ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

ЩIэныгъэм и Iэужь

2017-11-09

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Гугу Рашад къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу «Научное наследие» зи фIэщыгъэ тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БлэкIам и лъэужь

2017-10-31

 • Иджыблагъэ Налшык къыщыдэкIащ «Высшие сословия адыгов и абазин (1869 – 1898)», «Материалы к генеалогии кабардинцев (1857 – 1919)» тхылъыщIэхэр. Архив дэфтэрхэр и тегъэщIапIэу, ахэр зыгъэхьэзырар Мамхэгъ Астемырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

УсакIуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-10-24

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Полиграфсервис и Т» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын и тхыгъэ къыхэхахэр щызэхуэхьэса тхылъ. КъыдэкIыгъуэр ирырагъэхьэлIащ усакIуэшхуэр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Усэ къыхэхахэр щызэхуэхьэса

2017-10-21

 • Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм я литературэм зегъэужьынымкIэ ядэIэпыкъуным теухуа програм-мэм хыхьэу, Москва иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ «Современная литература народов России. Поэзия» антологие купщIафIэр. «Урысейм и щэнхабзэ» (2012-2018) федеральнэ программэм ипкъ иткIэ, тхылъыр дунейм къытехьащ Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэр (Урысейпечатыр) и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

И мыхьэнэр ехъумэ

2017-10-10

 • ТыркубзэкIэ зэдзэкIауэ иджыблагъэ Анкара къы­щыдэкIащ узэщIакIуэ, тхы­дэдж Нэгумэ Шорэ и лэжьыгъэ нэхъ ину къалъытэ «Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ» тхылъыр.

 

 • Адыгэбзэм кърихыу ар тыркубзэм изыгъэзэгъар тео­лог, егъэджакIуэ, юрист, зэ­дзэкIакIуэ, журналист ­Хъуажь Фахърищ. Тхы­лъым и иджырей къыдэкIыгъуэм нэхъ ипэкIэ имыгъуса гуэ­дзэнхэр дэщIыгъущ. Абы хагъэхьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и сурэт гъэ­тIылъыгъэхэм ящыщ куэди. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъащIэм ухегъаплъэ

2017-09-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ республикэм и нобэрей гъащIэм щы- гъуазэ ухуэзыщI, абы и щIыпIэ дахэхэр къыщыгъэлъэгъуа сурэтхэр щызэхуэхьэса «Кабардино-Балкария» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэ

2017-09-12

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и зи чэзу еплIанэ къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ дунейм къытехьащ. КъыжыIапхъэщ, абы ихуа тхыгъэхэмрэ усэхэмрэ я нэхъы-бэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьам, Налшык къалэм, КъБР-м и Къэралыгъуэм зэрытраухуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

И лэжьыгъэр къызэщIэзыкъуэж

2017-08-23

 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Мамхэгъ Астемыр «Заметки» проектым хыхьэу игъэхьэзыр тхылъхэм ящыщ зы иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ещанэ къыдэкIыгъуэр

2017-08-16

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу ещанэ къыдэкIы-гъуэр дунейм къытехьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Гуащэнэ – урыс пащтыхь гуащэ

2017-08-15

 • Мейкъуапэ щыIэ «Полиграф-Юг» ООО-м тхылъ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ СэIэбцокъуэ Нуриет и лэжьыгъэу. «Мария: черкешенка, царица русская» тхылъыр тхыдэ повестщ. Ар икIи гъэщIэгъуэнкъым -  художественнэ тхыгъэ куэд щыIэщ мы зи гугъу тщIы лъэхъэнэм-рэ абы зи цIэр къыхэнахэмрэ ятеухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ