ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ цIэрыIуэхэр'

Егоровэ Татьянэ школыр къэзыухахэм йохъуэхъу

2015-06-30

 • Экзаменхэр зэфIэкIри, дыгъуасэрей школакIуэхэр балигъ гъащIэм хыхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр, ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Щамырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ) иджыри утыку къохьэ

2014-06-17

 • Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм Париж щытраха «Из рода Чемерзиных» фильмыр мэкъуауэгъуэм и 17-м сыхьэт 19-м Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм урысыбзэкIэ фыщеплъыну Iэмал фиIэщ. Фильмыр теухуащ къэфакIуэ, сурэтыщI, скульптор, актрисэ Щамырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ).
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-19

 • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр 223-м итщ)
 •  - СэркIэ зэрагъэхь щыIэ­къым, сызэбэнынум идэмэ.
 • ЩIалитIым дагъэ къызрагъэжэхыжри, зэрыубыдын ялъэмыкIыу зэбэнахэщ, ауэ аргуэру текIуар Хьэ­мидщ.
 • Саугъэтхэр ята нэужь, Уэсмэным Хьэмид зыкъыхуигъазэри, и щIыб къыдэт пщIэгъуалэр къригъэлъэ­гъуащ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр

Олимп чемпион Къаплъэн (КIыкIэ) Хьэмид

2013-11-16

 • Ипхъу Неджларэ и къуэ Аттилэрэ я гукъэкIыжхэм щыщщ
 • ХьэкIуцухэр
 •  ХьэкIуцухэр адыгэ     нэхъ лъэпкъыжьхэм ящыщщ. Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм, псыежэххэу Псы­фIапэрэ Ашэрэ я щIыIукIэ щылъ бгылъэ мэз тIуащIэм и хуабапIэхэм хуэзэрт абыхэм я псэупIэр. Щыпсэу щIы­пIэкIи, я бзэкIэ, я хьэл-щэнкIи шапсыгъхэм япэ­гъунэгъути, натхъуэджхэм ещхьу, хьэкIуцухэри шапсыгъхэм яхэзэрыхьыжащ. ШахэкIей, Хьэджэкъуэ къуа­жэхэм, ТIуапсэ, Агуей псыхъуэм и Iэгъуэблагъэм иджыри ущрихьэлIэнкIи хъунущ абыхэм ящыщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ цIэрыIуэхэр