIуэдыным телажьэ «Урысейм и къэлъыхъуакIуэхэр» урысейпсо жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ къудамэм иригъэкIуэкI «Вахта Памяти» Iуэхур  мэ­къуауэгъуэм и 22-м ирагъэжьэнущ икIи Май къалэм дэт кхъэм и Iэгъуэблагъэм сыхьэт 15-м щекIуэкIыну пэкIумкIэ къызэIуахынущ. Май районым къыща­гъуэтыжа зауэлIи 9-м я хьэдэкъупщхьэхэр а махуэм щIалъхьэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-06-20

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр мэкъуауэгъуэм и 25-м зэриухыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ