ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

2018-04-17

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

2018-04-14

 • Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щызэхэтащ. Абы иужькIэ бжьыпэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэ-хуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хэт зи насып къикIынур?

2018-04-12

 • Урысей Федерацэм  футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ»   гупым и зи чэзэу джэгугъуэр вэсэмахуэ ирагъэкIуэкIащ. Чристэнхэм  я    IутIыж махуэшхуэм зэ- рытехуам къыхэкIыу краснодардэсхэр къэлъаIуэри, «Спартак-Налшыкым» щыIущIэн хуея пIалъэр накъыгъэм (майм) и 24-м ягъэIэпхъуащ икIи ди щIалэхэр хэмыту адрейхэр зэпеуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ебгъуанэ зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар

2018-04-07

 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:0 (0:0). Батайск. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 4-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр Костевич (Курск), Селезнёв (Воронеж), Мирошник (Ставрополь).
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Республикэм и зи чэзу чемпионатыр зэхаублэ

2018-04-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатым щIидзащ. Абы и япэ джэгугъуэхэм къагъэлъэгъуащ мы гъэми зэхьэзэхуэр гуащIэ зэрыхъунур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДыщэкIми къыхузэтегъэувыIакъым

2018-04-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Черноморец» (Новороссийск) – 2:1 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 31. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-04-03

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ТIощIрэ етхуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 4 (бэрэжьей)
 •  «Черноморец» (Новороссийск) – «Академия» (Дон Iус Ростов)
 •  «Армавир» (Армавир) – «Кубань-2» (Краснодар)
 •  «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) – «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 •  «IэфIыпс» (IэфIыпс) – «Чайка» (Песчанокопское)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дэрэжэгъуэ къыдэзытахэр

2018-03-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Ангушт» (Нэзрэн) – 3:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 24-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэгъуэщI къэралхэм къикIа студентхэм я зэпеуэ

2018-03-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм мини-футболымкIэ я зэхьэзэхуэ. «Футбол зэкъуэшыныгъэ» зэпеуэр КъБКъУ-м иджы япэу щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ГупыфI дызэриIэнум и нэщэнэхэр

2018-03-13

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 1:0 (0:0). Налшык.«Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 10-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Къуэшыкъуэ (Белореченск), Мирошник (Ставрополь), Тибилов (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Дэхъу, 90+3), Михайлов, Шаваев, Каркаев, Къурмэн (Ашу, 46), Машэжь (Газаев, 75).
 • «Легион Динамо»: Магомедов, Омаров, Зайцев, Гафаров, Омаров (Ибрагимов, 86), Фатуллаев (Богатырёв, 73), Шалбузов (Муслимов, 54), Меджидов, Саадуев (Акаев, 77), Удунян Мухьэммэд (Газимагомедов, 77).
 • Топыр дигъэкIащ: Ашум, 61 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Каркаевымрэ Шалбузовымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол