ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-24

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 655-рэ кIэпIейкIэ    98-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Урысейм и хэкупсэ-2017»

2017-04-20

 • Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэм (Роспечать) хъыбар зэбгригъэхащ псэкупсэ гъэсэныгъэм егъэщIылIа Iуэхухэр цIыхубэ информацэм и электрон, печать IэнатIэхэм нэхъыфIу къыщыгъэлъэгъуэным теухуа «Урысейм и хэкупсэ» къэралпсо зэпеуэ 2017 гъэм зэрыригъэкIуэкIынумкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-03-18

 • «Адыгэ  псалъэм»  и  ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • Гъатхэпэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазищым ди газетым и уасэр сом 327-рэ кIэпIейкIэ 99-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэ

2017-03-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэ къызэрыщызэIуахрэ илъэс 85-рэ ирокъу мы гъэм. Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэщ ар – анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ хуэлажьэ IуэхущIапIэ апхуэдиз илъэс хъуауэ дызэриIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Инджылызыбзэ зэвгъэщIэну фыхуей?

2017-02-15

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуейхэр 8-967-417-78-85 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2017-02-14

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуей дэтхэнэ зыри    8-967-417-78-85  телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуей дэтхэнэ зыри         8-967-417-78-85  телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Инджылызыбзэ зэвгъэщIэну фыхуей?

2017-02-11

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуи 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуейхэр 8-967-417-78-85 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2017-02-08

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм ин­джы­лы­зыбзэкIэ хуиту фытхэу, ­фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъ­хэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къе­­кIуэ­лIэнущ, тхьэмахуэ зэ­хуакуи 5-кIэ ­еджэ­нущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зы­джыну хуейхэр           8-967-417-78-85  телефонымкIэ фыпсалъэ ­хъунущ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-02-04

 • «Адыгэ псалъэм» и  ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ,  иджыри  Iэмал фиIэщ  ар  вгъэзэкIуэжыну.
 • Мазаем и 25 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ гъатхэпэм и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 443-рэ кIэпIейкIэ                98-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-02-02

 • «Адыгэ псалъэм» и  ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • Мазаем и 25 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ гъатхэпэм и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • МазиплIымдигазетым и уасэр сом 443-рэ кIэпIейкIэ 98-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ