ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2017-07-19

АгънокъуэЛашэ (1851-1918)

 

ЩауэжьЕлмырзэ (1898-1971)

 

Сыжажэ Кылшыкъуэ (1863-1945)

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-18

Адыгэ жылагъуэм и зы теплъэгъуэ. Сурэтыр 1802 гъэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-13

Латвием и къалащхьэ Ригэ и кум щыIэ тхыдэ фэеплъхэм я нэхъ телъыджэ дыдэщ Щхьэ фIыцIэхэм я унэкIэ еджэу Ратушнэ утыкум итыр. Мыбы гъэм и сыт хуэдэ зэманми цIыху куэд щопэкIу. Езы унэр 1334 гъэм яухуауэ щытащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-13

Балъкъ и псыхъуащхьэхэм. Псы хущхъуэхэм уахуэзышэ гъуэгущIэр. Сурэтыр тезыхар Къумахуэ Аслъэнщ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-11

Адыгэ бзылъхугъэ Къэнжал Айшэт Ахъмэт и пхъур Магомаев Муслъим и анэщ. Абы ГИТИС-р къиухащ, Мейкъуапэ, Мурманск дэт драмэ театрхэм щыджэгуащ.Сурэтыр 1940 гъэм Мейкъуапэ щытрахащ.

 

СССР-м и цIыхубэ артист Магомаев Муслъим (сурэтым) и адэ Магомет шэшэнщ, и адэшхуэ Абдул-Муслъим Грознэм къыщалъхуащ, Налшык 1937 гъэм дунейм щехыжащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-06

1941 гъэм Налшык къыщыдэкIащ «Нартхэр» адыгэ эпосыр. А тхылъым итщ мы флъагъу сурэтыр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-05

СэмэгумкIэ щыт лIы бжьыфIэр Куэцэ Пщымахуэщ (1883 - 1968). Ар Кавказ Ищхъэрэ республикэм и унафэщIу щытащ (1918 гъэ). Пщымахуэ и гъусэщ и къуэшхэр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-07-04

Кушмэзыкъуей къуажэм щыщ узэщIакIуэхэм Къэбэрдей псом пщIэ къыщыхуащIырт.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-06-30

Къуэгъулъкъуэ Мысост (1874 - 1933 гъгъ.) Георгий жорым и нагъыщиплIри 1904 - 1915 гъэхэм къратащ. Сурэтым абы къыщыбгъэдэсыр и щхьэгъусэм и шыпхъурщ, щытыр и щхьэгъусэ Замирэщ. 1916 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-06-29

Къэбэрдей уэркъхэмрэ пщыхэмрэ гъуэгу техьэну загъэхьэзыр. Сурэтыр Гейслер Христиан ищIащ. 1800 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр