ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэ

2017-09-12

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и зи чэзу еплIанэ къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ дунейм къытехьащ. КъыжыIапхъэщ, абы ихуа тхыгъэхэмрэ усэхэмрэ я нэхъы-бэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьам, Налшык къалэм, КъБР-м и Къэралыгъуэм зэрытраухуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

И лэжьыгъэр къызэщIэзыкъуэж

2017-08-23

 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Мамхэгъ Астемыр «Заметки» проектым хыхьэу игъэхьэзыр тхылъхэм ящыщ зы иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ещанэ къыдэкIыгъуэр

2017-08-16

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу ещанэ къыдэкIы-гъуэр дунейм къытехьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Гуащэнэ – урыс пащтыхь гуащэ

2017-08-15

 • Мейкъуапэ щыIэ «Полиграф-Юг» ООО-м тхылъ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ СэIэбцокъуэ Нуриет и лэжьыгъэу. «Мария: черкешенка, царица русская» тхылъыр тхыдэ повестщ. Ар икIи гъэщIэгъуэнкъым -  художественнэ тхыгъэ куэд щыIэщ мы зи гугъу тщIы лъэхъэнэм-рэ абы зи цIэр къыхэнахэмрэ ятеухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ТхылъымпIэм нэмыса гупсысэр щымыIэххам хуэдэщ

2017-08-09

 •  УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист Мэшыкъуэ Тэзал «Услышанное слово» зыфIища и тхылъыщIэр иджыблагъэ къыщыдигъэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Псэм и лэрыпс»

2017-08-02

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къуажэ щыщ Щоджэн Риммэ и усэ тхылъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Псэм и лэрыпс»

2017-07-04

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ щыщ Щоджэн Риммэ «Псэм и лэрыпс» зыфIища и тхылъыщIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нэр ягъэгуфIэ икIи уагъэгупсысэ

2017-06-28

 • ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, искусствоведенэ щIэныгъэхэм я кандидат Ступин Сергей и «Лъагъуныгъэм и гъуазджэ» монографиер тхылъ щхьэхуэу къыдэкIащ, УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, Европэм и академие зыбжанэм,          ЩIДАА-м я академик КIыщ Мухьэдин илъэс 75-рэ зэрырикъуам ирихьэлIэу. Ар теухуащ сурэтыщIым и творчествэм дунейпсо гъуазджэм щиIыгъ увыпIэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэхэс адыгэхэм урыс дунейм щагъэзащIэ мыхьэнэр

2017-06-24

 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Москва къэрал областной университетым Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI Ершов Виталий иджыблагъэ тхылъ гъэ-щIэгъуэн къыдигъэкIащ. Абы щызэхуэхьэсащ иджырей Урысей дунейр ухуа зэрыхъуар, щэнхабзэ цивилизацэ зэпыщIэныгъэхэм ди къэралым щагъэзащIэ мыхьэнэр. Урысей къэралыгъуэм и тхыдэм, иджырей щыIэкIэм Кавказ Ищхъэрэм щыщу хэхэс гъащIэр зи натIэ хъуахэм щаубыд увыпIэр иджы япэу къэгъэлъэгъуа щыхъуащ мы тхылъым. ИкIи мыбыкIэ икIауэ хамэ къэралхэм щыпсэу-хэр Урысейм и цIыхуу къэлъытэн зэрыхуейр жеIэ. КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыпсэу репатриантхэр Кавказ Ищхъэрэм щIэх-щIэхыурэ къызэрыкIуэжым, адыгэ студентхэр Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм зэрыщеджэм мыхьэнэшхуэ иIэу къелъытэ Ершовым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм езыхэм я лъэпкъ щэнхабзэхэмрэ бзэмрэ нэмыщI, урыс щэнхабзэмрэ бзэмри зэрагъащIэ, Урысей Федерацэм и цIыху мэхъу. «Абы щыгъуэми ди хэкум исхэри япыщIащ хамэ къэралхэм, благъэхэр, Iыхьлыхэр щаIэщ, щIалэгъуалэ зэхыхьэхэр, фестивалхэр щащIкIэ ирагъэблагъэ. Апхуэдэ-хэм деж Адыгейм, Къэ-бэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, нэгъуэщI республикэхэм икIахэм ягъэлъапIэр езыхэм я хэку цIыкIум и закъуэкъым, атIэ Урысей псор ягъэлъагъуэ», – етх авторым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ Къэбэрдей- Балъкъэр

2017-06-14

 • «Неповторимая Кабардино-Балкария» фIэщыгъэм щIэту Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ