ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЩIэ'

ЗэдзэкIакIуэхэм я еджапIэ къызэIуах

2017-08-05

 • Кавказ Ищхъэрэм и литературэр илъэс куэд лъандэрэ зылъахъэ, зезымыгъэужь щхьэусыгъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэм я зэдзэкIакIуэ ирикъуу дызэримыIэр. АнэдэлъхубзэкIэ утхэныр фIыгъуэ мылъытэщ, ауэ зы тхакIуи щыIэу къыщIэкIынкъым и IэдакъэщIэкIыр лъэпкъышхуэхэм я бзэкIэ зэрадзэкIыну щIэмыхъуэпсу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Ставрополь адыгэбзэр щадж

2017-03-18

 • Ставрополь крайм щыIэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэр къызэригъэпэщащ. Япэ дерс зэIухар гъатхэпэм и 14-м щекIуэкIащ къалэм дэт Зэныбжьэгъугъэм и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Лъэпкъыр нэхъри зэрегъэубыд

2016-12-30

 • Мы илъэсым хэта лъэпкъ гуфIэгъуэ махуэшхуэхэм я нэхъыщхьэу жыпIэ хъунущ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэкIэ фокIадэм и 20-м ягъэлъапIэ Адыгэхэм (Шэрджэсхэм) я махуэр. Ар мы гъэм ещанэу екIуэкIащ. Илъэс къэс цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм зиубгъуу къызэрагъэпэщ махуэ дахэр япэ дыдэу ДАХ-м и зэхуэсым 2013 гъэм къыщыхэзылъхьар Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Абы къигъэлъэгъуар адыгэ лъэпкъым и щхьэр щигъэлъэпIэжын, щIалэгъуалэр гушхуэу щызэхыхьэн зы гуфIэгъуэ махуэ диIэн зэрыхуейрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэр

2016-11-08

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и цIыхухэр ягъэгуфIэ

2016-10-13

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым дыгъуасэ къыщызэIуихащ щIэуэ зэрагъэпэщыжа медицинэ IуэхущIапIэу тIу. Премьер-министрым щIыгъуащ иджыблагъэ узыншагъэр хъумэнымкIэ министру ягъэува Расторгуевэ Светланэ, ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Тутыкъу Анзор, Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Я щIэныгъэр къапщытэж

2016-10-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 4-м «Этнографие диктант» урысейпсо Iуэхур щекIуэкIащ. Къэралым и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ цIыхубэр дегъэхьэхын мурадкIэ ар иджы япэу къызэрагъэпэщат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Адыгэбзэр зэзыгъэщIэнухэм я дэIэпыкъуэгъуу

2016-08-30

 •  КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтым хыхьэ Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ кафедрэм и доцент Абазэ Албэч адыгэбзэкIэ зэхигъэуващ «Нанум и бзэ» интерактив мультимедие зэреджэн дэIэпыкъуэгъур. Ар Интернетым къыщывгъуэтынущ мы ссылкэхэмкIэ: http://www.kbsu.ru/docs/if/nanum_i_bza.ppsx; http://vk.com/circasbook?w=wall-897254752429; http://ajanskafkas.com/surmanset/kabardey-balkar-universitesinden-cocuklara cerkesce-ogreten-calisma/ http://apsnyteka.org/2773-abazov_nanum_i_bze.html
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Хъыбар гуапэхэр щызэхуэхьэса къыдэкIыгъуэ

2016-07-13

 • Мэз Сусаннэ зи редактор нэхъыщхьэ «Личный акцент» журналым и еплIанэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 • Журналым и япэ напэкIуэцIым тетщ ди хэкуэгъу ­актрисэ икIи режиссёр Жэман Аминэ и сурэтымрэ абы и «Человек кино» фильмыр Нью-Йорк къызэры­щыдэкIам теухуа хъыбар гуапэмрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

БжьыхьэлI Заур адыгэ фащэм и щIыхьыр еIэт

2016-07-05

 • Зи пIэм имыуджыхьу зэпымыууэ зыужьыныгъэм хущIэкъу, щIэм зезыпщыт, щылажьэ унэтIыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI, республикэм и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм фIы- кIэ щызыгъэIу щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ ди мащIэкъым. Апхуэдэщ ди тхыгъэр зытеухуа дизайнер щIалэ БжьыхьэлI Заури.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэр

2016-05-19

 • Журналыр къызэIуех «Редакторым и псалъэ» тхыгъэмкIэ. Ар топсэлъыхь мэлыжьыхь мазэр махуэшхуэхэмкIэ зэрыкъулейм икIи абыхэм ящыщу плIы къыхегъэщхьэхукI: мэлыжьыхьым 1-р Бзухэм хухаха махуэшхуэщ; гушыIэм и махуэщ; мэлыжьыхьым и 2-р Сабий тхыгъэм хухаха махуэщ; мэлыжьыхьым и 15-р щэнхабзэм и махуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ