ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Сабиигъуэм теухуа лэжьыгъэхэр

2017-09-16

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ди къэралым и щIыналъэхэм щокIуэкI сабиийхэмрэ сабиигъуэмрэ ятеухуауэ журналхэм, газетхэм къытрадзахэм, Интернетым иралъхьахэм, аудио-, видеосюжетхэу радиомрэ телевиденэмкIэ къатахэм, къагъэлъэгъуахэм я VIII урысейпсо зэпеуэ. «В фокусе – детство» фIэщыгъэр зиIэ а зэхьэзэхуэр иухынущ жэпуэгъуэм и 1-м. «КъБР-Медиа» къэрал IуэхущIапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, балигъхэм нэмыщI, зэпеуэм хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэс 13 – 17 хъуа журналист ныбжьыщIэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

2017-08-26

 • Лъэпкъ Медицинэ Палатэм и Саугъэтыр зыхуагъэфэщэнухэр къыщыхах зэпеуэр яублэ. Абы хэтынухэм я лэжьыгъэхэр ирагъэхьын хуейщ 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Теплъэ куэд зиIэ Урысей»

2017-07-20

 •  Тэтэр Республикэм печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и «Татмедиа» агентствэм иджыри къыIех «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» Х урысейпсо журналист зэпеуэ зэIухам хэтын папщIэ ят лъэIухэр. Ар зыхуэгъэзар Урысей Федерацэм и щIыналъэм щыпсэу цIыхухэм къадекIуэкI хабзэхэр хэIущIыIу щIынырщ икIи хъумэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«ЦIыхухэм папщIэ бюджет»

2017-06-20

 • Бюджетыр къыбгуры-зыгъаIуэ Iэмал нэхъыфI-хэр къагъуэтын мурадкIэ, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ «ЦIыхухэм пап-щIэ бюджетым» щыгъуа-зэ зэращI проектхэм я зэпеуэм и республикэ Iыхьэм (адэкIэ къызэрыкIуэнур – зэпеуэущ) хэтыну хуейхэм лъэIу тхылъхэр къыщыIах пIалъэр зэрагъэIэпхъуамкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Хэкум теухуа уэрэдхэр щIэблэм ягъэзащIэ

2017-06-14

 •  Урысейм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щекIуэкIащ «Ты живи, моя Россия!» зыфIаща зэпеуэ. Хэкур фIыуэ лъагъуным, лIыхъужьыгъэм, лэжьыгъэм къыпхуихь щIыхьым теухуа уэрэдхэр гъэзэщIэнымкIэ зэпеуащ «Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэнымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым», Налшык къалэ дэт курыт школхэм я гъэсэнхэр, СКГИИ-м щэнхабзэмрэ гъуаджэмкIэ и колледжым и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Псэ зыхэт псалъэ

2017-05-11

 • «Псэ зыхэт псалъэ» фIэщыгъэр зиIэ зэпеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.  Сабий зэчиифIэхэм ядэлажьэ къудамэм мыпхуэдэ зэхыхьэхэр илъэс къэс ирегъэкIуэкI еджакIуэхэм яхулъэкIыр зыхуэдизыр, ябгъэдэлъ зэчийр сэтей къащIын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Журналист ныбжьыщIэхэр утыку къохьэ

2017-05-05

 • Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ  республикэ уардэунэм щекIуэкIащ журналист  ныбжьыщIэхэм я щIыналъэпсо зэпеуэ. Абы хэтащ ди республикэм и курыт школхэм я еджакIуэхэр, корреспондент ныбжьыщIэхэм я клубхэм, сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт IуэхущIапIэ -хэм я гъэсэнхэр. Зэпеуэр къыхалъхьащ КъБР-м Егъэ джэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм     я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал  комитетымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ПщIэ лъаги жэуаплыныгъэ ини

2017-04-27

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэныкъуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Я щIэныгъэр здынэсыр къагъэлъагъуэ

2017-04-25

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым аудитымкIэ олимпиадэ щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ КъБКъУ-м экономикэмрэ финансхэм-кIэ и институтым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Джэгурэш: 3-нэ джэгугъуэ

2017-04-20

 • Адыгэбзэ Хасэм 2016 – 2017 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 3-нэ джэгугъуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр