ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Банк Iуэхухэр'

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

2018-04-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ЩхьэщатыкIыр ягъэмащIэ

2017-12-19

 • НэгъуэщI банкым къыщащта ипотекэм техуэ процентхэр егъэмащIэ рефинансированием (зы банкым щIыхуэ къраIыхыу адрейм ейр щапшыныжкIэ).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Процентхэр егъэмащIэ

2017-11-11

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым хъыбар къитащ цIыху щхьэхуэхэм процент нэхъ мащIэ зытехуэ кре- дит Iуэхутхьэбзэхэр яхуищIэн зэрыщIидзар. Иджы узэрыхуейм хуэдэу къэбгъэсэбэпыну узыхуит щIыхуэхэм техьэр проценти 10-м къыщыщIидзэнущ, – нэхъапэм зэрыщытам елъытауэ пункти 2,5-кIэ ирагъэхащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Фэеплъ ахъшэхэр щэн щIадзэ

2017-06-24

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм нэхъыбэ ищIащ 2017-2018 гъэхэм екIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэшхуэхэм хухэха фэеплъ, инвестицэ гъущI ахъшэхэм   я лIэужьыгъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Зэрыщахуэ картэ мини 117-м щIигъу

2017-06-22

 • 2017 гъэм и япэ мазитхум къриу­быдэу Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм зэрыщахуэ карточкэ 5000-м щIигъу къыдигъэ­кIащ. Псори зэхэту цIыхухэм яIэ­щIэлъ карточкэхэр мини 117-м            щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iэмал тынш къыхузэрагъэпэщ

2016-12-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэмрэ «Къэббалъкъэнерго» АО-мрэ IуэхутхьэбзэщIэ къыхалъхьэ. Налшык ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрамым щыIэ банк хэщIапIэм абы журналистхэр иджыблагъэ щыкIэлъыплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ипотекэм и процентыр егъэмащIэ

2016-11-26

 • Ипотекэм техьэ процентхэр «Урысейм и мэкъумэш банкым» игъэмэщIащ. Апхуэдэу, 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31 пщIондэ «Къэрал дэIэпыкъуныгъэ зиIэ псэупIэ ипотекэмрэ» «Дзэ ипотекэмрэ» я процентхэр зэхуэдэу проценти 10,9-м хуагъэкIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Даянэрэ ФатIимэрэ я зэфIэкI лъагэр

2016-05-07

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и стипендие хэхар зыхуагъэувынухэр къыщыхаха зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэхэр щытекIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iэмалхэр жыджэру къагъэсэбэп

2015-08-20

 • «Урысейм и хъумапIэ банк» ОАО-м и Кавказ Ищхъэрэ банкым и «ХъумапIэ банк Онлайн» Iуэхутхьэбзэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм мы гъэм и етIуанэ кварталым цIыху мини 110-м щIигъукIэ хэхъуащ. Ар япэ мазищым елъытауэ хуэдищкIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту щIыналъэм и цIыху мин 786-м иджыпсту а Iэмалыр къагъэсэбэп.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ЦIыхухэр арэзы зэращIыным хущIокъу

2015-06-18

 • Урысейм и ХъумапIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI Золотарев Александр КИФЩI-м и журналистхэм видеоконференцкIэ къепсэлъащ. Банкым и акционерхэм илъэсым кърикIуахэр къыщапщытэжа зэхуэсым абы и унафэщI Греф Герман зэрыхахыжам и хъыбарымкIэ (2019 гъэ пщIондэ и пIалъэщ) къыщIидзащ Золотаревым. 2014 гъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, ХъумапIэ банкым акционерхэм дивиденду яритынущ зы акцэм хуэзэу сом 0,45-рэ. Ар къалэжьа хэхъуэм и проценти 3,5-рэ мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр