ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык и уэрам нэхъыщхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ящыщу мин 40-м щIигъу ирикIуащ. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ щIыналъэм и къалащхьэм нэхъапэкIэ зэи щекIуэкIакъым. «Полк уахътыншэм» хэтащ КIуэкIуэ Юрий

2017-05-11

 •  2017 гъэм накъыгъэм и 9-м, Налшык къалэ. ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык щыщу «Полк уахътыншэ» Урысейпсо зэщIэхъееныгъэм хэувахэр зэи къэмыхъуауэ куэду зэрыщытам къегъэлъагъуэ Хэку зауэшхуэм лIыхъужьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуа икIи дуней псор фашизмэм щызыхъума сэлэтхэм пщIэшхуэ зэрыхуащIыр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ящIыгъуу республикэм щыпсэу цIыху мин 40-м щIигъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэныгъэ утым нэс къыдэкIуеящ. Ахэр Iэгуауэ инхэмрэ нэжэгужагъэкIэ даIыгъащ уэрамым и лъэныкъуитIми щиувыкIа цIыху минипщIхэм. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ нэхъапэм зэи ди деж щыIакъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм ящыщу цIыху мин 84-рэ хэтащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм

2017-05-11

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм КъБР-м и цIыхуу мин 84-рэ хэтащ. Абыхэм ящыщу мин 40-р «Полк уахътыншэм» и сатырхэм хэту республикэм и къалащхьэм и уэрам нэхъыщхьэм ирикIуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2017-05-11

 • Бахъсэн щIыналъэ
 • Псори  зы  къуажэм щызэхуэсат
 • Кременчуг-Константиновскэ къуажэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр. Бахъсэн районым хыхьэ къуажэ 13-м щыпсэухэм ящыщ гупым автомобилкIэ зэщIагъэхьащ мы щIыналъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Дэ фэркIэ догушхуэ КIуэкIуэ Юрий зауэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэмрэ дыгъуасэ яхуэзащ

2017-05-06

 • Накъыгъэм и 5-м  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэм-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Егоровэ Татьянэ зэпымыууэ и нэIэ ятрегъэт

2017-05-06

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэр ТекIуэныгъэм и махуэм ипэ къихуэу а гуфIэгъуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ езыхэм я нэIэм щIэт ветеранхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

НэхъыжьыфIхэр Бахъсэн щаIэт

2017-05-06

 • ТекIуэныгъэ Инырилъэс 72-рэ щрикъу махуэшхуэм ипэ къихуэу ветеранхэм я унагъуэхэм ихьэурэ ехъуэхъуащ икIи дэтхэнэми КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и цIэкIэ сом мин 20, район муниципалитетым къыбгъэдэкIыу сом мини 10 иратащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам, КъБР-м и Правительствэм и деж Граждан щытыкIэхэмкIэ актхэр тхынымкIэ и управленэм и унафэщI ПIаз Юлие, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ район советым и тхьэмадэ Сэбан Руслан, районым и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абазэ Анатолий, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм щыщхэм, районым и къуажэхэм я Iэтащхьэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

НыбжьыщIэ 72-рэ ягъэлъапIэ

2017-05-06

 • Налшык къалэм дэт «Синдика» хьэщIэщым дыгъуасэ щрагъэкIуэкIащ «Сабийхэм ТекIуэныгъэм теухуа сурэтхэр ящI» республикэ  зэпеуэм кърикIуар къыщызэщIакъуэж зэхыхьэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ар пхуэгъэулъиинукъым

2017-05-06

 • Иужь зэманым зы телъыджэ къэхъуащ: ар совет цIыхухэм 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа хуабжьу ТекIуэныгъэ Иныр ягъэулъиину языныкъуэхэр зэрыхущIэкъурщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, КъухьэпIэм дежьу урысей журналистхэри щыIэщ. Ауэ ТекIуэныгъэ Иным и мыхьэнэр тхыдэм зэрыхэмыгъуэщэжынур белджылыщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2017-05-06

Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу Налшык паркым итырщ

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зауэм хэтахэм – хъуэхъу!

2017-05-06

 • «ТекIуэныгъэм и махуэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм дохъуэхъу. Псом   япэ – зауэм хэта лIыхъужьхэмрэ  зи къарум емыбла унэрыс лэжьакIуэхэмрэ. Ахэращ  фашист зэрыпхъуакIуэхэм ди Хэкур къелыным хэлъхьэныгъэм я нэхъ иныр хуэзыщIахэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ