ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-18

 • Фэ фщIэрэ?
 • Фызышэ  лъэIуефэ
 • УIу-уIу. ЩIалэгъуалэм я нэгу зэрызрагъэужь, зи къэшэгъуэ-ишэгъуэхэр зэрызэрагъэцIыху щIыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэу щыта хабзэщ. «УIу-уIу» джэгум хэтхэр, жэщщысым хуэдэу, щхьэгъусэ зимыIэ ныбжьыщIэхэрт. Ар щрагъэкIуэкIри бжьыхьэ гъавэ къехьэлIэжыгъуэр зэфIэкIыу къуажэдэсхэр нэхъ хущIыхьэ хъуа нэужьт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-11

 • Шхыныгъуэхэр
 • Адыгэ лы гъэжьэкIэ
 • ЛыпцIэр зэпаупщI г 35-40 хъууэ. Адыгэ бжьын плъыжь цIыкIур яукъэбз, лыри бжьынри псы щIыIэ-кIэ ятхьэщIри дзэху тепщэчым иралъхьэ, шыгъу, шыбжий сыр хаудэри фIыуэ зэIащIэж. И щхьэр тепIауэ щIыIапIэм деж щагъэт дакъикъэ 15-20-кIэ. ИтIанэ лы тыкъыр цIыкIухэри бжьынри хъыдан гъущэкIэ ялъэщI. Щагъэжьэнум и деж япэщIыкIэ дзасэм лы тыкъыр фIалъхьэ, итIанэ бжьын псо, апхуэдэурэ дзасэм фIэз ящI, и кIэ дыдэм фIэлъын хуейр лы тыкъырщ. Пхъэ мафIэ дэпкIэ, дзасэр ягъэкIэрахъуэурэ, ягъажьэ, лыр хьэзыр, тхъуэплъ дахэ хъухукIэ. Дзасэм къыфIалъэфри пщтыру тепщэчым иралъхьэ. Дашх пIастэ, мырамысэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ. Шэ хуабэ трафыхьыж. Сэбэпышхуэ яхуохъу псчэрейхэм, Iупс бзаджэ зиIэхэм, щIыIэ зыхыхьахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-02-18

 • Фэ фщIэрэ?
 • Классикэм  техуэу
 • Классикэ щхьэц зэщIэкъуэкIэу нэхъапэм ябжу щытар алыдж ухуэныкIэрщ. Абы каримбоскIэ еджэрт. Щхьэцыр налъэурэ зэгуахырт, ягъэутIэрэзырт аби, натIэм екIуэкIыу къыIуалъхьэрт. Алыджхэм къызэралъытэмкIэ, бзылъхугъэм и натIэр цIыкIуу щытын хуейти, щхьэцымрэ набдзэмрэ я зэхуакур тIуалэ хуэдизу къагъанэрт. НэкIубгъумкIэ къелэлэххэр зэхуахьэсырти, щхьэ щIыбымкIэ щаухуэнырт. Ар шпилькэкIэ е лентIкIэ ирагъэубыдырт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-02-11

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Сыт  лъагагъым  и  къежьапIэр?
 • Гуауэм Iумыуам гуапэр зищIысыр ищIэнукъым.
 • Щэхур хуэму зекIуэурэ псом я дежи нос.
 • Акъылыр щытхуримыкъум и деж къарур Iуэхум къыхохьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-02-04

 • ГушыIэхэр
 • Актёр зэчиифIэ
 • Актёр IэщIагъэм хуеджагъащIэ щIалэр езым нэхърэ нэхъыжь цIыхухъум йочэнджэщ:
 • - Япэ актым цIыхухъу ефам и ролыр щызгъэзэщIэн хуейщ…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-01-28

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ щIа хугу хьэнтхъупс IэфI
 • Хугу лъэсар шыгъу зыхэдза псы къэкъуалъэм хакIутэ, зэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр щабэ ящIри, дакъикъи 10-12 хуэдизкIэ ягъавэ шыуаныщхьэр тепIауэ, зэзэмызи тхъурымбэр къытрахыурэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-01-21

 • Псалъэжьхэр
 • Изрэ  ныкъуэрэ  зэрыщIэркъым
 • Блэжьын бгъуэтмэ, пшхыни бгъуэтынщ.
 • Дыщэр дыщэ зыщIыр пщIэнтIэпсщ.
 • Гугъу уехьу къэблэжьыр IэфIщ.
 • Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Малъхъэдис

2017-01-14

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къэб  гъэва зыхэлъ  тхъурыжь
 • Ар дахэ, IэфI мэхъу, витамин А-кIэ къулейщ, шхыгъуафIэщ.
 • ДжэдыкIэ цIынэм фошыгъу щабэ, содэ халъхьэ, фIыуэ яудэри, абы къэб пIастэ, тхъуцIынэ гъэткIуа халъхьэ, зэIащIэ, гуэдз хьэжыгъэм и кум иракIэри, быдэ хъуху япщ. Содэр куэдыIуэмэ, тхъурыжьыр къочэри, абы хуэсакъыпхъэщ. Iэнэм хьэжыгъэ трагъэщащэри, тхьэвыр щамыгъэлъу хупхъэкIэ яху мм 1 – 1,5-рэ и Iувагъыу, хуэплIимэ щIыкIэу. И бгъуагъыр см 3 – 4, и кIыхьагъыр см 120-рэ хъууэ зэпаупщI, бэлагъым кърашэкIри, и кIапитIыр зэтрагъапщIэ, градуси 160 – 180-рэ хъууэ къэплъа тхъум е дагъэм халъхьэри, бэлагъыр ягъазэурэ тхъуэплъ, гъуэжьыфэ хъуху ягъажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2016-12-24

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Джэдыл гъэжьа, кIэртIоф щIэлъу
 • Джэд гъэкъэбзар тыкъыр цIыкIуурэ зэпаупщI е зэпауд, г 30 – 35-рэ хъууэ, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, шыгъу траудэ, ар хыхьэн щхьэкIэ дакъикъи 10 хуэдэкIэ щагъэт. ИтIанэ лы тыкъырхэр ягъэжэпхъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2016-12-17

 • ФщIэн папщIэ
 • Iуащхьэмахуэ  и  адэ
 • Шэджэмыпсымрэ Кестантэрэ щызэхэж щIыпIэм дежщ Шэджэмыщхьэ вулканыр зыхуэзэр. КъызэрыщIэкIамкIи, ар дуней псом щыцIэрыIуэ ди Iуащхьэмахуэ нэхърэ куэдкIэ нэхъыжьщ, Кавказым и налкъутыр къызытекIари аращ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис