ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди нэхъыжьыфIхэр'

Абы хуэдэхэр куэд хъуркъым

2018-03-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бер Къанщобий Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

И пщIэ, и нэмыс иIыгъыжу

2017-12-21

 • Ди тхыгъэр зытеухуа Джэдгъэф Аслъэмырзэ Исуф и къуэр ди лъэпкъым и къуэ пажэхэм ящыщщ. Зи ныбжьыр илъэс 95-рэ иджыблагъэ ирикъуа адыгэлIым ирехьэкI IуэхугъуэфI куэдкIэ гъэнщIа гъащIэ купщIафIэ. Ди республикэм къикIуа гъуэгуанэм къыхэбелджылыкI къэхъукъащIэ нэхъыщхьэхэр къанэ щымыIэу и нэгу щIэкIащ Аслъэмырзэ. Ахэр нэрылъагъу щыхъуам и мызакъуэу, ящыщ куэдым жыджэру хэтащ езыри и унагъуэри, ди шIыналъэр егъэфIэкIуэным, зегъэужьыным я зэфIэкIи, къаруи, щIэныгъи ирахьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

ЩIэблэм я щапхъэ

2017-07-04

 • Хэку зауэшхуэм и фэбжь зылъэмыIэса, абы хэщI зримыта унагъуэ щыIэу къыщIэкIынкъым.   А лъэхъэнэ хьэлъэм зи сабиигъуэр хиубыдахэм ящыщщ Бахъсэнёнкэ (Къэсейхьэблэ) щыпсэу Къалэжьокъуэ (Гугу) Нусэ Нухь и пхъур. Ар 1931 гъэм Кушмэзыкъуей къуажэм къыщалъхуащ, зауэшхуэр къыщыхъеям 5-нэ классым нэса къудейуэ арат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэ

2016-12-20

 • Аушыджэр къуажэм 1938 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м къыщалъхуащ Жылокъуэ Мухьэмэдин. Кружок зэмылIэу-  жьыгъуэхэм жыджэру хэту (къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ, театр жыпIэми, нэгъуэщIхэми), щытхъу тхылъхэр къыхуагъэфащэурэ школыр ехъулIэныгъэкIэ къиухащ абы.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Куэдым хэзагъэ ЗекIуэрей Борис

2016-07-13

 • Къармэхьэблэ къуажэм щыщ ЗекIуэрей Борис «Каменномост» мэл совхозым илъэс тIощIым ­щIигъукIэ   лэгъупэжьу  щылэ­жьащ.
 • Абы зызэфIихыну, зигъэпсэхуну зэман куэд иIакъым, совхоз гуартэр хъумэным, ар бэгъуэным зэпы­мыууэ яужь итащ. ЛэжьакIуэ гумызагъэр гъэми щIыми къущхьэхъу жыжьэм щыIащ. Зы илъэс дэкIакъым Борис мэлищэ къэс щынэу 100-120-рэ къыщIимыгъахъуэу, цыуэ килограммищ-плIы мэлым къытримыщыкIыу… Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

УпыдощIыр гъащIэм

2016-03-05

 • ГъащIэ гъуэгуанэ кIыхь къакIуауэ къалъытэ зи ныбжьыр илъэс 90 ирикъуахэмрэ абы щхьэдэхахэмрэ. А нэхъыжьыфIхэм ящыщщ иджыблагъэ  зи илъэс 90-р зыгъэлъэпIа Хъурзокъуэ Маржэнэт Талъостэн и пхъур. УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ нанэ Iумахуэм къехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Пэжыр зи гъуазэ, насыпыр зи гъуэгу

2015-04-30

 •  Ди республикэм къикIуа гъуэгуанэр, къанэ щIагъуэ щымыIэу, зи гъащIэм къриубыда нэхъыжьыфIхэр, Тхьэм и фIыщIэкIэ, иджыри диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм щыпсэу Къардэн Мухьэб Мацыкъ и къуэр. Илъэс 90-м ит адыгэлIым и акъылыр жанщ, и гупсысэхэр шэщIащ, гъащIэми абы щекIуэкI Iуэхугъуэхэми жыджэру ноби хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Коммодов Геннадий: Адыгэ «сызэрыхъуам» зэи сыхущIегъуэжакъым

2015-04-11

 • «Адыгэ хъуа урыс», «урыс лъэпкъым къыхэкIа адыгэ нэс», «адыгэпсэ зыIут урысылI» – апхуэдэ псалъэхэр куэдрэ гуапэу хужаIэ Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм щыщ Коммодов Геннадий Константин и къуэм. Ар зымыцIыхурэ абы бгъэдэлъ  щIэныгъэм,  зэчийм,  зэфIих  Iуэху  екIухэм щымыгъуазэрэ жылэми районми щыбгъуэтыну къыщIэкIынукъым. «УФ-м цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник» цIэ лъапIэр зезыхьэ Геннадий илъэс 55-кIэ пэрытащ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм, абы щыщу илъэс 28-кIэ ар и унафэщIу щытащ Шэджэм щIыналъэм урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэджу ис псоми я методикэ зэгухьэныгъэм. Сыт хуэдэ къалэн имыгъэзэщIами, ныкъусаныгъэншэу, IэнатIэр иригъэфIакIуэу, зыхэт гупым, и нэIэм щIэт ныбжьыщIэхэм, абыхэм я адэ-анэхэм пщIэшхуэ къыхуащIу ирихьэкIащ егъэджакIуэ гумызагъэм, гъэсакIуэ нэсым. И жылэмрэ и къуажэгъухэмрэ фIы дыдэу зылъагъу хэкупсэр сыт щыгъуи хущIокъу Щхьэлыкъуэ и цIэфIыр дэнэкIи щигъэIуну. Абыхэм ятеухуа тхыгъэхэр абы щIэх-щIэхыурэ къытрырегъадзэ районым, республикэм къыщыдэкI газетхэм, журналхэм, тхылъ щхьэхуэ зыбжани къыпыкIащ хэкупсэм и къалэмыпэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Нанэ Iумахуэ

2014-11-29

 • Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Сэрмакъ адыгэ жылэшхуэм дэс нэхъыжьыфIхэм ящыщщ Къардэн (Балэ) Дахэужьэ Ахьмэд и пхъур. ЩIэблэм я унэтIакIуэ, куэдым я чэнджэщэгъу бзылъхугъэ щыпкъэм и гъащIэ гъуэгуанэм хиубыдащ ди къэралым и тхыдэ блэкIам щыщ напэкIуэцI хьэлъэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

УзэщIакIуэ

2014-01-30

 •  ЩIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ егъэджакIуэ щыпкъэ, узэщIакIуэ, нэхъыжь Iумахуэ Багъы Хьэмидбий Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэ псом къыщацIыху. Ешрэ къикIуэтрэ имыщIэу, гумызагъэу, гурэ псэкIэ и лэжьыгъэм бгъэдэтурэ, абы хэлъхьэныгъэшхуэ хуи­щIащ къуажэм дэт 4-нэ школым зиужьыным. ЕгъэджакIуэхэм я нэхъыбэм зы предмет-предметитI фIэкIа сабийхэм ирамыгъэджыфмэ, Хьэмидбий ныбжьыщIэхэм ябгъэдилъхьащ биологиери, зоологиери, химиери.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр