ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-09-14

 • АР-м и махуэм ирихьэлIэу
 • Адыгей. Республикэ стадион «Дружба»  Мейкъуапэ дэтыр зыхуей хуагъэзауэ  жэпуэгъуэм къызэIуахыжынущ. ЗэхъуэкIыныгъэшхуэ зыхалъхьа стадионыр зэгъэпэщыжыным елэжьащ «Уры- сей Федерацэм 2016 – 2020 гъэхэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьын» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ. Федеральнэ, щIыналъэ бюджетхэм ейуэ  сом мелардым нэблагъэ трагъэкIуэдащ стадионыр зэгъэпэщыжыным .
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-09-05

 • ШколакIуэ 600  йокIуалIэ
 • Абхъаз.Республикэм и школи 156-м гъэ еджэгъуэр щаублэжащ, абыхэм екIуалIэ еджакIуэ мин 27-м щIигъум щыщу мини 3-м нэблагъэр япэ классым кIуахэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-31

 • Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Австрием и Тироль федеральнэ щIымрэ Къэрэшей-Шэрджэ-сымрэ сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-30

 • Фышт бгы лъабжьэм
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат щIалэгъуалэм ящIыгъуу Фышт бгымкIэ зекIуэ щыIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-24

 • Абхъаз зауэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж
 • Абхъаз. ШыщхьэуIум и 14-м илъэс 25-рэ ирикъуащ Куржым и дзэхэр Абхъазым зэрытеуэрэ. 1992 гъэм зауэр къыщыхъеям и етIуанэ махуэм щыщIэдзауэ абы кIуащ абхъаз лъэпкъым дэIэпыкъуну хуейхэр. Абыхэм ящыщу а зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ шыщхьэуIум и 15-р. Абы теухуа пэкIу щекIуэкIащ Гудаутэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-23

 • Псапэ зыпылъ Iуэху
 • Абхъаз.Республикэм щаублащ «Киараз» псапащIэ жылагъуэ организацэм илъэс къэс къызэригъэпэщ «Счастливое 1 сентября» Iуэхур. Ар фокIадэм и 15 пщIондэ екIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-22

 • Адыгэ кхъуейм и фестиваль
 • Адыгей.Щэбэтым, шыщ хьэуIум и 19-м, Лъа гъуэ-НэкIу пэгъунэгъу Унэ-Къуэз бгы тхыцIэм и лъабжьэм ще кIуэкIащ адыгэ кхъуейм и фестиваль. Абы зэхуишэсащ цIыху мини 10-м нэблагъэ туристхэр, кхъуейхэххэр, Iэп щIэлъапщIэхэр, артист- хэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-16

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Абхъаз.Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Абхъазым и Президент Хаджимбэ Раулрэ зэгурыIуащ я зэпыщIэныгъэм нэхъри зрагъэубгъуну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-12

 • Гъэплъыгъуэ зэманым зыхуагъэхьэзыр
 •  Адыгей.Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ гъэплъыгъуэ зэманым зыхуегъэхьэзыр, пIалъэм къитIасэу, лэжьыгъэр тэмэму ирагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-05

 • Удэзыхьэх  гъэлъэгъуэныгъэ
 • Адыгей. Республикэм и Сурэт галереем къыщызэIуахащ зи Хэку къэзыгъэзэжам и махуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм