ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

Гулъытэм хохъуэ

2018-01-20

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат щIэуэ яухуа Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ. Ар къызэрызэIуахрэ абы дунейм къыщытехьащ сабий 562-рэ. А бжыгъэм къегъэлъагъуэ зэрылажьэрэ мазитI фIэкIа мыхъуа IуэхущIапIэм республикэм и цIыхубзхэм фIагъ лъагэ зиIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыщагъуэтыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэщхэм я лэжьыгъэм зыщегъэгъуазэ

2018-01-18

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Прохладнэ, Тэрч район сымаджэщхэм, Республикэ эндокринологие центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Iэмэпсымэхэр тыгъэ хуащI

2017-12-28

 • «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, илъэс къэс иригъэкIуэкI «Рожденные энергией» псапащIэ Iуэхум хыхьэу, Энергетикхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIитIым сом мин 600 и уасэ медицинэ Iэмэпсымэ тыгъэ яхуищIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Сымаджэхэм я тыншыгъуэм тращIыхь

2017-12-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Бахъсэн къалэм щаухуа ДиализымкIэ центрым дыгъэгъазэм и 16-м щыIащ. 2017 гъэм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым апхуэдэ IуэхущIапIэу иIэм щы къахэхъуэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

2017-12-09

 • Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къызэIуаха реабилитацэ къудамэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ. ЗэIущIэм хэтащ министерствэм и штатым хэмыт невролог нэхъыщхьэ Дэлэл Индирэ, район сымаджэщхэм къикIа дохутырхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэхэр дунейпсо утыкум йохьэ

2017-11-28

 • Португалием и къалащхьэ Лиссабон иджыблагъэ щекIуэкIащ Фошыгъу узыр джынымкIэ европэпсо конгресс (EASD). А зэIущIэ иным ирагъэблэгъащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым факультет терапиемкIэ и кафедрэм и ассистент, EASD зэгухьэныгъэм хэт дохутыр-эндокринолог, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Быгуэ Ларисэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гуапагъэм и жылэр сабиипсэм щыхэдвгъасэ

2017-10-24

 • Гуапагъэ! Къаруушхуэ иIэщ а псалъэм. Гуапагъэм цIыхум и лъэр щIегъэкI, гугъэ кърет, и гуащIэм хегъахъуэ. ЦIыхухэр нэхъыбэрэ зэхуэгуапэу щытыфамэ, я дунейри куэдкIэ нэхъ плъыфэбэу екIуэкIынут. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэрей гъащIэм гуапагъэр щыпэрыткъым. Сыт-тIэ нобэ ди хъуреягъым щытлъагъур? ЦIыхухэр тэмакъкIэщIщ, шыIэныгъэ яхэлъкъым, губжьыр куэдрэ яфIытокIуэ. А псом фIы лъэпкъ къыхэкIыркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2017-10-19

РАН-м и академик, дохутыр цIэрыIуэ Акчурин Ренат Налшык щохьэщIэ. Абы бгъэдэтщ Республикэм кардиоцентрым и тхьэмадэ Щэрдан Нодар. 2014 гъэ

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гриппым зыщыфхъумэ

2017-09-23

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм щрагъэжьащ гриппым зэрыпэщIэтыным теухуа Iуэхур. Апхуэдэу я мурадщ узыфэм щызыхъумэну хущхъуэхэр цIыху мин 313-м ирахьэлIэну, абы щыщу мини 120-р сабийщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Iуэхум зрагъэубгъу

2017-08-24

 • Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Радуга» санаторэм шыщхьэуIум и 22-м щыпащащ «Здоровые сосуды – это здорово» социальнэ Iуэхум, гу-лъынтхуэ узыфэхэм земыгъэубгъуным теухуам. Ар и жэрдэмщ «КъБР-м и Дохутыр палатэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ