ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-11-11

 • Шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа хъынкIэл хьэнтхъупс
 • Шыуаным псы щIыIэ ирагъэжыхьри шэ иракIэ. ЗэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, шыгъу хадзэ, итIанэ зэIащIэурэ хъынкIэлыр хакIутэ. МафIэр щабэ ящIри, зэIащIэурэ хьэзыр хъуху ягъавэ. ХъынкIэл вар пэшхьэкум къытрахри, бжьын гъэлыбжьа традзэ, шкIэплъыпс тракIэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-11-04

 • Шхыныгъуэхэр
 • Джэш  хьэнтхъупс, хугу  хэлъу
 • Джэш лъэсар псы щIыIэм халъхьэри, мафIэ иным тету зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр цIыкIу ящIри, шыуаныщхьэр техауэ дакъикъэ 25-30-кIэ ягъавэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. А псыр иракIут, шыуаныр ятхьэщI, псывэ щIакIэжри, тхъурымбэр къытрахыурэ сыхьэтитI-тIурэ ныкъуэкIэ ягъавэ. Вэным дакъикъэ 15-20 иIэжу шыгъу хадзэ. Джэшыр зыхэвыкIа псыр иракIут, шыуаныр ятхьэщIри джэшыр иракIутэж. Абы шэ гъэпщта щIакIэ, зэ къытрагъэкъуалъэри хугу лъэса халъхьэ, зэIащIэри шыуаныщхьэр трапIэ. МафIэ щабэм тету хьэзыр            хъуху, дакъикъэ 15-18-кIэ ягъавэ. Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсым бжьын гъэлыбжьа традзэ, шыуаныщхьэр трапIэри дакъикъитхухыкIэ щагъэт. Пщтыру Iэнэм трагъэувэ фалъэм иту, шатэпс текIауэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэм махуэм

2017-10-28

 • ЦIыхушхуэхэм  я  гупсысэхэр
 •  Насыпыр  зэ  къокIуэ
 • Гуныкъуэгъуэм дыхуэзышэр зыгуэр зэрыдмыщIэракъым, атIэ фIы дыдэу тщIэуэ къытщыхъужу дызэрыщыуэращ.
 •  
 • *   *   *
 • Дыгубзыгъащэу зыкъытщымыхъужу, акъыл дызэрыщыщIэр ди фIэщ дывгъэгъэхъут – сыту Iуэху куэд нэхъ тыншу зэфIэкIынут итIанэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-10-21

 • Псалъэжьхэр
 • Дэтхэнэ цIыху  Iущри къызэрыгуэкIщ
 • Ныбжьэгъугъэмрэ къуэшыгъэмрэ сыт хуэдэ къулеигъэм нэхъри нэхъ лъапIэщ.
 • ЗэгурыIуэ здэщыIэм берычэти щыIэщ.
 • Гъуэгу нашэкъашэм жыжьэ унигъэсынукъым.
 • Ущизакъуэм и деж гъуэгури кIыхьщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-10-14

 • Псалъэжьхэр
 • Псыхьэлыгъуэ хыумыш
 • Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж.
 • Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
 • Бжьэм ууей-сысей яIэкъым, зэдолажьэри зэдошхэж.
 • Джэдуужьым ещхьу щхьэнтэкум исщ.
 • Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-30

 • Ныбжьэгъу  псори  ныбжьэгъукъым
 • (Къэхъуа)
 • «Къуэш егъу нэхърэ – ныбжьэгъуфI», – жиIащ пасэрейм. Ауэ ныбжьэгъур зыхуэдэр къыщыпщIэр гъащIэм гъэунэхупIэ ущригъэувэм и дежщ. Абы теухуа хъыбарщ мы си тхыгъэм зи гугъу щысщIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-23

 • ЖыIэгъуэхэр
 • ШыIэныгъэмрэ къарумрэ
 • ЦIыхум куэдрэ ущымытхъу, абы Iуэху мыщхьэпэ кърикIуэнкIэ хъунущ.
 • Гугъэр бгъэфIэн, пхъумэн хуейщ. Ар гум и щIэгъэкъуэн къызэрымыкIуэщ.
 • Лъагъуныгъэм и щэху псори зыщIэр зыгуэр фIыуэ зылъагъурщ.
 • Хэхъуэм и Iэмал нэхъ тыншыр ар пщIэншэу умыгъэкIуэдынырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-16

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Зэманым япэ илъадэм къэкIуэнур елъахъэ
 • ЩIэуэ зэбгъэщIэнуIамэ, умыщIэ зыгуэр щыIэу зыумысыжын хуейщ.
 • Адэ-анэ я фэ быным ираплъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-09

 • ЦIыхушхуэхэм  я  гупсысэхэр
 • IэфIу ужеину ухуеймэ, напэ къабзэкIэ гъуэлъыж
 • ЩIэныгъэр лIэужьыгъуитI мэхъу. Е Iуэхур зищIысыр дощIэ, е ар къыщыдгъуэтынум дыщыгъуазэщ.
 • Къуэшыр ныбжьэгъу пхуэмыхъункIэ хъунщ, ауэ ныбжьэгъур сыт щыгъуи уи къуэшщ.
 • Зэманыр гъащIэр зэрызэхэлъ налъэ цIыкIущ.
 • IэфIу ужеину ухуеймэ, напэ къабзэкIэ гъуэлъыж.
 • Гуапагъэ зыщIымыгъу дахагъэр сэбэпыншэу мэкIуэдыж.
 • Щхьэхынагъэм сыт хуэдэ Iуэхури нэхъ гугъу ещI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-01

 • Псэущхьэхэм  я  дуней
 • Махъшэ
 • Махъшэр пшахъуэщIхэм, щIыпIэ хуабэхэм щопсэу. Ар икъукIэ бэшэчщ, сабырщ, жыIэдаIуэщ. Махъшэм и лъакъуэхэр инщ. АбыкIэ тыншу ар пшахъуэщIым щызокIуэ. Махъшэм пшахъуэщIым къыщыкI сыт хуэдэ удзри ешх. Махуэ зыбжанэкIэ псы емыфэми, псэуфынущ. Ар хуабэвэхми щIыIэ уаеми щышынэркъым. Абы шэ Iув къыщIокI, цы щабэ куэд къытрах. Махъшэм нэбжьыцу тIу иIэщи, жьышхуэ къепщэм нэр щахъумэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис