ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Псы Iубыгъуэм пэпщIын тхыгъэ

2018-02-15

 • Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Гъэунэ Борис «Псы Iубыгъуэ» зыфIища и тхылъыщIэ. Ар къыдагъэкIащ Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зи бжыгъэр щитху хъууэ дунейм къытехьа тхылъым ихуащ «Зэш-зэхуефэ» повестымрэ рассказ тIощIрэ хырэ. Абыхэм яхэтщ ипэкIэ традзахэри иджы япэу щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъэщIэгъуэнщ КIэрашэхэ я тхыдэр

2018-02-13

 • Налшык къалэм дэт «Печатный двор» ООО-м иджыблагъэ къыщыдэкIащ КIэрашэ Михаил къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ ятриухуа и тхылъыщIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Иджы тыркубзэкIэ

2018-02-06

 • ТхакIуэ, щIэныгъэлI МафIэдз Сэрэбий и «Адыгэ хабзэ» тхылъыр иджы тыркубзэкIэ дунейм къытехьащ. Ди лъэпкъэгъухэм я лъэIукIэ ар къыдагъэкIыжри, лъэтеувэ пшыхьи Истамбыл щрагъэкIуэкIащ. Адыгэм и напщIэ телъу, нэгъуэщI лъэпкъ куэдым къарихэщу иIэ хабзэр дэнэ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я дежкIэ хуабжьу сэбэп хъунущ. Хэхэс адыгэхэм зи бзэкIэ къемыджэф куэд зэрахэтыр къэплъытэмэ, мыр тыркубзэкIэ зэрызэрадзэкIам мыхьэнэ нэхъыбэ иIэну къыщIэкIынщ. Апхуэдэ гупсысэхэмкIэ къыддэгуэшащ Тыркум щыпсэу адыгэхэр.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

2018-01-27

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЗауэлI, тхакIуэ, журналист

2018-01-25

 • Налшык къалэ дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Борис Черемисин: воин, журналист, писатель» тхылъыр. Ар ирагъэхьэлIащ Черемисиныр къызэралъхурэ  илъэс 95-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ

2018-01-16

 • Иджыблагъэ адыгэбзэкIэ дунейм къытехьащ Закерие Зихьни (Баж Жэбагъы) и тхылъ, адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ теухуауэ. Ар зэзыдзэкIар, Анкара и тхылъ тедзапIэхэм ящыщ зым къыщыдэзыгъэкIар (къыхэгъэщыпхъэщ зэрыетIуанэ къыдэкIыгъуэр, япэу 2016 гъэм Налшык дунейм къыщытехьауэ щытащ) Тыркум къыщалъхуа, абы къыщыхъуа, иджы Налшык къэIэпхъуэжауэ щыпсэу Абазэ Ибрэхьимщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЛъэпкъыцIэхэр щызэхуэхьэса

2018-01-10

 • Абазэ Ибрэхьим и «АдыгэцIэхэр» тхылъыр Тыркум и къалащхьэ Анкара иджыблагъэ къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

IуэрыIуатэр нобэми зэхуахьэсыж

2017-12-23

 • Иджыблагъэ къыдэкIащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгейм и институтым и этнологие къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ Пащты (Мыжей) Мадинэ зэхигъэувэу пэублэ псалъи зыхуищIа «Анэдолэ адыгэм я культурэ» тхылъыр. Абы ихуащ хэхэс адыгэхэм фIыуэ яцIыху, IуэрыIуатэр зэхуэзыхьэсыжу къекIуэкIа Щоджэн Алий  (1922 – 2016) къиIуэтэжа хъыбархэр, гъыбзэхэр, шыпсэхэр, уэрэдхэр, хъуэхъухэр, хъуэрыбзэхэр, псалъэжьхэр, лъэпкъ хабзэхэр, гукъэкIыжхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

УсэкIэ мыхъумыщIагъэмрэ фэрыщIагъымрэ изыгъэкIуэт

2017-12-15

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Джатокъуэ Юрэ иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ «ГушыIэхэмрэ ауанхэмрэ» зыфIища тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Джылахъстэнейм и псэукIэм ухегъэгъуазэ

2017-12-06

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Малая Кабарда в годы становления и развития социализма» фIэщыгъэм щIэт тхылъыр. Беслъэней Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа а тхылъыр хуэгъэпсащ зи гугъу ящI лъэхъэнэм Тэрч щIыналъэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ