ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТекIуэныгъэ'

Беслъэн и щапхъэфIыр

2016-08-23

 • Ди газетым зэрытетащи, Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа XXXI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм япэ махуэм дыщэ медаль къыщызыхьа адыгэ щIалэ Мудрэн Беслъэн Ставрополь краймрэ ди республикэмрэ я щIыналъэхэр щызэпыхьэ Тамбукъан хыжьейм деж шыщхьэуIум и 19-м къыщрагъэблэгъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Мэкъуауэгъуэм и 22-р Хэкур яхъумэурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ

2016-06-22

 • Жыжьэ – гъунэгъу
 • Iувщ  цIыхуфэр
 • Къулыкъушхуэ иIыгъакъым ди адэм, къэрал унафи IэщIэлъакъым – къызэрыгуэкI лэжьакIуэжьт. ЗэпIэзэрытт, гуащIэшхуэ къызыпкърыкI цIыху емызэшт. Къыдалъхуауэ гъащIэм зыдаузэщI зэпытурэ къыдекIуэкIа хьэл-щэн дахэхэм и дуней тетыкIэри, и IуэхущIафэри бжьыфIэ щIэхъукIырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

КъыдэкIуэтей щIэблэм пщIэ хурагъэщI

2016-05-07

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм Къызбрун щIыналъэм къыщхьэщыжахэм я фэеплъым деж «ТекIуэныгъэм и бэракъыр – ХьэтIохъущыкъуейм» дзэ-хэкупсэ Iуэху дахэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2016-05-07

 • Ахэр  зэших  хъурт
 • ТекIуэныгъэ… ТекIуэныгъэм и махуэ лъапIэ! Илъэс 71-рэ хъуауэ ар дэ къытхуокIуэ накъыгъэ ма­зэу дунейм и щIэрэщIэ­гъуэ дахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Гъущакъым зауэм и уIэгъэр

2015-11-11

 • Гъэмахуэт. ЩIылъэр игъуэ нэмыса къэкIыгъэ щхъуантIэм иуфэбгъуат. Гъэ кIыхьыр зыпэплъа хуабагъэр щIым къыIэрыхьати, зызыгъафIэ къэкIыгъэхэр щэнауэрт, дыгъэм и нур къатепсэм лейуэ псэ къахилъхьэм игъэгумащIэрэ я щхьэкIэр зэжьэхагъэуэжу. ЖэщкIэ вагъуэбэр зыхэплъэу хуежьа нартыху лъэмбхэр пIащIэу, зэхуэдиз защIэу зэрытIэпIыкIырт. Хьэуа къабзэм и щабагъэр псэм еIущащэу гумащIэт. Зи гущIэм лъагъуныгъэ къабзэр къыщыуша щIалэгъуалэр пщIыхь дахэ куум хэтт, нэху къекIмэ я гурыщIэ къабзэр я бзэм щагъэфIэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Шы лъэмакъыр сыту дахэ, Ар макъамэу зэхызох…

2015-11-11

 • Адыгэм и тхыдэр а псэущхьэ дахэм къыгуэхыпIэ имыIэу зэрепхар зэрытщIэм и мызакъуэу, ди шы лъэпкъым и бэшэчагъымрэ абы хуаIэ лъагъуны-гъэмрэ я IэдакъэщIэкIхэм къыщагъэлъэгъуащ тхакIуэ, усакIуэ куэдми. Ди тхыгъэм псалъащ-хьэ хуэтщIа сатыритIыр зи усэм къыхэтха  Iэдакъэ къыщIэкIа  Лыкъуэжь Нелли а гупсысэм дыхешэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр хуэфащэт

2015-11-04

 •  Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 70-м щIигъуами, абы лIыгъэрэ хахуагъэрэ къыщагъэлъагъуэу хэтахэм я цIэхэр нобэми къагъуэтыж. 2015 гъэм и гъатхэ-пэм УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и сайтым къыщытлъэгъуащ Бахъсэн районым щыщ цIыхуи 4-м я дэфтэрхэр. Ахэр Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр къыфIащын папщIэ ягъэлъэгъуауэ арат, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу, иджыри къыздэсым гъэзэщIа хъуатэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

115-нэ шуудзэм и гъуэгуанэр

2015-09-04

 • Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 70, Ростов областым и Мартыновскэ районыр илъэс 80 зэрырикъум я щIыхькIэ Шэджэм щIыналъэм щыIэ къырхэм ящыщ зым, метр 3357-рэ зи лъагагъым, гуп дэкIри, «Пик Большая Мартыновка» цIэр фIащащ. Абы  щытепсэлъыхьыжа зэIущIэм хэтащ Ростов областым и Мартыновскэ районым и унафэщI Чупилкин Виктор, «Боевые рубежи» лъыхъуакIуэ гупым и унафэщI Мартынов Александр, КъБР-м альпинизмэмкIэ, бгым дэкIуеинымрэ спорт туризмэмкIэ и федерацэм и лIыкIуэхэу Ольмезов Абдул-Хьэлым, Боттаев Мухътар, КъухьэпIэ дзэ гупым и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Гулэжын Беслъэн сымэ, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къавдын зэкъуэшхэр

2015-08-12

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Къаншууей (Курп Ищхъэрэ) къуажэм дэсащ Къавдын унэцIэр зезыхьэхэр. А лъэпкъым щыщу иджы зыри щыпсэужыркъым а жылэм: Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям Къавдынхэ я фызкъэмышэ щIалэ 14 фронтым Iухьащ икIи зыми къигъэзэжакъым. Абыхэм я псэр ятащ ди къэралым, щалъхуа щIыналъэм я щхьэхуитыныгъэм, щIэблэм я насыпым папщIэ. И анэш щIалэхэм ятеухуа хъыбархэр къытхуиIуэтащ егъэджакIуэ Къарэжь Тамарэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«Си адэр сцIыхуу щытакъым, Си адэр зэи слъэгъуакъым…»

2015-08-11

 • Си тхыгъэм фIэщыгъэ хуэсщIа сатырхэр къызыхэсхар адыгэ усакIуэ Щоджэн Хьэбас и усэ цIэрыIуэрщ. Сэ схуэдэу зи адэр зымыцIыхуу, зэи зымылъэгъуауэ, ар къыщхьэщытыным щIэхъуэпсу къэтэджахэр, ди жагъуэ зэрыхъущи, куэд мэхъу. ТекIуэныгъэ Иным и илъэс 70 юбилейм сэри сыхуейт зауэ гуащIэм куэдым я гъащIэм хилъхьа дыджагъым, къапщтэмэ, си адэ-анэм я унагъуэ насыпыр зэрызэхикъутам, «фызабэ» цIэ хьэлъэр пасэу зыгъуэта си анэм и фэ дэкIа бэлыхьхэм сатепсэлъыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ