ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Псэм и лэрыпс»

2017-07-04

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ щыщ Щоджэн Риммэ «Псэм и лэрыпс» зыфIища и тхылъыщIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нэр ягъэгуфIэ икIи уагъэгупсысэ

2017-06-28

 • ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, искусствоведенэ щIэныгъэхэм я кандидат Ступин Сергей и «Лъагъуныгъэм и гъуазджэ» монографиер тхылъ щхьэхуэу къыдэкIащ, УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, Европэм и академие зыбжанэм,          ЩIДАА-м я академик КIыщ Мухьэдин илъэс 75-рэ зэрырикъуам ирихьэлIэу. Ар теухуащ сурэтыщIым и творчествэм дунейпсо гъуазджэм щиIыгъ увыпIэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэхэс адыгэхэм урыс дунейм щагъэзащIэ мыхьэнэр

2017-06-24

 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Москва къэрал областной университетым Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI Ершов Виталий иджыблагъэ тхылъ гъэ-щIэгъуэн къыдигъэкIащ. Абы щызэхуэхьэсащ иджырей Урысей дунейр ухуа зэрыхъуар, щэнхабзэ цивилизацэ зэпыщIэныгъэхэм ди къэралым щагъэзащIэ мыхьэнэр. Урысей къэралыгъуэм и тхыдэм, иджырей щыIэкIэм Кавказ Ищхъэрэм щыщу хэхэс гъащIэр зи натIэ хъуахэм щаубыд увыпIэр иджы япэу къэгъэлъэгъуа щыхъуащ мы тхылъым. ИкIи мыбыкIэ икIауэ хамэ къэралхэм щыпсэу-хэр Урысейм и цIыхуу къэлъытэн зэрыхуейр жеIэ. КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыпсэу репатриантхэр Кавказ Ищхъэрэм щIэх-щIэхыурэ къызэрыкIуэжым, адыгэ студентхэр Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм зэрыщеджэм мыхьэнэшхуэ иIэу къелъытэ Ершовым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм езыхэм я лъэпкъ щэнхабзэхэмрэ бзэмрэ нэмыщI, урыс щэнхабзэмрэ бзэмри зэрагъащIэ, Урысей Федерацэм и цIыху мэхъу. «Абы щыгъуэми ди хэкум исхэри япыщIащ хамэ къэралхэм, благъэхэр, Iыхьлыхэр щаIэщ, щIалэгъуалэ зэхыхьэхэр, фестивалхэр щащIкIэ ирагъэблагъэ. Апхуэдэ-хэм деж Адыгейм, Къэ-бэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, нэгъуэщI республикэхэм икIахэм ягъэлъапIэр езыхэм я хэку цIыкIум и закъуэкъым, атIэ Урысей псор ягъэлъагъуэ», – етх авторым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ Къэбэрдей- Балъкъэр

2017-06-14

 • «Неповторимая Кабардино-Балкария» фIэщыгъэм щIэту Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъыдэкIыгъуэхэм къахохъуэ

2017-06-02

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ адыгэ тхакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд и «Iуащхьэмахуэ дэкI гъуэгур шынагъуэщ» роман цIэрыIуэр. Ар 2007 гъэм щыщIэдзауэ зэщхьэгъусэхэм ягъэзащIэ «Кавказ» проектым хагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ цIыхубз тхакIуэхэр»

2017-06-01

 • А фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Абазэ Албэчрэ Ахъмэт Джульеттэрэ биобиблиографическэ псалъалъэ къыдагъэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Iуащхьэмахуэм» и етIуанэ къыдэкIыгъуэр

2017-05-25

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Дзэлыкъуэкъуажэ хуиIэ фIылъагъуныгъэр

2017-05-24

 • Иужьрей илъэс пщыкIутхум ди адыгэ къуажэхэм я тхыдэм теухуа-   уэ тхылъ куэд дунейм къытехьащ. Дауи, я мыхьэнэкIи, зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм я кууагъкIи, зызрапщыта унэтIыныгъэхэр ди пащхьэ къызэрыралъхьэкIи ахэр зэхуэдэкъым – языныкъуэхэр IэхъуэгъуэтегъэкIыущ а Iуэхум зэрыбгъэды- хьар. Абы щыгъуэми жыпIэ хъу-    нущ гъэ къызэднэкIам и кIэуххэм дунейм къытехьа «Абуково-Залукокоаже: история и судьбы» тхылъыр зытепсэлъыхь Iуэхугъуэ псори куууэ къэгъэлъэгъауэ. Ар зи IэдакъэщIэкIыр ди республикэм фIыуэ къыщацIыху, Къэбэрдей-Балъкъэ_рым щIыхь зиIэ и журналист, филологие щIэныгъэхэм я кандидат БжэныкIэ Мухьэбщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Саугъэтыр къыхуагъэфащэ

2017-05-17

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Хрустальный компас» лъэпкъ саугъэтым пашэу къыщалъытащ я уней тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу, лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр. Урыс географие зэгухьэныгъэм Москва щиIэ хэщIапIэм щригъэкIуэкIа эксперт советым и иужьрей зэIущIэм саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм я цIэ къыщраIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэбзэр зэрызэбгъэщIэн макъылъэ

2017-05-13

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ институтым Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ и кафедрэм и доцент, филологие щIэныгъэм я кандидат Абазэ Албэч игъэпса «Адыгэбзэ макъылъэ» мультимедие проектыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ