ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Псэ зыхэт псалъэ

2017-05-11

 • «Псэ зыхэт псалъэ» фIэщыгъэр зиIэ зэпеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.  Сабий зэчиифIэхэм ядэлажьэ къудамэм мыпхуэдэ зэхыхьэхэр илъэс къэс ирегъэкIуэкI еджакIуэхэм яхулъэкIыр зыхуэдизыр, ябгъэдэлъ зэчийр сэтей къащIын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Журналист ныбжьыщIэхэр утыку къохьэ

2017-05-05

 • Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ  республикэ уардэунэм щекIуэкIащ журналист  ныбжьыщIэхэм я щIыналъэпсо зэпеуэ. Абы хэтащ ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэхэр, корреспондент ныбжьыщIэхэм я клубхэм, сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт IуэхущIапIэ -хэм я гъэсэнхэр. Зэпеуэр къыхалъхьащ КъБР-м Егъэ джэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм     я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал  комитетымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ПщIэ лъаги жэуаплыныгъэ ини

2017-04-27

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэныкъуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Я щIэныгъэр здынэсыр къагъэлъагъуэ

2017-04-25

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым аудитымкIэ олимпиадэ щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ КъБКъУ-м экономикэмрэ финансхэм-кIэ и институтым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Джэгурэш: 3-нэ джэгугъуэ

2017-04-20

 • Адыгэбзэ Хасэм 2016 – 2017 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 3-нэ джэгугъуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Пщащэ щIыкIафIэхэр

2017-03-30

 • Старэ Шэрэдж (Дохъушыкъуей) къуажэм дэт езанэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Адыгэ пщащэ-2017» зэпеуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ

2017-03-23

 • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» гуманитар телевизионнэ олимпиадэм и щIыналъэ джэгугъуэр. Абы хэтащ епщIа-нэ классым щIэс еджакIуэ нэхъыфIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Гуапагъэ налъэ»

2017-03-15

 • «Ди къэкIуэнур» щIыналъэ социаль-  нэ программэхэмкIэ фондым хэIущIыIу ищIащ Урысейм социальнэ хьэ-рычэт Iуэхум зыщегъэужьынымкIэ фIыщIэ нэхъ ин зыбгъэдэлъхэм «Гуапагъэ налъэ» саугъэтыр етыным теухуа конкурсыр къызэрызэIуихыр. А саугъэтыр    2011 гъэм ягъэувауэ щытащ икIи социальнэ хьэрычэтыщIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, къэрал IуэхущIапIэхэмрэ ведомствэ щхьэхуэхэмрэ я унафэщIхэм, журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэхэм, къэралым  и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ират мы къыкIэлъыкIуэ номинацэхэмкIэ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ФIыуэ слъагъу щIыналъэ

2017-02-09

 •  ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 2017 гъэм япэу и бжэр хузэIуихащ «СИГМА» республикэпсо зэпеуэм. «ФIыуэ слъагъу щIыналъэ» фIэщыгъэр зиIэ абы и япэ Iыхьэм лэжьыгъэ 200-м нэс кърагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бахъсэн щыщ сабий зэчиифIэхэр

2017-01-18

 • ЩIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм папщIэ Сочэ къалэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Егъэджэныгъэ. ЩIэныгъэ. IэщIагъэ» 14-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэр. Абы бжьыпэр щиубыдащ Бахъсэн районым щыщ «Iуащхьэмахуэ» гупым, щытхъу тхылъуи 32-рэ зыIэрагъэхьэфащ. Зэпеуэм хэта еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ зэхьэзэхуащ акъылыфIагъкIэ, IэпщIэлъапщIагъкIэ, спортымкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр