ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'БэнэкIэ хуит'

Безырыр токIуэ

2014-08-12

  • Мэзкуу областым хыхьэ Дзержинск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ мастер-ветеранхэр зыхэта Урысей чемпионат. Абы бжьыпэр щиубыдащ Аруан районым бэнэкIэ хуитымкIэ и федерацэм и лIыкIуэ Безыр Хьэзрит.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: БэнэкIэ хуит