ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ФщIэн папщIэ'

Псейм и щэхухэр

2017-12-21

 • Мы махуэхэм Налшык къыщызэIуахащ ИлъэсыщIэ псейхэр щащэну бэзэрхэр. Ахэр 8 мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-09-12

 •  Урысей Федерацэм и Президентым Iэ тридзащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Законым. Абы егъэтэмэм лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу гъэувыным, зэрылэжьэну сыхьэт бжыгъэм щIезыгъэгъуахэмрэ зыгъэпсэхугъуэ, гуфIэгъуэ махуэхэм зэрылэжьахэмрэ пэкIуэнур, апхуэдэу лэжьакIуэм зыщигъэпсэхуну зэманыр зэрыхухахыным теухуа хабзэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

«Теплъэ куэд зиIэ Урысей» журналист зэпеуэ зэIуха

2017-04-26

 • Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ «Татмедиа» республикэ агентствэм хъыбар ярегъащIэ «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» урысейпсо журналист зэпеуэ зэIухам хэтыну хуейхэм тхылъхэр къазэрыIихыкIэ. Зэхьэзэхуэр хуэгъэзащ УФ-м и щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэр цIэрыIуэ щIынымрэ хъумэнымкIэ щIэгъэкъуэн хуэхъуным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Къуэдыуэ сом мелуани 9-м щIигъу

2016-07-16

 • Гъуэгум щекIуэкIыр зытх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-7-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызе-кIуэ хабзэр 12592 -рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьар сом мелуани 9-рэ мин 168-м щIегъу. Абы щыщу сом мелуани 3-рэ мини 159-рэ, тралъхьам и процент 34,5-р, япшынащ, къет КъБР-м щыIэ             МВД-м и ГИБДД-м.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Iущхэм я зэпеуэ

2015-11-04

 • Урысей МВД-м и Новгород Ищхъэрэ академием школакIуэхэм папщIэ иригъэкIуэкIынущ «Экономикэр хъумэн» урысейпсо олимпиадэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Сом мелуани 3-м щIигъу къуэды япшын

2015-07-15

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м къызэритымкIэ, гъуэгум щекIуэкIыр зытх Iэмэпсымэхэм мэкъуауэгъуэм и 26 – бадзэуэгъуэм и 2-хэм къагъэлъэгъуащ хабзэм къемызэгъ Iуэху 8627-рэ ялэжьауэ. Абы ипкъ иткIэ къуэдыуэ сом мелуани 5-рэ мин 507-рэ тралъхьати, а зэманым къриубыдэу сом мелуани 3-рэ мин 44-рэ япшынащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Дадэ ХьэмытIэ теухуауэ

2015-04-04

 • Дадэхэ къахэкIащ зи гуащIэкIэ, лIыгъэкIэ, щIэныгъэкIэ, акъылкIэ лъэпкъыр зыгъэдахэу дунейм тета цIыху гъуэзэджэхэр. Абыхэм ящыщщ нартыхугъэкI цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Дадэ ХьэмытIэ Iэубэчыр и къуэр. И щIалэгъуэм къыщыщIэдзауэ лIыпIэ иувэху и дуней тетыкIэкIи, лэжьэкIэкIи, цIыхугъэкIи абы игъэпэжащ и Хэкумрэ къызыхэкIа  лъэпкъымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

IэщIагъэм хурагъаджэ

2014-11-12

 • Журналист ныбжьыщIэхэм щхьэкIэ къызэрагъэпэща «Акула пера» еджапIэм и лэжьыгъэр еублэж. Къэбэрдей-Балъкъэрым журналистикэм щиIэ пщIэр къаIэтын, иджыпсту лажьэхэм къащIэувэн щIэблэ ягъэсэн, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэфIэкI зиIэ цIыхухэр кърашэлIэн мурадкIэ мы Iуэхур ирагъэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

Лагъымхэм фахуэсакъ

2014-07-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэх-щIэхыурэ къыщагъуэтыж Хэку зауэшхуэм и зэманым къэмыуэу къэна Iэщэхэр. Ахэр куэду щыIэщ зауэ гуащIэ щекIуэкIа щIыпIэхэм. 2014 гъэм и япэ мазихым къриубыдэу Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъум    КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм къагъуэтащ артиллерие Iэмэпсымэрэ авиацэ лагъыму 60.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ