ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2018-02-10

 • Къардэн Хь.Е. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Музыкэ гъуазджэм зегъэужьыным куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №11-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-02-10

 • Хьэжу В.Щ. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм куэд зэрыхищIыхьам къыхэ-кIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Хьэжу Владимир Щамил и къуэм – «Тэрч алмаз Iэмэпсымэ завод» акционер зэгухьэныгъэм и унафэщIхэм я советым и тхьэмадэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм мазаем и 9-м
 • №12-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-30

 • ЗекIуэрей М. Д. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын ЗекIуэрей Николай Дин и къуэм.
 •  
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 24-м
 • №6-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2018-01-20

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр Мэлбахъуэ З. Р. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист» цIэ лъапIэр фIэщын Мэлбахъуэ Зинаидэ Рашид и пхъум – «Кабардино-Балкарская правда» газетым и къудамэм и редакторым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 19-м
 • №3-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-12-26

 • Котляров В. Н. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм и тхыдэр зэраджым зегъэужьыным езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Котляров Виктор Николай и къуэм.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м
 • №165-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-22

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Сабиитху е нэхъыбэ гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын
 • Аттаевэ ФатIимэт Мухьэдин и пхъум – сабиихым я анэм
 • Ащнокъуэ Инессэ Хьэзрит-Алий и пхъум – сабийуэ 8-м я анэм
 • Балъкъэр Альбинэ Владимир и пхъум – сабииблым я анэм
 • Барсуковэ Ларисэ Василий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Газаевэ Аслъижан Назир и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Гувэжыкъуэ Мадинэ Руслан и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Дол Мадинэ Ибрэхьим и пхъум – сабиихым я анэм
 • Къуэжакъ Амыдэ Барэсбий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • КъуэщIысокъуэ Оксанэ Борис и пхъум – сабиибгъум я анэм
 • Кулиевэ Маринэ Уэлий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-22

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  цIэ лъапIэр Жамбэч Л. Т. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм, и IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Жамбэч Лимэ Тамерлан и пхъум фIэщын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м
 • №150-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Банк IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын «Урысейм и ахъшэ хъумапIэ» акционер зэгухьэныгъэм и къудамэ №8631-м и лэжьакIуэхэм:
 • Бейтыгъуэн Залинэ Хьэсэн и пхъум – унафэщIым и къуэдзэм
 • Дудкэ Светланэ Борис и пхъум – офис хэха №8631/0600-м и унафэщIым и къуэдзэм
 • Сэбаншы Хъусен Мухьэмэд-Шагъир и къуэм – щIыналъэ сервис центрым цIыхухэм щIэгъэкъуэн яхуэхъунымкIэ и центрым и управленэм и унафэщIым
 • Хучунаев Хьэким ТIэхьир и къуэм – офис хэха №8631/0100-м и унафэщIым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м
 • №143-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хь. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законностымрэ хабзэмрэ хъумэныр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр, щхьэхуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным езым и щхьэкIэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №144-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов А. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и къэралыгъуэр зэфIэувэным щиIэ фIыщIэхэмрэ социально-экономи-кэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов Ануар Ахъмэт и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №145-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ