ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

«СурэтыщI ныбжьыщIэ-2018»

2017-12-15

 •  ХудожествэхэмкIэ урысей академием хэту Москва щыIэ академическэ художественнэ лицейм УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Евразие художественнэ зэгухьэныгъэ» щIыналъэ жылагъуэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу ирегъэкIуэкI «СурэтыщI ныбжьыщIэ – 2018» урысейпсо зэпеуэ. Абы хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэси 9-18-м ит ныбжьыщIэхэу художественнэ гупжьейхэм, студиехэм, школхэм изобразительнэ гъуазджэм щыхуеджэхэр, езыр-езыру а Iуэхум зыхуэзыгъэсэжхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Шыбзыхъуэ Марьянэ и зэфIэкI

2017-11-29

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «ХХI лIэщIы гъуэм и пашэ» урысей зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. «ЩIалэгъуалэ, сабий жы лагъуэ зэгухьэныгъэ хэм я унафэщI» унэтIыныгъэм щытекIуащ Бахъсэн рай оным хыхьэ Зеикъуэ  къуажэм дэт курыт школ №2-м и унафэщIым гъэ сэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Шыбзыхъуэ Ма рьянэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

НэхъыфIхэр къыхах

2017-11-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым ирегъэкIуэкI «2017 гъэм и ехъулIэныгъэ» конкурсыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гугъэм и къежьапIэ

2017-11-10

 • Налшык къалэ щекIуэкI «Старты надежды» зэпеуэм спортым и лIэужьыгъуэ зыбжанэмкIэ щызэпоуэ зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабий 60, апхуэдиз дыдэ мэхъу абыхэм ядэIэпыкъу волонтёрхэм я бжыгъэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Жамборэ Аслъэн Iэ хуэдвгъэIэт

2017-11-08

 • «ЦIыхубэ участковэ» Урысейпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэр йокIуэкI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЕгъэджакIуэхэмрэ спортымрэ

2017-10-31

 • Налшык къалэ егъэджэныгъэмкIэ и департаментымрэ мы IэнатIэм пэрытхэм я профсоюзымрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща спорт зэхьэзэхуэхэр ехъулIэныгъэ яIэу зэфIэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Сабиигъуэм теухуа лэжьыгъэхэр

2017-09-16

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ди къэралым и щIыналъэхэм щокIуэкI сабиийхэмрэ сабиигъуэмрэ ятеухуауэ журналхэм, газетхэм къытрадзахэм, Интернетым иралъхьахэм, аудио-, видеосюжетхэу радиомрэ телевиденэмкIэ къатахэм, къагъэлъэгъуахэм я VIII урысейпсо зэпеуэ. «В фокусе – детство» фIэщыгъэр зиIэ а зэхьэзэхуэр иухынущ жэпуэгъуэм и 1-м. «КъБР-Медиа» къэрал IуэхущIапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, балигъхэм нэмыщI, зэпеуэм хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэс 13 – 17 хъуа журналист ныбжьыщIэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

2017-08-26

 • Лъэпкъ Медицинэ Палатэм и Саугъэтыр зыхуагъэфэщэнухэр къыщыхах зэпеуэр яублэ. Абы хэтынухэм я лэжьыгъэхэр ирагъэхьын хуейщ 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 1 пщIондэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Теплъэ куэд зиIэ Урысей»

2017-07-20

 •  Тэтэр Республикэм печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и «Татмедиа» агентствэм иджыри къыIех «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» Х урысейпсо журналист зэпеуэ зэIухам хэтын папщIэ ят лъэIухэр. Ар зыхуэгъэзар Урысей Федерацэм и щIыналъэм щыпсэу цIыхухэм къадекIуэкI хабзэхэр хэIущIыIу щIынырщ икIи хъумэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«ЦIыхухэм папщIэ бюджет»

2017-06-20

 • Бюджетыр къыбгуры-зыгъаIуэ Iэмал нэхъыфI-хэр къагъуэтын мурадкIэ, КъБР-м ФинансхэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ «ЦIыхухэм пап-щIэ бюджетым» щыгъуа-зэ зэращI проектхэм я зэпеуэм и республикэ Iыхьэм (адэкIэ къызэрыкIуэнур – зэпеуэущ) хэтыну хуейхэм лъэIу тхылъхэр къыщыIах пIалъэр зэрагъэIэпхъуамкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр