ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2017-02-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мазаем и 20-м
 • №22-УГ
 •  
 • Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр 1979  гъэм бадзэуэгъуэм и 23-м къалъхуащ. Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «Юриспруденцие» IэщIагъэр иIэу къиухащ. 2002 гъэм лэжьэн щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЮстицэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлI пашэу. 2004 гъэм щегъэжьауэ 2015 гъэ пщIондэ щытащ Федеральнэ регистрационнэ къулыкъум КъБР-м щиIэ управленэм и къудамэм и унафэщIу, Финанс-бюджет кIэлъыплъыныгъэмкIэ федеральнэ къулыкъум и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ управленэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу.
 • Унагъуэщ, бынищ иIэщ.

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-02-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр  тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Дагъыстэн Республикэмрэ яку дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьынымрэ ахэр гъэбыдэнымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ цIэ лъапIэхэр яфIэщын
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щIыхь зиIэ и артист» цIэр
 • Рамазановэ Ариаднэ Андроник и пхъум – «Дагъыстэным и «Лезгинка» щIыхь зиIэ академическэ къэрал къэфакIуэ ансамбль» къэрал бюджет IуэхущIапIэм и артисткэм
 • Уцумуев Адиль Байдулла и къуэм – уэрэджыIакIуэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр
 • Магомедов Джамбулат Муса и къуэм – «Дагъыстэным и «Лезгинка» щIыхь зиIэ академическэ къэрал къэфакIуэ ансамбль» къэрал бюджет IуэхущIапIэм и унафэщIым.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                         КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм мазаем и 9-м
 • №17-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-01-28

 • Бозий Н. М. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Бозий Натбий Мухьэмэд и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэрал чэнджэщэгъум.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щIышылэм и 26-м
 • №7-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-12-07

 • Къэрмокъуэ Хь.М. и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэд и къуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэрал чэнджэщэгъум и къулыкъур щхьэщыхын.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м
 • №150-УГ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ
 •  и лIыкIуэ хэхам и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэд и къуэр Къэбэрдей-          Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэхауэ гъэувын.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                               КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м
 • №151-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-11-19

 • Клевцов М. М. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ
 • фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Клевцов Михаил Михаил и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                            КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м
 • №144-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал
 • наградэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 •  
 • ЕхъулIэныгъэшхуэхэр зэраIэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етын
 • Зеущэ Хьэмид Мухьэжид и къуэм – Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм хабзэхъумэ органхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщIым
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-11-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и
 • УнафэщIым и къуэдзэм и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и  Iэтащхьэм  и  Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу гъэувын Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •                               Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №134-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-11-02

 • Хьэщхъуэжь А. Б. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ
 • фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и  Iэтащхьэм  и  Указ
 •  
 • Къэралыгъуэр зэтегъэувэнымкIэ бгъэдэлъ фIыщIэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Хьэщхъуэжь Александр Бемырзэ и къуэм.
 •  
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №135-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-11-02

 • Сокуров А. Н. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэм  и  Указ
 •  Кинематографием зегъэужьынымкIэ фIыщIэ ин зэрыбгъэдэлъым икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ куэд зэрызэфIигъэкIам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Сокуров Александр Николай и къуэм – урысей кинорежиссёрым, сценаристым.
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №136-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2016-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм икIи щIэныгъэ-педагогикэ IэнатIэр тэмэму зэрырахьэкIым папщIэ «КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр
 • Апажэ Аслъэн Къэралбий и къуэм – ректорым
 • Джабоевэ Аминэ Серго и пхъум – жылагъуэ шхапIэхэм зэрыщыпщафIэ технологиемкIэ кафедрэм и унафэщIым
 • Джыназ Борис Музэчыр и къуэм – мэкъумэш продукцэр къехьэлIэнымрэ абы елэжьынымрэ я технологиемкIэ кафедрэм и профессорым
 • Тэрчокъуэ Тимур Тэзрэт и къуэм – ветеринар медицинэмрэ биотехнологиемкIэ факультетым и деканым
 • Хьэжмэт Луанэ Мухьэж и пхъум – техническэ механикэмрэ физикэмкIэ кафедрэм и профессорым
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр
 • Езауэ Анзор Къылышбий и къуэм – щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ проректорым
 • Якушенкэ Ольгэ Семён и пхъум - ветеринар-санитар экспертизэмкIэ кафедрэм и доцентым.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                        КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м
 • №126-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ