ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2017-09-14

Адыгэхэр бгым итщ. Сурэтыр Грузинский П. И. ищIащ. 1842 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-09-09

Адыгэ джэгу. Сурэтыр Карнеджефф Ефим ищIащ. 1812 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-09-05

Адыгэ лIыкIуэхэу Инджылызым щыIахэр - Хьэжы Хьэсэнрэ Ростаныкъуэ Исмэхьилрэ. Сурэтыр зыщIар наIуэкъым. 1861 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Ди къалащхьэм

2017-09-05

Налшык и щIыпIэ нэхъ дахэхэм ящыщщ «Сосрыкъуэ» ресторанымрэ абы къедза щIыналъэмрэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-08-30

Къэбэрдей лIыкIуэхэр Москвэ нэсащ. Ахэр Иван IV пащтыхьым ирегъэблагъэ. Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ. 1557 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Спортым и лIыхъужьхэр

2017-08-30

ВолейболымкIэ Олимп чемпион Ахэмын Еленэ. Москва, 1980 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Спортым и лIыхъужьхэр

2017-08-29

Лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ Олимп чемпион Шыхъуэ Борис. Мюнхен, 1972 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-08-23

АдыгэлIрэ адыгэшрэ. Сурэтыр XIX лIэщIыгъуэм и 20 гъэхэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Спортым и лIыхъужьхэр

2017-08-23

Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат. Сидней, 2000 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-08-17

Урысыдзэм хэт адыгэ зауэлIхэр. Сурэтыр зыщIар наIуэкъым. Лондон къыщыдэкI газетым 1885 гъэм традзащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр