ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-03-17

 • Ар   гъэщIэгъуэнщ
 • ЦIыхур къызыдэбжэ къэхъукъащIэ  инхэр
 • Илъэс меларди 4,54-рэ ирокъу ЩIыр. «Дауэ къащIа ар?» – жыпIэмэ, ЩIымрэ Мазэмрэ къыщагъуэта, мывэ нэхъ жьы дыдэу къалъытэхэр яджа нэужь хуэкIуащ а бжыгъэм. Къыхэгъэщыпхъэщ, сыт хуэдиз къэпщытэныгъэ ирамыгъэкIуэкIами, щIэныгъэлIхэр 1956 гъэ лъандэрэ а бжыгъэм зэрытетыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-03-08

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Мылри егъэткIури, мафIэри егъэупщIыIу
 • Анэр арэзы зыщIыфым, Тхьэм и нэфI къыщохуэ.
 • Анэр зыгъэгуфIэм, гуфIэ лей хуэфащэщ.
 • Анэр пхуэпщафIэмэ, уи ныбэр изми, уемыдзакъэу къыумыгъанэ.
 • Быным хэлъ мыхъумыщIагъэр анэм и нэм зэрилъагъур гъэмэщIауэщ.
 • Удахэкъым зыжепIа цIыхубзым зыщыхъумэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-03-03

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Лъагъуныгъэмрэнасыпымрэ я зэманыр
 • «Iей здэщымыIэм фIы щыIэкъым», – жаIэ цIыхухэм, пцIыуэ яча лъэбакъуэм гъуэгущIэ къащыхузэIуихым и деж.
 • * * *
 • IуэхуфIым цIыхум и къарур хегъахъуэри, псэкIи нэхъ къулей ещI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-02-23

 • ТхылъыщIэ
 • «АдрыщI  ныджэ»
 • Дунейм къытехьащ куэдрэ дызыпэплъа, цIыху Iэджэм я нэ къызыхуикI лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я фIыгъэкIэ къыдэкIащ Къармэ Iэсият и усэхэр щызэхуэхьэса тхылъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-02-10

 • Псалъэжьхэр
 • Уи  щIыб  къэбгъазэмэ – дыгъужь
 • Блэр зыгъэхуэбэжым йоуэ.
 • Дыгъужьыр и нэр жейми, и гур жейкъым.
 • Ныбгъуэр бгъасэми, хьэсэр и плъапIэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-02-03

 • ФщIэуэ пIэрэ
 • Фызихуэдэр  къызэрыпщIэр фызэджэхэмкIэщ
 • ЦIыхухэр гупитIу зэщхьэщокI: тхылъ еджэхэмрэ еджам едаIуэхэмрэ.
 • ТхакIуэфIхэм я IэдакъэщIэкIхэм къеджэр нэхъ дахэу псалъэ мэхъу.
 • Щэнхабзэр – узэджа тхылъым я бжыгъэракъым, атIэ узэджахэм ящыщу къыбгурыIуарщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-01-27

 • Зы  уэрэдым  и   хъыбар
 • «Умынэщхъей»
 • Композиторхэм гулъытэ зыхуащIахэм ящыщщ усакIуэ Бицу Анатолэ. Абы и усэ купщIафIэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр цIыхухэм ягу дыхьащ, дзапэ уэрэд хъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-01-20

 • Зывгъэдахэ
 • Напафэм  зэрыкIэлъыплъыр
 • Уи напафэр щIэх зэмылъэн папщIэ зыхуей хуэзэу укIэлъыплъын хуейщ. Дэтхэнэ бзылъхугъэм дежкIи гугъукъым розэ тхьэмпэ зыхэлъа псыкIэ пщэдджыжь къэс зыптхьэщIыныр. Апхуэдэ уимыIэмэ, къызэрыгуэкI псыкIэ зыптхьэщI хъунущ, сабийхэм папщIэ ящэ сабын къэбгъэсэбэпу. ИтIанэ фэр щабэ зыщI крем зыщыпхуэу пудрэ теплъхьэж хъунущ.
 • Пщыхьэщхьэм сэхусэплъыр зэрыкIэрахыж зэхэлъ уиIэн хуейщ. АбыкIэ напэр плъэщIыжа нэужь, фэм зезыгъэгъэпсэху, къэзыгъэщIэрэщIэж крем зыщыбохуэ.
 • Напафэр зыгъэдахэ зэхэлъхэр унэм щыбгъэхьэзыру зэпхьэлIэ хъунущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-01-13

 • Лъэпкъ  шхыныгъуэхэр
 • Зэпкърыхауэ  гъэжьа  бабыщыл
 • Бабыщыл гъэкъэбзар Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпкърах, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, тебэм иралъхьэ, шыгъу траудэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр трапIэри мафIэ мыиным тету дакъикъэ 40 – 50-кIэ ягъавэ, лыр щабэ хъуху.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэсэхугъуэ махуэм

2017-12-30

 • Гъэм и тепщэ
 • Хьэм  и  Илъэсым сыт  къытпигъаплъэр?
 • ИлъэсыщIэр цIыхухэм фIыуэ ялъагъу махуэшхуэщ икIи дэтхэнэ зыри абы поплъэ, и гъащIэм зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыхилъхьэнымкIэ щыгугъыу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис