ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Гъуащхьэхъумэхэращ нэхъыфIар

2017-11-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопское) – 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 12-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэр къаIуроIэфIэ

2017-11-10

 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:3 (0:1). Рыздвяный. «Факел» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 8-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Налшык» – 0:3

2017-11-09

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ Ставрополь крайм и Рыздвяный щIыпIэм дыгъуасэ щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Магомедов    Чингизрэ ЛIуп Ислъамрэ (2).
 • «Динамо-Ставрополь»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» зэрызэдэджэгуамрэ зи чэзу зэIущIэхэм яужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау  Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ къекIуэкIыгъуэр ехъулIэныгъэкIэ яух

2017-11-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Академия» (Дон Iус Ростов) – 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩэкIуэгъуэ мазэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2017-11-02

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 •  
 • ЕпщыкIубланэ
 • джэгугъуэ
 •  
 • ЩэкIуэгъуэм и 4
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Академия» (Дон Iус Ростов)
 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Армавир» (Армавир)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) – «Кубань-2» (Краснодар)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) – «IэфIыпс» (IэфIыпс)
 • «Черноморец» (Новороссийск) -
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жыджэрагъ яхэлъакъым

2017-11-01

 • «Армавир» (Армавир) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 2:0 (1:0). Армавир. «Юность» стадион. Жэпуэгъуэм и 29-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Апхуэдэут дазэрыщыгугъари

2017-10-27

 •  »Спартак»  (Мэзкуу) – «Спартак-Нал-шык» (Налшык) – 5:2 (1:1). Мэзкуу. «Открытие-Арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 25-м. ЦIыху 16400-рэ еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» кубокым зыхуегъэхьэзыр

2017-10-24

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щэбэт кIуам щызэхэта епщыкIутхуанэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкым» зыщигъэпсэхуащ. Абы къыхэкIыу Iэмал гъуэзэджэ игъуэтащ пщэдей Мэзкуу и «Спартак»-м къэралым и кубокыр къэхьыным ипкъ иткIэ дригъэкIуэкIыну зэIущIэм тэмэму зыхуигъэхьэзырыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Чемпионыгъэр кIэух джэгугъуэм ягъэIэпхъуэ

2017-10-18

 • Щэбэт кIуам Бахъсэн щызэхуэза щIыпIэ «Автозапчасть»-мрэ «Тэрчымрэ» зэрытемыгъэкIуауэ зэбгъэдэкIыжащ. Иджы Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2017 гъэм и чемпионыр щызэхэкIынур кIэух джэгугъуэращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

IэфIыпсыр къаIухуакъым

2017-10-17

 • «IэфIыпс» (IэфIыпс) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 3:1 (1:1). IэфIыпс. «Андрей-арена» стадион. Жэпуэгъуэм и 15-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол