ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2018-02-13

Нысэ къадыгъу. Сурэтыр Зичи Михай ищIащ. 1853 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-01-25

Сытым дежи лэжьыгъэ и куэдщ скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Дыщалъхуа хэку

2018-01-16

Дунейр зыгъэдахэ Iуащхьэмахуэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Теплъэгъуэхэр

2017-11-22

Мы щIыпIэм Бахъсэныпсыр къыщожьэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-11-09

ФРГ-м и къалэшхуэхэм ящыщ Мюнхен кIуэхэм зыплъыхьын къыщыщIадзэр абы и РатушэщIэм и дежщ. А унэм занщIэу узэIэпешэ и уардагъымкIэ. Мы щIыпIэм щыплъагъунущ телъыджэ куэд. Псом япэу удахьэх IуэрыIуатэм, дин хъыбархэм яхэт лIыхъужьхэм тращIыкIа скульптурэхэм. Унащхьэм метр 85-рэ зи кIыхьагъ лифтхэмкIэ удэкIуеймэ, Баварием и щыхьэрым и щIыпIэ псори уолъагъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-10-26

Бахъсэн ГЭС-р зыщIхэр ягъэлъапIэ. ГуфIэгъуэ махуэм кърихьэлIащ СССР-м и Гидроэнергоухуэныгъэм и унафэщI Винтер А. В. Зеикъуэ къуажэ, 1933 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-10-24

Сыту дахащэ щIалэгъуэр! Сурэтыр Уэлджыр Артур трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Щихъхэм хабжэ адмирал Ушаков Фёдор

2017-10-18

Урыс адмирал, тенджыз ФIыцIэ флотым и унафэщIу щыта Ушаков Фёдор (1745 - 1817 гъгъ.) ящыщщ зи зэфIэкIкIэ, зи хахуагъэкIэ цIэрыIуэ хъуа хыдзэлIхэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, тенджызым щригъэкIуэкIа зауэшхуэ 43-м щыщу зыми къыщыхагъэщIакъым ар. Адыгэпщ Ридадэ къытепщIыкIыжа адмиралым и унафэм щIэта зы кхъухьи бийхэм щIрагъэлъэфэфакъым, зы матроси гъэру яубыдыфакъым. «Ар здэщыIэм текIуэныгъэр щыIэщ!» - арат Урысейм и унафэщIхэм Ушаковым хужаIэр. Къэралым и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэр нэхъри иIэту, Урыс Православнэ члисэм ар щихъхэм яхибжащ. Абыи къыщымынэу, Москва къедза Бутовэ жылэм Ушаков щихъым и щIыхькIэ члисэ щаухуэ. Урысейм и Патриарх Кирилл иджыблагъэ а щIыпIэм щыIащ икIи ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр зригъэлъэгъуащ. Ушаков Фёдор дунейм зэрехыжрэ илъэс 200 щрикъуа махуэм - жэпуэгъуэм и 15-м - абдеж цIыхухэр къыщызэхуэсри, адмиралыр ягу къагъэкIыжащ, абы тхьэ хуелъэIуащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-10-04

Мы сурэтыр 1966 гъэм «Moscow News» газетым традзащ. Я кум дэтыр Бахъсэн районым и унафэщI Къущхьэ Гъумарщ.Сурэтыр Харлампиев Михаилт рихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-09-23

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэ, Къармэхьэблэ къуажэм щыщ Думэн Тобий редакцэм къытхущIихьа сурэтыр 1925 гъэм трахащ. Абы итщ Думэн зэдэлъхузэшыпхъухэу (ижьымкIэ къыщыщIэдзауэ) Цу, Гуащэгъагъ (щысхэщ), ТIатIэ, Мадзидзэ (щытхэщ). СУРЭТЫМ ит нэхъыжьыфIхэм ящыщу мы зэманым зыри псэужкъым. Думэн Цу лIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм зэрахьа политикэ лейхэм хиубыдэри, Сыбырым яшащ. Щалъхуа и Хэкур, и унагъуэр, и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ имылъагъужу абы дунейм щехыжащ. Цу и шыпхъухэр бзылъхугъэ екIу защIэт. Ахэр унагъуэ ихьащ: Гуащэгъагъ Къунашхэ я нысэу щытащ, ТIатIэ Хьэшкулхэ я щIалэ дэкIуат, Мадзидзэ Хьэгъундокъуэхэ нысэ яхуэхъуат. Езыхэр щымыIэжми, абыхэм ящыщ дэтхэнэми щIэблэ узыншэ къащIэнащ. Тобий зэрыжиIэмкIэ, зы анэ къилъхуахэр зэрыт сурэтыр ихъумащ Цу и къуэ нэхъыжь, езым и адэшхуэ Татучэ. Нэхъыжьхэм къащIэна фэеплъ сурэтыр нобэ сакъыу зэрахьэ Тобий и унагъуэм.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр