ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Банк Iуэхухэр'

Хуэм-хуэмурэ зэтосабырэж

2015-01-13

 • ЦIыхухэм я ахъшэ гъэтIылъыгъэ хэм яхущIигъум Урысейм и ХъумапIэ банкым аргуэру хигъэхъуащ. Иужьрей мазищым къриубыдэу ар тхуэнейрэ къиIэтащ икIи илъэсым хуэзэр процент 1,6-м щегъэжьауэ проценти 3,25-м нэсащ. Зи сомыр е хамэ къэрал ахъшэр зыгъэбэгъуэну хуейхэм ящыщ куэдым а хэкIыпIэр хъарзынэу къагъэсэбэп.

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ахъшэм и зегъэкIуэкIэм куэд елъытащ

2014-11-12

 • Урысейм  и  ХъумапIэбанкыр
 • къызэрызэрагъэпэщрэнобэилъэси  173-рэ  ирокъу
 •  Къэралым и ахъшэ хъумапIэ нэхъ ин дыдэм и лэжьакIуэхэм я махуэшхуэм ди IуэхущIапIэр хъарзынэу ирихьэлIащ. Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр IуэхущIапIэм республикэм лэжьыгъэшхуэ щрегъэкIуэкI. Абы предприятэу, организацэу, хьэрычэтыщIэу КъБР-м щыIэхэм я зэхуэдитIым нэблагъэм я ахъшэр зэблегъэкI, апхуэдэу ахъшэ гъэтIылъыгъэ зыщI псоми я процент 70-м щIигъум зыхуэфащэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуещIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Илъэс 30-кIэ япшыныж хъуну

2014-04-12

 • Ипотекэ кредитым и тхылъхэр щагъэхьэзыркIэ я зэманым къыдагъэхуэну хуейуэ япэу зыкъытхуэзыгъазэхэм Iэмал хъарзынэ яIэщ. Иджы абыхэм къатынур тхылъитI къудейщ: УФ-м зэрыщыщымкIэ паспортымрэ зихэтым щыхьэт техъуэмрэ (псалъэм папщIэ, автомашинэр зэрызэригъакIуэр, дзэ Iуэхум пыщIар (билетыр), нэгъуэщIхэр).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

КъБР-м и гупыр етIуанэщ

2014-03-04

 • Урысейм и Кубокым щыщIэбэна бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ Налшык дэт универсальнэ спорт комплексым махуитIкIэ щекIуэкIащ. Абы бжьыпэр щаубыдащ Дагъыстэным и спортсменхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэр етIуанэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iуэхутхьэбзэхэр ирагъэфIакIуэ

2014-03-01

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ОАО-м теплъэщIэ зиIэ и япэ хэщIапIэр Дзэлыкъуэкъуажэ поселкэм къыщызэIуихащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

СМС IэмалкIэ

2014-02-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­­сэухэм коммунальнэ Iуэху­тхьэбзэхэм я уасэр «Автоплатёж» IэмалымкIэ ят хъунущ. Абы папщIэ щIыпIэ куэд къызэщIэзыубыдэ банкым (мобильный банк) пы­щIа ХъумапIэ банкым и банк картэрэ жып телефонрэ яIэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Гулъытэ хэха хуащI

2014-02-05

 • «Урысей и Мэкъумэш банк» ОАО-м и мылъкур нэгъабэ сом меларди 169-кIэ е процент 15-кIэ игъэбэгъуащ икIи зы триллионрэ мелард 274-м нэсащ. Псалъэм папщIэ, Iуэху­щIапIэхэм ейуэ абы ща­хъу­мэм процент 13-кIэ хэхъуащ. Ар сом триллионрэ мелард 26-рэ мэхъу. ЦIыхухэм сом мелард 247-рэ щаIыгъщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ГъащIэм къигъэувхэр зэхыдолъхьэ

2013-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэ­жьакIуэхэм ягъэлъапIэ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 172-рэ зэ­рырикъур. Абы и лэжьы­гъэм топсэлъыхь банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Кавказ Ищхъэрэм бжьыпэр щиIыгъщ

2013-04-27

 • Налшык къалэм щекIуэкIащ Урысейм и ХъумапIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ банкым и къудамэхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ бизнес планхэр зэрагъэзэщIамрэ Урысей Ипщэм и щIыналъэхэм я экономикэмрэ цIыхухэмрэ хухах щIыхуэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ зэфIагъэкIахэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр