ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2017-05-26

 • Къамбий М. А. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 •  ЩIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Къамбий Мухьэб Алим и къуэм.
 •  
 •                   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                   и Iэтащхьэ                                                                     КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм накъыгъэм и 25-м
 • №83-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм
 • и   Iэтащхьэм  и  Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыпIэ самоуправленэм и IэнатIэхэм хьэлэлу зэрыщылажьэм къыхэкIыу
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Бей Iэуес ТIалэ и къуэм – Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыпIэ ад-министрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм
 • Клюс Виктор Григорий и къуэм – Май муниципальнэ районым хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм и Iэтащхьэм
 • Къумыкъу Залымхъан Мухьэмэд и къуэм – Iэдииху къуажэм и администрацэм и Iэтащхьэм;
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр фIэщын
 • Iэхъуэбэч Андзор Нафихь и къуэм – Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыпIэ самоуправленэм и Советым и унафэщIым и къуэдзэм.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр
 •       Республикэм и Iэтащхьэ
 •                   КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м
 • №61-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-19

 • Хьэсанэ И. М. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Консти­туцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр къулыкъур Хьэсанэ Ислъам Марат и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэ­рыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэм-рэ туризмэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и минист-рым и къуэдзэ АфIэунэ Владимир Юрий и къуэм.
 • 3. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза ­махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                      КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №57-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министрым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэхэмрэ эколо­гиемкIэ и министру гъэувын Шаваев Ильяс Пагуэ и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                           КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №59-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и Секретарым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и Секретару Тату ­Къазбэч Борис и къуэр гъэувын, ар зыпэрыт къулыкъур щхьэщыхауэ.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                           КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №60-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету унафэ сощI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм пыухыкIауэ хэтхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн икIи абы къыхэгъэкIыжын Къэзанш Л. Б.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                              КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м
 • №51-УГ 

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ  и къэрал комитетыр зэхуэщIыжыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я къэрал властым и лIыкIуэ (законхэр къыдэзыгъэкI), гъэзэщIакIуэ органхэр къызэгъэпэщынымкIэ псоми я зэхуэдэ хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 17-нэ статьям и пункт 4-м, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым япкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетыр зэхуэщIыжын икIи           абы и къалэнхэр игъэзэщIэну Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм бгъэдэлъхьэн.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органнэм я къызэгъэпэщыкIэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал влас-тым и гъэзэщIакIуэ органхэм я къызэгъэпэщыкIэм и IуэхукIэ» 2014 гъэм жэпуэгъуэм и 11-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа Указ №199-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн икIи абы и пункт 3-м хэгъэкIыжын «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитет» псалъэхэр.
 • 3. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм хуэгъэувын:
 • мы Указым тету зэхъуэкIыныгъэхэр къызэригъэпэщыну;
 • езым и хабзэ мардэхэмрэ актхэмрэ мы Указым иригъэзэгъэжыну.
 • 4. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ                     КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м
 • №52-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-13

 • Тхьэгъэзит Ю. М. «КъэбэдейБалъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщын Тхьэгъэзит Юрий Мухьэмэд и къуэм  «Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центр» федеральнэ щIэныгъэ центр» федеральнэ къэрал бюджет щIэныгъэ IуэхущIапIэм и къудамэм  Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым къэбэрдей-шэрджэс литературэмкIэ и секторым и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэм и къалэнхэр зыгъэзащIэм.
 •  
 •                         КъэбэдейБалъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                                    КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12м
 • №54УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-07

 • Темыркъан Б. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 •  Музыкэ гъуазджэм зегъэужьынымкIэ зэфIэкI ин къызэригъэлъэгъуам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Темыркъан Борис Хьэту и къуэм – «Урысейм и Композиторхэм я союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэм.
 •  
 •           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •           и Iэтащхьэ                          КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 6-м
 • №49-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-02-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министру гъэувын Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мазаем и 20-м
 • №22-УГ
 •  
 • Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр 1979  гъэм бадзэуэгъуэм и 23-м къалъхуащ. Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «Юриспруденцие» IэщIагъэр иIэу къиухащ. 2002 гъэм лэжьэн щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЮстицэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлI пашэу. 2004 гъэм щегъэжьауэ 2015 гъэ пщIондэ щытащ Федеральнэ регистрационнэ къулыкъум КъБР-м щиIэ управленэм и къудамэм и унафэщIу, Финанс-бюджет кIэлъыплъыныгъэмкIэ федеральнэ къулыкъум и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ управленэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу.
 • Унагъуэщ, бынищ иIэщ.

Зыхыхьэхэр: Указ