ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-07-22

 • ЩIэныгъэлIхэр абазэбзэм  йолэжь
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Урысейм и щIэныгъэлIхэм дуней псом щынэхъ гугъу дыдэхэм ящыщу къалъытэ абазэбзэм ехьэлIа лэжьыгъэ щрагъэкIуэкI Къэрэшей-Шэрджэсым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-20

 • Я  зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат хуэзащ Тыркум и генеральнэ консул Озигджи Юнус Эмре.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-19

 • Адыгэ  кхъуейми  щIыхькIэ
 • Адыгей. Республикэм зыщыхуагъэхьэзыр шыщхьэуIум и 20-м Адыгэ кхъуейм и махуэ зэрекIуэкIынум. Ар Лъагъуэныкъуэ щIыпIэ телъыджэм пэгъунэгъуу, Щхьэгуащэ псым и Iуфэм деж къыщызэрагъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-18

 • Сом мелуан 326-рэ хухах
 •  Адыгей.Урысейм и Президентым и май унафэхэр ягъэзащIэу, республикэм и унафэщIхэм сом мелуан 326-рэ хухахынущ бюджет IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я улахуэм хагъэхъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-15

 • Гъавэр кърахьэлIэж
 • Адыгей.Республикэм ехьэжьауэ щыIуахыж гектар мин 93,4-м щагъэкIа бжьыхьэсэ гъавэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-06

 • УнафэщIыр яхъуэж
 • Адыгей.Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Адыгейм щыIэ УФСБ-м и унафэщIу игъэуващ Шаменков Виктор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-05

 • Сирием  къикIхэр нэхъыбэщ
 • Адыгей.Хамэ къэрал цIыхуу республикэм къакIуэхэм я нэхъыбэр къыздикIыр Сириерщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-04

 • Зэхуэарэзыуэ  зэдолажьэ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм  и Iэтащхьэ Темрезов Рашид яхуэзащ «Газпром межрегионгаз» ООО-м и уна-фэщIым и къуэдзэхэу Исаков Николайрэ Седов Романрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-06-29

 • ПсэупIэ  кърат
 •  Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэм и къалэн- хэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат Щоджэн школ-интернатым и гъэсэн сабий зеиншэ 20-м фэтэрхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ. Иджы абыхэм езыхэм я псэупIэ яIэжщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-06-22

 • ЦIыхубэ  артистыр я  хьэщIэщ
 • Адыгей.Республикэм и хьэщIэщ Урысейм и цIыхубэ артист Гафт Валентин. Краснодар аэропортым хьэщIэ лъапIэр къыщрагъэблэгъащ Адыгей къэрал университетым и студентхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм