ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-05-06

 • Хъуэхъу
 • Фыузыншэну,  ди  нэхъыжьыфIхэ!
 • Текlуэныгъэм и махуэр лъапIэщ лъыгъажэм хэту лlыхъужьыгъэкlэ фашист зэрыпхъуакlуэхэр изыгъэкlуэтахэм я бынхэм дежкIэ. Сыт хуэдиз зэман дэкlами, а зауэ гуащlэм и махуэ лыгъэхэр зэи ди гум ихунукъым, дронэщхъей абы куэд зэрыхэкlуэдам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-29

 • Лъэпкъ  шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф пIастэ, кхъуей зэхэтIэтIа хэлъу
 • КIэртIоф вар пщтыр щIыкIэ бэлагъкIэ яуб. Абы халъхьэ кхъуей зэхэтIэтIа, шыгъу тIэкIу зыхэлъ бжьыныху уба, шыбжий плъыжь сыр хьэжа. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри пщтыру Iэнэм трагъэувэ. Абы дашх щIакхъуэ, чыржын, мэжаджэ, лэкъум. Хуабжьу къэуат зыщIэлъ шхыныгъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-22

 • ПщыкIузым дынэсакъым
 • Анэр япэ классым кIуэ ипхъу цIыкIум йоупщI:
 • - Щырэ плIырэ зэхэплъхьэмэ, дапщэ хъуну, Дисэ.
 • - Блы.
 • - Блырэ плIырэ зэхэплъхьэмэ-щэ?
 • - СщIэркъым, дэ иджыри пщыкIузым дынэсакъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-15

 • Зы уэрэдым и хъыбар
 • Щауей  нэкурэ и  уэрэд
 • Адыгэ уэрэдыжьхэм ди деж къахьэсащ лIэщIыгъуэ куэдым я хъыбар. Илъэсищэм нэблэгъа уэрэдым и хъыбарым лъыхъуэн щыщIэздзэм, япэу зыхуэзгъэзащ композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-08

 • Пасэрей  цIыхубз  цIэрыIуэхэр
 • ЩIэныгъэм  папщIэ  зи гъащIэр зыта
 • Химием зымащIэ хэзыщIыкI дэтхэнэми зэхихащ Кюри Марие и цIэр. Уеблэмэ абы и цIэр 96-нэ химическэ пкъыгъуэм фIащыжащ – Кюрий (лат. Curium). Марие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа бзылъхугъэ телъыджэхэм хабжэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-01

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Сымаджэм щыщIэупщIэр хъужа нэужькъым
 • Лъагъуныгъэр гъащIитI зэпыщIэщ.
 • УкIытэ зымыщIэм Iуэху Iэджи зэIещIэ.
 • Ефэгъу зыгъуэтыр ныбжьэгъу хуэныкъуэкъым.
 • Лъагъуныгъэр зэи жьы хъуркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-25

 • Фэ фщIэрэ?
 • Щхьэцыр  гъэдэхэн зэрыхуейр
 • Бзылъхугъэхэм сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуащIу щытащ щхьэцым и теплъэм, и зэщIэкъуэкIэм. Философхэм ящыщ гуэрым жиIэгъащ цIыхубзыр зыгъэдахэр и щхьэцыр зэрызэщIэкъуа щIыкIэр арауэ. АрагъэнкIи мэхъу. Ауэ къыхэгъэщыпхъэщ щхьэцым сыт щыгъуи укIэлъыплъын зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-18

 • Фэ фщIэрэ?
 • Фызышэ  лъэIуефэ
 • УIу-уIу. ЩIалэгъуалэм я нэгу зэрызрагъэужь, зи къэшэгъуэ-ишэгъуэхэр зэрызэрагъэцIыху щIыкIэм ехьэлIауэ адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэу щыта хабзэщ. «УIу-уIу» джэгум хэтхэр, жэщщысым хуэдэу, щхьэгъусэ зимыIэ ныбжьыщIэхэрт. Ар щрагъэкIуэкIри бжьыхьэ гъавэ къехьэлIэжыгъуэр зэфIэкIыу къуажэдэсхэр нэхъ хущIыхьэ хъуа нэужьт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-11

 • Шхыныгъуэхэр
 • Адыгэ лы гъэжьэкIэ
 • ЛыпцIэр зэпаупщI г 35-40 хъууэ. Адыгэ бжьын плъыжь цIыкIур яукъэбз, лыри бжьынри псы щIыIэ-кIэ ятхьэщIри дзэху тепщэчым иралъхьэ, шыгъу, шыбжий сыр хаудэри фIыуэ зэIащIэж. И щхьэр тепIауэ щIыIапIэм деж щагъэт дакъикъэ 15-20-кIэ. ИтIанэ лы тыкъыр цIыкIухэри бжьынри хъыдан гъущэкIэ ялъэщI. Щагъэжьэнум и деж япэщIыкIэ дзасэм лы тыкъыр фIалъхьэ, итIанэ бжьын псо, апхуэдэурэ дзасэм фIэз ящI, и кIэ дыдэм фIэлъын хуейр лы тыкъырщ. Пхъэ мафIэ дэпкIэ, дзасэр ягъэкIэрахъуэурэ, ягъажьэ, лыр хьэзыр, тхъуэплъ дахэ хъухукIэ. Дзасэм къыфIалъэфри пщтыру тепщэчым иралъхьэ. Дашх пIастэ, мырамысэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ. Шэ хуабэ трафыхьыж. Сэбэпышхуэ яхуохъу псчэрейхэм, Iупс бзаджэ зиIэхэм, щIыIэ зыхыхьахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-02-18

 • Фэ фщIэрэ?
 • Классикэм  техуэу
 • Классикэ щхьэц зэщIэкъуэкIэу нэхъапэм ябжу щытар алыдж ухуэныкIэрщ. Абы каримбоскIэ еджэрт. Щхьэцыр налъэурэ зэгуахырт, ягъэутIэрэзырт аби, натIэм екIуэкIыу къыIуалъхьэрт. Алыджхэм къызэралъытэмкIэ, бзылъхугъэм и натIэр цIыкIуу щытын хуейти, щхьэцымрэ набдзэмрэ я зэхуакур тIуалэ хуэдизу къагъанэрт. НэкIубгъумкIэ къелэлэххэр зэхуахьэсырти, щхьэ щIыбымкIэ щаухуэнырт. Ар шпилькэкIэ е лентIкIэ ирагъэубыдырт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис