ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-03-16

 • Нэхъыжьым йохъуэхъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид ехъуэхъуащ Хэку зауэшхуэм и ветеран, зи ныбжьыр илъэс 95-рэ ирикъуа Къэнэмэт Хьэмид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-03-15

 • Гъатхасэр йокIуэкI
 •  
 • Адыгей.Республикэм гъатхасэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. ИджыпстукIэ  ахэр гектар 1200-м щызэфIагъэкIащ. Абы щыщу гектар 1000-м трасащ зэнтхъ, джэш щхъуантIэ, илъэс куэдкIэ къэкI удзхэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-03-11

 • ЛIэужь Iэдэм институтым и унафэщIщ
 • Адыгей.КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгей (АРИГИ) институтым щIэуэ ягъэува и унафэщIыр гупым ирагъэцIыхуащ. А къулыкъур дзыхь хуащIащ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Адыгейм щыIа ЛIэужь Iэдэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Ди къуэш республикэхэм

2017-03-02

 • Сом мелард 37-рэ зыхуэзэ проектхэр
 •  
 • Адыгей. Мазаем и 27-м Сочэ и Олимп паркым и медиацентрым къыщызэIуахащ Урысей инвестицэ зэхыхьэ. Абы щызэхуэсахэм яхэтщ АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ­КъумпIыл Мурат зи пашэ лIыкIуэхэр.
 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Сочэ щекIуэкI зэхыхьэм щызэхуос хэкум, хамэ къэралхэм я компаниешхуэхэм я унафэщIхэр, урысей губернаторхэр, хьэрычэтыщIэхэр, щIэныгъэлIхэр. Мы гъэм зэхыхьэм зэ­хуишэсащ цIыху 4000-м нэблагъэ. Абы къыщыпсэлъащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-15

 • «Абхъазым и Тхылъ плъыжь»
 •  Абхъаз.Республикэм и ЦIыхубэ Зэхуэсым и зичэзу зэIущIэм япэ еджэгъуэу къыщащтащ «Абхъаз Республикэм и Тхылъ плъыжь» хабзэм и проектыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-10

 • АдэкIи  зиужьынущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «НК» «Роснефть» – «Карачаево-Черкесскнефтепродукт» ОАО-м и унафэщI Текеев Ильяс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-08

 • ЖыггъэкIхэм зыщIагъакъуэ
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэм къегъэщIылIа щIыхэр жыг щыбгъэкIынымкIэ хъар­зынэщ. А Iуэхум гупыж хуэ­зы­щI­хэм зыщIагъэкъуэну я мураду Мейкъуапэ къалэ администрацэм зэIущIэ щекIуэкIащ мэкъу­мэш-фермер IэнатIэхэм я уна­фэщIхэр хэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-04

 • УнагъуэщIэхэм папщIэ
 • сом  мелуан  75-м  щIигъу
 •  Адыгей.УФ-м и Правительствэм хэгъуэгухэм тригуэшащ 2017 гъэм унагъуэщIэхэм псэупIэ къащэхун е яухуэн папщIэ иратыну ахъшэр. А унафэм ипкъ иткIэ, Адыгейм къыIэрыхьэнущ сом мелуан 75,6-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-02

 • Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.УФ-м и Президент Путин Владимир ехъуэхъуащ КъШР-м щыпсэу, илъэс 95-рэ ныбжьыр зыгъэлъапIэ Алиевэ Разият.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-02-01

 • СатукIэ япыщIащ къэрал 11-м
 • Адыгей.Республикэр сату IуэхукIэ япыщIащ къэрал 11-м. Адыгейм и ерыскъыпхъэхэр, химие IэнатIэм, машинэ ухуэныгъэм ехьэлIа, апхуэдэуи целлюлоз-тхылъымпIэ продукцэхэр яхурегъашэ Абхъазым, Израилым, Украинэм, Беларусым, Къэзахъстаным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм