ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-12-23

 • Ди  республикэм  щыпсэухэмрэ  абы  и  хьэщIэ  лъапIэхэмрэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ усакIуэ Теунэ Хьэчим (1912 – 1983 гъ гъ.) къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум теухуа литературэ пшыхьым.
 • Зэхыхьэр КъБР-м и Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 26-м щекIуэкIынущ. Абы сыхьэт 15-м щIидзэнущ.
 • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонымкIэ: 8(8662) 42-43-18

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!

2017-12-21

 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХьэрычэтыщIэхэр кърагъэблагъэ

2017-12-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурор Жариков Олег КъБР-м ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрэ щIыгъуу хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнущ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м  сыхьэт 11-м къыщыщIэдзауэ 13-м нэсыху.
 • ЗэIущIэр щекIуэкIынур прокуратурэм и хэщIапIэращ: Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 16.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дыгъэгъазэм и 20-м сыхьэт 18-м «Россия-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыпсэлъэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-12-19

 • Фи упщIэхэр евгъэхь хъунущ мы электрон адресхэмкIэ: press-glava@kbr.ru, online-glavakbr@mail.ru
 • е 8(8662) 40-76-19, 8(8662) 40-43-07, 8(8662) 40-67-56 телефонхэмкIэ фыпсалъэу яжефIэ хъунущ махуэ къэс сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ 18-м нэсыху.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дыгъэгъазэм и 20-м сыхьэт 18-м «Россия-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыпсэлъэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-12-15

 • Фи упщIэхэр евгъэхь хъунущ мы электрон адресхэмкIэ: press-glava@kbr.ru, online-glavakbr@mail.ru
 • е 8(8662) 40-76-19, 8(8662) 40-43-07, 8(8662) 40-67-56 телефонхэмкIэ фыпсалъэу яжефIэ хъунущ махуэ къэс сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ 18-м нэсыху.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-16

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм  и   япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Дигазетымилъэсныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-14

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэм-
 • рэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-11-11

 • «Адыгэ псалъэм»и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ     кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2017-11-02

 • Лъэпкъ литературэхэм я фестиваль
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм, Псыхуа-бэ щекIуэкIынущ Урысейм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль. Абы хэтынущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ щIыналъэ псоми я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Кулиев Къайсын и фэеплъу

2017-10-28

 • Республикэм щыпсэухэу пщIэ зыхуэтщIхэ, ди хьэщIэ лъапIэхэ!
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 1 – 2-хэм екIуэкIынущ КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ