ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

«РусГидро»-м и тыгъэ лъапIэ

2017-01-18

 • «РусГидро» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Жангоразов Хьэждаут «Рожденные энергией» федеральнэ псапащIэ Iуэхум хыхьэу Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуищIащ неврологие узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ сэбэп яхуэхъуну Iэмэпсымэхэр. Псори зэ-хэту абыхэм я уасэщ сом мин 700. Ахэр къагъэсэбэпынущ зи тхым, тхы куцIым фэбжь игъуэта, ДЦП узыфэ  зэмылIэужьыгъуэхэр зиIэ сабийхэм щеIэзэкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Звездочка» сабий санаторэр илъэс 80 ирокъу

2016-12-14

 • Жьэн узыфэм щеIэзэ «Звездочка» санаторэр 1936 гъэм къызэIуахащ икIи мы зэманым а унэтIыныгъэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм щыIэ IуэхущIапIэ нэхъыфIхэм ящыщ зыуэ къалъытэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Узым щахъумэ

2016-12-07

 • Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ щIыналъэ центрымрэ КъБКъУ-м и медицинэ факультетым неврологиемкIэ                и кафедрэмрэ зэгъусэу къызэрагъэ-пэща «Узым зыщыпхъумэфынущ!» Iуэхум хыхьэу сыхьэтищым къриубыдэу цIыху 60-м я узыншагъэр         къапщытащ. Ар ирагъэхьэлIащ Неврологым и дунейпсо махуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Анэхэм яхуэгъэза Iуэхутхьэбзэ

2016-10-01

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм республикэм къыщыхелъхьэ «СМСмаме» федеральнэ хъыбарегъащIэ Iуэхутхьэбзэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«ДэIэпыкъуэгъу псынщIэхэм» видеорегистратор ирагъэувэ

2016-09-29

 • Налшык къалэ и «Медицинэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэ» станцым и автомобиль 28-рэ видеорегистраторхэмкIэ къызэрагъэпэщащ, абыхэм гъуэгур хуит къыщыхуа-мыщI къэхъумэ, ар трахын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

IэмэпсымэщIэ къаIэрохьэ

2016-09-09

 • Налшык къалэ дэт поликлиникэ №2-м флюоро­граф IэмэпсымэщIэ щагъэуващ.
 •  

 • Ар КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щIыналъэ бюджетым къыхэкI мылъкукIэ къи­щэхуащ. Ди къэралым щащIа IэмэпсымэщIэм сом ­мелуани 5 и уасэщ, сыхьэтым къриубыдэу абыкIэ цIыху 60-м я узыншагъэр къыупщытэфынущ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ центрым и лэжьакIуэхэм я зэфIэкIым хохъуэ

2016-08-31

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и республикэ клиникэ сымаджэщым лъынтхуэ узыфэхэмкIэ и центрым атеросклероз зиIэхэм я лъакъуэхэм хэлъ лъынтхуэшхуэхэр IэкIуэлъакIуэу ягъэ хъужу щIадзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Анзорей дэт сымаджэщым зеужь

2016-08-30

 •  КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Асанов Алим лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Нарткъалэ дэт щIыналъэ зэхуаку сымаджэщым иджыблагъэ къудамэ щхьэхуэу гуагъэхьэжа, Анзорей къуажэм дэт сымаджэщым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Узыншагъэм гулъытэ хурагъэщI

2016-08-04

 • Республикэм и Iимамхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ дерсхэм хэту КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэмрэ къызэрагъэпэщащ инсультыр, инфарктыр, фошыгъу узыр къызыхэкIхэм, апхуэдэу узыфэ зэрыцIалэхэм зэрызаубгъум теухуа лекцэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Аушыджэрым и псы хущхъуэхэр

2016-07-14

 • Урысейм  щынэхъыфIхэм  хабжэ
 • ЗыгъэпсэхупIэхэм ехьэлIауэ RoomGuru.ru интернет IэнатIэм иригъэкIуэ- кIа къэхутэныгъэхэм наIуэ къызэращIащи, Нартсанэрэ (Кисловодск) Аушыджэррэ я псы хъущхъуэ зыгъэпсэхупIэхэр Урысейм щынэхъыфIу къалъытаи 10-м яхэхуащ. Мы къэпщытэныгъэр щрагъэкIуэкIым, зыплъыхьакIуэхэм  я еплъыкIэрщ Iуэхур зытращIыхьар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ