ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ

2017-03-23

 • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» гуманитар телевизионнэ олимпиадэм и щIыналъэ джэгугъуэр. Абы хэтащ епщIа-нэ классым щIэс еджакIуэ нэхъыфIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Гуапагъэ налъэ»

2017-03-15

 • «Ди къэкIуэнур» щIыналъэ социаль-  нэ программэхэмкIэ фондым хэIущIыIу ищIащ Урысейм социальнэ хьэ-рычэт Iуэхум зыщегъэужьынымкIэ фIыщIэ нэхъ ин зыбгъэдэлъхэм «Гуапагъэ налъэ» саугъэтыр етыным теухуа конкурсыр къызэрызэIуихыр. А саугъэтыр    2011 гъэм ягъэувауэ щытащ икIи социальнэ хьэрычэтыщIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, къэрал IуэхущIапIэхэмрэ ведомствэ щхьэхуэхэмрэ я унафэщIхэм, журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэхэм, къэралым  и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ират мы къыкIэлъыкIуэ номинацэхэмкIэ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ФIыуэ слъагъу щIыналъэ

2017-02-09

 •  ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 2017 гъэм япэу и бжэр хузэIуихащ «СИГМА» республикэпсо зэпеуэм. «ФIыуэ слъагъу щIыналъэ» фIэщыгъэр зиIэ абы и япэ Iыхьэм лэжьыгъэ 200-м нэс кърагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бахъсэн щыщ сабий зэчиифIэхэр

2017-01-18

 • ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ Сочэ къалэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Егъэджэныгъэ. ЩIэныгъэ. IэщIагъэ» 14-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэр. Абы бжьыпэр щиубыдащ Бахъсэн районым щыщ «Iуащхьэмахуэ» гупым, щытхъу тхылъуи 32-рэ зыIэрагъэхьэфащ. Зэпеуэм хэта еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ зэхьэзэхуащ акъылыфIагъкIэ, IэпщIэлъапщIагъкIэ, спортымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

2016 гъэм и ехъулIэныгъэхэр

2017-01-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «2016 гъэм и ехъулIэныгъэхэр» зэпеуэм щытекIуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гуп нэхъ хахуэ

2016-12-17

 • Курс къалэм дэт къэрал университетым фIагъым кIэлъыплъыным теухуауэ щекIуэкIа урысейпсо олимпиадэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэри хэтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Хэт нэхъыфIу ищIэрэ?

2016-12-17

 • КъБКъУ-м ИнформатикэмкIэ, электроникэмрэ компьютер технологиехэмкIэ и институтым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжым (КИТиЭ) УФ-м и Конституцэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Абы хуэгъэпсауэ еджапIэм къыщызэрагъэпэщат «УФ-м и Конституцэм теухуауэ» джэгу-зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм и мурад нэхъыщхьэр ди къэралым и Хабзэ Нэхъыщхьэм студентхэр нэхъыфIу щыгъэгъуэзэнырщ, щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм дегъэхьэхынырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЕджапIэм зэрыщIэтIысхьэнум хуагъэхьэзыр

2016-12-13

 • Зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм нэмыса сабийхэр здэщыIэ IуэхущIапIэхэм я зэпеуэ щрагъэкIуэкIащ Бахъсэн районым егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм. Зэхьэзэхуэр унэтIыныгъитIкIэ гуэшауэ щытащ: «Зи ныбжьыр школ кIуэгъуэм нэмыса сабийхэм я дуней еплъыкIэм, акъылым зегъэужьыным хуэгъэпса лэжьыгъэ нэхъыфI щрагъэкIуэкI», «Егъэджэныгъэ лэжьыгъэ нэхъыфI щрагъэкIуэкI IуэхущIапIэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Джэгурэш-2016

2016-12-02

 • КъэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» зэпеуэр илъэсым и кIуэцIкIэ плIэ ирегъэкIуэкI ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыдиIыгъыу. Дахагъэр зыхэзыщIэ, махуэ къэс зи къэухьым зиубгъу щIалэгъуалэм ябгъэдэлъ зэчийм зегъэужьынырщ, я анэдэлъхубзэр яIурылъу, ар ягъэшэрыуэу къэгъэтэджынырщ зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Лейлэрэ Маратрэ дывгъэгъэгушхуэ

2016-11-16

 • Нартан къуажэм и  «Звездочка» сабий къэфакIуэ гупым хэт Абазэ Маратрэ Жанхъуэтекъуэ къуажэ дэт курыт еджапIэм и еханэ классым щеджэ Джаппуевэ Лейлэрэ «Синяя птица» урысейпсо зэпеуэм хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр