ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2017-05-25

Кавказ-бгырыс эскадроным хэт гуп. Адыгэ щIалэр япэ итырщ (сэмэгумкIэ шым тесщ). Сурэтыр Крюгер Франц ищIащ. 1853 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-20

Шэрджэсым и унафэщIхэр Убын псым деж щызэхос. 1861 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-20

Мысыр пащтыхь гуащэ Наурзокъуэ Фаридэ (ХХ лI.)
Ливаным щыщ уэрэджыIакIуэ, зи макъыр яфIэтелъыджэ Фейруз (1930 гъэ)
Франджы балетым и примэ Щэмырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ) (ХХ-ХХI лIлI.)
Франджым и ЛIыхъужь Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан (ХХ лI.)

Тырку киноактрисэ цIэрыIуэ Шорэ Туркъан (1945 гъэ)

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-20

Адыгэхэр. Литографие. Париж, 1855 гъэ

Къэбэрдей зауэлI. Сурэтыр Гагарин Григорий ищIащ. 1841 гъэ

Адыгэ зауэлI. Сурэтыр Леннет Генри ищIащ. 1862 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-20

Адыгэдзэр зауэм Iуохьэ. Сурэтыр 1843 гъэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-18

Кавказ эскадроным хэт къэбэрдей зауэлIхэм загъасэ. Сурэтыр Гебенс А. И. ищIащ. 1861 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-16

Адыгэ офицерхэм Кавказ эскадрон ныкъуэм къулыкъу щащIэ. Сурэтыр Ладюрнер Алексей ищIащ. 1848 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-05-11

Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я щыхьэр Дубай телъыджэ куэд щыплъагъунущ. Абыхэм ящыщщ метр 828-рэ зи лъагагъ Бурдж Халифа чэщанэр. Ар унэ абрагъуэ къудейкъым, атIэ паркхэмрэ хьэщIэщхэмрэ зиIэж, псэупIэхэр, тыкуэнхэр, псыкъелъэхэр, ресторанхэр зыхэт къалэ псо мэхъу. Чэщанэм и кIуэцIым дунейм щынэхъ псынщIэ дыдэ лифтхэр щолажьэ. Ар къати 166-уэ зэтетщ!

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Урысей, къэбэрдей дзэпщ цIэрыIуэ, дипломат Черкасскэ Къасболэт (?-1681 гъэ)

2017-05-03

  •  Джыназщ, Сунчэлей и къуэ Муцал и къуэ нэхъыжьщ. Тэрч къалэ цIыкIум езым и пщыгъуэр щигъэувыну хуит къызэрищI тхылъыр 1661 гъэм пащтыхь Алексей Михаил и къуэм къритауэ щытащ. Разиным и гупым Астрахань къалэр къыIэщIигъэкIыжащ (1670 гъэ). Уэсмэн тыркухэм я Iузэв быдапIэм щебгъэрыкIуэм (1674 гъэ) къэзакъхэмрэ къэбэрдей зауэлIхэмрэ я пашэу щытащ. Сиваш зэпрыкIыу Кърымым кIуа зекIуэлIхэм яхэтащ, 1676 – 1681 гъэхэм екIуэкIа Урыс-Тырку зауэм хэтащ. Абы иригъэкIуэкIа дипломат лэжьыгъэм и фIыщIэкIэ Уэсмэн империемрэ Урысеймрэ яку мамырыгъэ дэлъыным теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIауэ щытащ (1681 гъэ).

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Урысей къэралым и Правительствэм и УнафэщIу щыта, джыназ, къэрал лэжьакIуэ, дзэпщ цIэрыIуэ Черкасский Иван (1579 – 1642)

2017-04-25

Къамболэт и къуэ Борис и къуэщ. Романовхэ я пащтыхь лIакъуэщIэр къезыгъэжьа Михаил Фёдор и къуэм и адэ шыпхъум и къуэщ. Урысей пащтыхьыгъуэр зыубыдыну хущIэкъу, Польшэм щыщ пащтыхьыкъуэ Владислав Москва и Iэшэлъашэхэм деж щыпэщIэувэри, дзэпщ Черкасский Иван хамэщI зэрыпхъуакIуэхэр зэтрикъутащ. Къэралым и приказ (иджы министерствэкIэ зэджэхэм) ящыщ зыбжанэм я унафэщIу щытащ. 1633 гъэм щегъэжьауэ Правительствэм и УнафэщIу лэжьащ. 1638 гъэм урыс армэм и дзэпщ нэхъыщхьэу ягъэуващ. Черкасский Иван а зэманым нэхъ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъхэм ящыщу щытащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр