ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Указ'

2017-11-22

 • «Анэм и щIыхь» медалыр ятыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Сабиитху е нэхъыбэ гъэсэныгъэ дахэ яхэлъу зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр ятын
 • Аттаевэ ФатIимэт Мухьэдин и пхъум – сабиихым я анэм
 • Ащнокъуэ Инессэ Хьэзрит-Алий и пхъум – сабийуэ 8-м я анэм
 • Балъкъэр Альбинэ Владимир и пхъум – сабииблым я анэм
 • Барсуковэ Ларисэ Василий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Газаевэ Аслъижан Назир и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Гувэжыкъуэ Мадинэ Руслан и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Дол Мадинэ Ибрэхьим и пхъум – сабиихым я анэм
 • Къуэжакъ Амыдэ Барэсбий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • КъуэщIысокъуэ Оксанэ Борис и пхъум – сабиибгъум я анэм
 • Кулиевэ Маринэ Уэлий и пхъум – сабиитхум я анэм
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-22

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  цIэ лъапIэр Жамбэч Л. Т. фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм, и IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр Жамбэч Лимэ Тамерлан и пхъум фIэщын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                        КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м
 • №150-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Банк IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын «Урысейм и ахъшэ хъумапIэ» акционер зэгухьэныгъэм и къудамэ №8631-м и лэжьакIуэхэм:
 • Бейтыгъуэн Залинэ Хьэсэн и пхъум – унафэщIым и къуэдзэм
 • Дудкэ Светланэ Борис и пхъум – офис хэха №8631/0600-м и унафэщIым и къуэдзэм
 • Сэбаншы Хъусен Мухьэмэд-Шагъир и къуэм – щIыналъэ сервис центрым цIыхухэм щIэгъэкъуэн яхуэхъунымкIэ и центрым и управленэм и унафэщIым
 • Хучунаев Хьэким ТIэхьир и къуэм – офис хэха №8631/0100-м и унафэщIым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м
 • №143-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хь. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законностымрэ хабзэмрэ хъумэныр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр, щхьэхуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным езым и щхьэкIэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №144-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов А. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и къэралыгъуэр зэфIэувэным щиIэ фIыщIэхэмрэ социально-экономи-кэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов Ануар Ахъмэт и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №145-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Къарэмырзэ Б. С. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр             Къарэмырзэ Барэсбий Сулеймэн и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №146-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  Къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етын
 • Былымгъуэт Борис Хъусен и къуэм – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм госпитальнэ хирургиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэм;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Иванов Владимир Иннокентий и къуэм – Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Налшык» зыгъэпсэхупIэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и дохутыр-урологым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Сокмышевэ Брониславэ Борис и пхъум – Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медицинэ сестра нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Борсэ ХьэIишэт Хьэжсет и пхъум – «Нал цIыкIу» сабий-ныбжьыщIэ щэнхабзэ-псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым
 • Шинкарёвэ Наталье Пётр и пхъум – «Къэбэрдей-Балъкъэрым тхылъ фIыуэ щызылъагъухэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Геляевэ Ариукэ Ибрэхьим и пхъум – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ бзэщIэныгъэ зэхэтымкIэ и кафедрэм и профессорым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къаскъул Хьэмидбий Къэралбий и къуэм – «Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэхэмрэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и управленэ» муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къубатий Iэдил Iэдиб и къуэм – «Iуащхьэмахуэ» курорт» акционер зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным теухуа IуэхухэмкIэ и департаментым и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Чеченов Алий Хъусен и къуэм – Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и «Сабий-ныбжьыщIэ спорт школ» щIэныгъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэ-егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                                 КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м
 • №140-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-25

 • Емуз А.Гъу. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIамрэ илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьамрэ къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Емуз Анатолий Гъузер и къуэм.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м
 • №137-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-25

 • Канунников А.Д. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Лъэпкъ зэдэлэжьэныгъэм зегъэужьынымрэ лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэнымрэ хэлъхьэныгъэ зэрыхуищIам, жылагъуэ Iуэхугъуэм жыджэру зэрыхэтым къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Канунников Анатолий Данил и къуэм – «Урыс тхыдэмрэ щэнхабзэмкIэ «Вече» обществэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                          КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м
 • №138-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-10-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм илъэс куэд        лъандэрэ хьэлэлу зэрыщылажьэм, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам папщIэ
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Iэюб ФатIимэт Iэбубэчыр и пхъум – «Бахъсэн къалэм и прогимназие №2» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директо-          рым
 • Къарэмызэ Хьэсэн Музариф и къуэм – Шэджэм муниципальнэ районым щыIэ «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и курыт еджапIэ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директорым
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ»
 •  
 • Арабаджи Светланэ Роман и пхъум – Прохладнэ муниципальнэ районым щыIэ «Пролетарскэ къуажэм Восканов С. П. и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 • Юсуповэ Зухра Хьэжы-Уэсман и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ районым хыхьэ Бахъсэн Ипщэ къуа-жэм дэт «Курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзо-нэ IуэхущIапIэм балъкъэрыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 •  
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                   КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м
 • №131-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ