ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2017-09-13

 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и къэрал дамыгъэ
 • лъапIэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ:
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын:
 • Бозиев Рэмэзан Хьэжымырзэ и къуэм – «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я союз» зэгухьэныгъэм и Шэрэдж щIыналъэ къудамэм и унафэщIым
 • Киселёв Василий Владимир и къуэм – «Троллейбус управленэ» муниципальнэ унитарнэ IуэхущIапIэм троллейбусыр зэригъакIуэу щылажьэм
 • Мэлбахъуэ Къэралбий Къазбий и къуэм – зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «Насып» IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Соттаев Камал Хьэмит и къуэм – «Налшык» курорт» акционер зэгухьэныгъэм гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ и департаментым и унафэщIым
 • Сугкоев Рэмэзан Тазей и къуэм – «Ныхас» осетин лъэпкъ щэнхабзэ центрым и унафэщIым;
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законым къигъэувымрэ хабзэм тетынымрэ ехьэлIа мардэхэр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Геляхов Абдуллэхь Сагит и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым
 • Чэт Юрий Махъсидэ и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэм
 • Кменный Сергей Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Ставрополь крайм щыIэм и унафэщIым
 • Къумыкъу Борис Хьэмырзэ и къуэм
 • Усов Олег Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Дагъыстэн Республикэм щыIэм и унафэщIым
 • Ушаков Сергей Дмитрий и къуэм – Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым Ставрополь краймкIэ и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №123-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Безрокъуэ Еленэ Уэсмэн и пхъум – «ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» сабийхэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэблэм щIэныгъэ гуэдзэ етынымкIэ и центрым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэм
 • Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм – «Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академие» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт, коммерцэм хэмыт автономнэ IуэхущIапIэм и япэ проректорым
 • Хутуевэ Любовь Шарафий и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Тырныауз къалэм дэт «Курыт школ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, тхыдэмкIэ егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №124-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр
 • МэкIэтIей А. Къ. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын МэкIэтIей Абдулэхь Къасболэт и къуэм (мыпсэужу).
 •  
 •                           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                           и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-08-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министрым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министру гъэувын ЩоджэнцIыкIу Мурат Лиуан и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм шыщхьэуIум и 25-м
 • №118-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-08-22

 • «Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр яфIэщыным теухуауэ
 • Абхъаз Республикэм и Президентым и Указ
 •  
 • Къафэ гъуазджэм зегъэужьыным икIи Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэр дунейм хэIущIыIу щыщIыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэр яфIэщын:
 • Атэбий Игорь Къылышбий и къуэм Къэбэрдей- Балъкъэр Республикэм и «Кабардинка» къэрал академи ческэ къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэ щIым
 • Битокъу Аслъэнбэч Владимир и къуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и балетмейстер нэхъыщхьэм.
 •  
 •           Абхъаз Республикэм и
 •           Президент ХАДЖИМБЭ Рауль
 • Сыхъум къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м
 • №190

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащхьэм  и
 • Указ
 • 1. Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм иIыгъ къулыкъур щхьэщыхауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м
 • №105-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-07-01

 • Зумакулов Борис Мустэфа и къуэр ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми Парламентым и
 • Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и «и-1» пунктым, «ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 1-нэ, 27-нэ статьяхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Зумакулов Борис Мустэфа и къуэр ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и къулыкъум илъэситху пIалъэкIэ гъэувын.
 • 2. Мы Унафэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хуегъэхьын.
 • 3. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и УнафэщIЕгоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м
 • №708-П-П

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-06-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • «ДинымкIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къыдэкIа Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и пункт 7-м тету, НэщIикIыж махуэшхуэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрызыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 26-р зыщагъэпсэху махуэшхуэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэувын.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                                     КIуэкIуэ   Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 16-м
 • №92-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-05-26

 • Къамбий М. А. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 •  ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Къамбий Мухьэб Алим и къуэм.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ                                                                     КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм накъыгъэм и 25-м
 • №83-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ