ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Къарэмырзэ Б. С. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр             Къарэмырзэ Барэсбий Сулеймэн и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №146-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  Къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етын
 • Былымгъуэт Борис Хъусен и къуэм – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм госпитальнэ хирургиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэм;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Иванов Владимир Иннокентий и къуэм – Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Налшык» зыгъэпсэхупIэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и дохутыр-урологым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Сокмышевэ Брониславэ Борис и пхъум – Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медицинэ сестра нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Борсэ ХьэIишэт Хьэжсет и пхъум – «Нал цIыкIу» сабий-ныбжьыщIэ щэнхабзэ-псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым
 • Шинкарёвэ Наталье Пётр и пхъум – «Къэбэрдей-Балъкъэрым тхылъ фIыуэ щызылъагъухэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Геляевэ Ариукэ Ибрэхьим и пхъум – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ бзэщIэныгъэ зэхэтымкIэ и кафедрэм и профессорым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къаскъул Хьэмидбий Къэралбий и къуэм – «Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэхэмрэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и управленэ» муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къубатий Iэдил Iэдиб и къуэм – «Iуащхьэмахуэ» курорт» акционер зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным теухуа IуэхухэмкIэ и департаментым и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Чеченов Алий Хъусен и къуэм – Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и «Сабий-ныбжьыщIэ спорт школ» щIэныгъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэ-егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                                 КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м
 • №140-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-25

 • Емуз А.Гъу. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIамрэ илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьамрэ къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Емуз Анатолий Гъузер и къуэм.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м
 • №137-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-25

 • Канунников А.Д. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Лъэпкъ зэдэлэжьэныгъэм зегъэужьынымрэ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымрэ хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIам, жылагъуэ Iуэхугъуэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Канунников Анатолий Данил и къуэм – «Урыс тхыдэмрэ щэнхабзэмкIэ «Вече» обществэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                          КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м
 • №138-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм илъэс куэд        лъандэрэ хьэлэлу зэрыщылажьэм, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам папщIэ
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Iэюб ФатIимэт Iэбубэчыр и пхъум – «Бахъсэн къалэм и прогимназие №2» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директо-          рым
 • Къарэмызэ Хьэсэн Музариф и къуэм – Шэджэм муниципальнэ районым щыIэ «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и курыт еджапIэ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директорым
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ»
 •  
 • Арабаджи Светланэ Роман и пхъум – Прохладнэ муниципальнэ районым щыIэ «Пролетарскэ къуажэм Восканов С. П. и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 • Юсуповэ Зухра Хьэжы-Уэсман и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ районым хыхьэ Бахъсэн Ипщэ къуа-жэм дэт «Курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзо-нэ IуэхущIапIэм балъкъэрыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 •  
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                   КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м
 • №131-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и къэрал дамыгъэ
 • лъапIэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ:
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын:
 • Бозиев Рэмэзан Хьэжымырзэ и къуэм – «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я союз» зэгухьэныгъэм и Шэрэдж щIыналъэ къудамэм и унафэщIым
 • Киселёв Василий Владимир и къуэм – «Троллейбус управленэ» муниципальнэ унитарнэ IуэхущIапIэм троллейбусыр зэригъакIуэу щылажьэм
 • Мэлбахъуэ Къэралбий Къазбий и къуэм – зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «Насып» IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Соттаев Камал Хьэмит и къуэм – «Налшык» курорт» акционер зэгухьэныгъэм гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ и департаментым и унафэщIым
 • Сугкоев Рэмэзан Тазей и къуэм – «Ныхас» осетин лъэпкъ щэнхабзэ центрым и унафэщIым;
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законым къигъэувымрэ хабзэм тетынымрэ ехьэлIа мардэхэр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Геляхов Абдуллэхь Сагит и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым
 • Чэт Юрий Махъсидэ и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэм
 • Кменный Сергей Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Ставрополь крайм щыIэм и унафэщIым
 • Къумыкъу Борис Хьэмырзэ и къуэм
 • Усов Олег Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Дагъыстэн Республикэм щыIэм и унафэщIым
 • Ушаков Сергей Дмитрий и къуэм – Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым Ставрополь краймкIэ и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №123-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Безрокъуэ Еленэ Уэсмэн и пхъум – «ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» сабийхэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэблэм щIэныгъэ гуэдзэ етынымкIэ и центрым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэм
 • Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм – «Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академие» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт, коммерцэм хэмыт автономнэ IуэхущIапIэм и япэ проректорым
 • Хутуевэ Любовь Шарафий и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Тырныауз къалэм дэт «Курыт школ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, тхыдэмкIэ егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №124-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр
 • МэкIэтIей А. Къ. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын МэкIэтIей Абдулэхь Къасболэт и къуэм (мыпсэужу).
 •  
 •                           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                           и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-08-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министрым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министру гъэувын ЩоджэнцIыкIу Мурат Лиуан и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм шыщхьэуIум и 25-м
 • №118-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ