ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Захуагъэмрэ пэжыгъэмрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ

2017-04-20

 • Налшык дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Шэджэм районым и цIыху пажэхэм ятеухуа тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрыт тхылъ купщIафIэ. «Слава боевая, Слава трудовая, или Лучшие люди Чегемского района» фIэщыгъэр зиIэ лэжьыгъэр зи къалэмыпэм къыпыкIар Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь-хэм ящыщ Мэрем Задин Мэтан и къуэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Фи ныбжьэгъухэр фхъумэ»

2017-04-15

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ дагъыстэн усэхэр балъкъэрыбзэкIэ зэдзэкIауэ зэрыт тхылъ гъэщIэрэщIа.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр щызэхуэхьэсащ

2017-03-18

 • Санкт-Петербург и «НП-Принт» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Предметы культуры адыгов в собрании Российского этнографического музея» тхылъыр. КъыдэкIыгъуэм тхыгъэхэр урысыбзэкIи инджылызыбзэкIи ихуащ. Тхылъ щхьэпэр къыдэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ ЖьакIэмыхъу Аслъэнбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Жэман Ахьмэд ди пащхьэ кърелъхьэ

2017-03-16

 • «Iуащхьэмахуэ си плъапIэщ. Дыгъуасэмрэ нобэмрэ къагъэщIа гупсысэхэр» фIэщыгъэм щIэту Жэман Ахьмэд къыдигъэкIа и тхылъыщIэм и лъэтеувэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кавказ цивилизацэм и къежьапIэхэр

2017-02-21

 • Дон-Iус Ростов къыщыдэкIащ иджыблагъэ утыку къихьа «Кавказ цивилизацэм и къежьапIэ» лэжьыгъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр – щIыналъэ телъыджэ

2017-02-15

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ иджыблагъэ къыдагъэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр телъыджэ» зыфIаща тхылъыр. Ар абыхэм ди щIыналъэм теухуауэ ягъэхьэзыра еханэ тхылъщ. Нэхъ япэкIэ къыдэкIауэ щытащ «Живописная Кабардино-Балкария» (2011 гъэ), «Таинственная Кабардино-Балкария» (2011 гъэ), «Неизвестная Кабардино-Балкария» (2013 гъэ), «Загадочная Кабардино-Балкария» (2014 гъэ), «Увлекательная Кабардино-Балкария» (2014 гъэ) тхылъхэр. А псори зытеухуар дыщалъхуа республикэрщ, абы щыIэ гуапагъэмрэ дахагъэмрэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

И гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ

2017-02-11

 • «ЦIыхугъэм хэщIыху дуней къутэжыгъуэр нэхъ къоблагъэ», «ЦIыху нэгъэсам и цIыхугъэр мафIэми исыркъым, псыми ихьыркъым», «ЦIыхугъэ зыхэмылъым къигъэщIар цIыху гъащIэкъым», «Гъужам блэкIыу  гъэгъар изыупщIыкIри мащIэкъым» – нэгъуэщI Iущыгъэ куэдми ущрихьэлIэнущ «Акъылыр ныкъуэм, бзэри къуагуэщ» фIэщыгъэм щIэту ГубэщIыкI Владимир  иджыблагъэ  къыдигъэкIа  тхылъыщIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Розэм тедия нэпс»

2017-02-08

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Зеикъуэ къуа­жэм щыщ Щоджэн Рим­мэ и тхылъитI Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тедза­пIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэхэс адыгэхэмрэ Кавказ зауэмрэ

2017-01-26

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым къэбэрдей-шэрджэс литературэмкIэ къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, усакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ «Хэхэс адыгэхэмрэ Кавказ зауэмрэ лъэпкъ усыгъэм щагъуэта художественнэ къэIуэтэкIэр» фIэщыгъэм щIэт и тхылъыр дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Нурым» и къыдэкIыгъуэхэр

2017-01-24

 • «Нур» сабий журналым 2016 гъэм и епщыкIузанэ, епщыкIутIанэ къыдэкIыгъуэхэр дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ