ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Узыншагъэ'

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

2017-12-09

 • Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къызэIуаха реабилитацэ къудамэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ. ЗэIущIэм хэтащ министерствэм и штатым хэмыт невролог нэхъыщхьэ Дэлэл Индирэ, район сымаджэщхэм къикIа дохутырхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэхэр дунейпсо утыкум йохьэ

2017-11-28

 • Португалием и къалащхьэ Лиссабон иджыблагъэ щекIуэкIащ Фошыгъу узыр джынымкIэ европэпсо конгресс (EASD). А зэIущIэ иным ирагъэблэгъащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым факультет терапиемкIэ и кафедрэм и ассистент, EASD зэгухьэныгъэм хэт дохутыр-эндокринолог, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Быгуэ Ларисэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гуапагъэм и жылэр сабиипсэм щыхэдвгъасэ

2017-10-24

 • Гуапагъэ! Къаруушхуэ иIэщ а псалъэм. Гуапагъэм цIыхум и лъэр щIегъэкI, гугъэ кърет, и гуащIэм хегъахъуэ. ЦIыхухэр нэхъыбэрэ зэхуэгуапэу щытыфамэ, я дунейри куэдкIэ нэхъ плъыфэбэу екIуэкIынут. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэрей гъащIэм гуапагъэр щыпэрыткъым. Сыт-тIэ нобэ ди хъуреягъым щытлъагъур? ЦIыхухэр тэмакъкIэщIщ, шыIэныгъэ яхэлъкъым, губжьыр куэдрэ яфIытокIуэ. А псом фIы лъэпкъ къыхэкIыркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

2017-10-19

РАН-м и академик, дохутыр цIэрыIуэ Акчурин Ренат Налшык щохьэщIэ. Абы бгъэдэтщ Республикэм кардиоцентрым и тхьэмадэ Щэрдан Нодар. 2014 гъэ

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Гриппым зыщыфхъумэ

2017-09-23

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм щрагъэжьащ гриппым зэрыпэщIэтыным теухуа Iуэхур. Апхуэдэу я мурадщ узыфэм щызыхъумэну хущхъуэхэр цIыху мин 313-м ирахьэлIэну, абы щыщу мини 120-р сабийщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Iуэхум зрагъэубгъу

2017-08-24

 • Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Радуга» санаторэм шыщхьэуIум и 22-м щыпащащ «Здоровые сосуды – это здорово» социальнэ Iуэхум, гу-лъынтхуэ узыфэхэм земыгъэубгъуным теухуам. Ар и жэрдэмщ «КъБР-м и Дохутыр палатэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«РусГидро»-м и тыгъэ лъапIэ

2017-01-18

 • «РусГидро» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Жангоразов Хьэждаут «Рожденные энергией» федеральнэ псапащIэ Iуэхум хыхьэу Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуищIащ неврологие узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ сэбэп яхуэхъуну Iэмэпсымэхэр. Псори зэ-хэту абыхэм я уасэщ сом мин 700. Ахэр къагъэсэбэпынущ зи тхым, тхы куцIым фэбжь игъуэта, ДЦП узыфэ  зэмылIэужьыгъуэхэр зиIэ сабийхэм щеIэзэкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

«Звездочка» сабий санаторэр илъэс 80 ирокъу

2016-12-14

 • Жьэн узыфэм щеIэзэ «Звездочка» санаторэр 1936 гъэм къызэIуахащ икIи мы зэманым а унэтIыныгъэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм щыIэ IуэхущIапIэ нэхъыфIхэм ящыщ зыуэ къалъытэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Узым щахъумэ

2016-12-07

 • Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ щIыналъэ центрымрэ КъБКъУ-м и медицинэ факультетым неврологиемкIэ                и кафедрэмрэ зэгъусэу къызэрагъэ-пэща «Узым зыщыпхъумэфынущ!» Iуэхум хыхьэу сыхьэтищым къриубыдэу цIыху 60-м я узыншагъэр         къапщытащ. Ар ирагъэхьэлIащ Неврологым и дунейпсо махуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Анэхэм яхуэгъэза Iуэхутхьэбзэ

2016-10-01

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм республикэм къыщыхелъхьэ «СМСмаме» федеральнэ хъыбарегъащIэ Iуэхутхьэбзэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ