ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-05-25

 • ЗыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэ  «Архъыз»
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Гъэм и кIыхьагъкIэ лажьэ «Архъыз» зыплъыхьыпIэ-зыгъэпсэхупIэр гъэмахуэми цIыхухэр нэхъ дэзыхьэх курортищым яз хъуащ. Ар къегъэлъагъуэ «ТурСтат» агентствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-05-18

 • Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуагъэхьэзыр
 • Адыгей.Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ зэрырикъум, абы хэкIуэдахэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым  и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэ Мейкъуапэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-05-17

 • ООН-м  и  лIыкIуэм  хуозэ
 • Абхъаз.Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль дыгъуасэ хуэзащ ООН-м зыужьыныгъэмкIэ и программэм зэпымыууэ и лIыкIуэ Скотт Нилс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-26

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Адыгей. Краснодар крайм и губернатор Кондратьев Вениаминрэ   Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIумпIыл Муратрэ Iэ щIадзащ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-19

 • Жыгей  плъыжьхэр  хасащ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. «Сохраним наш дом – планету!» экологие Iуэхум хиубыдэу, республикэм и щыхьэр Черкесск жыгей плъыжь 25-рэ щыхасащ. Къэрэшей-Шэрджэсыр къызэрызэрагъэпэщрэ  илъэс  25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ яубзыхуа аллеем япэ жыгыр щигъэтIысащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-13

 • Фэтэрхэр  ират
 • Адыгей.Республикэм и Тульскэ къуажэм фэтэрхэм я IункIыбзэIух хэр щратащ зеиншэ, зи адэанэм я нэIэ щIэмыт ныбжьыщIэхэм. Iуэху гуапэм хэтащ АРм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КумпIыл Мурат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-12

 • ЕджапIэхэм папщIэ автобус 21-рэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-08

 • Узыншагъэм гулъытэ хуащI
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Узыншагъэм и дунейпсо махуэр республикэм щагъэлъэпIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-07

 • Узыншагъэм -  гулъытэ  хэха
 •  Адыгей. Республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм нэгъабэ ахъшэу хухахащ сом меларди 5-м щIигъу. 2017 гъэм ар сом мелуан 500-кIэ нэхъыбэ хъуну щогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-05

 •   МэкъумэшыщIэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ
 •  Адыгей.Республикэм мэкъумэш потребительскэ кооперативхэр къыщагъэщIэрэщIэжынущ. 2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м ирихьэлIэу Адыгейм и муниципальнэ щIыналъэ дэтхэнэми апхуэдэу зы нэхъ мыхъуми щыIэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм