ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

«Кубань-2» (Краснодар) – «Спартак-Налшык» – 1:3

2017-07-22

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ»   гупым вэсэмахуэ щыщIидзащ 2017 – 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я щIэщыгъуэу щIадзэж

2017-07-19

 • Зэрызагъэпсэхуа тхьэмахуитIым топ джэгуным хуэзэшауэ КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм хэт командэхэм зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр щэбэт кIуам ирагъэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЛIуп Ислъам и топым дытрегъакIуэ

2017-07-18

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым махуэку къакIуэ щыщIэзыдзэну зэхьэзэхуэм и пэ къихуэу «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы иужьу къыщапщытэжащ ди командэр зэпеуэм зэрыхуэхьэзырыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Аргуэру хамэхэр я тегъэщIапIэ?

2017-07-15

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мыгувэу щыIэну зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкымрэ» «Армавир»-мрэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щэбэт кIуам Псыхуабэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТхьэмахуитIкIэ загъэпсэхуауэ…

2017-07-12

 • КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм 2017 гъэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ди щIалэхэр Курск мэIэпхъуэ

2017-07-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым иджыблагъэ хыхьэжа Курск и «Авангард»-м и фIэщыпэу зегъэлъэщ. АбыкIэ нэхъыбэу тегъэщIапIэ ищIыр «Спартак-Налшыкым» щыджэгуахэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуахэмрэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэблэкIахэр Налшык щызэIуощIэж

2017-07-04

 • Мы гъэм япэ дивизионыр зыбгына «Спартак-Налшыкымрэ» абы хыхьа Новгород Ищхъэрэ и «Олимпиец»-мрэ мэкъуауэгъуэм и 26-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэщхьэщыкIыныгъэхэр нэхъ иныж мэхъу

2017-06-29

 • КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ щызэхэта зи чэзу джэгугъуэхэм нэхъ иныж ящIащ командэхэм я зэщхьэщыкIыныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Iэпщацэм и топитIым ещанэ увыпIэр кърегъэхь

2017-06-28

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и чемпионатым, 2001 гъэм къалъхуахэр зыхэтым, и кIэух зэIущIэхэр мы махуэхэм Мэзкуу щокIуэкI. «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэхэр абы ехъулIэныгъэ яIэу хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зыгъэсэныгъэм щIадзэ

2017-06-22

 •  Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол