ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Банк Iуэхухэр'

Iэмал тынш къыхузэрагъэпэщ

2016-12-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэмрэ «Къэббалъкъэнерго» АО-мрэ IуэхутхьэбзэщIэ къыхалъхьэ. Налшык ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрамым щыIэ банк хэщIапIэм абы журналистхэр иджыблагъэ щыкIэлъыплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ипотекэм и процентыр егъэмащIэ

2016-11-26

 • Ипотекэм техьэ процентхэр «Урысейм и мэкъумэш банкым» игъэмэщIащ. Апхуэдэу, 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31 пщIондэ «Къэрал дэIэпыкъуныгъэ зиIэ псэупIэ ипотекэмрэ» «Дзэ ипотекэмрэ» я процентхэр зэхуэдэу проценти 10,9-м хуагъэкIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Даянэрэ ФатIимэрэ я зэфIэкI лъагэр

2016-05-07

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и стипендие хэхар зыхуагъэувынухэр къыщыхаха зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэхэр щытекIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iэмалхэр жыджэру къагъэсэбэп

2015-08-20

 • «Урысейм и хъумапIэ банк» ОАО-м и Кавказ Ищхъэрэ банкым и «ХъумапIэ банк Онлайн» Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм мы гъэм и етIуанэ кварталым цIыху мини 110-м щIигъукIэ хэхъуащ. Ар япэ мазищым елъытауэ хуэдищкIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту щIыналъэм и цIыху мин 786-м иджыпсту а Iэмалыр къагъэсэбэп.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ЦIыхухэр арэзы зэращIыным хущIокъу

2015-06-18

 • Урысейм и ХъумапIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI Золотарев Александр КИФЩI-м и журналистхэм видеоконференцкIэ къепсэлъащ. Банкым и акционерхэм илъэсым кърикIуахэр къыщапщытэжа зэхуэсым абы и унафэщI Греф Герман зэрыхахыжам и хъыбарымкIэ (2019 гъэ пщIондэ и пIалъэщ) къыщIидзащ Золотаревым. 2014 гъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, ХъумапIэ банкым акционерхэм дивиденду яритынущ зы акцэм хуэзэу сом 0,45-рэ. Ар къалэжьа хэхъуэм и проценти 3,5-рэ мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

2015-04-25

 • Зыхуей  Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэт
 •  Урысейм и ХъумапIэ банкым цIыхухэм махуэ къэс щадэлэжьэну къудамэщIэ «Дея» сату центрым къыщызэIуихащ. 8631/0106-р зи номер хэщIапIэм налшыкдэсхэмрэ къалэм къедза щIыпIэхэм щыпсэухэмрэ зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэтынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Хуэм-хуэмурэ зэтосабырэж

2015-01-13

 • ЦIыхухэм я ахъшэ гъэтIылъыгъэ хэм яхущIигъум Урысейм и ХъумапIэ банкым аргуэру хигъэхъуащ. Иужьрей мазищым къриубыдэу ар тхуэнейрэ къиIэтащ икIи илъэсым хуэзэр процент 1,6-м щегъэжьауэ проценти 3,25-м нэсащ. Зи сомыр е хамэ къэрал ахъшэр зыгъэбэгъуэну хуейхэм ящыщ куэдым а хэкIыпIэр хъарзынэу къагъэсэбэп.

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ахъшэм и зегъэкIуэкIэм куэд елъытащ

2014-11-12

 • Урысейм  и  ХъумапIэбанкыр
 • къызэрызэрагъэпэщрэнобэилъэси  173-рэ  ирокъу
 •  Къэралым и ахъшэ хъумапIэ нэхъ ин дыдэм и лэжьакIуэхэм я махуэшхуэм ди IуэхущIапIэр хъарзынэу ирихьэлIащ. Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр IуэхущIапIэм республикэм лэжьыгъэшхуэ щрегъэкIуэкI. Абы предприятэу, организацэу, хьэрычэтыщIэу КъБР-м щыIэхэм я зэхуэдитIым нэблагъэм я ахъшэр зэблегъэкI, апхуэдэу ахъшэ гъэтIылъыгъэ зыщI псоми я процент 70-м щIигъум зыхуэфащэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуещIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Илъэс 30-кIэ япшыныж хъуну

2014-04-12

 • Ипотекэ кредитым и тхылъхэр щагъэхьэзыркIэ я зэманым къыдагъэхуэну хуейуэ япэу зыкъытхуэзыгъазэхэм Iэмал хъарзынэ яIэщ. Иджы абыхэм къатынур тхылъитI къудейщ: УФ-м зэрыщыщымкIэ паспортымрэ зихэтым щыхьэт техъуэмрэ (псалъэм папщIэ, автомашинэр зэрызэригъакIуэр, дзэ Iуэхум пыщIар (билетыр), нэгъуэщIхэр).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

КъБР-м и гупыр етIуанэщ

2014-03-04

 • Урысейм и Кубокым щыщIэбэна бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ Налшык дэт универсальнэ спорт комплексым махуитIкIэ щекIуэкIащ. Абы бжьыпэр щаубыдащ Дагъыстэным и спортсменхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэр етIуанэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр