ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-04-19

 • Жыгей  плъыжьхэр  хасащ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. «Сохраним наш дом – планету!» экологие Iуэхум хиубыдэу, республикэм и щыхьэр Черкесск жыгей плъыжь 25-рэ щыхасащ. Къэрэшей-Шэрджэсыр къызэрызэрагъэпэщрэ  илъэс  25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ яубзыхуа аллеем япэ жыгыр щигъэтIысащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-13

 • Фэтэрхэр  ират
 • Адыгей.Республикэм и Тульскэ къуажэм фэтэрхэм я IункIыбзэIух хэр щратащ зеиншэ, зи адэанэм я нэIэ щIэмыт ныбжьыщIэхэм. Iуэху гуапэм хэтащ АРм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КумпIыл Мурат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-12

 • ЕджапIэхэм папщIэ автобус 21-рэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-08

 • Узыншагъэм гулъытэ хуащI
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Узыншагъэм и дунейпсо махуэр республикэм щагъэлъэпIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-07

 • Узыншагъэм -  гулъытэ  хэха
 •  Адыгей. Республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм нэгъабэ ахъшэу хухахащ сом меларди 5-м щIигъу. 2017 гъэм ар сом мелуан 500-кIэ нэхъыбэ хъуну щогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-04-05

 •   МэкъумэшыщIэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ
 •  Адыгей.Республикэм мэкъумэш потребительскэ кооперативхэр къыщагъэщIэрэщIэжынущ. 2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м ирихьэлIэу Адыгейм и муниципальнэ щIыналъэ дэтхэнэми апхуэдэу зы нэхъ мыхъуми щыIэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-03-16

 • Нэхъыжьым йохъуэхъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид ехъуэхъуащ Хэку зауэшхуэм и ветеран, зи ныбжьыр илъэс 95-рэ ирикъуа Къэнэмэт Хьэмид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-03-15

 • Гъатхасэр йокIуэкI
 •  
 • Адыгей.Республикэм гъатхасэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. ИджыпстукIэ  ахэр гектар 1200-м щызэфIагъэкIащ. Абы щыщу гектар 1000-м трасащ зэнтхъ, джэш щхъуантIэ, илъэс куэдкIэ къэкI удзхэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-03-11

 • ЛIэужь Iэдэм институтым и унафэщIщ
 • Адыгей.КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгей (АРИГИ) институтым щIэуэ ягъэува и унафэщIыр гупым ирагъэцIыхуащ. А къулыкъур дзыхь хуащIащ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Адыгейм щыIа ЛIэужь Iэдэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Ди къуэш республикэхэм

2017-03-02

 • Сом мелард 37-рэ зыхуэзэ проектхэр
 •  
 • Адыгей. Мазаем и 27-м Сочэ и Олимп паркым и медиацентрым къыщызэIуахащ Урысей инвестицэ зэхыхьэ. Абы щызэхуэсахэм яхэтщ АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ­КъумпIыл Мурат зи пашэ лIыкIуэхэр.
 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Сочэ щекIуэкI зэхыхьэм щызэхуос хэкум, хамэ къэралхэм я компаниешхуэхэм я унафэщIхэр, урысей губернаторхэр, хьэрычэтыщIэхэр, щIэныгъэлIхэр. Мы гъэм зэхыхьэм зэ­хуишэсащ цIыху 4000-м нэблагъэ. Абы къыщыпсэлъащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм