ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Адрейхэм загъэпсэхухукIэ

2018-01-10

 • 2017-2018 гъэхэм я зэблэкIыгъуэм, ди къэралым и адрей цIыхухэм хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым хэтхэм загъэпсэхуакъым.  А лъэхъэнэм къриубыдэу абыхэм  джэгугъуищ ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы текIуэныгъэм и уасэр

2017-12-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и еплIанэ джэгугъуэм щызэхуэзат иджырей зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ, Налшык дэт курыт школ №31-мрэ абы кIэщIу иужь къит «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупымрэ я футболистхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НыбжьыщIэхэм псынщIэу зрач

2017-12-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2017-2018 гъэхэм я щIыма-хуэ чемпионатым и япэ джэгугъуитIыр зэфIэкIащ. Абыхэм яужькIэ бжьыпэр яубыдащ «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуэлэ гупымрэ Налшык дэт курыт школ №31-м и еджакIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIымахуэ зэхьэзэхуэхэм щIадзэ

2017-12-09

 • Налшык и курыт еджапIэ №31-м и IэрыщI губгъуэм щыщIидзащ КъБР-м и къалащхьэм и администрацэм и Iэтащхьэм и кубокыр футболымкIэ къэхьыным теухуа щIымахуэ зэхьэзэхуэ зэIухам. Языныкъуэхэр абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионаткIэ йоджэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуахэр Налшык щагъэлъапIэ

2017-12-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и зэхьэзэхуэхэр мы гъэм иухащ. Абы текIуэныгъэ къыщызыхьахэр иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къэнэжар зы мащIэ дыдэт

2017-11-21

 •  «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:1 (0:0). Прогресс. «Биолог» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Зубов (Iузэв), Селезнёв, Мезенцев (тIури Воронеж щыщщ).
 • «Биолог-Новокубанск»: Сиукаев, Соколов, Янзин, Кучиев, Дмитриенкэ, Малыш, Феоктистов, Моисеев (Гояев, 59), Борисов, Ивашин (Шеховцов, 87), Федосеев (Ходотов, 75).
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъуащхьэхъумэхэращ нэхъыфIар

2017-11-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопское) – 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 12-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэр къаIуроIэфIэ

2017-11-10

 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:3 (0:1). Рыздвяный. «Факел» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 8-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Налшык» – 0:3

2017-11-09

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ Ставрополь крайм и Рыздвяный щIыпIэм дыгъуасэ щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Магомедов    Чингизрэ ЛIуп Ислъамрэ (2).
 • «Динамо-Ставрополь»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» зэрызэдэджэгуамрэ зи чэзу зэIущIэхэм яужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау  Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ къекIуэкIыгъуэр ехъулIэныгъэкIэ яух

2017-11-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Академия» (Дон Iус Ростов) – 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол