ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Зы гъуащхьауэфI диIэжатэмэ…

2017-04-19

 • «Тосно» (Ленинград область) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:0. Великий Новгород. «Электрон» стадион. Мэлыжьыхьым и 17. ЦIыху 1500-рэ еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъуэгуанэ хьэлъэм иригъэзэшауэ

2017-04-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Спартак-2» (Мэзкуу) – 1:1 (1:0) Налшык. «Спартак» стадион. Мэ­лыжьыхьым и 12-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Чэрты Беслъэн: КъБР-м и кубокыр ди плъапIэщ

2017-04-12

 • Къэхъун къуажэм и топджэгу командэр утыку къызэрихьэрэ илъэс зыхыбл хъууэ аращ. А зэман кIэщIым къриубыдэу гупым хузэфIэкIащ республикэм и чемпион хъун (2015 гъэ), тIэунейрэ зэкIэлъхьэужьу КъБР-м и кубокым и финалым щыджэгун (2014, 2015 гъэхэм), Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ зэхьэзэхуэм мы гъэм щытекIуэн. Абы щоджэгу иужьрей илъэсхэм ди республикэм и гъуащхьауэхэм я зэпеуэм пашэныгъэр щызыIыгъ ШащIэ Беслъэн. НобэкIэ я Iуэхухэр зытетым тедгъэпсэлъыхьыну дэ зыхуэдгъэзащ зэман кIыхькIэ гупым и капитану щытауэ иджы абы и унафэщI Чэрты Беслъэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2017-04-12

Урысей Федерацэм и япэ дивизион

 • ЩэщIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 12
 • (бэрэжьей)
 • «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» (Тамбов)
 • «Волгарь» (Астрахань) – «Тосно» (Ленинград область)
 • «Динамо» (Мэзкуу) – «Химки» (Химки)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Спартак-2» (Мэзкуу)
 • «Балтика» (Калининград) -
 • «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъуэкIыпIэ Жыжьэми Iыхьэншэ щыхъуакъым

2017-04-11

 • «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:0 Владивосток. «Динамо» стадион. Мэлыжьыхьым и 8-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэгъабэрейм къыпащэм хуэдэу

2017-04-05

 • КъБР-м футболымкIэ и кубо-кыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм щIидзащ. Абы и япэ джэгугъуэм пхъэидзэм щызэпэщIигъэуващ нэгъабэрей зэпеуэм и финалым щызэIущIа Сэрмакъ и «Союз»-мрэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Тэтэрхэр иужь увыпIэм къыщанэ

2017-04-04

 • «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:1 (0:0). Къэзан. «Рубин» стадион. Мэлыжьыхьым и 1-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей, Футбол

Дапщэщ-тIэ иджы щытекIуэнур?

2017-03-28

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Волгарь» (Астрахань) – 1:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 26-м. ЦIыху 700 еплъащ.
 • Судьяхэр: Панин (Мэзкуу область), Гурбанов (Краснодар), Степанищев (Воронеж).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблыр, Марченкэ, Мэкъуауэ, Багъэтыр (Бойчук, 68), Каркаев (Семёнов, 77), Войнов, Дроздов (Мурачёв, 80), Ахъядов (ЛIуп, 79).
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мамты Хьэсанэ «Спартак-Налшыкыр» къыхегъащIэ

2017-03-25

 • «Тюмень» (Тюмень) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 3:0 (2:0). Тюмень. «Геолог» стадион. Гъатхэпэм и 22-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 •  Судьяхэр: Недвижай (Ставрополь), Веретешкин (Санкт-Петербург), Демешкэ (Химки).
 • «Тюмень»: Смирнов, Ахмедов, Гузь, Маслов (Сметанин, 90), Павленкэ (Лешонок, 69), Теленков, Шляпкин (Шабаев, 79), Рябокобыленкэ, Чудин, Мамты, Чуканов (Пустозёров, 84).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мурачёв, Кузнецов, Дашаев, Семёнов (Мэкъуауэ, 59), Войнов (Каркаев, 79), Крамаренкэ, Дроздов, Гъурф, Багъэтыр (Шаваев, 61), Бойчук (Ахъядов, 46).
 • Топхэр дигъэкIащ: Мамтым, 20 – пенальтикIэ (1:0). Мамтым, 24 (2:0). Мамтым, 77 – пенальтикIэ (3:0)
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Крамаренкэрэ Багъэтырымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адыгэ щIалэм бжьыпэр еубыд

2017-03-23

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуасэ Тюмень къалэм «Спартак-Налшыкыр» щIыпIэ командэм щыIущIащ. Ди футболистхэр абы 0:3-уэ къыщыхагъэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол