ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Малъхъэдис'

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-07-15

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • Акъылымрэ гумрэ зэпхащ
 • ПсынщIэу къыпхуэкIуа цIэрыIуагъэр апхуэдэ дыдэу псынщIэу мэкIуэдыж.
 • * * *
 • ЦIыхушхуэхэр вагъуэхэм ещхьщ – гулъытэ щыхуащIыр ужьыха нэужьщ.
 • * * *
 • Дуней псор мамыру пхущыгъэтынукъым, тенджызыр зэрыпхуэмыгъэIэпхъуэнум хуэдэ дыдэу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-07-08

 • Псалъэжьхэр
 • Дыгъэм япэ къотэдж
 • Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж.
 • Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
 • Бжьэм ууей-сысей яIэкъым, зэдолажьэри зэдошхэж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-07-01

 • Хъыбар
 • Нэхъыжьым жиIэм уемыдаIуэмэ…
 • Зэхуэпэжрэ зэхуэгуапэу зэныбжьэгъуитI псэурт. Ахэр щIэх-щIэхыурэ зэкIэлъыкIуэрт, зэрыщIэрт. Зэманыр кIуэурэ зэныбжьэгъуитIым я зыр дунейм ехыжащ. Абы и ужькIэ илъэс дэкIауэ лIам и къуэр и адэм и ныбжьэгъур илъагъуну хьэщIапIэ кIуащ. ЛIым и ныбжьэгъум и къуэр иригъэблагъэри игъэхьэщIащ. Абыхэм яку дэлъа зэныбжьэгъугъэ быдэм и гугъу хуищIыжащ, я хъыбархэм ящыщи хуиIуэтэжу зэбгъэдэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-06-24

 • ГукъэкIыжхэр
 • Белэмыкъуэ
 • Ламырдон  Владимир  Хъызыр и  къуэм  и  фэеплъу
 • Тэрч Iуащхьэхэм удэкIа нэужь, Къаншыуей жы-лэр къиухъуреихьу таурыхъ щIыпIэ щыIэ хуэдэу дыкърагъэдаIуэрт къуажэм дэс щIалэ нэхъ балигъхэм. КъапыкIэм я инагъкIи IэфIагъкIи къапэхъун нэгъуэщI зы щIыпIи ущримыхьэлIэну, щыкуэдт абы тутей хадэ хьэлэмэтхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-06-17

 • Зы  уэрэдым  и  хъыбар
 • Зы лъэпкъи щыIэу къыщIэкIынкъым гущэкъу уэрэд имыIэу. Адыгэхэми ди куэдщ апхуэдэхэр. Ахэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, я макъамэкIи я псалъэкIи зэщхькъым, ауэ а уэрэдхэр я мыхьэнэкIэ, ягъэзащIэ къалэн и лъэныкъуэкIэ зэтохуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-06-10

 • ГъэщIэгъуэнщ
 • ЩIэныгъэлIхэм  къагъуэта пасэрей  алыдж  кхъуэщынхэм тет  тхыгъэм  адыгэбзэкIэ  укъоджэ
 • Ди эрэм и пэкIэ V-VI лIэщIыгъуэхэм ящIауэ зыхуагъэфащэ кхъуэщынхэм тетым иджыри къэс зыри къеджэфыртэкъым. Ауэ иужьрей къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, ахэр адыгэбзэрэ абазэбзэкIэщ зэрытхар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-06-03

 • Гъуэгу къежьапIэ
 • ЗэфIэкI  лъагэхэр  зиIэ пщащэ
 • Налшык къалэ дэт гимназие №4-м и ебгъуанэ классыр мы гъэм къэзыух Несвит Валерие иджыблагъэ хэтащ Москва дэт «ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэ» лъэпкъ университетым класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэхэм папщIэ къызэригъэпэща зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ университетым социальнэ щIэныгъэхэмкIэ и факультетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-05-27

 • Псалъэпэжхэр
 • ЩыкIыр икIэ мэхъу
 • Уи шым ижынур пщIэжын хуейщ.
 • ФIы зыщIэ упщIэжрэ?
 • ЩыжаIэм щыпаупщIыркъым.
 • ФIыр умыщIэмэ, нэхъ лъапIэр къыхэх.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-05-06

 • Хъуэхъу
 • Фыузыншэну,  ди  нэхъыжьыфIхэ!
 • Текlуэныгъэм и махуэр лъапIэщ лъыгъажэм хэту лlыхъужьыгъэкlэ фашист зэрыпхъуакlуэхэр изыгъэкlуэтахэм я бынхэм дежкIэ. Сыт хуэдиз зэман дэкlами, а зауэ гуащlэм и махуэ лыгъэхэр зэи ди гум ихунукъым, дронэщхъей абы куэд зэрыхэкlуэдам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-29

 • Лъэпкъ  шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф пIастэ, кхъуей зэхэтIэтIа хэлъу
 • КIэртIоф вар пщтыр щIыкIэ бэлагъкIэ яуб. Абы халъхьэ кхъуей зэхэтIэтIа, шыгъу тIэкIу зыхэлъ бжьыныху уба, шыбжий плъыжь сыр хьэжа. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри пщтыру Iэнэм трагъэувэ. Абы дашх щIакхъуэ, чыржын, мэжаджэ, лэкъум. Хуабжьу къэуат зыщIэлъ шхыныгъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис