ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Iуащхьэмахуэм» и етIуанэ къыдэкIыгъуэр

2017-05-25

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Дзэлыкъуэкъуажэ хуиIэ фIылъагъуныгъэр

2017-05-24

 • Иужьрей илъэс пщыкIутхум ди адыгэ къуажэхэм я тхыдэм теухуа-   уэ тхылъ куэд дунейм къытехьащ. Дауи, я мыхьэнэкIи, зытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм я кууагъкIи, зызрапщыта унэтIыныгъэхэр ди пащхьэ къызэрыралъхьэкIи ахэр зэхуэдэкъым – языныкъуэхэр IэхъуэгъуэтегъэкIыущ а Iуэхум зэрыбгъэды- хьар. Абы щыгъуэми жыпIэ хъу-    нущ гъэ къызэднэкIам и кIэуххэм дунейм къытехьа «Абуково-Залукокоаже: история и судьбы» тхылъыр зытепсэлъыхь Iуэхугъуэ псори куууэ къэгъэлъэгъауэ. Ар зи IэдакъэщIэкIыр ди республикэм фIыуэ къыщацIыху, Къэбэрдей-Балъкъэ_рым щIыхь зиIэ и журналист, филологие щIэныгъэхэм я кандидат БжэныкIэ Мухьэбщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Саугъэтыр къыхуагъэфащэ

2017-05-17

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Хрустальный компас» лъэпкъ саугъэтым пашэу къыщалъытащ я уней тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу, лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр. Урыс географие зэгухьэныгъэм Москва щиIэ хэщIапIэм щригъэкIуэкIа эксперт советым и иужьрей зэIущIэм саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм я цIэ къыщраIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэбзэр зэрызэбгъэщIэн макъылъэ

2017-05-13

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ институтым Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ и кафедрэм и доцент, филологие щIэныгъэм я кандидат Абазэ Албэч игъэпса «Адыгэбзэ макъылъэ» мультимедие проектыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Белэмыкъуэ»

2017-05-06

 • «Печатный двор» ООО-м иджы дыдэ къыщыдэкIащ Курп Ищхъэрэ (Къаншууей) къуажэм щыщ, Налшык къалэм щыпсэу КIэрашэ Михаил «Белэмыкъуэ» зыфIища и япэ тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

НэхъыфIу къалъытэ

2017-04-27

 • «Хрустальный компас» лъэпкъ саугъэтым пашэу къыщалъытащ тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу, лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Iуащхьэмахуэм» мы гъэм и япэ къыдэкIыгъуэр

2017-04-26

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым 2017 гъэм и япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Захуагъэмрэ пэжыгъэмрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ

2017-04-20

 • Налшык дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Шэджэм районым и цIыху пажэхэм ятеухуа тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрыт тхылъ купщIафIэ. «Слава боевая, Слава трудовая, или Лучшие люди Чегемского района» фIэщыгъэр зиIэ лэжьыгъэр зи къалэмыпэм къыпыкIар Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь-хэм ящыщ Мэрем Задин Мэтан и къуэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Фи ныбжьэгъухэр фхъумэ»

2017-04-15

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ дагъыстэн усэхэр балъкъэрыбзэкIэ зэдзэкIауэ зэрыт тхылъ гъэщIэрэщIа.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр щызэхуэхьэсащ

2017-03-18

 • Санкт-Петербург и «НП-Принт» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Предметы культуры адыгов в собрании Российского этнографического музея» тхылъыр. КъыдэкIыгъуэм тхыгъэхэр урысыбзэкIи инджылызыбзэкIи ихуащ. Тхылъ щхьэпэр къыдэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ ЖьакIэмыхъу Аслъэнбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ