ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'БэнэкIэ хуит'

Махуэ Билал утыку къохьэж

2017-10-12

  • Нэгъабэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп джэгухэм иужькIэ иджы япэу утыку къихьэжащ дуней псом щэнейрэ и чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ ­Билал. Ар хэтащ Грознэм и «Колизей» спорт-холым жэпуэгъуэм и 7-м щыIа «Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» дунейпсо зэхьэзэхуэм.

  •  
  • Урысей Федерацэм, Узбекистаным, Къыргъызым, Къэзахъстаным, Тыркум, Европэм я командэ къыхэхахэр, «Ахъмэт» шэшэн клубым и бэнакIуэхэр зыхэта зэпеуэр ­хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: БэнэкIэ хуит

Безырыр токIуэ

2014-08-12

  • Мэзкуу областым хыхьэ Дзержинск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ мастер-ветеранхэр зыхэта Урысей чемпионат. Абы бжьыпэр щиубыдащ Аруан районым бэнэкIэ хуитымкIэ и федерацэм и лIыкIуэ Безыр Хьэзрит.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: БэнэкIэ хуит